Vindmøllers miljøpåvirkning

Danske erfaringer fra de sidste 25 år har vist, at havmølleparker er en effektiv kilde til vedvarende energi. Havmølleparker har betydelige miljømæssige fordele, fordi elektricitet produceret fra vindmøller kan erstatte elproduktion baseret på fossile brændsler. I det omfang de fossile brændsler bliver fortrængt, vil der ske en reduktion i den kvoteomfattede CO2-udledning, ligesom udledning af NOx og SO2 med videre vil blive reduceret.

Trods havvindmøllers positive indvirkningen på Danmarks udledning af CO2, NOx og SO2, vil opsætningen og driften af disse havvindmølleparker bidrage til miljømæssige konsekvenser for de nærliggende marine omgivelser. Havvindmøller påvirker dog også omgivelserne, og det er vigtigt, at denne type infrastruktur til havs respekterer det sårbare miljø.

 

Miljøpåvirkninger ved opstilling af vindmøller

Miljøovervågningsprogrammer

Ved opførslen af havvindmølleparkerne Horns Rev I (2002) og Nysted (2003) blev operatørerne forpligtigede til at udføre omfattende miljøovervågningsprogrammer, som skulle indeholde en detaljeret måling af miljøforholdene før, under og efter opførelsen af de to havvindmølleparker.

Overordnet viser miljødemonstrationsprogrammet af Horns Rev og Nysted, at det er muligt at konstruere havvindmølleparker på en miljømæssigt bæredygtig måde, som ikke medfører væsentlig skade på naturen.

Læs resultaterne af miljøovervågningsprogrammet i:

Resultater fra miljøovervågningsprogrammet for Horns Rev I Havvindmøllepark  og Nysted 

Bundfauna og –flora

  • Horns Rev I

Vindmøllefundamenter og erosionsbeskyttelse har skabt kunstige levesteder for dyre- og plantelivet, hvilket har øget diversiteten og biomassen i området.

  • Nysted

På grund af områdets lave saltholdighed og mangel på rovdyr er der udviklet monokulturer af blåmuslinger på vindmøllefundamenter og erosionsbeskyttelse.

Havpattedyr

  • Horns Rev I

Antallet af marsvin faldt en smule under anlægsarbejderne, men steg igen efter idriftsættelsen.

  • Nysted

Antallet af marsvin faldt markant under anlægsarbejderne og er efter to års drift kun langsomt ved at vende tilbage.

  • Generelt

Sæler blev kun påvirket, da fundamenterne skulle rammes.

Både til havs og på land var sælerne generelt set upåvirkede af opførelsen såvel som driften af havvindmølleparken.

Fisk

Introduktionen af nye levesteder kan få positive effekter på fiskesamfundene efter fuld udvikling af de kunstige rev.

Ingen sammenhæng mellem styrken af det elektromagnetiske felt og de undersøgte fiskearters bevægelsesmønstre.

Fugle 

Fugle undgår generelt havmølleparkerne og nogle arter er fortrængt fra tidligere fødesøgningsområder.

Risikoen for at kollidere med vindmøllerne er lille.

Effekterne på populationsniveau er ubetydelige.

Holdninger

Mere end 80 procent af respondenterne fra lokalområderne er “positive” eller ”meget positive” over for havmølleparkerne.

Hovedparten mener, at havmølleparkernes virkning på fugle og det marine miljø er ”neutral”.

Næsten 2/3 mener, at havmølleparkernes effekt på landskabet er ”neutral” eller ligefrem ”positiv”.

Der er en væsentlig forskel på villigheden til at betale for placering af vindmøller på afstande, hvor den visuelle forstyrrelse er relativ lille, dvs. op til 18 km fra kysten. Ved Horns Rev var der ingen ekstra villighed til at betale for at få møllerne uden for synsvidde ved at øge afstanden fra 18 til 50 km fra kysten.

 

Undervandsstøj fra installation af vindmøllefundamenter

Billede: Platform til installation af havvindmølle
© Van Oord

Der har igennem de senere år været stigende opmærksomhed på, at undervandsstøj kan have negative effekter på organismer i det marine miljø. Ved anlæg af havmølleparker, hvor der bruges monopælefundamenter, opstår der undervandsstøj, når monpælene nedrammes i havbunden. Dette medfører bl.a. en risiko for påvirkning af marine havpattedyr, som f.eks. marsvin og sæler.

Der er i Danmark udarbejdet en selvstændig regulering for nedramning af vindmøllefundamenter, som skal sikre, at marsvin og sæler ikke får permanente høreskader, når der nedrammes fundamenter til havvindmøller. Reguleringen består af et sæt standardvilkår, som typisk stilles i etableringstilladelser til havvindmølleparker, samt et sæt tilhørende generelle guidelines. Vilkår vedrørende undervandsstøj i etableringstilladelser tilpasses altid til de konkrete projekter og kan ledsages af supplerende vilkår om undervandsstøj.

Det faglige grundlag for reguleringen af støj fra nedramning af vindmøllefundamenter blev i 2014 udviklet af en arbejdsgruppe, bestående af støjeksperter og biologer. Arbejdsgruppen kom i januar 2015 med en række anbefalinger til regulering af området, som bl.a. indeholder tålegrænser for støjpåvirkning af havpattedyr. 

I 2022 og 2023 er der lavet en gennemgribende revisioner af de danske guidelines. De væsentlige nyheder i forhold til 2016 guidelines er, at der er introduceres anvisninger til at vurdere adfærdsforstyrrelser, og der er præsenteret en frekvensvægtede beregningsmetode. Revisionen har baseret sig på den ny viden, og der er som baggrund til de nye guideliens udarbejdet en række baggrundsrapporter. Guidelines findes ovenfor og baggrundsrapporten nedenfor. Der er med udgangspunkt i de nye guidelines lavet en selvstændig vejledning, der kan anvendes til en tidlig prognosticering af undervandsstøj – f.eks. til brug for miljøvurderinger. 

De gældende retningslinjer om undervandsstøj fra pæleramning er sammenfattet i de nedenstående to dokumenter:

Guidelines for underwater noise – Installation of impact or vibratory driving piles, 2023

Guidelines for underwater noise. Prognosis for EIA and SEA assessments, 2022

Standardvilkår om UV-Støj i etableringstilladelser, 2023

Baggrundsmateriale

Læs Marine mammals and underwater noise in relation to pile driving – Working Group 2014

Marine mammal species of relevance for assessment of impulsive noise sources in Danish waters

Thresholds for behavioral respones to noise in marine mammals, 2021

Thresholds for noise induced hearing loss in marine mammals, 2021

Underwater Sound Sources Characterization Study, 2021

Målerrapport fra Nordsøen, 2021

Guideline for underwater noise – Installation of impact-driven piles, 2016

The effect of simulated seal scarer sounds on seals, 2016

Effect of seal scarers on seals, 2015 + Effect of seal scarers on harbour porpoises, 2015

The effect of simulated seal scarer sounds on harbour porpoises, 2016

Luftbåren støj

I forbindelse med planlægning af kommende udbygning af havvindmølleprojekter i Nordsøen har Energistyrelsen fået udført en række beregninger af luftbåren støj fra planlagte og eksisterende havvindmøller i områderne vest for Jyllands kyst. Resultatet er nedenstående rapport fra Rambøll.

Støj fra havvindmøller langt fra kysten april 2024 (Rambøl)

Energistyrelsen har fået udarbejdet et notat, som er et fortolkningsbidrag til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller. Notatet omhandler beregning af den samlede (kumulerede) støj fra alle vindmøller ved planlægning af nye havvindmølleprojekter. Det er hensigten, at notatet kan være en del af grundlaget ved en konkret vurdering af hvilke vindmøller, der skal indgå i de kumulerede beregninger. Notat er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, der varetager regler om støj fra vindmøller.

Regler om støj fra vindmøller (Ramboll nov. 2023)

Miljøstyrelsens hjemmeside om støj fra vindmøller

 

Miljørapporter

Flagermus

Energistyrelsen har i februar 2023 fået udarbejdet en rapport hos det rådgivende firma WSP, der opsummerer den eksisterende viden om flagermus i forhold til etablering af havvind i Danmark. Rapporten kan læses her: 

Flagermus og havvind

Kontakt

Søren Keller
Chefkonsulent (+45) 3392 6690
Christine Schultz Yde Eriksen
Fuldmægtig (+45) 3395 1270