Myndighedernes vurdering af KL’s plan for tilpasning af forbrændingskapacitet

Der blev den 16. juni 2020 indgået en politisk aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der blandt andet skal sikre, at affaldssektoren bidrager til indfrielse af målet om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030. Det fremgår af Klimaplanen, at den samlede årlige miljøgodkendte kapacitet til forbrænding af affald skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder frem mod 2030, så den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald. Der skal derfor foretages en kontrolleret nedlukning af forbrændingskapaciteten på de 23 eksisterende multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i Danmark.

Aftalepartierne anmodede KL om at udarbejde en konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten inden for en række definerede rammer og kriterier. Det centrale kriterie er, at KL’s plan skal opliste anlæg til lukning i henhold til det kapacitetsloft, der fastsættes med aftalen. Energistyrelsen modtog den 17. december 2020 KL’s plan for at tilpasse affaldsenergi frem mod 2030.

Energistyrelsen har sammen med Miljøstyrelsen, Forsyningstilsynet, Statsstøttesekretariatet og Kammeradvokaten vurderet KL’s plan (jf. bilag 2A-8B).  Energistyrelsen har samlet og konsolideret vurderingen (jf. afrapportering inkl. bilag 1-17) på baggrund af de enkelte delelementer. Aftalepartierne blev den 12. februar 2021 orienteret om myndighedernes vurdering (jf. PowerPoint-præsentationen nederst).

Afrapportering - Energistyrelsens sammenfatning af myndighedernes vurdering af KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren

Myndighedernes vurdering - Skematisk og baggrundsnotater

Tværgående centrale elementer

Øvrige bemærkninger til KL’s plan

Foreløbige indikatorer

Powerpoint-præsentation fra orientering af aftalepartierne den 12. februar 2021.

Mere om Affald