Hesselø Havvindmøllepark

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i maj 2023, at der skal udbydes en havvindmøllepark i Hesselø Bugt. For uddybning af områdevalget for Hesselø Havvindmøllepark se afsnittet omhandlende baggrund for Hesselø Havvindmøllepark. Nedenfor beskrives processen for etableringen af havvindmølleparken.

Overordnet tidsplan

Figur 1. Foreløbig tidsplan for Hesselø Havvindmøllepark

Foreløbig tidsplan for Hesselø Havvindmøllepark

Figur 1 viser en foreløbig tidsplan for den overordnede proces frem til mulig idriftsættelse af Hesselø Havvindmøllepark. Inden etableringen påbegynder, foretages en generel miljøvurdering af planen for Hesselø Havvindmøllepark. Efterfølgende foretages et udbud af området. Udbuddets vinder vil hurtigst muligt efter afgørelsen og kontraktindgåelse påbegynde projekteringen af det konkrete projekt samt udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af selvsamme projekt. Havvindmølleparken forventes idriftsat inden udgangen af 2029.

Udbud og markedsdialog 

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark forventes offentliggjort ved årsskiftet 2023-2024 på EU Supply. Der forventes endelig kontraktindgåelse ultimo 2024. 

Markedsdialog

Forinden udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark foretages en markedsdialog, som er igangsat den 30. juni 2023. Materiale vedr. markedsdialogen kan findes på EU Supply. I markedsdialogen indgår også andre havvindmølleparker.

Du kan som markedsaktør til- og afmelde nyheder om udbuddet (samt forundersøgelser og miljøvurderinger) ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Forundersøgelser

Energinet gennemfører i perioden 2023-2024 forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark. 

Undersøgelserne omfatter undersøgelser af bl.a. havbund, vindforhold og miljø for området udpeget til en mulig havvindmøllepark samt mulige ilandføringskorridorer. 

Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparken kan etableres med mindst mulig risiko for en udvikler. En fremtidig udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Det fulde forundersøgelsesprogram for Hesselø Havvindmøllepark

Forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark

Forundersøgelsestilladelse Hesselø Havvindmøllepark 

Miljøvurderinger for Hesselø Havvindmøllepark 

Miljøvurdering af plan for Hesselø Havvindmøllepark

Miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark blev igangsat på baggrund af Klimaaftalen om strøm og varme af 25. juni 2022. Formålet med miljøvurderingen er på et strategisk niveau at vurdere mulige miljøpåvirkninger forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

1. offentlighedsfase

Energistyrelsen har sammen med Energinet i oktober-november 2022 afholdt den 1. offentlige høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark, og der blev afholdt drop in-møde i Kulturhavn Gilleleje den 3. november 2022. Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende havvindmøllepark havde i høringsperioden mulighed for at indsende ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark. 

I samme periode blev der foretaget en høring af nabostater (Sverige og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo-høring) i henhold til Espoo-konventionen.

Høringsmaterialet fra den 1. offentlighedsfase finder du under "Høringsmateriale" nedenfor.

Efter høringen har Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene besluttet, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark.

2. offentlighedsfase

Energistyrelsen forventer at sende resultatet af miljøvurderingen af planen i 2. offentlig høring i første halvdel af 2024. 

Høringsmateriale vedr. miljøvurdering af plan for Hesselø Havvindmøllepark 

Opsummering af supplerende høring vedr. miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark (ny placering) (10. oktober - 14. november 2022)

Supplerende høring vedr. miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark (ny placering) (10. oktober – 14. november 2022), materiale

1. offentlighedsfase vedr. miljøvurdering af plan for Hesselø Havvindmøllepark (oprindelig placering) (idefase, februar– marts 2021), materiale

 

Planområde (kort og koordinater) 

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)

Der vil ud over miljøvurderingen af planen også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet og på land, hvor offentligheden også vil blive inddraget via høringer. Den konkrete miljøvurdering af anlæg på havet gennemføres af havvindmølleejeren. 

Baggrund for Hesselø Havvindmøllepark

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har med et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) den 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer, som fastlægger endelig placering og rammer for udbygning af minimum 9 GW havvind inden udgangen af 2030 (udgangen af 2029 for Hesselø Havvindmøllepark). Tillægsaftalen om udbygningen med minimum 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm er en opfølgning på flere politiske aftaler om udbygningen med havvind i Danmark, herunder Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og aftale om Energiø Bornholm 2022. Samtlige politiske aftaler kan tilgås via kefm.dk.

Hesselø Havvindmøllepark blev med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 flyttet til et område syd for det oprindelige Hesselø-område. Valg af områder for de politiske aftaler er besluttet på baggrund af en finscreening af havområder i 2022, der påviste attraktive områder for opstilling af havvindmølleparker. Dette drejer sig om områder i Nordsøen (området Nordsøen I), Kattegat (området Kattegat, tidligere kaldt ”Kattegat II”) og Østersøen (området Kriegers Flak II), samt den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat.

Finscreeningrapport

Yderligere finscreeninger samt andre baggrundsanalyser for danske havvindmølleparker forefindes under planlægning af fremtidens havvindmølleparker.

 

Nyheder

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark

Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835
Anders Møller Jørgensen
Fuldmægtig (+45) 3395 5113

Kontakt vedr. forundersøgelser

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162

Kontakt vedr. udbud

Charlotte Koldby Nordberg
Specialkonsulent (+45) 3395 1218
Anette Norling
Specialkonsulent (+45) 3392 6735