Baggrundsbilag til fremskrivninger

Brændsels- og kvotepriser 

Notat vedrørende brændselsprisfremskrivningen 

Notat vedrørende CO2-kvote fremskrivningen 

Afgifter

Til basisfremskrivningen indgår gældende afgifter og vedtaget afgiftsændringer som en del af forudsætningsgrundlaget. Følgende afgifter benyttes i beregninger i basisfremskrivningen:

  • Energiafgifter
  • CO2 afgifter
  • NOx afgifter
  • Rumvarmeafgift
  • Brændselsafgifter
  • Elvarmeafgift

Alle afgiftssatser er tilgængelige på www.skat.dk

Økonomiske nøgletal

Den økonomiske fremskrivning der ligger til grund for Basisfremskrivning er baseret på Finansministeriets ADAM model og forslag til Finanslov 2020. 

Tilskud til biomasse

Til basisfremskrivningen indgår gældende tilskud (inklusiv ændringer vedtaget i forbindelse med energiaf-talen i 2018) til elproduktion baseret på biomasse som en del af forudsætningsgrundlaget. Tilskudsordningen er beskrevet på siden om biomasse

Tilskud til energieffektivisering i erhverv og husholdninger

Til basisfremskrivningen indgår Energiselskabernes Energispareindsats, som udløber ved udgangen af 2020 og herefter indgår den nye energispareindsats fra Energiaftalen 2018. Indsatsen omfatter bl.a. tilskudspuljer til energibesparelser i erhverv og husholdninger samt informationskampagne om besparelsesmuligheder i husholdninger. For perioden 2021-2024 indgår en tilskudspulje målrettet besparelser i procesenergi i industri- og serviceerhverv og energiforbrug i bygninger.

Biogas

Til basisfremskrivningen indgår gældende tilskud til el-produktion baseret på biogas som en del af forudsætningsgrundlaget. Læs mere om ordningen

Affald

I forbindelse med arbejdet med klimahandlingsplanen er der blevet lavet en fremskrivning af affaldsmængder til forbrænding samt mængde CO2 fra affaldsforbrændingen. 

Fremskrivning af VE-udbygning

Til basisfremskrivningen indgår en fremskrivning af udbygningen af solceller og vindmøller som en del af forudsætningsgrundlaget. 

Teknologiforudsætninger

Teknologispecifikke investerings- og vedligeholdelse omkostninger samt virkningsgrader benyttes som forudsætninger for basisfremskrivningen. Hertil benyttes Energistyrelsens teknologikataloger

Eksisterende el- og fjernvarmeværker

For eksisterende værker benyttes Energistyrelsen Energiproducenttælling og Stamdataregister for vindkraftanlæg, som forudsætningsgrundlag for fremskrivningerne. For enkelte større værker trækkes der endvidere på specifik viden opnået gennem mange års dialog med værksejerne. 

Udland og internationale el-forbindelser 

Udviklingen i el-produktionskapaciteterne i de omliggende lande samt handelskapaciteterne (NTC) mellem disse er baseret på data udgivet at ENTSO-E i TYNDP18.

Økonomiske og tekniske modeller og metoder

Økonomiske og tekniske modeller

Baggrundsnotat omkring effektvurdering af elhandel

Yderligere baggrundsmateriale

Dokumentationsrapport for udledningsresultat (Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet)

Temaanalyse om bilaterale elhandelsaftaler (PPA) 2019, Analysis of the Potential for Corporate Power Purchasing Agreements for Renewable Energy Production in Denmark.

Temaanalyse om store datacentre, 2018