Power-to-X og grøn brint

Power-to-X (PtX) indeholder en række grønne teknologier, som endnu ikke er kommercielt udbredte, men som kan løse en række specifikke udfordringer i den grønne omstilling af sektorer, som er svære eller dyre at elektrificere direkte. 

PtX kan med udgangspunkt i produktion af grøn brint levere grønne brændstoffer som brint, ammoniak, metanol og grønt flybrændstof til transportsektoren og industrien og kemikalier og materialer som ammoniak til gødning og plastik til danske virksomheder.

Energistyrelsen vurderer, at PtX er en væsentlig brik i at opfylde Danmarks klimamål i 2030 men særligt frem mod 2050, hvor PtX-brændstoffer kan benyttes til at omstille dele af transportsektoren særligt inden for luftfart, søfart, den tunge vejransport, landbruget, industrien osv. Dette illustreres bl.a. i scenarierne i regeringens klimaprogram 2021.

Grøn brint fremstilles ved at spalte vand i ilt og brint i såkaldte elektrolyseanlæg, som er store fleksible elforbrugere. Elektrolysen spiller godt sammen med store VE-anlæg, fordi de kan skrue op og ned for produktionen, afhængig af, at der er meget eller lidt VE-el i nettet og priserne dermed i store træk er lave eller høje. 

Danmark har en lang række virksomheder, der står klar med teknologi og ekspertise på tværs af hele PtX-værdikæden. Samtidig har vi store VE-ressourcer. Resten af Europa har også fået øjnene op for grøn brint og PtX, og der opstår store markeder i vores nabolande frem mod 2030 og 2050. Derfor er der store erhvervs- og eksportpotentialer i PtX-området for Danmark.

Læs aftale om Power-to-X fra marts 2022

Læs regeringens strategi for Power-to-X

Read the Goverment's strategy for Power-to-X (in English)

Læs regeringens udspil 'Fremtidens grønne brændstoffer'

Baggrundsnotater

Strategien er baseret på en række analyser udarbejdet af Energistyrelsen i løbet af 2021. Analyserne forholder sig dermed ikke til konsekvenserne af strategien evt. kommende politiske tiltag. Kommende fremskrivninger fra Energistyrelsen – bl.a. de årlige klimafremskrivninger og analyseforudsætninger til Energinet – vil tage højde for den løbende udvikling på området.

Power-to-X-produkter og konkurrence

Efterspørgsel efter Power-to-X-produkter 

Eksport af Power-to-X-produkter  

Eksport af PtX- og CCUS-teknologier 

Transport af gasformige produkter i ny og eksisterende gasinfrastruktur

Muligheder og udfordringer ved indpasning af storskala PtX i det danske elsystem 

Analyse af geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Punktkilder til CO2 – potentialer for CCS og CCU

Biomassens rolle i Power-to-X