Effektivisering af forbrændingssektoren

Affald er ikke et naturligt monopol men er i dag delvist underlagt et regulatorisk monopol, hvor kommunerne har monopol på en meget stor andel af den samlede affaldsmængde. 

En efterspurgt ressource

Affald har udviklet sig fra at være et problem til at være en efterspurgt ressource. Dermed er der skabt mulighed for et velfungerende marked for affald, som giver mulighed for øget konkurrence og en mere effektiv affaldshåndtering. En effektivisering af forbrændingssektoren har længe været på den politiske dagsordenen.

Benchmarking sikrer effektivisering

For at sikre tilstrækkelig effektivisering er affaldsforbrændingsanlæggene i Danmark underlagt benchmarking. Benchmarking af anlæggene skal bidrage til en øget gennemsigtighed i sektoren og dermed skabe grundlag for en øget effektivisering.

De cirka 25 forbrændingsanlæg og cirka 40 deponeringsanlæg benchmarkes en gang om året for at sammenligne anlæggenes økonomiske og miljømæssige effektivitet på få, vigtige områder.

Kapacitet til affaldsforbrænding i perioden 2020 til 2030

Det forventes, at den årlige miljøgodkendte kapacitet til affaldsforbrænding på de 23 nuværende dedikerede og multifyrede affaldsforbrændingsanlæg vil falde fra knap 4 mio. ton i 2020 til ca. 3,4 mio. ton i 2030. Udviklingen kan tilskrives forventede løbende nedlukninger af en række ældre udslidte ovnliner. 

Fremskrivningen er baseret på en ’frozen policy’ tilgang og oplysninger fra affaldsforbrændingsanlæggene om deres kendte restlevetider og investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i anlæggenes oplyste investeringsplaner.

Figur som viser, at den årlige miljøgodkendte kapacitet til affaldsforbrænding udgør ca. 4 mio. ton i 2020. I årene 2024 til 2025 falder den svagt til ca. 3,6 mio. ton. I årene 2028 til 2029 observeres der igen et fald til ca. 3,4 mio. ton.

Figur 1: Kapacitet til affaldsforbrænding, 2020-2030, ton pr. år

Analyser

Importanalyse af udviklingen i affaldsmængder

Copenhagen Resource Institute har for Energistyrelsen udarbejdet en analyse af markedsudviklingen i de lande, hvorfra Danmark normalt importerer affald. Analysen forventer en skærpet konkurrence på det internationale marked for affald til forbrænding frem mod 2030. Det skyldes øget genanvendelse af visse fraktioner i husholdningsaffaldet og ikke mindst, at Storbritannien p.t. øger kapaciteten til affaldsforbrænding. 

Læs analysen Udvikling i affaldsmængder i de lande hvorfra der importeres affald til forbrænding i Danmark 

Modernisering af affaldsforbrændingssektoren

I 2009 blev en tværministeriel embedsmandsgruppe nedsat, der skulle afdække alternative organiseringsformer for affaldsforbrændingsområdet. I 2010 afrapporterede embedsmandsgruppen med rapporten Forbrænding af affald, som anbefalede en modernisering af reguleringen af affaldsforbrændingssektoren.

I 2013 blev en ny embedsmandsgruppe nedsat, der skulle udarbejde anbefalinger for overgangen til en moderniseret affaldsforbrændingssektor.

Embedsmandsgruppens arbejde er afsluttet med indgåelsen af Aftale om kommunernes økonomi for 2015.

Nedenfor finder du baggrundsmaterialet fra embedsmandsgruppens arbejde og forberedelserne i øvrigt:

Baker McKenzies notat af 11. april 2014 om Treatment of waste in different EU countries

Kammeradvokatens notat af 11. marts 2013 om kommunal affaldsforbrænding - vurdering af udbudspligt i mix-scenariet

Kammeradvokatens notat af 15. maj 2014 med vurdering af moderniseringsmodel - Frit Erhvervsaffald

Kammeradvokatens notat af 21. juni 2013 om modernisering af affaldssektoren

Notat om regulering af affaldsforbrændingskapacitet af 28. maj 2013 - Ea Energianalyse og Incentive

Notat Økonomiske konsekvenser at obligatorisk udbud af husholdningsaffald inkl. bilag 04.02.2014

PWC Baggrundsnotat januar 2014 om stranded cost

PWC notat af 6. juni 2013 om struktur og organiseringsformer

PWC notat af 16. januar 2014 om Modernisering af affaldsforbrændingssektoren

PWC notat med eksempel på beregning af takstkonsekvenser

Benchmarking for året 2017 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Som følge af den politiske aftale om affaldssektorens organisering fra 2007 skal affaldsbranchen årligt foretage en benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren. Formålet med benchmarkingen er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet. Energistyrelsen bistår branchen med at udføre benchmarkingen.

Der er tidligere udført obligatoriske benchmarking for årene 2010-2016.

Resultater

Det er 8. år, at der foretages en obligatorisk benchmarking af økonomien og miljøforholdene på affaldsforbrændingsanlæggene.

BEATE-rapporten for forbrænding indeholder data fra i alt 28 anlæg, herunder 2 specialanlæg (Aalborg Portland og Fortum), 4 multifyrede anlæg samt 22 dedikerede affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldsforbrændingsanlæg skal overholde vilkår og miljøkrav, der er fastsat efter affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, som er baseret på EU-regler. Miljøkravene omfatter bl.a. krav til indretning og drift, modtagelsen af affald, udledninger til luften og til spildevandsudledning fra røggasrensningen mv.

Benchmarking Forbrænding 2017

Benchmarkingen viser, at de 26 dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg i 2017 forbrændte ca. 3,5 mio. tons affald fra husholdninger og erhverv, svarende til ca. den samme mængde affald, som blev forbrændt i 2016. Samlet set er den forbrændte affaldsmængde steget med ca. 240.000 ton i perioden 2010-2017. Udviklingen er dog primært drevet af stigende mængder importeret affald til forbrænding.

De dedikerede og multifyrede forbrændingsanlægs samlede driftsomkostninger udgjorde ca. 2,69 mia. kr. i 2017. Fra 2010-2017 er omkostningerne faldet med ca. 3,1 pct.

Benchmarking Deponering 2017

Benchmarking af de 40 deponeringsanlæg viser, at de samlede mængder affald til deponering, ekskl. jord, har været faldende i perioden 2010-2017. Der har de seneste år været en stor stigning i deponering af forurenet jord, som konsekvens af store offentlige anlægsprojekter.

Deponiernes indtægter har i perioden 2010-2016 udvist en stigende tendens. Dog er indtægterne faldet fra 2016-2017, således at de ligger nogenlunde på niveau med 2010.

Note

Der er den 7. juni 2021 uploadet en opdateret version af Benchmarking Forbrænding 2017, da der siden udgivelsen den 21. maj 2021 er opdaget en mindre fejl i den første version, hvor nogle procentsatser ikke var blevet opdateret. Under udarbejdelsen af rapporten blev netto-negative ekstraordinære omkostninger trukket ud af anlæggenes omkostninger (figur 7 og tabel 3), hvilket påvirkede anlæggenes samlede omkostninger. De ændrede procentsatser er nu tilpasset i brødteksten. Fra 2010 til 2017 er omkostningerne efter rettelsen faldet med ca. 3,1 pct. (tidligere 2,2 pct.), og omkostningerne i kroner pr. ton forbrændt affald er faldet med ca. 10,7 pct. (tidligere 9,9 pct.).

Benchmarking for året 2016 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Affaldsbranchen skal årligt foretage en benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren. Dette følger af den politiske aftale om affaldssektoren 2007. Formålet er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet. Energistyrelsen bistår branchen med at udføre benchmarkingen.

Tidligere er der udført obligatoriske benchmarking for årene 2010-2015.

Resultater

Det er 7. år, der foretages en obligatorisk benchmarking af økonomien og miljøforholdene på affaldsforbrændingsanlæggene.

BEATE-rapporten for forbrænding indeholder data fra i alt 28 anlæg, herunder 2 specialanlæg (Aalborg Portland og Fortum), 4 multifyrede anlæg samt 22 dedikerede affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldsforbrændingsanlæg skal overholde vilkår og miljøkrav, der er fastsat efter affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, som er baseret på EU-regler. Miljøkravene omfatter bl.a. krav til indretning og drift, modtagelsen af affald, udledninger til luften og til spildevandsudledning fra røggasrensningen mv.

Benchmarking Forbrænding 2016 

Benchmarkingen viser, at de 28 forbrændingsanlæg i 2016 forbrændte ca. 3,8 mio. tons affald fra husholdninger og erhverv, svarende til et fald på ca. 2,9 % i forhold til 2015.

Udledning af NOx pr. ton forbrændt affald er generelt faldet fra 2010 til 2016. Der er derimod observeret en stigning i udledningen af svovl i perioden ligesom udledningen af CO er steget fra 2015-2016.

I 2015 har forbrændingsanlæggene produceret ca. 24 procent af fjernvarmeforbruget i Danmark og leveret ca. 4 procent af den danskproducerede elektricitet.

Benchmarking Deponering 2016

For deponering er mængderne begrænsede og der er kun 40 aktive anlæg. Der har de seneste år været en stor stigning i deponering af forurenet jord som konsekvens af store offentlige anlægsprojekter

Benchmarking for året 2015 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Affaldsbranchen skal årligt foretage en benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren. Dette følger af den politiske aftale om affaldssektoren 2007. Formålet er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet. Energistyrelsen bistår branchen med at udføre benchmarkingen.

Tidligere er der udført benchmarking for årene 2007-2014.

Resultater

Det er 6. år, der foretages en obligatorisk benchmarking af økonomien og miljøforholdene på affaldsforbrændingsanlæggene. Benchmarkingen inkluderer for første gang i år et energitema, hvor der fokuseres på betydningen af de danske affaldsforbrændingsanlæg som energiproducenter.

BEATE-rapporten for forbrænding indeholder data fra i alt 28 anlæg, herunder 2 specialanlæg (Aalborg Portland og Ekokem), 4 multifyrede anlæg samt 22 dedikerede affaldsforbrændingsanlæg.

Affaldsforbrændingsanlæg skal overholde vilkår med miljøkrav, der er fastsat efter affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, som er baseret på EU-regler. Miljøkravene omfatter bl.a. krav til indretning og drift, modtagelsen af affald, udledninger til luften og til spildevandsudledning fra røggasrensningen mv.

Benchmarking Forbrænding 2015 

Benchmarkingen viser, at de 28 forbrændingsanlæg i 2015 forbrændte 3,9 mio. tons affald fra husholdninger og erhverv, svarende til en stigning på godt 2 % i forhold til 2014.

Udledning af partikler, CO, svovl og NOx pr. ton forbrændt affald er faldet markant fra 2010 til 2015, dog med en stigning for særligt partikler fra 2014- 2015.

I 2015 har forbrændingsanlæggene produceret ca. 23 procent af fjernvarmeforbruget i Danmark og leveret ca. 5 procent af den danskproducerede elektricitet.

Benchmarking Deponering 2015 

For deponering er mængderne begrænsede, og der er kun 40 aktive anlæg. Der har dog i de senere år været en stor stigning i deponering af forurenet jord som konsekvens af store offentlige anlægsprojekter. Med hensyn til miljøet vises andelen af udgifter til perkolat- og gashåndtering.

Benchmarking for året 2014 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Affaldsbranchen skal årligt foretage en benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren. Dette følger af den politiske aftale om affaldssektoren 2007. Formålet er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet. Energistyrelsen bistår branchen med at udføre benchmarkingen.

Tidligere er der udført benchmarking for årene 2007-2013.

Resultater

Energistyrelsen har lavet en benchmarking af økonomien og miljøforholdene på affaldsforbrændingsanlæggene. Det er femte gang, at der sker obligatorisk benchmarking af sektoren,og første gang siden Energistyrelsen har overtaget opgaven fra Miljøstyrelsen.

Affaldsforbrændingsanlæg skal overholde vilkår med miljøkrav, der er fastsat efter affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, som er baseret på EU-regler. Miljøkravene omfatter bl.a. krav til indretning og drift, modtagelsen af affald, udledninger til luften og til spildevandsudledning fra røggasrensningen mv.

Udledning af partikler, CO, svovl og NOX pr. ton forbrændt affald er faldet markant fra 2010 til 2014. I de tidligere år har der været mange overskridelser af anlæggenes vilkår i miljøgodkendelser, især døgnmiddelværdier for luftudledninger. Omfanget af overskridelser er i gennemsnit for alle anlæggene det samme i 2014, som det var i 2013.

Benchmarking Forbrænding 2014 

For deponeringsanlæg ses store forskelle i taksterne, som afspejler forskelle i omkostninger. Med hensyn til miljøet vises andelen af udgifter til perkolat- og gashåndtering.

Benchmarking Deponering 2014 

Benchmarking for året 2013 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

Affaldsbranchen skal årligt foretage en benchmarking af forbrændings- og deponeringssektoren. Dette følger af den politiske aftale om affaldssektoren 2007. Formålet er at vurdere den økonomiske og miljømæssige effektivitet på affaldsområdet. Miljøstyrelsen bistår branchen med at udføre benchmarkingen.

Tidligere er udført benchmarking for årene 2007-2012.

Resultater

Rapporterne for forbrændingssektoren henholdsvis deponeringssektoren giver et overblik over anlæggenes geografiske placering, kapacitet, ejerskab, affaldsmængder, takster, omkostninger, indtægter og miljøforhold.

For forbrændingsanlæg ses stadig store forskelle i affaldstakster og omkostninger pr. ton. Hvad angår miljøet, er antallet af overskridelser af vilkår i miljøgodkendelsen uændret i forhold til 2012 efter et markant fald de foregående år.

Udledningen af partikler, SO2 og NOX'er er faldet fra 2010 til 2013. Andelen af den producerede varme, der ikke udnyttes men bortkøles, er fra 2007 til 2013 faldet fra cirka 5,5 procent  procent til  cirka 1,5 procent procent. I hele perioden 2007 til 2013 er affaldsmængden til forbrænding på de dedikerede forbrændingsanlæg (dvs. excl. ”multifyrede” anlæg, som udover affald også forbrænder biomasse eller naturgas) faldet med knap 5  procent, mens de samlede omkostninger er steget med godt 4 procent (regnet i løbende prisniveau). Importen af affald til forbrænding er vokset fra  cirka 100.000 tons til cirka 150.000 tons.

Benchmarking Forbrænding 2013 

For deponeringsanlæg ses ligeledes store forskelle i taksterne, som afspejler forskelle i omkostninger. Med hensyn til miljøet vises andelen af udgifter til perkolat- og gashåndtering.

Benchmarking Deponering 2013 

Louise Brix
Specialkonsulent (+45) 3392 6785
Mathias Vallentin Wehde
Fuldmægtig (+45) 3395 0948
Mere om Affald