Om udbud af de kystnære havvindmølleparker i Danmark

Vattenfall Vindkraft A/S skal opføre kystnære møller i Vesterhav Nord & Syd 

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd med en pris på 47,5 øre pr. kWh.

Parkerne vil være med en samlet kapacitet på 350 MW og vil producere svarende til 375.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Havmølleparkerne skal stå færdige den 31. december 2020 og er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012.

Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

VVM- tilladelse for land og kommuneplantillæggene vil blive offentliggjort, så snart der er truffet afgørelse i henholdsvis SVANA og Erhvervsstyrelsen.   

Klager over tilladelser kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360, København K. Klagen skal være indgivet skriftligt senest d. 25. januar 2017. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Dokumenter

Vesterhav Nord

Vesterhav Syd

 

Læs mere om Vesterhav Nord

Læs mere om Vesterhav Syd

 


Baggrund om de kystnære havvindmøller

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance, at der i 2020 skal være opstillet kystnære havvindmøller til 450 MW.

Læs om rammerne for de kystnære havvindmøller her

I vækstaftalen fra juli 2014 blev udbuddet reduceret til 350 MW.

Læse mere om vækstaftalen her

Kystnære havvindmøller til 350 MW vil kunne producere, hvad der svarer til 350.000 husstandes elforbrug.

Energistyrelsen er ansvarlig for udbuddet af de seks udvalgte kystnære havvindmølleområder. Udbuddet er et såkaldt multisite-udbud på 350 MW i alt, og kun nogle af områderne ventes at blive udnyttet. Udbuddet afgøres i foråret 2016.

Før der kan afgives bud, bliver der udarbejdet en VVM-redegørelse (vurdering af virkning på miljøet) for hvert af de seks områder. Som led i VVM-processen er der to såkaldte "offentlighedsfaser", henholdsvis primo 2014 og medio 2015, hvor borgere kan komme med kommentarer til, hvad der undersøges i forbindelse med projekterne. Den samlede tidsplan er angivet nedenfor.

VVM-redegørelserne forventes at blive offentliggjort i løbet af foråret 2015, og lægges løbende ud på undersiderne for hvert af de seks områder.

Når de enkelte VVM-redegørelser er offentliggjort, bliver de lagt ud på de enkelte undersider, som findes under "Se de seks kystnære områder" herunder sammen med information om tid og sted for borgermøder i de enkelte områder.

Seks danske områder 

På kortet nedenfor ses de seks områder udvalgt til kystnære havvindmølleparker: Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Sejerø Bugt er siden trukket fra udbuddet.

kort over alle områder

Se de seks kystnære områder

Vesterhav Syd

Havvindmøllesitet Vesterhav Syd ligger i Vesterhavet ud for Ringkøbing Fjord, nordvest for Hvide Sande. Sitet kan rumme op til 200 MW havvindmøller.

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd er afsluttet.

Den foreløbige VVM-redegørelse blev offentliggjort d. 5. maj 2015 var i høring frem til den 30. juni 2015. 

Der er indkommet høringssvar fra følgende myndigheder og kommuner:

 • Trafikstyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Kystdirektoratet
 • Ringkjøbing-Skjern Kommune
 • Forsvarsministeriet

Samtlige høringssvar fra myndigheder og kommuner kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra organisationer og andre interessenter kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra borgere er opdelt i fem dele med oversigt på første side. Se nedenfor:   

1. Visualisering, natur, støj og turisme - del 1

2. Visualisering, natur, støj og turisme - del 2

3. Visualisering, natur, støj og turisme - del 3

4. Visualisering, natur, støj og turisme - del 4

5. Kabler og anlæg på land

Grafik: kort over vesterhav syd

Dokumenter

​Baggrundsrapporter for Vesterhav Nord:

Baggrundsrapporter - del 1 (zip)
Baggrundsrapporter - del 2 (zip)
Baggrundsrapporter - del 3 (zip)
Baggrundsrapporter - del 4 (zip)
Baggrundsrapporter - del 5 (zip)
Baggrundsrapporter - del 6 (zip)

Involvering af borgere i processen 

En eventuel havvindmøllepark ved Vesterhav Syd er VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse). Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Energinet.dk og Naturstyrelsen, som også har foretaget øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. 
Til dette formål har de fået en forundersøgelsestilladelse.


1. offentlighedsfase og borgermøde

Interesserede borgere er blevet inddraget i VVM-processen af to omgange. Første gang var i starten af 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde den 30. januar på Holmsland Idræts- og kulturcenter Bandsbyvej 2 i Kloster, Ringkjøbing.

På borgermødet præsenterede Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen.

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne.

2. offentlighedsfase og borgermøde 

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterede Energinet.dk til endnu et borgermøde, som fandt sted torsdag d. 21. maj 2015 i Ringkøbing. Her blev projektet og de vurderede miljøeffekter præsenteret og der var mulighed for debat. Energistyrelsen deltog også og fortalte bl.a. om baggrunden for projektet og myndighedsarbejdet.

Præsentationen fra mødet kan findes her.

Visualiseringspræsentation kan findes her.


Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

Tidsplanen for udbuddet, f.eks. hvornår udbuddet afgøres og hvornår en eventuel havvindmøllepark ved Vesterhav Syd vil stå færdig, kan ses på forsiden her.
 

Baggrund

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvindmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Vesterhav Syd. Parken skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW, hvis den etableres.

Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten nordvest for Hvide Sande og vil bestå af havvindmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Mølletypen er ikke endelig afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Projektområdet på land omfatter to ilandføringspunkter, hvor landkablet løber fra kysten ved hhv. Holmsland Klitby ved Klegod og Tyvmose Bjerg ved Tyvmose nordpå i ét tracé til 60/10 kV station Søndervig og videre til 150/60 kV station Lem Kær ved Klaptoft.

Koordinater for undersøgelsesområdet (.xls-format)
Koordinater for undersøgelsesområdet (.pdf-format)

Tilladelse til forundersøgelse

Vesterhav Nord

Havvindmøllesitet Vesterhav Nord ligger i Vesterhavet sydvest for Thyborøn og kan rumme op til 200 MW havvindmøller.

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Vesterhav Nord er afsluttet.

Den foreløbige VVM-redegørelse blev offentliggjort d. 5. maj 2015, og var i høring  frem til den 30. juni 2015. VVM-redegørelsen (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes til højre under Dokumenter. Baggrundsrapporterne kan findes på undersiden Offentliggjort materiale, der findes i menuen til venstre. Den sammenfattenderedegørelser, der behandler alle indkomne høringssvar, er nu færdig og er til høring i de relevante kommuner. Den kan læses her.

Der er indkommet høringssvar fra følgende myndigheder og kommuner:

 • Trafikstyrelsen 
 • Erhvervsstyrelsen
 • Holstebro Kommune
 • Herning Kommune
 • Kystdirektoratet
 • Vejdirektoratet
 • Viborg Stift
 • Lemvig Kommune
 • Forsvarsministeriet

Se samtlige høringssvar fra myndigheder og kommuner 

Se høringssvar fra organisationer og andre interessenter 

Høringssvar fra borgere er opdelt i fire dele med oversigt på første side. Se nedenfor:   

Grafik: Vesterhav Nord

Dokumenter

Baggrundsrapporter for Vesterhav Nord:

Baggrundsrapport - del 1 (zip)
Baggrundsrapport - del 2 (zip)
Baggrundsrapport - del 3 (zip)
Baggrundsrapport - del 4 (zip)
Baggrundsrapport - del 5 (zip)

Involvering af borgere i processen

En eventuel havvindmøllepark ved Vesterhav Nord vil være VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse). Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Energinet.dk og Naturstyrelsen, som også har foretaget øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. Dertil har de fået en forundersøgelsestilladelse.

1. offentlighedsfase og borgermøde

Interesserede borgere bliverer inddraget i VVM-processen i to omgange. Første gang var i starten af 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde den 28. januar på Lemvig Gymnasium i Lemvig.

På borgermødet præsenterede Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen.

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne.

2. offentlighedsfase og borgermøde

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterede Energinet.dk til endnu et borgermøde, som fandt sted onsdag d. 20. maj 2015 i Lemvig. Her blev projektet og de vurderede miljøeffekter præsenteret og der var mulighed for debat. Energistyrelsen deltog også og fortalte bl.a. om baggrunden for projektet og myndighedsarbejdet.

Præsentationen fra mødet kan findes her.

Visualiseringspræsentationen kan findes her.
 

Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

Tidsplanen for udbuddet, f.eks. hvornår udbuddet afgøres og hvornår en eventuel havvindmøllepark ved Vesterhav Nord vil stå færdig, kan ses på forsiden her.

Baggrund

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvindmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Vesterhav Nord. Parken skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW, hvis den etableres.

Vesterhav Nord Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten sydvest for Thyborøn og vil bestå af havvindmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Mølletypen er ikke endelig afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Ilandføring af søkabel vil kunne ske nord for Ferring og/eller nord for Vejlby, hvor det forventes at blive tilsluttet ved Station Idomlund. Undervejs til Idomlund kan der ske tilslutning til det eksisterende elnet ved Station Klinkby eller ved en ny koblingsstation øst for Station Ramme.

Koordinater for undersøgelsesområdet (.xls-format)
Koordinater for undersøgelsesområdet (.pdf-format)

Forundersøgelsestilladelse

Sæby

Havvindmøllesitet Sæby ligger ud for kysten mellem Haldbjerg i nord og Lyngså i syd. Sitet kan rumme op til 200 MW havvindmøller.

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Sæby Havvindmøllepark er afsluttet.

Den foreløbige VVM-redegørelse blev offentliggjort d. 22. maj 2015 og var i høring frem til d. 24. august 2015. VVM-redegørelsen (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes under Dokumenter. Baggrundsrapporterne kan findes på undersiden Offentliggjort materiale. Den sammenfattende redegørelse, der behandler alle indkomne høringssvar, er nu færdig og er til høring i de relevante kommuner. Den kan læses her.

Der er indkommet høringssvar fra følgende myndigheder og kommuner:

 • Trafikstyrelsen
 • Frederikshavn Kommune
 • Forsvarsministeriet
 • Kystdirektoratet

Samtlige høringssvar fra myndigheder og kommuner kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra organisationer og foreninger (inkl. beboerforeninger) kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra borgere er opdelt i følgende grupperinger:

 1. 105 underskrevne indsigelser af samme formular
 2. Sæby Sejlklub inkl. underskrifter
 3. Høringssvar ang. visualisering, natur, støj og turisme
 4. Høringssvar ang. visualisering, natur, støj og turisme - del 2 (efter samme skabelon)
 5. Høringssvar ang. kabler og anlæg på land

BIllede: Sæby Kyst

Dokumenter

Involvering af borgere i processen

En eventuel havvindmøllepark ved Sæby vil være VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse).

Energinet.dk er ansvarlig for at udarbejde VVM-redegørelsen og foretage øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. Dertil har de fået en forundersøgelsestilladelse.

1. Offentlighedsfase og borgermøde

Interesserede borgere er blevet inddraget i VVM-processen af to omgange. Første gang var i starten af 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde den 23. januar 2014, kl. 19-21.30 på Sæby Fritidscenter, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby.

På borgermødet præsenterede Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen.

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Sæby Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne.
 

2. offentlighedsfase og borgermøde 

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterede Energinet.dk til borgermøde, hvor projektet og de vurderede miljøeffekter blev præsenteret, og hvor der var mulighed for debat. Energistyrelsen deltog og fortalte blandt andet om baggrunden for projektet og myndighedsarbejdet.

Borgermødet fandt sted d. 28. maj 2015 kl. 19.00-21.00 i Kulturhuset ”Manegen” Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby.

Præsentation fra mødet kan findes her

Visualiseringspræsentation fra mødet kan findes her

Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

Tidsplanen for udbuddet, f.eks. hvornår udbuddet afgøres og hvornår en eventuel havvindmøllepark på Sæby vil stå færdig, kan ses nederst på forsiden her.

Baggrund

Sæby Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten ud fra Haldbjerg i nord til ud for Lyngså i syd og vil bestå af havvindmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Mølletypen er ikke endelig afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter.

Derudover består projektet af en udbygning af elforsyningsnettet på land. Ilandføring af kabler er udpeget til at ligge i nordlig retning ved Haldbjerg, og tracéet vil strække sig mod nordøst til 150/60 kV transformerstationen ved Starbakken vedr. Frederikshavn. Den sydlige ilandføring vil ligge ved kysten mellem Havgård, og skal føres ind til 150/60 kV transformerstationen ved Dybvad ved Frederikshavn.

Koordinater for undersøgelsesområdet_23.05.2015 (.xls-format)
Koordinater for undersøgelsesområdet_23.05.2015 (.pdf-format)

Tilladelse til forundersøgelse

Smålandsfarvandet

Havvindmøllesitet Smålandsfarvandet ligger i farvandet mellem Lolland, Sjælland og Langeland og kan rumme 200 MW havvindmøller.

Offentlig høring af VVM-redegørelsen for Smålandsfarvandet er nu afsluttet

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har nu afsluttet den offentlige høring af vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelsen) for etablering af Smålandsfarvandet Havvindmøllepark med søkabler og tilhørende landanlæg. Høringen har bestået af en offentlig høring i perioden fra 15. juli til 23. september 2015, samt en supplerende høring i perioden fra d. 14. december 2015 til den 8. februar 2016. 

VVM-redegørelsen (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes under Dokumenter. Baggrundsrapporterne kan findes på undersiden Offentliggjort materiale, der findes i menuen til venstre.
Den sammenfattende redegørelser, der behandler alle indkomne høringssvar fra både den oprindelige og den supplerende høring kan læses under Dokumenter.

Supplerende høring af VVM-redegørelsen for Smålandsfarvandet

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har d. 14. december 2015 udsendt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Smålandsfarvandet Havvindmøllepark med søkabler og tilhørende landanlæg i 8 ugers supplerende offentlig høring.

De nye VVM-redegørelser (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes nedenfor under Dokumenter. 

Læs sammenfatning af den tidligere offentlige høring fra 15. juli til 23. september 

Supplerende bemærkninger vil blive behandlet sammen med de høringsvar, som er indkommet i første høringsfase.  Hvis du har afgivet høringssvar i forbindelse med første høringsperiode, vil det blive behandlet sammen med høringssvar for denne supplerende høring.

I løbet af den tidligere offentlige høring fra 15. juli til 23. september er der indkommet høringssvar fra følgende myndigheder og kommuner:

 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Kulturstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Slagelse Kommune
 • Søfartsstyrelsen
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Vikingeskibsmuseet

Samtlige høringssvar fra myndigheder og kommuner

Høringssvar fra organisationer og andre interessenter (samlet)

Høringssvar fra borgere er opdelt i to dele med oversigt på første side. Se nedenfor: 

Visualisering, støj og dyreliv

Kabler og anlæg på land

Visualisering: Projektområde med koordinater

 1. Density layout (mpk-fil)
 2. Suitability layout (mpk-fil)          

Dokumenter

VVM del 0 - Ikke-teknisk resume - Smålandsfarvandet dec. 2015

VVM del 1 - Indledning og baggrund - Smålandsfarvandet dec. 2015

VVM del 2 - Det marine miljø - Smålandsfarvandet dec. 2015

VVM del 3 - Miljøforhold på land - Smålandsfarvandet dec. 2015

VVM del 4 - Sammenfatning og konklusion - Smålandsfarvandet dec. 2015

Forslag til kommuneplantillæg, december 2015 - Smålandsfarvandet

Høringssvar - Offentlig Høring  

Sammenfattende redegørelse - Smålandsfarvandet

Involvering af borgere i processen

En eventuel havvindmøllepark ved Smålandsfarvandet vil være VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse).

Energinet.dk er ansvarlig for at udarbejde VVM-redegørelsen og foretage øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. Dertil har de fået en forundersøgelsestilladelse.

Interesserede borgere bliverer inddraget i VVM-processen i to omgange. Første gang var i starten 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde den 16. januar 2014, kl. 17-19.30 på Skælskør bibliotek, Vestergade 4, 4230 Skælskør. På borgermødet præsenterede Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen.

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne. Siden har Energinet.dk udarbejdet VVM-redegørelsen og gennemført diverse øvrige forundersøgelser.

2. offentlighedsfase og borgermøde - sommeren 2015

Som led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen for Smålandsfarvandet, afholdt Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk et borgermøde, hvor VVM-redegørelsen blev gennemgået, og hvor der kunne stilles spørgsmål.

Samtidig blev emner som køberetsordningen, værditabsordningen samt muligheder for erhvervslivet diskuteret.

Borgermødet fandt sted:

Tirsdag d. 1. september 2015 kl. 18.30-20.30 på Kobæk strand Konferencecenter A/S, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

Se præsentationen fra mødet
 

Baggrund

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvindmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Smålandsfarvandet. Parken skal kunne levere en produktion på op til 200 MW, hvis den etableres.

Smålandsfarvandet Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 8 km fra kysten syd for Stigsnæs og består af havvindmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Mølletypen er endnu ikke afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på mellem 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land frem til tilslutning til det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæs i Slagelse Kommune. Parken skal kunne levere en produktion på op til 200 MW svarende til elforbruget hos ca. 200.000 husstande senest i 2020.

Koordinater for undersøgelsesområdet (xls)
Koordinater for undersøgelsesområdet (pdf)

Forundersøgelsestilladelse for Smålandsfarvandet

Sejerø Bugt (trukket fra udbuddet)

Havvindmøllesitet Sejerø Bugt ligger mellem Røsnæs og Sejerø og kan rumme 200 MW havvindmøller.

Sejerø Bugt trækkes fra udbud om kystnære havvindmøller

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har sammen med forligskredsen bag Energiaftalen af marts 2012 besluttet, at det ikke længere skal være muligt at byde på etableringen af en havvindmøllepark på den udpegede placering i Sejerø Bugt i udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller. Udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller er en del den aftale, som blev indgået med vedtagelsen af ovennævnte energiforlig.

Sejerø Bugt placeringen er for nærværende udelukket som placering, fordi miljøundersøgelserne for det undersøgte projekt viser, at det ikke kan udelukkes, at sortænderne i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde kan lide skade. Idet projektet er ikke længere er relevant, betragter vi derfor VVM-processen som afsluttet.

Supplerende høring af VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har d. 14. december 2015 udsendt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Sejerø Bugt Havvindmøllepark med søkabler og tilhørende landanlæg i 8 ugers supplerende offentlig høring.

De nye VVM-redegørelser (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes til højre under Dokumenter. Baggrundsrapporterne kan findes på undersiden Offentliggjort materiale, der findes i menuen til venstre.

En sammenfatning af den tidligere offentlige høring fra 15. juli til 23. september kan findes her.

Supplerende bemærkninger vil blive behandlet sammen med de høringsvar, som er indkommet i første høringsfase.  Hvis du har afgivet høringssvar i forbindelse med første høringsperiode, vil det blive behandlet sammen med høringssvar for denne supplerende høring.

VVM-redegørelsen (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes til højre under Dokumenter. Baggrundsrapporterne kan findes på undersiden Offentliggjort materiale, der findes i menuen til venstre.

I løbet af den tidligere offentlige høring fra 15. juli til 23. september er der indkommet høringssvar fra følgende myndigheder og kommuner:

 • Banedanmark
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Kalundborg Kommune
 • Kulturstyrelsen
 • Odsherred Kommune
 • Trafikstyrelsen
 • Transportministeriet
 • Vikingeskibsmuseet

Samtlige høringssvar fra myndigheder og kommuner kan findes i en samlet fil her.

Høringssvar fra organisationer og andre interessenter kan findes samlet her.

Høringssvar fra borgere er opdelt i seks dele med oversigt på første side. 

Områdekort

The GIS data layer given in Figure 8.2 in report “Sejerø Bugt Offshore Wind Farm Appropriate Assessment”, as the surface covering density estimation.

 1. Density layout (mpk-fil)
 2. Suitability layout (mpk-fil)              

Dokumenter

Involvering af borgere i processen

En eventuel havvindmøllepark ved Sejerø Bugt vil være VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse).

Energinet.dk er ansvarlig for at udarbejde VVM-redegørelsen og foretage øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. Dertil har de fået en forundersøgelsestilladelse.

Interesserede borgere bliverer inddraget i VVM-processen i to omgange. Første gang var i foråret 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde den 6. februar 2014 kl. 18.30 - 21.00 på Havnsø Hotel og Kursuscenter, Havnevej 3, 4591 Føllenslev. På borgermødet præsenterede Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen.

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne. Siden har Energinet.dk udarbejdet VVM-redegørelsen og gennemført diverse øvrige forundersøgelser.

2. offentlighedsfase og borgermøde - sommeren 2015

I forbindelse med offentliggørelsen af VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt afholdt Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk igen et borgermøde, hvor VVM-redegørelsen blev gennemgået, og hvor der kunne stilles spørgsmål.

Samtidig blev emner som køberetsordningen, værditabsordningen samt muligheder for erhvervslivet diskuteret.

Borgermødet fandt sted:

Onsdag d. 2. september 2015 kl. 17.30-20.00 i Kultur- og Idrætshallerne (Kalundborg hallerne, Hal 1, Indgang fra Torvet Indgang D) J Hagemann-Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg

Præsentationen fra mødet kan findes her.

Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

Tidsplanen for udbuddet, f.eks. hvornår udbuddet afgøres og hvornår en eventuel havvindmøllepark ved Sejerø Bugt vil stå færdig, kan ses nederst på forsiden her.

Baggrund

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvindmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Sejerø Bugt. Parken skal kunne levere en produktion på op til 200 MW, hvis den etableres.

Sejerø Bugt Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, beliggende nord for Kalundborg ca. 4 km. fra kysten. Havvindmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Mølletypen er endnu ikke afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på mellem 123 meter og 220 meter.

Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land i form af fire kabel- og stationstraceer, der kobles til de eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd, Kalundborg, Søstremose og Asnæsværket syd for Kalundborg i Kalundborg Kommune.

Koordinater for undersøgelsesområdet (.xls-format)
Koordinater for undersøgelsesområdet (.pdf-format)

Forundersøgelsestilladelse

Bornholm

Havvindmøllesitet Bornholm ligger syd for Rønne by og kan rumme op til 50 MW havvindmøller.

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Borholm Havvindmøllepark er afsluttet.

Den foreløbige VVM-redegørelse for Bornholm Havvindmøllepark blev offentliggjort d. 20. april, og var i høring frem til den 18. juni 2015. Den sammenfattenderedegørelser, der behandler alle indkomne høringssvar, er nu færdig og er til høring i de relevante kommuner. Den kan læses her.

Nedenfor findes indkomne høringssvar:

VVM-redegørelsen (inklusive et ikke-teknisk resume) kan findes herunder. Baggrundsrapporterne kan findes på siden Offentliggjort materiale.

Dokumenter

Oversigtskort for Bornholm

Involvering af borgere i processen

En eventuel havvindmøllepark ved Bornholm vil være VVM-pligtig, hvilket vil sige at der skal udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse). Denne VVM-redegørelse er udarbejdet af Energinet.dk, som også har foretaget øvrige forundersøgelser af havbundsforhold, vind- og strømforhold, m.v. Dertil har de fået en forundersøgelsestilladelse, som findes her: Forundersøgelsestilladelse

1. offentlighedsfase og borgermøde

Interesserede borgere er blevet inddraget i VVM-processen af to omgange. Første gang var i foråret 2014, hvor der i 1. offentlighedsfase, som også blev kaldt "idéfase", blev afholdt et borgermøde. På borgermødet præsenterede Energistyrelsen og Energinet.dk projektet og dets mulige miljøpåvirkninger. Her havde alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skulle have særligt fokus i VVM-redegørelsen. 

Idéoplægget til borgermødet, med de overordnede rammer for havvindmølleparken og kabelanlæg, kan ses her: Ideoplæg til VVM for Bornholm Havmøllepark

På baggrund af resultaterne fra dette møde og den samtidige høringsperiode blev rammerne lagt for, hvad der skulle undersøges i VVM-redegørelserne.

2. offentlighedsfase og borgermøde

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterede Energinet.dk til endnu et borgermøde, somfandt sted torsdag d. 7. maj 2015 i Rønne. Her blev projektet og de vurderede miljøeffekter præsenteret og der var mulighed for debat. Energistyrelsen deltog også og fortalte bl.a. om baggrunden for projektet og myndighedsarbejdet.

Præsentationen fra mødet kan ses her.

Tidsplan for udbuddet af kystnære havvindmøller

Tidsplanen for udbuddet, f.eks. hvornår udbuddet afgøres og hvornår en eventuel havvindmøllepark på Bornholm vil stå færdig, kan ses nederst på forsiden her.

Baggrund

Bornholm er et af de 6 mulige steder, hvor der kan blive opstillet kystnære havvindmølleparker. En eventuel havmøllepark ved Bornholm kan maksimalt være på 50 MW. De øvrige 5 områder skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW. Bornholm-området er blevet mindre grundet kablet til Sverige. 50 MW svarer til den ekstra kapacitet, den kan indpasses i det eksisterende el-kabel til Sverige og det lokale svenske distributionsnet.

Bornholm Havvindmøllepark skal placeres inden for et ca. 45 km² stort undersøgelsesområde, der ligger ca. 5 km fra kysten syd for Rønne by. Havmølleparken må ikke optage mere end max. 11 km. Mølletypen er endnu ikke afgjort, men kan være fra 3MW til 10MW pr. mølle med en højde på mellem 123 meter og 220 meter.

Desuden omfatter projektet også et internt opsamlingsnet, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Det interne opsamlingsnet kan føres ind til kysten i to ca. 500 m brede korridorer, der går fra havvindmølleparken og ind til samme punkt på kysten sydøst for Rønne by.

Ved tilslutning af havvindmølleparken til det eksisterende elnet forventes det at der foretages en udbygning af elnettet på land. De landbaserede anlæg består af kabelføring hen til Station Rønne Syd med tilslutning til det eksisterende net.

Koordinater for undersøgelsesområdet (.xls-format)
Koordinater for undersøgelsesområdet (pdf-format)

Kort over matrikler inden for kabelkorridoren 

Søkort over Bornholm havvindmøllepark

Kontakt

Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819
Tobias Grindsted
Chefkonsulent (+45) 3392 6640