Legislation and guidelines

The Danish Subsoil Act (Undergrundsloven)

1 Undergrundsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.m. The Danish Subsoil Act with related executive orders,  guidelines etc.
1.1 Loven: The Act:
1.1.a

Bekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund >

Consolidated Act No. 1533 of 16 December 2019 on the use of the Danish Subsoil

1.2 Bekendtgørelser: Executive orders:
1.2a Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund (produktionsoplysningsbekendtgørelsen) Executive order No. 1255 of 26 November 2019 on submission of information about production of hydrocarbons from Denmark’s subsoil
1.2.b

Bekendtgørelse nr. 434 af 2. maj 2017 om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v.  (Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen)

 

1.2.c

Bekendtgørelse nr. 2573 af 22. december 2021 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Executive Order No. 2573 of 22. December 2021 on the tasks and powers of the Danish Energy Agency

1.2.d

Bekendtgørelse nr. 805 af 13. august 2019 om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport m.v. af kulbrinter (tredjepartsadgang)

Executive Order No 805 of 13 August 2019 on the Use of Facilities for the Production, Processing and Transportation etc. of Hydrocarbons by Third Parties

1.2.e

Bekendtgørelse nr. 1425 af 30. november 2016 om geologisk lagring af CO2 m.v. (CCS-bekendtgørelsen)

Executive Order No. 1425 of 30 November 2016 on geological storage of CO2, etc. 
1.2.f

Bekendtgørelse nr. 661 af 1. juni 2018 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v.

Executive Order No. 661 of 1 June 2018 on Reimbursement of Expenses related to the Authorities’ Administration in connection with Hydrocarbon Activities, etc. (unofficial translation)

1.2.g

Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet

Executive Order No. 664 of 19 June 2006 on the rules of procedure for the Energy Board of Appeal
1.2.h

Bekendtgørelse nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Executive Order No. 419 of 2 June 2005 on the Payment of Fees connected with Certain Licenses Issued pursuant to the Act on the Use of the Danish Subsoil

1.2.i

Bekendtgørelse nr. 56 af 4 februar 2002 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund

Executive Order No. 56 of 4 February 2002 on Submission of Samples and Other Information about the Danish Subsoil

1.2.j

Bekendtgørelse nr. 169 af 24. februar 1997 om visse områder i Danmark, der er åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter

Statutory Order No. 169 of 24 February 2016 to the effect that specific areas in Denmark are available for the successive awarding of new licences for exploration and production of hydrocarbons
1.3 Vejledninger m.m. Guidelines etc.
1.3.a

Modeltilladelse

Model license

1.3.c

Model moderselskabsgaranti

Model Parent Company Guarantee

Unofficial English translation - for information only. Only guarantees in Danish wording will be accepted by the Danish Energy Agency.

1.3.d

Erklæring subsidiær hæftelse (opdateret maj 2023)

 

1.3.e

Model samarbejdsaftale (kun på engelsk)

Model Joint Operating Agreement

Appendix A - Accounting Procedure

1.3.f Vejledning om tredjepartsadgang til anlæg til indvinding, behandling og transport af kulbrinter, som er reguleret af Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven)

 

1.3.g

 

Regnskabsforskrift for indberetning af økonomiske oplysninger

 

Document concerning the reporting of financial information (non official translation)

Disclosure forms for own expenses

Disclosure forms for joint accounts

Joint operation budget accounting form

 

1.3.h    
 

Standardvilkår for forundersøgelser til havs

Vejledning til forundersøgelser

 

   

Danish Centre for Environment and Energy (DCE) - Description of best pratice

   

DCE diagrams - Illustration of best practice

 

Standardvilkår for forundersøgelser til lands

Bilag 1

Conditions regarding pre-investigations onshore

Annex 1

 

Vejledning vedrørende ansøgningsmaterialet til udbygningsplaner (august 2015)

Guidelines concerning Application for Approval of a Plan for Development and Operation (PDO) (August 2015)

1.3.i Vejledning om sikkerhedsstillelse og forsikring 

Guidelines on security and insurances for companies holding an exploration and production licences pursuant to the provisions of the Danish Subsoil Act

Maximum release declaration

Operators Insurance Declaration

1.3.j Vejledning for teknisk kapacitet 

Guidelines on technical capacity concerning the use and exploitation of the Danish subsoil

1.3k

Xsd-file (dataindberetningsfil månedlige rapporteringer)

Eksempelfil

Guide to validation of an xml file with production data
2.0 Rørledningsloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.m.  
2.1 Loven:  
2.1.a Bekendtgørelse nr. 807 af 13. august 2019 af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat  
2.2 Bekendtgørelser:  
 

Bekendtgørelse nr. 78 af 26. januar 2018 om betaling for transport af råolie og kondensat

Executive Order No. 78 of 26 January 2018 on payment for transport of crude oil and condensate  

 

Bekendtgørelse nr. 190 af 26. februar 2014 om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i medfør af rørledningsloven

Executive Order No. 190 of 26 February 2014 on cancellation of certain Executive Orders  issued in accordance  with the law on use of Pipeline 

  Bekendtgørelse nr. 661 af 1. juni 2018 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. Executive Order No. 661 of 1 June 2018 on Reimbursement of Expenses related to the Authorities’ Administration in connection with Hydrocarbon Activities, etc. (unofficial translation)

Contact

Kirsten Lundt Erichsen
Special Advisor (+45) 3392 6873
More on Oil & gas