Kommunale behandlingsanlæg

Der var fra starten ca. 56 sager om anmeldelse af kommunale behandlingsanlægs fortsatte ret til behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, hvoraf flere dækkede over flere anlæg. Der er helt eller delvist godkendt i alt 15 sager (dækkende over ca. 24 anlæg) med en samlet kapacitet på 146.453,481 ton fordelt på forskellige affaldsfraktioner og EAK-koder (affaldskoder). Der er givet afslag i 26 sager. De resterende sager dækker over sager, hvor der ikke var anmeldelsespligt, anmeldelsen er trukket tilbage i løbet af sagsbehandlingen, eller der ikke er foretaget rettidig indsigelse.

Der er således 5 anlæg, hvor der ikke rettidigt er gjort indsigelse, og som derfor automatisk er godkendt uden kapacitetsfastlæggelse, og 2 anlæg, der ikke er anmeldelsespligtige, og som derfor ikke har fået en godkendelse med kapacitetsfastlæggelse. Der er udarbejdet en  oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængdersom er opdateret i januar 2017. Som led i sagsbehandlingen er der udarbejdet notater om principperne for sagsbehandlingen og de regnskabskrav, der gælder for de godkendte anlæg. Der er udarbejdet en skabelon til brug for udarbejdelse af det særskilte regnskab for 2020. Der er endvidere til afgørelserne vedhæftet et notat om bemærkninger modtaget i partshøring vedrørende kommunale behandlingsanlæg m.v.

Der blev afholdt et orienteringsmøde om sagsbehandlingen den 29. april 2015, hvor der blev redegjort for baggrunden for afgørelserne og situationen efter, at der er givet afslag eller godkendelse.

Dispensationer til ikke brofaste øer

Energistyrelsen har d. 18.december 2015 meddelt BOFA og Samsø og Ærø kommuner midlertidige dispensationer til at fortsætte med at behandle genanvendeligt erhvervsaffald i hidtidigt lovligt omfang efter den 1. januar 2016, indtil der er indgået en ny politisk aftale om genanvendeligt erhvervsaffald, og denne er implementeret.

Dispensationerne er begrundet i de særlige geografiske omstændigheder på Bornholm, Samsø og Ærø, som gør, at der ikke pt. er alternative private markeder på disse øer.

Analyser

Kompostering på genbrugspladser

COWI har i 2023 udarbejdet en rapport for Energistyrelsen om kompostering på genbrugspladser. Rapporten belyser omfanget af kompostering på genbrugspladser, økonomien forbundet med kompostering, klima- og miljøforhold, anvendte komposteringsteknikker samt omfanget af udlevering af kompostjord til borgerne.

Resultaterne viser, at der i 2024 forventes at blive foretaget kompostering på 15 kommunale genbrugspladser ud af Danmarks i alt 351 genbrugspladser. Dette svarer til ca. 4 pct. af alle genbrugspladser. På de 15 genbrugspladser behandles ca. 106.000 ton haveaffald, hvilket svarer til ca. 10 pct. af den samlede mængde haveaffald i Danmark. Resten behandles på dedikerede haveaffaldsanlæg. Der bruges i overvejende grad den samme behandlingsmetode til kompostering på de kommunale genbrugspladser og på de dedikerede haveaffaldsanlæg.

Analyse af kompostering op genbrugspladser

Undtagelse fra det generelle forbud mod kommunal behandling af genanvendeligt affald

Den 1. juli 2022 blev der med L 898 indført et forbud mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse (genanvendeligt affald) med baggrund i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020. Kommunerne skal i stedet udbyde behandlingen af affaldet. Kompostering af haveaffald er en af de behandlingsaktiviteter, der blev omfattet af forbuddet i 2022. 

I forbindelse med lovbehandlingen blev det rejst, om kommunerne fortsat skal kunne kompostere haveaffald på genbrugspladser. Dette skulle der træffes politisk beslutning om. I foråret 2023 blev der i første omgang indført en midlertidig undtagelse af et års varighed (1. juli 2023 – 1. juli 2024). Rapporten fra COWI er udarbejdet med det formål at skulle indgå i beslutningsgrundlaget om, hvorvidt der skal indføres en permanent undtagelse for kompostering på genbrugspladser.

Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265