Love og regler for forsyningssikkerhed

Oversigt over lovgivning

På denne side finder du en oversigt over al lovgivning, der ligger til grund for området forsyningssikkerhed.

Beredskabsloven

Lovgivningen om beredskab på energiområdet omfatter dels en overordnet bestemmelse i beredskabslovens § 24, dels bestemmelser i en række sektorlove på energiområdet:

 • Den overordnede lovbestemmelse er beredskabslovens § 24, jf. Forsvarsministeriets lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004.
 • §24: De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret.
 • Stk. 2: Forsvarsministeren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab, jf. stk. 1, og rådgiver myndighederne. Forsvarsministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder.
   

Se bekendtgørelse af beredskabsloven

Elforsyningsloven

For elsektoren er den centrale bestemmelse § 85 b i elforsyningsloven.

 • § 85 b: Virksomheder, som er bevillingspligtige efter §§ 10 og 19 samt elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre elforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.
  • Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende det i stk. 1 nævnte beredskab.
  • Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver.
  • Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om udførelse af tilsyn med det beredskabsarbejde, der udføres efter stk. 1 og 2, herunder om virksomhedernes fremsendelse af materiale som grundlag for tilsynet, om tilsynets beføjelser i forhold til virksomhederne og om klageadgang. I reglerne kan det fastsættes, at tilsyn med beredskabsarbejde efter stk. 1 skal udføres af den systemansvarlige virksomhed.

Se bekendtgørelse om lov af elforsyningsloven
I henhold til denne bestemmelse er der fastsat følgende bekendtgørelser:

Vejledning

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af kontrakt mellem virksomheder i el-og naturgassektorerne og it-sikkerhedstjenester.
Vejledningen skal medvirke til at kvalificere de kontrakter virksomhederne udarbejder med it-sikkerhedstjenester. Endvidere beskrives de formelle krav kontrakters indhold, for at disse kan sagsbehandles af Energistyrelsen.

Vejledning kan findes her:

Dispensation

Energistyrelsen har valgt at dispensere for fristen for fremsendelse af virksomhedernes beredskabsplaner efter bekendtgørelse 1024 og 1025 af 21. august 2007 om beredskab for el-/naturgassektoren, således at fristen i er d. 1. september 2018 i stedet for 1. maj. Denne udskydelse sker således at fristen for fremsendelse af virksomhedernes almindelige beredskabsplaner (efter bek. 1024 og 1025) og it-beredskabsplaner (efter bekendtgørelse nr. 515 af 23. maj 2017 om it-beredskab i el- og naturgassektorerne) er sammenfaldende, hvilket giver virksomhederne mulighed for at udnytte synergien i de to processer for udarbejdelse af beredskabsplanerne.

Læs dispensationsmeddelelsen

Naturgasforsyningsloven

For naturgassektoren er den centrale bestemmelse § 15 a i naturgasforsyningsloven.

 • § 15 a: Selskaber, der er bevillingspligtige efter § 10 samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber, der varetager naturgasforsyningsvirksomhed i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, skal foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre naturgasforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer. Transport- og energiministeren kan bestemme, at et tilstødende naturgasforsyningssystem tilsvarende skal foretage sådan planlægning og træffe sådanne foranstaltninger.
  • Stk. 2. Energinet.dk skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende det i stk. 1 nævnte beredskab.
  • Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver, herunder om udveksling af nødvendige data i de i stk. 1 nævnte situationer og for at undgå sådanne situationer.
  • Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om udførelse af tilsyn med det beredskabsarbejde, der udføres efter stk. 1 og 2, herunder om selskabernes fremsendelse af materiale som grundlag for tilsynet, om tilsynets beføjelser i forhold til selskaberne og om klageadgang. I reglerne kan det fastsættes, at tilsyn med beredskabsarbejde efter stk. 1 skal udføres af det transmissionsselskab, der varetager opgaver efter stk. 2.

I henhold til denne bestemmelse er der fastsat følgende bekendtgørelse:

Vejledning

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af kontrakt mellem virksomheder i el-og naturgassektorerne og it-sikkerhedstjenester.      

Vejledningen skal medvirke til at kvalificere de kontrakter virksomhederne udarbejder med it-sikkerhedstjenester. Endvidere beskrives de formelle krav kontrakters indhold, for at disse kan sagsbehandles af Energistyrelsen.

Vejledning kan findes her:
 
Vejledning i udarbejdelse af kontrakt mellem virksomheder i el-og naturgassektorerne og it-sikkerhedstjenester

Bilag 1 til vejledningen 

Dispensation

Energistyrelsen har valgt at dispensere for fristen for fremsendelse af virksomhedernes beredskabsplaner efter bekendtgørelse 1024 og 1025 af 21. august 2007 om beredskab for el-/naturgassektoren, således at fristen i er d. 1. september 2018 i stedet for 1. maj. Denne udskydelse sker således at fristen for fremsendelse af virksomhedernes almindelige beredskabsplaner (efter bek. 1024 og 1025) og it-beredskabsplaner (efter bekendtgørelse nr. 515 af 23. maj 2017 om it-beredskab i el- og naturgassektorerne) er sammenfaldende, hvilket giver virksomhederne mulighed for at udnytte synergien i de to processer for udarbejdelse af beredskabsplanerne.

Læs dispensationsmeddelelsen 

Varmeforsyningsloven

For bygassektoren er den centrale bestemmelse § 29 a i varmeforsyningsloven.

 • § 29 a: Virksomheder, som driver anlæg til produktion og fremføring af bygas, skal foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre bygasforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.
  • Stk. 2. Transport- og ministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 nævnte opgaver samt om varetagelse af de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende beredskabet.

Se bekendtgørelse om lov af varmeforsyningsloven

Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger

Central for kriselovgivningen på energiområdet. Loven omfatter principielt alle varer, ikke kun energivarer. I tilfælde af forsyningsafbrydelser for olie vil loven kunne danne grundlag for gennemførelse af lagertræk, forbrugsbegrænsende foranstaltninger og andre indgreb. Den centrale bestemmelse er lovens § 1:

 • § 1. Er der på grund af internationale forhold opstået - eller udsigt til, at der vil opstå - mangel på nødvendige varer, kan industriministeren, for energiforsyningens (* 1) vedkommende med tilslutning af folketingets energipolitiske udvalg og for andre varers vedkommende med tilslutning af et af folketinget nedsat udvalg, fastsætte bestemmelser om anvendelse, fordeling, prisudligning og placering af landets varebeholdninger i det omfang, dette skønnes påkrævet. 
  • Stk. 2. Såfremt fastsættelsen af bestemmelser efter stk. 1 ikke kan afvente forhandling med udvalget, kan fastsættelsen ske uden tilslutning fra dette. Udvalget skal da underrettes så hurtigt så muligt. 
  • Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse med hensyn til fastsættelse af bestemmelser om prisudligning. 

Se bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger

Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinte

Indeholder bestemmelser, som supplerer lov om pligtige lagre og lov om forsyningsmæssige foranstaltninger. 

Se lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter

Olieberedskabsloven

Har til formål at sikre et beredskab i tilfælde af forsyningsafbrydelser eller risici vedrørende olieområdet.

Se olieberedskabsloven

Lagringspligt mv. for olie

Lagringspligt bekendtgørelse 1340 af 10. dec. 2014

Bekendtgørelse som fastsætter nærmere regler om olieberedskab.

Se bekendtgørelse om lagringspligt mv. for olie

Forordning 2019/941 af 5. juni 2019 om risikoberedskab i elsektoren

Energistyrelsen er den d. 16. december 2019 blevet udpeget som kompetent myndighed af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, efter Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/941 af 5. juni 2019 om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF.

Ved henvendelse om ovenstående forordning kan Energistyrelsen kontaktes:

Adresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

E-mail: beredskab@ens.dk

Telefon: +45 33 92 67 00 (bed om at blive omstillet til Beredskabsenheden)