Hesselø Havvindmøllepark

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier besluttede i maj 2023, at der skal udbydes en havvindmøllepark i Hesselø Bugt. For uddybning af områdevalget for Hesselø Havvindmøllepark se afsnittet omhandlende baggrund for Hesselø Havvindmøllepark. Nedenfor beskrives processen for etableringen af havvindmølleparken.

Kort over planområde for Hesselø

Overordnet tidsplan

Figur 1. Foreløbig tidsplan for Hesselø Havvindmøllepark

Foreløbig tidsplan for Hesselø Havvindmøllepark

 

Figur 1 viser en foreløbig tidsplan for den overordnede proces frem til mulig idriftsættelse af Hesselø Havvindmøllepark. Inden etableringen påbegynder, foretages en generel miljøvurdering af planen for Hesselø Havvindmøllepark. Efterfølgende foretages et udbud af området. Udbuddets vinder vil hurtigst muligt efter afgørelsen og kontraktindgåelse påbegynde projekteringen af det konkrete projekt samt udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af selvsamme projekt. Havvindmølleparken forventes idriftsat inden udgangen af 2029

Bemærk at ovenstående tidsplan er den seneste version af tidsplanen og erstatter tidligere versioner, herunder den version, som fremgår af miljørapporten (offentliggjort den 5. februar 2024).

Udbud og markedsdialog 

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark er offentliggjort 22. april 2024 på EU Supply. Der er endelig budfrist 1. april 2025.

Ved spørgsmål angående udbuddet eller emner relateret hertil, opfordres der til at rette henvendelse direkte via EU-Supply eller owfprocurement@ens.dk

Markedsdialog

Forinden udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark har Energistyrelsen gennemført en markedsdialog, som blev igangsat den 30. juni 2023. Energistyrelsen offentliggjorde den 12. januar 2024 en supplerende markedsdialog, som blev afsluttet den 8. februar 2024. I markedsdialogen indgik også andre danske havvindmølleparker.

Du kan som markedsaktør til- og afmelde nyheder om udbuddet ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Forundersøgelser

Energinet gennemfører i perioden 2023-2024 forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark. 

Undersøgelserne omfatter undersøgelser af bl.a. havbund, vindforhold og miljø for området udpeget til en mulig havvindmøllepark samt mulige ilandføringskorridorer. 

Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparken kan etableres med mindst mulig risiko for en udvikler. En fremtidig udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Det fulde forundersøgelsesprogram for Hesselø Havvindmøllepark

Forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark

Forundersøgelsestilladelse Hesselø Havvindmøllepark 

Miljøvurderinger for Hesselø Havvindmøllepark 

Miljøvurdering af plan for Hesselø Havvindmøllepark

Miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark blev igangsat på baggrund af Klimaaftalen om strøm og varme af 25. juni 2022. Formålet med miljøvurderingen er på et strategisk niveau at vurdere mulige miljøpåvirkninger forbundet med de anlæg, der følger af planen. Planen omhandler både anlæg på havet og på land. Anlæg på havet udgøres bl.a. af havvindmøller, transformerplatforme og søkabler, mens anlæg på land udgøres af nedgravede kabler, højspændingsstationer og eventuelle nødvendige netforstærkninger.

1. offentlighedsfase

Energistyrelsen har sammen med Energinet i oktober-november 2022 afholdt den 1. offentlige høring vedrørende miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark, og der blev afholdt drop in-møde i Kulturhavn Gilleleje den 3. november 2022. Borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende havvindmøllepark havde i høringsperioden mulighed for at indsende ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark. 

I samme periode blev der foretaget en høring af nabostater (Sverige og Norge) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (Espoo-høring) i henhold til Espoo-konventionen.

Høringsmaterialet fra den 1. offentlighedsfase finder du under "Høringsmateriale" nedenfor.

Efter høringen har Energistyrelsen bl.a. på baggrund af høringssvarene besluttet, hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses i miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark.

2. offentlighedsfase

I forbindelse med udarbejdelsen af udkast til plan for Hesselø Havvindmøllepark med ledsagende miljørapport, gennemfører Energistyrelsen 2. offentlighedsfase i perioden fra den 5. februar – 5. april 2024 kl. 12.00.

Miljøvurderingen skal sikre, at der på et overordnet niveau tages stilling til de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der kan forekomme ved realisering af plan for Hesselø Havvindmøllepark. Miljørapporten inkluderer både vurderinger af påvirkningerne af miljøet på havet og på land. Høringsmaterialet kan findes nedenfor.

Alle med interesse for planens realisering har hér mulighed for at kommentere udkast til plan for Hesselø Havvindmøllepark og den ledsagende miljørapport og stille spørgsmål. Du kan sende dit høringssvar til hoeringhesseloe@ens.dk til og med den 5. april 2024 kl. 12.00.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøde i Gilleleje, hvor miljørapportens resultater vil blive præsenteret. Borgermødet afholdes den 19. marts fra 16.00 - 19.00 i Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjeldstrups vej 12, 3250 Gilleleje. Der vil være oplæg kl. 17.00. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til borgermødet.

Præsentation fra borgermødet i Gilleleje den. 19 marts

Høringsmateriale vedr. miljøvurdering af plan for Hesselø Havvindmøllepark

 

2. offentlighedsfase af miljøvurdering af planen for Hesselø Havvindmøllepark

Opsummering af supplerende høring vedr. miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark (ny placering) (10. oktober - 14. november 2022)

Supplerende høring vedr. miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark (ny placering) (10. oktober – 14. november 2022), materiale

1. offentlighedsfase vedr. miljøvurdering af plan for Hesselø Havvindmøllepark (oprindelig placering) (idefase, februar– marts 2021), materiale

Planområde (kort og koordinater) 

Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM)

Der vil ud over miljøvurderingen af planen også skulle foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet og på land, hvor offentligheden også vil blive inddraget via høringer. Den konkrete miljøvurdering af anlæg på havet gennemføres af havvindmølleejeren. 

Baggrund for Hesselø Havvindmøllepark

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har med et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) den 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer, som fastlægger endelig placering og rammer for udbygning af minimum 9 GW havvind inden udgangen af 2030 (udgangen af 2029 for Hesselø Havvindmøllepark). Tillægsaftalen om udbygningen med minimum 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm er en opfølgning på flere politiske aftaler om udbygningen med havvind i Danmark, herunder Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og aftale om Energiø Bornholm 2022. Samtlige politiske aftaler kan tilgås via kefm.dk.

Hesselø Havvindmøllepark blev med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 flyttet til et område syd for det oprindelige Hesselø-område. Valg af områder for de politiske aftaler er besluttet på baggrund af en finscreening af havområder i 2022, der påviste attraktive områder for opstilling af havvindmølleparker. Dette drejer sig om områder i Nordsøen (området Nordsøen I), Kattegat (området Kattegat, tidligere kaldt ”Kattegat II”) og Østersøen (området Kriegers Flak II), samt den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat.

Finscreeningrapport

Yderligere finscreeninger samt andre baggrundsanalyser for danske havvindmølleparker forefindes under planlægning af fremtidens havvindmølleparker.

 

Nyheder

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planen for Hesselø Havvindmøllepark

Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835
Anders Møller Jørgensen
Fuldmægtig (+45) 3395 5113

Kontakt vedr. udbud

Else Marie Jakobsen
Chefkonsulent (+45) 3395 5144