Etablerede havvindmølleparker

Danmark har i øjeblikket 17 etablerede havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 2644,1 MW.

Uddybende oplysninger om idriftsatte havvindmølleparker og havvindmølleparker i pipeline samt tilladelser til forundersøgelser og etablering findes nederst på siden eller på de respektive undersider.

Herunder ses en oversigt over havvindmølleparker i Danmark samt antal af møller, produktionsstørrelse (MW) og etableringsår.

grafik: Oversigt over Danmarks Havvindmølleparker

Etablerede havvindmølleparker

 • Tunø Knob (1995) 10 møller, 5 MW
 • Middelgrunden (2000) 20 møller, 40 MW
 • Horns Rev I (2002) 80 møller, 160 MW
 • Rønland (2003) 8 møller, 17,2 MW
 • Nysted (2003) 70 møller, 161 MW
 • Samsø (2003) 10 møller, 23 MW
 • Frederikshavn (2003) 3 møller, 7,6 MW
 • Horns Rev II (2009) 91 møller, 209,3 MW
 • Avedøre Holme (2009/10) 3 møller, 10,8 MW
 • Sprogø (2009) 7 møller, 21 MW
 • Rødsand II (2010) 90 møller, 207 MW
 • Anholt (2013) 111 møller, 399,6 MW
 • Nissum Bredning forsøgsmøller (2018) 4 møller, 28 MW
 • Horns Rev 3 (2019) 49 møller; 400 MW
 • Kriegers Flak (2021) 72 møller, 604 MW
 • Vesterhav Syd (2023) 20 møller, 170 MW
 • Vesterhav Nord (2024) 21 møller, 178 MW

Danske havvindmølleparker

Vindeby (1991-2017)

Vindeby havvindmøllepark er nedtaget i 2017

Miljøundersøgelser efter nedtagning 2017 - flora og fauna

Miljøundersøgelser efter nedtagning 2017 - sedminet

Opfølgningsrapport 2017

Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark. Denne tilladelse annulleres grundet retlige mangler. Ny tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark er meddelt den 31. januar 2017.

Vindeby havvindmøllepark er nedtaget i 2017.

Tilladelse til nedtagning af havvindmølleparken ved Vindeby (annullering samt ny tilladelse)


Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til at nedtage Vindeby havvindmøllepark. Vindmølleparken nedtages i henhold til nedenstående nedtagningsplan og Energistyrelsens tilladelse til at nedtage parken.

Tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark

Nedtagningsplan for Vindeby Havmøllepark

Bilag 1: Kortlægning og analyse af miljøfarlige stoffer

Miljøvurdering for nedtagning af Vindeby Havmøllepark

Notat: Tillæg til Miljøvurdering (bilag 2) vedr. ændring af havneanløb


Om Vindeby

I 1991 etablerede det daværende Elkraft verdens første havmøllepark, der bestod af et 5 MW testanlæg ved Vindeby. Anlægget bestod af 11 havmøller og blev drevet af Ørsted.

Godkendelse til Vindeby

Tunø Knob (1995)

I 1995 etablerede Elsam 5 MW vindkraft på havet ved Tunø Knob. Anlægget består af 10 havmøller og drives i dag af Ørsted.

Middelgrunden (2000)

Screeningsafgørelse om at en levetidsforlængelse af driften på 25 år af de 10 nordligste møller af Middelgrunden Havvindmøllepark ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)


Middelgrunden Havvindmøllepark består i dag af 20 havvindmøller med en samlet effekt på 40 MW. De 10 nordligste møller ejes af HOFOR, mens de 10 sydligste møller ejes af Middelgrundens Vindmøllelaug.

Den 6. juli 2021 ansøgte HOFOR A/S om en levetidsforlængelse af driften på 25 år på deres 10 havvindmøller, dvs. en 25-årig forlængelse af elproduktionstilladelsen. I forbindelse med levetidsforlængelsen ønsker HOFOR A/S at foretage nogle ændringer på møllerne som er vurderet i screeningsafgørelsen.

I ansøgningen lægger HOFOR op til, at en ændring af deres 10 møller enten sker ved at udskifte naceller og vinger eller ved en mindre renovering af møllerne, herunder udskiftning af mindre komponenter med fokus på opdatering af de sensorer og den software, som bruges til overvågning af møllerne. 

Afgørelse 

Energistyrelsen har på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens §21 vurderet, at ændringerne af de ti møller (udskiftning af naceller og vinger eller en mindre renovering) og en 25 årig forlængelse af driften ud fra en samlet vurdering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorefter der ikke er krav om miljøvurdering.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt af levetidsforlængelse af Middelgrunden

Bilag 1 - Endelig ansøgning om levetidsforlængelse af Middelgrunden

Bilag 2b - Visualiseringer - levetidsforlængelse af Middelgrunden

Bilag 2c - Støjberegninger for repowering af Middelgrunden

Bilag 3 - Natura 2000 Væsentlighedsvurdering

Bilag 4 - Høringsnotat - Screeningsafgørelse om levetidsforlængelse af Middelgrunden

Godkendelse af havvindmøllepark på Middelgrunden


Energistyrelsen gav den 13. december 1999 efter afsluttet miljøvurderingsprocedure godkendelse til en havvindmøllepark på Middelgrunden i Øresund bestående af 20 havmøller på i alt 40 MW.

Der er tale om et samarbejde mellem Middelgrundens Vindmøllelaug og Københavns Energiselskab (i dag Ørsted), som underskrev kontrakter for cirka 330 millioner kroner den 21. december 1999 med Bonus A/S, NKT og M&T. Havmølleparken blev etableret i år 2000.

Godkendelse af projektet ved Middelgrunden

Horns Rev 1 (2002)

Vindmølleparken blev etableret i 2002 og består af i alt 80 møller på i alt 160 MW. Produktionen fra møllerne skønnes at svare til elforbruget i godt 150.000 danske husholdninger.

Vattenfall besidder 60 procent af ejerskabet for Horns Rev Vindmøllepark, mens Ørsted besidder de sidste 40 procent.

Elproduktionsbevilling for Horns Rev 1

Energistyrelsens godkendelse og sammenfatning af høringssvar ang. Horns Rev 1

Rønland (2003)

Ved Rønland er opstillet otte havmøller med en effekt i alt på 17,2 MW. Parken består af fire møller à 2 MW og fire møller à 2,3 MW. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølle-projektet ved Rønland

Høringssvar - Rønland

Elproduktionstilladelse

Energistyrelsen modtog den 10. april 2010 ansøgning fra Rønland Havvindmøllepark A/S om forundersøgelsestilladelse til opsætning af 18 forsøgsmøller i Ringkøbing Fjord

Energistyrelsen har den 11. januar 2022 meddelt afslag på ansøgning af 10. december 2010 fra Rønland Havvindmøllepark A/S.

 

Nysted (2003)

Energistyrelsen godkendte den 27. juli 2001 Energi E2’s ansøgning om at etablere en vindmøllepark ved Rødsand syd for Lolland.

SEAS Distribution på vegne af I/S Sjællandske Kraftværker, Københavns Belysningsvæsen og A/S Østkraft fik den 15. juni 1999 tilladelse til at igangsætte forundersøgelser for projektet. SEAS Distribution a.m.b.a. har for Energi E2 efterfølgende udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for projektet.

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2002, og havvindmølleparken blev idriftsat i sommerhalvåret 2003.

Havvindmølleparken består af 72 møller (70 på nuværende tidspunkt) med en samlet effekt på cirka 165,6 MW (161 MW på nuværende tidspunkt) placeret i Femern Bælt umiddelbart syd for Rødsand. Ørsted besidder 80 procent af ejerskabet for Nysted Havmøllepark. E.ON Sweden ejer de sidste 20 procent.

Elproduktionsbevilling for Nysted

Energistyrelsens godkendelse vindmølleprojekt ved Rødsand

Sammenfatning af høringssvar for Rødsand

Med Nysted Havmøllepark som case har Århus Universitet i samarbejde med University of Glasgow og University of Stirling forsket i vindmølleparkers betydning for trækfugle. Arbejdet med dette har været undervejs siden 2000 og er offentliggjort i 2009.

Her kan du læse mere om forskningen, herunder metode og resultater

Ørsted har anmodet om tilladelse til at afvikle en havvindmølle i Nysted havvindmøllepark efter havari. Energistyrelsen giver pr. 11/5 – 2022 Ørsted tilladelse til afvikling af møllen.

Bilag 1 - Ansøgning

Tilladelse

Ørsted har anmodet om tilladelse til, at arbejde på fundament A02 i Nysted havvindmøllepark. Energistyrelsen har givet tilladelse til det ansøgte arbejdet pr. 29/11 - 2023

Ansøgning om tilladelse til arbejde på A02

Tilladelse til delvis fjernelse af fundament A02 i Nysted havvindmøllepark

Bilag 1 Notat om MFS

 

Samsø (2003)

Samsø havvindmølleprojekt er gennemført med den særlige begrundelse, at Samsø i 1997 er blevet udpeget til Danmarks vedvarende energi-ø. Ved Samsø er opstillet 10 havvindmøller med en effekt på i alt 23 MW. Projektet blev anlagt i løbet af efteråret 2002, og nettilsluttet primo 2003.

Energistyrelsens godkendelse af havvindmølleprojekt ved Samsø

Supplerende godkendelse af møllehøjde for Samsø

Sammenfatning af høringssvar for Samsø

Udskiftning af mølle i Samsø Havvindmøllepark

Energistyrelsen har i 2016 modtaget en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af mølle nr. 7 i Samsø Havvindmøllepark. Den eksisterende mølle havarerede i forbindelse med storm.

Energistyrelsen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af projektet, da møllen placeres samme sted i parken som den eksisterende, og at parkens dimensionering ikke ændres væsentligt. På den baggrund har Energistyrelsen meddelt Samsø Havvind A/S tilladelse til udskiftning af den havarerede mølle i Samsø Havvindmøllepark.

Dokumenter

Frederikshavn (2003)

Ved Frederikshavn er opstillet 3 havvindmøller med en effekt i alt på 7,6 MW. Én mølle har en effekt på 3 MW, mens de sidste 2 har en effekt på 2,3 MW hver. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølleprojektet ved Frederikshavn

Sammenfatning af høringssvar, Frederikshavn

Horns Rev 2 (2009)

Energistyrelsen gav i juni 2005 Ørsted tilladelse til at opføre en havvindmøllepark på 209 MW ved Horns Rev i Vesterhavet. Parken blev indviet den 17. september 2009.

Mølleparken er på 91 møller af 2,3 MW. Møllerne er opstillet i en vifteformet formation med 13 øst-/vestgående rækker af 7 møller. Der er desuden forberedt plads til 3 større forsøgsmøller med en samlet effekt på maksimalt 15 MW. Energinet.dk har etableret nettilslutning af parken.

Parken leverer elektricitet svarende til 200.000 husstandes forbrug. Afregningsprisen for parken er ved udbud fastsat til 51,8 øre/kWh i 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 12 års elproduktion fra parken. Herefter skal elproduktionen afsættes på normale markedsvilkår.

Etablering af havvindmølleparken er et resultat af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004. Her blev det bl.a. aftalt, at der skulle udbydes to havvindmølleparker af 200 MW. Den anden park der blev opført som følge af aftalen er Rødsand II.

Energistyrelsen har d. 25. februar 2016 meddelt tilladelse til ombygning af beboelsesplatformen Poseidon ved Horns Rev II. Baggrundsmateriale findes nedenfor.

Ombygningen har blandt andet til formål at kunne øge bemandingen af platformen fra 24 til 28 personer samt højne komforten for brugerne.

Elproduktionsbevilling for Horns Rev 2

Ansøgning om ændringer på Poseidon HR

Tilladelse til ombygning af Poseidon

Læs mere om Horns Rev II i dokumenterne nedenfor:

Udbudsbetingelser, Horns Rev II
Etableringstilladelse, Horns Rev II
Koncessionskontrakt, Horns Rev II
DONG's ansøgning, Horns Rev II

Detailprojekt intro

Resumé af miljøredegørelse (VVM), Horns Rev II
Miljøredegørelse, Horns Rev II

VVM-redegørelse, Horns Rev II

Baggrundsrapporter:

Benthic CommunitiesFish
Effects on birds of the Horns Rev 2 offshore wind farm
Marine Mammals
Coastal Impact Assessment
Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2
Navigational Risk Assessment - Frequency analysis
Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 - Resumé
Water Quality

Avedøre Holme (2009/2010)

Energistyrelsen gav den 18. november 2008 Ørsted tilladelse til opstilling af 3 store demonstrationsvindmøller i havet umiddelbart syd for diget på den sydlige del af Avedøre Holme.

Samtidig med opstilling af de nye havvindmøller blev 13 mindre landvindmøller på holmen nedtaget. To af de nye møller blev opstillet i løbet af 2009, således at de blandt andet kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s Klimakonference, der afholdtes i København samme år. En af disse møller ejes af Hvidovre Vindmøllelaug. Den tredje mølle blev etableret i 2011.

Etableringstilladelse, Avedøre Holme

Sammenfatning af høringssvar, Avedøre Holme

VVM-redegørelse, Avedøre Holme

Sprogø (2009)

Energistyrelsen har den 29. maj 2018 udstedt tilladelse til overdragelse af Sprogø Havmøllepark til Sprogø OWF K/S.  

Læs tilladelsen til overdragelse af Sprogø Havmøllepark

Energistyrelsen gav den 29. december 2008 Sund & Bælt tilladelse til at etablere syv havvindmøller nord for Sprogø.

Havvindmøllerne blev opført i løbet af 2009, således at de bl.a. kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s klimakonference.

Vindmøllerne blev opstillet på en ret linje nord for Sprogø og parallelt med østbroens linjeføring. Det er Sund & Bælts ønske at sikre, at det energiforbrug, som drift og vedligehold af selskabets samlede infrastruktur afstedkommer, dækkes af vindmøllestrøm. Vindmøllerne har en samlet effekt på 21 MW.

Nedenfor findes etableringstilladelsen, supplerende ekspertvurdering, elproduktionstilladelse, VVM-redegørelse samt rapport om marsvin fra DMU.

Etableringstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

VVM, Sprogø
Supplerende ekspertvurdering, Sprogø
Elproduktionstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

DMU - Porpoises north of Sprogø before, during and after construction of an offshore wind farm

Rødsand 2 (2010)

Tilladelse til nedtagning af MET mast

Energistyrelsen har den 7. januar 2020 meddelt tilladelse til RWE Renewables, nuværende ejere af Rødsand 2 Offshore Wind Farm (tidligere E.ON Vind Sverige AB), til at nedtage en MET mast der er placeret på koordinaterne 11° 27,689484 og 54° 34,406070. Tilladelsen bortfalder den 7. januar 2021, såfremt tilladelsen ikke er udnyttet.

MET masten består af et jernrør med en diameter på 1,5 meter, der er rammet 15 meter ned i havbunden. Jernrøret er placeret på 9 meter vand og stikker 10 meter over vandet. På toppen af jernrøret er der monteret en 58 meter høj gittermast, der inkluderer diverse måleinstrumenter til vejrdata.

MET masten fjernes ved, at monopælen, som masten er monteret på, skæres 1 meter under havbundsniveau. Den resterende del af monopælen efterlades i havbunden, hvorpå det opgravede havbundsmateriale tilbagelægges. Havbunden reetableres til den oprindelige tilstand i området.

Met-masten opfattes som en integreret del af havvindmølleparken Rødsand II. Rødsand II er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, litra j, og nedtagning af met-masten er derfor et screeningspligtigt projekt i medfør af miljøvurderingsloven. Efter miljøvurderingslovens § 16, må et projekt, der er omfattet af lovens bilag 2, først påbegyndes efter at den ansvarlige myndighed har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet efter miljøvurderingslovens § 21.

Energistyrelsen har på baggrund af en screening af ansøgningen vurderet, at fjernelse af met-masten ved at skære den 1 meter under havbundsniveau, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det kan udelukkes, at nedtagning af met-masten ved den beskrevne metode, vil kunne påvirke nogle Natura-2000 områder og bilag IV arter væsentligt.

Klageadgang

Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Energistyrelsens afgørelse om efterladelse af nedgravet kabel

Energistyrelsen har den 25. marts 2022 meddelt tilladelse til, at et nedgravet forsynings- og kommunikationskabel, der før forbandt den nu nedtaget metrologimast med havvindmølleparken Rødsand II kan blive liggende i havbunden, indtil Rødsand II havvindmøllepark skal dekommissioneres.

Afgørelsen er truffet i henhold til VE-lovens § 25, hvorefter Energistyrelsen skal give tilladelse til væsentlige ændringer af eksisterende elproducerende anlæg samt ud fra vilkår fastsat i etableringstilladelsen for Rødsand II fra 6. maj 2008.

Baggrund

RWE Wind Service (RWE), ejere af Rødsand 2 Offshore Wind Farm ansøgte i forbindelse med nedtagningen af den ovenfor nævnte metrologimast om, at lade det nedgravede forsynings- og kommunikationskabel forblive i havbunden og først fjerne det ved dekommissionering af Rødsand II havvindmøllepark, da det i forbindelse med nedtagningsarbejdet viste sig, at det ikke var muligt, at trække forsynings- og kommunikationskablet fri af havbunden uden, at risikere at beskadige havvindmølleparkens højspændingshovedkabel, kabelføringsrør og fundamentet til havvindmølle L01, da kablet er ført ind til havvindmølle L01 sammen med højspændingshovedkablet.  

Forsynings- og kommunikationskablet forbandt den nu fjernede metrologimast med Rødsand II’s havvindmølle L01. Kablet er nedgravet i 1 meters dybde, er 250 meter langt og er et såkaldt tørt kabel, der ikke indeholder olier eller andre væsker.  

Det fremgår af vilkår i etableringstilladelsen for Rødsand II, under afsnittet om interne ledningsanlæg, at kabler der ikke længere anvendes efter deres formål, skal fjernes fuldstændigt fra søterritoriet.

Da det nedgravede forsynings- og kommunikationskabel anses som internt ledningsnet, skal det jævnfør ovenstående vilkår som udgangspunkt fjernes.

I Energistyrelsens tilladelse af den 15. september 2021 til nedtagning af MET-mast (nedtagningstilladelsen) blev der stillet vilkår om at fjerne kablerne samt, at en fravigelse af disse vilkår, skal godkendes af Energistyrelsen. Efterladelse af et forsynings- og kommunikationskabel er en fravigelse af nedtagningstilladelsens vilkår og kræver derfor godkendelse af Energistyrelsen.

Begrundelse

Energistyrelsen begrunder sin afgørelse med, at det er miljømæssigt forsvarligt at lade kablet forblive i havbunden indtil resten af havvindmølleparken Rødsand II fjernes, da Energistyrelsen vurderer, at kablet ikke påvirker miljøet væsentligt, idet at kablet har en designlevetid på over 25 år, hvilket overstiger havvindmølleparkens levetid, samt at der i tilfælde af lækage eller anden slid på kablet ikke vil være risiko for udslip, der kan påvirke havmiljøet, da kablet ikke indeholder olie eller andre væsker.

Energistyrelsen vurderer derudover, at ud fra en proportionalitetsbetragtning vil produktionstabet i forbindelse med et nødvendigt driftsstop af møllerne, samt risikoen for beskadigelse af de aktive turbiner og/eller eksisterende kabelforbindelser være uforholdsmæssig stor, set i forhold til den minimale miljømæssige indvirkning det har, at lade kablet ligge i havbunden.

Om Rødsand II

E.ON Vind Sverige AB har bygget Rødsand II - en havmøllepark på 207 MW syd for Lolland.

Rødsand II er en udmøntning af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Læs nedenstående dokumenter om Rødsand II

Afgørelse om nedgravet kabel
Tilladelse til elproduktion, Rødsand II
Elproduktionsbevilling, Rødsand II
Tilladelse til at etablere parken Rødsand II
Bilag til tilladelse til at etablere Rødsand II
Miljøvurderinger (VVM), Rødsand II
Udbudsbetingelser for Rødsand II
Tilladelse til nedtagning af MET mast

Anholt (2013)

Ørsted (tidligere DONG Energy) driver Anholt Havmøllepark. Parken er 400 MW, og producerer svarende til 400.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm. Dette svarer til cirka fire procent af den danske elproduktion.

Havmølleparken er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 mellem den danske regering og alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten.

Læs mere om Anholt vindmøllepark

Resultat af post-construction fuglemoniteringsprogram (2014-2016)

Etableringstilladelse for Anholt vindmøllepark

Koncessionsaftale, Anholt

Udbudsbetingelser for Anholt

Svar på spørgsmål og uddybning af udbudsbetingelser, Anholt

Elproduktionstilladelse for Anholt

Bevilling til elproduktion for Anholt

Perspektivering af buddet, Anholt

Samfundsøkonomisk analyse, Anholt

Konsulentanalyse af prisen – konklusion, Anholt

Konsulentanalyse af prisen – baggrund, Anholt

Ørsted´s hjemmeside om Anholt havmøllepark

VVM-redegørelse for Anholt havvindmøllepark

Resumé af VVM-redegørelse

VVM-redegørelse

Visualiseringsrapport (visualization report)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Baggrundsrapporter (background reports)

Fisk og effekter

Kortlægning og effektvurdering af fiskeri

Project description

Forudsætningsnotat områdeafgrænsning

Anholt Memo Method EIA

Birds

Marine mammals

Benthic habitat

Benthic fauna

Mapping of substrates and benthic communities

Underwater archaeology

Noise calculations

Air emissions

Boreholes

Cable corridors

Consolidation tests

Hydrographic etc.

Hydrographic appendix ABCD

Tourism and recreational activities

Risk to ship traffic

Afgørelse om tilladelse

Tilladelse til kabel og fundamentsbeskyttelse i Anholt Vindmøllepark (juli 2023)

Bilag 1) ANH_CPS Stabilisation_Project Description and Environmental Assessment plus Supplement

Bilag 2) Ansoegningsskema - application form EN - CPS Stabilization ANH01 Rev 3 plus annex

Forsøgsmøller ved Nissum Bredning (2018)

Energistyrelsen har d. 17. december 2021 meddelt en tilladelse jf. VE-lovens § 25 til, at softwaresystemet i de 4 testmøller i Nissum Bredning ændres, som beskrevet i ansøgning af 21. januar 2019. Tilladelsen kan læses nedenfor. Energistyrelsen har samtidig truffet afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 21 om, at ændring af software løsningen i de 4 testmøller ikke er omfattet af VVM-pligt.

Tilladelse til ændring af testmøller i Nissum Bredning

Fremtidens havvindteknologi afprøves i Nissum Bredning

Forsøgsprojektet i Nissum Bredning er på 28 MW og indeholder vigtige forsøgselementer for fremtidens havvindteknologi med både et højt udviklingspotentiale og kommercielt perspektiv. Forsøgsprojektet inkluderer blandt andet test af den nye Siemens 7 MW-havvindmølle og en ny type fundament. Derudover indeholder forsøgsprojektet et nyt kabel- og koblingsanlægskoncept med 66 kV spænding, som forventes at være standardspænding for fremtidens havvindmølleparker.

Denne type testanlæg er det første i Danmark og et af de første i Europa. Projektet bidrager derfor til at fastholde Danmarks førerposition inden for udvikling og test af fremtidens havvindteknologi.

Forsøgselementerne, som skal testes ved Nissum Bredning, forventes at bidrage med betydelige besparelser på fremtidens havvindmølleprojekter. Ansøgeren vurderer, at forsøgsprojektet vil kunne medføre besparelser på cirka 12,5 procent af både anlægs- og driftsomkostningerne. Du kan læse mere om forsøgsordningen i Artiklen "50 MW Test Scheme for New Offshore Wind Technologies." (engelsk).

Med brev af 12. februar 2010 gav Energistyrelsen Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S og Nordvestjysk Elforsyning a.m.b.a. eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Nissum Bredning.

Energistyrelsen meddelte i 2010 tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i området, og der blev i den forbindelse udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. VVM-redegørelsen var i offentlig høring i 2011 og der blev på baggrund af høringssvarene udarbejdet supplerende VVM-materiale og herefter gennemført en supplerende høring i 2012. Efter at Nissum Bredning Vindmøllelaug blev vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi, har der i sommeren 2016 været gennemført supplerende forundersøgelser. Det har været i supplerende høring i efteråret 2016.

Energistyrelsen har d. 20. december 2017 meddelt elproduktionstilladelse og elbevilling til I/S Nissum Bredning Vind til 4 havvindmøller i Nissum Bredning ud for Thyborøn. Du kan læse tilladelserne her:

Elproduktionstilladelse, Nissum Bredning

Elbevilling, Nissum Bredning

 

Tilsagn og tilladelser

Etableringstilladelse for Nissum Bredning

Tilladelse til etablering af elkabel til testmøller Nissum Bredning

Tilladelse til supplerende forundersøgelser for opstilling af testmøller i Nissum Bredning juli 2016

Technical Report for 28 MW Pilot Project, Nissum Bredning

Bilag A - Afgørelse om tildeling af støtten, Nissum Bredning

Bilag B - Vilkår 07-06-2016, Nissum Bredning

Supplerende VVM-materialer 2016

Supplerende marsvin og fugleundersøgelser 2016, Nissum Bredning

Sejladssikkerhedsrapport for Nissum Bredning

Støjberegning 1 for Nissum Bredning

Støjberegning 2 for Nissum Bredning

Beregning af skyggekast for Nissum Bredning

Baggrundsmateriale for støjberegninger for Nissum Bredning

Supplerende VVM-materialer 2012

Energistyrelsen modtog syv ikke-ministerielle høringssvar til VVM-redegørelsen. På baggrund af disse samt de ministerielle høringssvar er der blevet udarbejdet et supplerende høringsnotat samt syv supplerende arbejdsdokumenter.

Ikke-ministerielle høringssvar

Øvrige dokumenter

VVM-materialer 2011

Horns Rev 3 (2019)

Energistyrelsen har den 10. august 2018 meddelt elproduktionstilladelse til Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S, samt underskrevet elproduktionsbevilling. Den første strøm forventes leveret fra Horns Rev 3 Havmøllepark til elnettet i september 2018. 

Både elproduktionstilladelsen og elproduktionsbevillingen gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet.

Du kan læse dokumenterne her:

Elproduktionstilladelse

Elproduktionsbevilling

 


Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af den kommende havvindmøllepark Horns Rev 3 med en pris på 77,0 øre pr. kWh.

Parken skal være 400 MW og vil producere svarende til 450.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Havmølleparken skal stå færdig 1. januar 2020 og er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012.
Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Energinet.dk er ansvarlig for finansieringen og etableringen af en offshore transformerplatform og søkablet til land.

Læs mere om havvindmølleparken Horns Rev 3:

Udbudsmateriale, Horns Rev 3

Etableringstilladelse for Horns Rev 3

Vurdering af Virkning på Miljøet, Horns Rev 3

Baggrundsrapporter

OBS: Visse af nedenstående baggrundsrapporter foreligger kun på engelsk.

Visualisering (lav opløsning / low resolution) Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Projekt- og anlægsbeskrivelse offshore, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Projekt- og anlægsbeskrivelse onshore, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Hydrology and water quality, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Benthic Habitats and Communities incl. appendices, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Fishecology, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Commercial fisheries, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Marine mammals, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Migratory birds and bats, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Resting Birds, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Nav risk analysis, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Radio communication and Radars, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Underwater noise, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Noise offshore, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Metocean, Horns Rev 3 (på engelsk /in English)

Air Traffic, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Arkæologi på land, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Landskabelige forhold, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Naturinteresser inkl. bilag (lav opløsning / low resolution), Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Arealinteresser inkl. bilag, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Øvrige miljøforhold; Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Befolkning og Sundhed, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Socioøkonomi, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Støj på land, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Air Emissions, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Kriegers Flak (2021)

I energiaftalen af 22. marts 2012 blev det besluttet at etablere en havvindmøllepark på 400 MW ved Horns Rev i Vesterhavet og en 600 MW havvindmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen. Havvindmølleparken ved Horns Rev 3 blev udbudt i 2013, og havvindmølleparken Kriegers Flak blev udbudt i 2015.

Elproduktionstilladelse og -bevilling for Kriegers Flak Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 20. januar 2021 meddelt elproduktionstilladelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark og har samtidig udstedt elproduktionsbevilling til Vattenfall.

Tilladelsen og bevillingen giver Vattenfall ret til at producere og levere strøm til elnettet fra Kriegers Flak Havvindmøllepark.

Læs elproduktionstilladelse for Kriegers Flak

Læs elproduktionsbevilling for Kriegers Flak

VVM-tilladelse og endelig godkendelse af detailprojekt for Kriegers Flak

Energistyrelsen har den 3. februar 2020 truffet afgørelse om godkendelse af detailprojekt samt meddelelse af VVM-tilladelse til Vattenfall.

VVM-tilladelsen og godkendelsen af detailprojektet giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte anlægsarbejdet med Kriegers Flak Havvindmøllepark, når klagefristen er udløbet.

Få Faktuelle oplysninger om Kriegers Flak Havvindmøllepark

VVM-tilladelse og godkendelse af detailprojekt for Kriegers Flak

VVM-redegørelsen for Kriegers Flak

VVM, Kriegers Flak del 1: Ikke-teknisk resumé

VVM, Kriegers Flak del 2: Formål og baggrund

VVM, Kriegers Flak del 3: Det marine miljø

VVM, Kriegers Flak del 4: Landanlæg

VVM, Kriegers Flak del 5: Sammenfatning

Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsendte i oktober 2015 en VVM-redegørelse for etablering af havmølleparken på Kriegers Flak med tilhørende landanlæg. Den offentlige høring sluttede i december 2015.

Baggrundsrapporter

Arealinteresser, Kriegers Flak

Arkæologisk analyse, Kriegers Flak

Befolkning, sundhed og socioøkonomi, Kriegers Flak

Fisk og fiskeri, Kriegers Flak

Flytrafik, Kriegers Flak

Hydrografi, Kriegers Flak

Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold; Kriegers Flak

Luftforurening, Kriegers Flak

Natur (rapporten er opdelt i syv dele grundet filens størrelse):

Kriegers Flak del 1 Selve baggrundsrapporten (s. 1-149)

Kriegers Flak del 2 Bilag 1+2 (s. 150-250)

Kriegers Flak del 3 Bilag 2 fortsat (s. 251-350)

Kriegers Flak del 4 Bilag 2 fortsat (s. 351-450)

Kriegers Flak del 5 Bilag 2 fortsat (s. 451-550)

Kriegers Flak del 6 Bilag 2 fortsat (s. 551-650)

Kriegers Flak del 7 Bilag 2 fortsat + bilag 3 (s. 651-1258)

Kriegers Flak, Projekt- og anlægsbeskrivelse landanlæg

Kriegers Flak, Radaranlæg og radiokæder

Kriegers Flak, Sedimentforhold

Kriegers Flak, Sejladsforhold

Kriegers Flak, Støj

Visualiseringer, Kriegers Flak

Visualiseringer af stationer, Kriegers Flak

Landskab og vurderinger af visuelle forhold, Kriegers Flak

Øvrige miljøforhold, Kriegers Flak

Appropriate Assessment, Kriegers Flak (engelsk)

Benthic Flora, Fauna and Habitats, Kriegers Flak (engelsk)

Birds and Bats, Kriegers Flak (engelsk)

Marine mammals, Kriegers Flak (engelsk)

Underwater noise modelling, Kriegers Flak (engelsk)

Technical project description, Kriegers Flak (engelsk)

Udbudsbetingelser

Tender conditions for Kriegers Flak Offshore Wind Farm

Betingelser for udbud af etbalering af havvindmølleparken Kriegers Flak 

Vesterhav Syd (2023)

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Vesterhav Syd ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk 

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk 

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger 

 

Energistyrelsen meddeler elproduktionstilladelse til Vesterhav Syd

Energistyrelsen har den 20. juli 2023 meddelt Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S elproduktionstilladelse til havvindmølleparken Vesterhav Syd. 

Elproduktionstilladelser gælder for 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havmølleparkerne.

Tilladelse til elproduktion (tilladelse til at udnytte energien) fra havvindmølleparken Vesterhav Syd 

Energistyrelsen har den 25. august 2023 foretaget en berigtigelse af elproduktionstilladelsen til Vesterhav Syd.

Berigtigelse af elproduktionstilladelse til Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen ophæver vilkår i etableringstilladelsen for Vesterhav Syd

Energistyrelsen har den 20. juli 2023 truffet afgørelse om ophævelse af vilkår 1.2 i etableringstilladelsen for Vesterhav Syd af 22. december 2016 og vilkår 10.2 i tillæg til etableringstilladelserne for Vesterhav Syd af 14. december 2020.

Afgørelsen meddeles efter § 25, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021 med senere ændringer.
Etableringstilladelsen vil dermed ikke udløbe ved meddelelse af elproduktionstilladelse, men fortsat gælde resten af havvindmølleparkernes levetid. 


Afgørelse om Ophævelse af vilkår 1.2, i Tilladelse til etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd, med tilhørende elforsyningsnet på søterritoriet i Nordsøen af 22. december 2016 og vilkår 10.2 i Afgørelse i sag om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Syd Havvindmøllepark af 14. december 2020  

Afgørelser i sag om genoptagelse af etableringstilladelsen for Vesterhav Syd

Energistyrelsen har den 14. december 2020 truffet afgørelse i sag om genoptagelse af etableringstilladelser af 22. december 2016 for Vesterhav Syd.

Energistyrelsens afgørelse giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projektet, når klagefristen er udløbet.

Afgørelserne er truffet på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall har indsendt til Energistyrelsen, og som var i offentlig høring fra den 5. maj til den 30. juni 2020. Find høringsmaterialet længere nede på siden.

Dokumenter

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Syd

Høringsnotat for Vesterhav Syd

Vesterhav Syd Bilag 1

Vesterhav Syd Bilag 2

Vesterhav Syd Bilag 3

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Nord

Review af støjprognose for undervandsstøj for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Dokumenter fra VVM-redegørelsen i 2015 for Vesterhav Syd, inkl. baggrundsrapporter

Afholdelse af offentligt møde omkring værditabs-og køberetsordningen
Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen blev afholdt virtuelt den 13. januar 2021 for Vesterhav Syd.

Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan rekvireres på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk 

Borgermøderne om miljøkonsekvensrapporter for Vesterhav Nord & Vesterhav Syd

Vattenfall afholdte virtuelle borgermøder tirsdag d. 16. juni og onsdag d. 17. juni 2020 om miljøkonsekvensrapporterne  for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapport

Bilag og Baggrundsrapporter

Offentliggørelse af høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd

På baggrund af første offentlighedsfase (idéfasen) for Vesterhav Syd Havvindmøllepark, offentliggør Energistyrelsen hermed høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd Havvindmøllepark. De respektive høringsnotater indeholder en beskrivelse af indholdet i de indkomne høringssvar samt Energistyrelsens bemærkninger hertil, herunder en beskrivelse af hvordan høringssvarene vil indgå i den videre miljøvurderingsproces. Afgræsningsudtalelsen, som samtidig er blevet fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Afgrænsningsudtalelse Vesterhav Syd

Høringsnotat Vesterhav Syd

Energistyrelsen indkaldte idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Syd

Der skulle laves en supplerende miljøvurdering af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd. Energistyrelsen igangsatte derfor den 1. juli 2019 den første offentlighedsfase (idéfasen) for projektet, hvor der indkaldtes idéer og forslag hos offentligheden og berørte myndigheder til afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde for projektet og fremsende til Energistyrelsen.

Høringsfristen var den 16. august 2019. Efter idéfasen behandlede Energistyrelsen høringssvarene og fremsende en afgrænsningsudtalelse til Vattenfall om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som Vattenfall skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Vattenfall og Orbicon har sammen med Energistyrelsen udarbejdet et idéoplæg, hvor man kan læse mere om projektet, miljøvurderingsprocessen og den offentlige høring, som nu er igangsat

Vesterhav Syd 

Følgebrev til idéfase for Vesterhav Syd

Idéoplæg for Vesterhav Syd

Energistyrelsen giver Vattenfall tidsfristforlængelse for Vesterhav Syd

Energistyrelsen har den 28. juni 2019 meddelt Vattenfall tidsfristforlængelse for henholdsvis igangsætning af anlægsarbejde og nettilslutning af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Vattenfall har ansøgt om tidsfristforlængelse for parken, fordi der skal udarbejdes en ny miljøvurdering for projektet.  

Tidsfristforlængelsen betyder, at Vattenfall skal have påbegyndt anlægsarbejderne for Vesterhav Syd Havvindmølleparker senest den 31. december 2022 i stedet for 31. december 2019, og at 95% af havvindmølleparken skal være tilsluttet elnettet den 31. december 2023 i stedet for den 31. december 2020.

Meddelelse om tidsfristsforlængelse for Vesterhav Syd

Vattenfall Vindkraft A/S skal opføre de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord & Vesterhav Syd 

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd med en pris på 47,5 øre pr. kWh.

Parkerne vil være med en samlet kapacitet på 350 MW og vil producere svarende til 375.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Dokumenter

 

Læs mere om havvindmølleparkerne
Vesterhav Nord
Vesterhav Syd

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om de kystnære havvindmøller

Staten udbød den 20. februar 2015 for 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod prækvalificerede tilbudsgivere henvises til den engelske hjemmeside.

Konceptet om et statsligt udbud af kystnære havvindmøller i et såkaldt multisite-udbud, hvor flere områder konkurrerer med hinanden, har sin oprindelse i Energiaftalen fra 2012.

Energiaftalen

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle partier undtagen Liberal Alliance i det daværende Folketing, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW som resultat af et statsligt udbud af kystnære havvindmøller. Størrelsen blev ved vækstaftalen i 2014 reduceret til 350 MW.

Screening af mulige områder i 2012

I november 2012 udpegede energiforligskredsen på baggrund af en screeningsrapport seks områder for de kystnære havmølleparker, hvor der skulle gennemføres forundersøgelser og udbud for produktionsmøller inklusive kabel til landføring af strømmen og et anlæg på land til tilkobling af strømmen til det eksisterende elnet. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm.

Forud for udpegningen var der gennemført en offentlig høring af screeningsrapporten, og der blev kun medtaget områder, hvor der var kommunal opbakning.

Placering af parkerne

Udbuddet er et såkaldt multisite-udbud, hvor seks forskellige placeringer konkurrerer. De tilbudsgivende virksomheder byder ind med en pris på et bestemt område

Udbuddet blev i foråret 2016 indskrænket fra at indeholde seks placeringer til at indeholde fem placeringer, da Sejerø Bugt måtte udgå grundet hensynet til beskyttelse af den truede bestand af sortænder.

Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke givet, at der vil blive opstillet havmøller i alle fem områder.

De kystnære havmølleprojekter er placeret minimum fire kilometer fra land og områderne kan rumme møller op til 200 MW, undtagen Bornholm, der kun kan rumme 50 MW. 200 MW svarer til elforbruget i ca. 200.000 husstande.

Møller til 200 MW kan for eksempel være 66 stk. 3 MW-møller, der er 137 meter høje til vingetippen, eller for eksempel 20 stk. 10 MW-møller, der er 220 meter høje til vingetippen. Det er den vindende tilbudsgiver, der bestemmer hvilke møller, fundamenter, m.m., der skal bruges.

Begrundelsen for kystnære placeringer

Den kystnære placering af havmølleparkerne er primært ud fra et ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Placeringen tættere på land end andre havvindmølleparker har flere økonomiske fordele. På grund af kortere sejltid ud til møllerne, forventes eksempelvis omkostningerne til drift og vedligehold mindsket. Desuden forventes omkostningerne i forbindelse med nettilslutning at være lavere, da kablerne til land typisk er kortere, og da mindre anlægsstørrelser kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land.

Værditabsordningen

Ligesom det er tilfældet for opsætning af møller efter åben-dør-ordningen, gælder værditabsordningen desuden for kystnære møller. Værditabsordningen giver mulighed for, at naboer til vindmøllerne kan få dækket tab på deres beboelsesejendommes værdi, som skyldes vindmøllerne. Opstilleren af kystnære havvindmøller er dermed forpligtet til at betale for værditab, der overstiger én procent af beboelsesejendommens værdi. Værditabets størrelse fastsættes af Taksationsmyndigheden på grundlag af en individuel vurdering heraf. Det er også en mulighed, at opstiller og husejer indgår en frivillig aftale om værditabsbetalingens størrelse uden Taksationsmyndighedens indblanding.

Køberetsordningen

For at styrke det lokale medejerskab gælder køberetsordningen også for kystnære møller. Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt og dermed få del i et eventuelt overskud. Opstiller er forpligtet til at udbyde minimum 20 procent af projektet til lokale borgere.
Definitionen, af hvem der har ret til at købe sig ind i projektet, findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), § 13 til 17.

Relevant lovgivning

Reglerne for køberetsordningen og værditabsordningen findes i VE-loven og administreres af Energinet.dk, De Fire VE-ordninger.

Vesterhav Nord (2024)

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Vesterhav Nord  ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til nyhedervesterhavnord@ens.dk

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til nyhedervesterhavnord@ens.dk

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger 

Energistyrelsen meddeler elproduktionstilladelse til Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 20. juli 2023 meddelt Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S elproduktionstilladelse til havvindmølleparkerne Vesterhav Nord. 

Elproduktionstilladelser gælder for 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havmølleparkerne.

Tilladelse til elproduktion (tilladelse til at udnytte energien) fra havvindmølleparken Vesterhav Nord 

Energistyrelsen har den 25. august 2023 foretaget en berigtigelse af elproduktionstilladelserne til Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Berigtigelse af elproduktionstilladelse til Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen ophæver vilkår i etableringstilladelserne for Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 20. juli 2023 truffet afgørelse om ophævelse af vilkår 1.2 i etableringstilladelsen for Vesterhav Nord af 22. december 2016 og vilkår 10.2 i tillæg til etableringstilladelsen for Vesterhav Nord af 14. december 2020.

Afgørelsen meddeles efter § 25, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021 med senere ændringer.
Etableringstilladelserne vil dermed ikke udløbe ved meddelelse af elproduktionstilladelse, men fortsat gælde resten af havvindmølleparkernes levetid. 

Afgørelse om Ophævelse af vilkår 1.2 i Tilladelse til etablering af havvindmølleparken Vesterhav Nord, med tilhørende elforsyningsnet på søterritoriet i Nordsøen af 22. december 2016, og vilkår 10.2 i Afgørelse i sag om genoptagelse af etableringstilladelse af 22. december 2016 for Vesterhav Nord Havvindmøllepark af 14. december 2022

Afgørelse i sag om genoptagelse af etableringstilladelser for Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 14. december 2020 truffet afgørelser i sag om genoptagelse af etableringstilladelser af 22. december 2016 for Vesterhav Nord.

Energistyrelsens afgørelser giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projektet, når klagefristen er udløbet.

Afgørelserne er truffet på baggrund af de miljøkonsekvensrapporter, som Vattenfall har indsendt til Energistyrelsen, og som var i offentlig høring fra den 5. maj til den 30. juni 2020. Find høringsmaterialet længere nede på siden.

Dokumenter

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Nord

Høringsnotat for Vesterhav Nord

Vesterhav Nord Bilag 1

Vesterhav Nord Bilag 2

Vesterhav Nord Bilag 3

Review af støjprognose for undervandsstøj for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Dokumenter fra VVM-redegørelsen i 2015 for Vesterhav Nord, inkl. baggrundsrapporter

Afholdelse af offentligt møde omkring værditabs-og køberetsordningen

Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen blev afholdt virtuelt den 12. januar 2021 for Vesterhav Nord.

Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan rekvireres på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk 

Borgermøderne om miljøkonsekvensrapporter for Vesterhav Nord & Vesterhav Syd

Vattenfall afholdte virtuelle borgermøder tirsdag d. 16. juni og onsdag d. 17. juni 2020 om miljøkonsekvensrapporterne  for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Miljøkonsekvensrapport

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord

Bilag og baggrundsrapporter

Offentliggørelse af høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Nord

På baggrund af første offentlighedsfase (idéfasen) for Vesterhav Nord Havvindmøllepark, offentliggør Energistyrelsen hermed høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Nord Havvindmøllepark. De respektive høringsnotater indeholder en beskrivelse af indholdet i de indkomne høringssvar samt Energistyrelsens bemærkninger hertil, herunder en beskrivelse af hvordan høringssvarene vil indgå i den videre miljøvurderingsproces. Afgræsningsudtalelsen, som samtidig er blevet fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Afgrænsningsudtalelse Vesterhav Nord

Høringsnotat Vesterhav Nord

Energistyrelsen indkaldte idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord

Der skulle laves en supplerende miljøvurdering af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Nord. Energistyrelsen igangsatte derfor den 1. juli 2019 den første offentlighedsfase (idéfasen) projektet, hvor der indkaldtes idéer og forslag hos offentligheden og berørte myndigheder til afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde for projektet og fremsende til Energistyrelsen.

Høringsfristen var den 16. august 2019. Efter idéfasen behandlede Energistyrelsen høringssvarene og fremsende en afgrænsningsudtalelse til Vattenfall om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som Vattenfall skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Vattenfall og Orbicon har sammen med Energistyrelsen udarbejdet et idéoplæg, hvor man kan læse mere om projektet, miljøvurderingsprocessen og den offentlige høring, som nu er igangsat

Følgebrev til idéfase for Vesterhav Nord

Idéoplæg for Vesterhav Nord

Energistyrelsen giver Vattenfall tidsfristforlængelse for Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 28. juni 2019 meddelt Vattenfall tidsfristforlængelse for henholdsvis igangsætning af anlægsarbejde og nettilslutning af den kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord.

Vattenfall har ansøgt om tidsfristforlængelse for parken, fordi der skal udarbejdes en ny miljøvurdering for projektet.  

Tidsfristforlængelsen betyder, at Vattenfall skal have påbegyndt anlægsarbejderne for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker senest den 31. december 2022 i stedet for 31. december 2019, og at 95% af havvindmølleparkerne skal være tilsluttet elnettet den 31. december 2023 i stedet for den 31. december 2020.

Meddelelse om tidsfristsforlængelse for Vesterhav Nord

Vattenfall Vindkraft A/S skal opføre de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord & Vesterhav Syd 

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd med en pris på 47,5 øre pr. kWh.

Parkerne vil være med en samlet kapacitet på 350 MW og vil producere svarende til 375.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Dokumenter

 

Læs mere om havvindmølleparkerne

Vesterhav Nord

Vesterhav Syd


Om de kystnære havvindmøller

Staten udbød den 20. februar 2015 for 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod prækvalificerede tilbudsgivere henvises til den engelske hjemmeside.

Konceptet om et statsligt udbud af kystnære havvindmøller i et såkaldt multisite-udbud, hvor flere områder konkurrerer med hinanden, har sin oprindelse i Energiaftalen fra 2012.

Energiaftalen

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle partier undtagen Liberal Alliance i det daværende Folketing, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW som resultat af et statsligt udbud af kystnære havvindmøller. Størrelsen blev ved vækstaftalen i 2014 reduceret til 350 MW.

Screening af mulige områder i 2012

I november 2012 udpegede energiforligskredsen på baggrund af en screeningsrapport seks områder for de kystnære havmølleparker, hvor der skulle gennemføres forundersøgelser og udbud for produktionsmøller inklusive kabel til landføring af strømmen og et anlæg på land til tilkobling af strømmen til det eksisterende elnet. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm.

Forud for udpegningen var der gennemført en offentlig høring af screeningsrapporten, og der blev kun medtaget områder, hvor der var kommunal opbakning.

Placering af parkerne

Udbuddet er et såkaldt multisite-udbud, hvor seks forskellige placeringer konkurrerer. De tilbudsgivende virksomheder byder ind med en pris på et bestemt område

Udbuddet blev i foråret 2016 indskrænket fra at indeholde seks placeringer til at indeholde fem placeringer, da Sejerø Bugt måtte udgå grundet hensynet til beskyttelse af den truede bestand af sortænder.

Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke givet, at der vil blive opstillet havmøller i alle fem områder.

De kystnære havmølleprojekter er placeret minimum fire kilometer fra land og områderne kan rumme møller op til 200 MW, undtagen Bornholm, der kun kan rumme 50 MW. 200 MW svarer til elforbruget i ca. 200.000 husstande.

Møller til 200 MW kan for eksempel være 66 stk. 3 MW-møller, der er 137 meter høje til vingetippen, eller for eksempel 20 stk. 10 MW-møller, der er 220 meter høje til vingetippen. Det er den vindende tilbudsgiver, der bestemmer hvilke møller, fundamenter, m.m., der skal bruges.

Begrundelsen for kystnære placeringer

Den kystnære placering af havmølleparkerne er primært ud fra et ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Placeringen tættere på land end andre havvindmølleparker har flere økonomiske fordele. På grund af kortere sejltid ud til møllerne, forventes eksempelvis omkostningerne til drift og vedligehold mindsket. Desuden forventes omkostningerne i forbindelse med nettilslutning at være lavere, da kablerne til land typisk er kortere, og da mindre anlægsstørrelser kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land.

Værditabsordningen

Ligesom det er tilfældet for opsætning af møller efter åben-dør-ordningen, gælder værditabsordningen desuden for kystnære møller. Værditabsordningen giver mulighed for, at naboer til vindmøllerne kan få dækket tab på deres beboelsesejendommes værdi, som skyldes vindmøllerne. Opstilleren af kystnære havvindmøller er dermed forpligtet til at betale for værditab, der overstiger én procent af beboelsesejendommens værdi. Værditabets størrelse fastsættes af Taksationsmyndigheden på grundlag af en individuel vurdering heraf. Det er også en mulighed, at opstiller og husejer indgår en frivillig aftale om værditabsbetalingens størrelse uden Taksationsmyndighedens indblanding.

Køberetsordningen

For at styrke det lokale medejerskab gælder køberetsordningen også for kystnære møller. Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt og dermed få del i et eventuelt overskud. Opstiller er forpligtet til at udbyde minimum 20 procent af projektet til lokale borgere.
Definitionen, af hvem der har ret til at købe sig ind i projektet, findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), § 13 til 17.

Relevant lovgivning

Reglerne for køberetsordningen og værditabsordningen findes i VE-loven og administreres af Energinet.dk, De Fire VE-ordninger.

Anette Norling
Chefkonsulent (+45) 3392 6735
Tobias Grindsted
Chefkonsulent (+45) 3392 6640
Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819