Legislation and guidelines

The Danish Subsoil Act (Undergrundsloven)

1 Undergrundsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.m. The Danish Subsoil Act with related executive orders,  guidelines etc.
1.1 Loven: The Act:
1.1.a

Bekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Consolidated Act No. 960 of 13 September 2011 on the Use of the Danish Subsoil

1.1.b

Lov nr. 535 af 29. april 2015 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Act No. 535 of 29 April 2015 to amend the Act on the Use of the Danish Subsoil

1.2 Bekendtgørelser: Executive orders:
1.2.a

Bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011 om ikrafttræden af lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.)

Executive Order No. 208 of 15 March 2011 on the entry into force of Act on the amendment of the Bankruptcy Act and various other acts (Restructuring, etc.)
1.2.b

Bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore

Executive Order No. 1419 of 3 December 2015 on EIA, impact assessment regarding international nature conservation areas and the protection of certain species in connection with offshore exploration and production of hydrocarbons, storage in the subsoil, pipelines, etc.

1.2.c

Bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Executive Order No. 436 of 11 May 2012 on the tasks and powers of the Danish Energy Agency
1.2.d

Bekendtgørelse nr. 1132 af 5. december 2011 om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)

Executive Order No. 1132 of 5 December 2011 on the Use of Facilities for the Production, Processing and Transportation, etc., of Hydrocarbons by Third Parties (Third-Party Access)

1.2.e

Bekendtgørelse nr. 859 af 14. juli 2011 om geologisk lagring af CO2 m.v.

Executive Order No. 859 of 14 July 2011 on geological storage of CO2, etc.
1.2.f

Bekendtgørelse nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

Executive Order No. 1032 of 23 August 2007 on Reimbursement of Expenses related to the Authorities’ Administration in connection with Hydrocarbon Activities, etc.

1.2.g

Bekendtgørelse nr. 920 af 14. juli 2010 om ændring af bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

Executive Order No. 920 of 14 July 2010 on the amendment of Executive Order on Reimbursement of Expenses related to the Authorities' Administration in connection with Hydrocarbon Activities, etc.
1.2.h

Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet

Executive Order No. 664 of 19 June 2006 on the rules of procedure for the Energy Board of Appeal
1.2.i

Bekendtgørelse nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Executive Order No. 419 of 2 June 2005 on the Payment of Fees connected with Certain Licenses Issued pursuant to the Act on the Use of the Danish Subsoil

1.2.j

Bekendtgørelse nr. 56 af 4 februar 2002 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund

Executive Order No. 56 of 4 February 2002 on Submission of Samples and Other Information about the Danish Subsoil

1.2.k

Bekendtgørelse nr. 169 af 24. februar 1997 om visse områder i Danmark, der er åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter

Statutory Order No. 169 of 24 February 2016 to the effect that specific areas in Denmark are available for the successive awarding of new licences for exploration and production of hydrocarbons
1.3 Vejledninger m.m. Guidelines etc.
1.3.a

8. runde modeltilladelse

8th Round model license

1.3.b

Åben Dør modeltilladelse

Open Door model license

1.3.c

Model moderselskabsgaranti

Model Parent Company Guarantee

Unofficial English translation - for information only. Only guarantees in Danish wording will be accepted by the Danish Energy Agency.

1.3.d

Erklæring subsidiær hæftelse (opdateret juni 2018)

 

1.3.e

Model samarbejdsaftale (kun på engelsk)

Model Joint Operating Agreement

Appendix A - Accounting Procedure

1.3.f  

Accounting instructions for activities under exploration and production licenses

Excel file with xxxxx

1.3.g  

Operators Insurance Declaration

Maximum release declaration

1.3.h

Vejledning om indberetning af økonomiske oplysninger

Regnskabsforskrift for indberetning af økonomiske oplysninger

Guidelines regarding the reporting of financial information (non official translation not available yet)

Document concerning the reporting of financial information (non official translation)

Disclosure forms for own expenses

Disclosure forms for joint accounts

Joint operation budget accounting form

 

1.3.i Vejledning om afviklingsplaner Guidelines on decommissioning plans (non-official translation)
 

Standardvilkår for forundersøgelser til havs

Vejledning til forundersøgelser

 

   

Danish Centre for Environment and Energy (DCE) - Description of best pratice

   

DCE diagrams - Illustration of best practice

 

Standardvilkår for forundersøgelser til lands

Bilag 1

Conditions regarding pre-investigations onshore

Annex 1

 

Vejledning for boring - efterforskning

Guidelines for Drilling - Exploration

 

Vejledning vedrørende ansøgningsmaterialet til udbygningsplaner (august 2015)

Guidelines concerning Application for Approval of a Plan for Development and Operation (PDO) (August 2015)

1.3.j Vejledning om sikkerhedsstillelse og forsikring  Guidelines on security and insurances for companies holding an exploration and production licences pursuant to the provisions of the Danish Subsoil Act
1.3.k Vejledning for teknisk kapacitet  Guidelines on technical capacity concerning the use and exploitation of the Danish subsoil
2.0 Rørledningsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.m.  
2.1 Loven:  
2.1.a Bekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2014 af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat  
2.2 Bekendtgørelser:  
  Bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011 om ikrafttræden af lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.)  
  Bekendtgørelse nr. 1250 af 25. november 2014 om betaling for transport af råolie og kondensat  
  Bekendtgørelse nr. 190 af 26. februar 2014 om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i medfør af rørledningsloven  
 

Bekendtgørelse nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse nr. 920 af 14. juli 2010 om ændring af bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

Executive Order No. 1032 of 23 August 2007 on Reimbursement of Expenses related to the Authorities’ Administration in connection with Hydrocarbon Activities, etc.
More on Oil & gas