Overblik over sektoren

Husholdninger og virksomheder “producerer” affaldet, hvorefter det indsamles og transporteres til behandling på genanvendelses-, forbrændings- eller deponeringsanlæg. En del af affaldet eksporteres, ligesom der importeres betydelige mængder forbrændingsegnet affald.

Nedenstående figur illustrerer i overordnede træk, hvilke affaldsstrømme kommunerne har ansvaret for, hvilket affald der kan håndteres af både kommunale og private aktører, og hvilket affald der alene kan håndteres af private.

Affald (ekskl. genanvendeligt erhvervsaffald)

  Indsamling/transport Behandling Videre deponering/handel
Naturligt monopol Nej Nej Nej
Konkurrencesituation Kommunale udbud Kommunalt monopol Markedsvilkår (gælder dog ikke deponering)
Ejerskab og aktører Private og kommunale Private og kommunale Private og kommunale 
Økonomisk regulering Hvile-i-sig-selv Hvile-i-sig-selv Markedsvilkår
Sektorregulering Anvisningsret og benyttelsespligt Anvisningsret og beskyttelsespligt Slutdisponering ikke reguleret (gælder dog ikke deponering)

 

Der blev i 2013 produceret ca. 11 mio. tons affald i Danmark, hvoraf 66 pct. blev indsamlet til genanvendelse, 27 pct. til forbrænding og 7 pct. til deponi og øvrig håndtering. Det genanvendelige affald udgøres især af erhvervsaffald.

Kommunerne er ansvarlig myndighed for korrekt håndtering af alt husholdningsaffald, herunder at affaldet indsamles, sorteres og transporteres til korrekt behandling. Herudover er kommunerne også ansvarlig myndighed for anvisning af erhvervsaffald til forbrænding og deponering. Virksomhederne kan dog vælge at eksportere affald til forbrænding. 

Der er i alt 26 forbrændingsanlæg, 40 deponeringsanlæg og over 3.200 registrerede danske og udenlandske virksomheder. Dertil kommer en lang række kommunale genbrugspladser. Forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg er fortrinsvist kommunalt ejede, mens genanvendelsessektoren er spredt på et meget stort antal større og mindre virksomheder, der beskæftiger sig med håndtering af genanvendeligt affald. 

Den kommunale del omfatter udgifter på ca. 11,3 mia. kr.2, som dækkes af kunderne, idet hver kommunale ordning i sektoren skal hvile i sig selv. Den private del af sektoren er ikke opgjort økonomisk, da den fungerer på linje med anden erhvervsvirksomhed og er fuldt konkurrenceudsat.

Husholdningsaffald 

Husholdningsaffaldet er alt affald ”produceret” af private husstande. Det er alt fra dagrenovation til storskrald, og det der køres på genbrugspladsen. 
Kommunerne indsamler eller anviser alt husholdningsaffald, uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet eller skal deponeres.

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er stort set alt det affald, som ikke produceres af husstande. Det vil sige affald fra virksomheder, organisationer, foreninger, fonde, offentlige institutioner mm.

Hvem der håndterer erhvervsaffaldet afhænger af, om det er genanvendeligt eller ikke-genanvendeligt.

Det genanvendelige erhvervsaffald er konkurrenceudsat. Der er et marked for behandling med godkendte indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg, og med visse undtagelser må kommunerne hverken indsamle, anvise eller håndtere det genanvendelige erhvervsaffald bortset fra det affald, som kommunens egne institutioner producerer.

Kommunerne har derimod ansvaret for at indsamle eller anvise det ikke-genanvendelige erhvervsaffald til enten forbrænding eller kommunalt deponi. Det er også kommunerne, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne om både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt erhvervsaffald.

Affaldsregistret

Virksomheder er selv ansvarlige for at udsortere og sikre genanvendelse af deres genanvendelige affald. De kan overdrage ansvaret for genanvendelse ved at overdrage affaldet til godkendte indsamlingsvirksomheder eller genanvendelsesanlæg. 

Virksomhederne kan i Affaldsregistret bl.a. finde godkendte indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg til overtagelse af ansvaret for genanvendelsen af deres genanvendelige affald. De kan også finde affaldstransportører til transporten til genanvendelsesanlæg. 

Tilsvarende kan indsamlingsvirksomheder, genanvendelsesanlæg, affaldstransportører, forhandlere og mæglere af affald søge om at blive registreret i Affaldsregistret.

Læs om Affaldsregistret

Kommunale genbrugspladser

Genbrugspladserne er en undtagelse til forbuddet mod kommunal indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald. 

Virksomheder har mulighed for at tilmelde sig og benytte den kommunale genbrugspladsordning mod betaling af gebyr, der skal svare til omkostningerne ved virksomhedens belastning af ordningen. Der er visse begrænsninger til virksomheders adgang til genbrugspladsen. Blandt andet har virksomheder kun adgang med køretøjer op 3500 kg og kun med affald, der har samme karakter som husholdningsaffald.

Kommunale affaldsregulativer og regulativdatabasen (NSTAR)

Kommunerne fastsætter regulativer for deres ordninger for husholdningsaffald og ikke-genanvendeligt erhvervsaffald. Virksomheder og borgere har mulighed for at finde alle kommunernes affaldsregulativer i en samlet database (NSTAR). Her kan man sammenligne de forskellige ordninger for de samme affaldsfraktioner på tværs af kommunerne.

Læs om NSTAR

Gebyrer

Kommunernes affaldsordninger finansieres af gebyrer. Husholdninger får opkrævet gebyret i forbindelse med ejendomsskatten. Virksomheder betaler gebyret ved særskilt opkrævning. Både husholdninger og virksomheder betaler et særskilt administrationsgebyr og gebyrer for de enkelte ordninger, de er tilmeldt.

Læs om gebyrer

Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265