Love og regler for forsyningssikkerhed

Oversigt over lovgivning

På denne side finder du en oversigt over al lovgivning, der ligger til grund for området forsyningssikkerhed.

Beredskabsloven

Lovgivningen om beredskab på energiområdet omfatter dels de overordnede bestemmelser i beredskabslovens §§ 24 og 26, dels bestemmelser i en række sektorlove på energiområdet. Den overordnede lovbestemmelse er beredskabslovens §§ 24 og 26, jf. Forsvarsministeriets lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017.

Det følger af § 24, at det er op til den enkelte minister indenfor sit område at planlægge samt opretholde og videreføre samfundets funktioner, såfremt der foreligger en større ulykker eller en katastrofe. Dette kaldes også sektoransvarsprincippet.

Se bekendtgørelse af beredskabsloven

Elforsyningsloven

For elsektoren er de centrale bestemmelser §§ 85 b og 85 c i elforsyningsloven.

Bestemmelsen i § 85 b pålægger bevillingspligtige virksomheder at foretage den nødvendige planlægning i forbindelse sikringen af elforsyningen. Ydermere pålægger den disse virksomheder at træffe de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med sikringen af elforsyningen i beredskabssituationer samt øvrige ekstraordinære situationer.

Det kan derudover udledes af § 85 c, at disse bevillingspligtige virksomheder ligeledes skal have et it-beredskab til sikring af kritiske it-systemer, der er af betydning for elforsyningen.

Se bekendtgørelse af lov om elforsyning

Mere detaljerede regler er blevet fastsat i følgende bekendtgørelser:

 

 

Naturgasforsyningsloven

For naturgassektoren er de centrale bestemmelser §§ 15 a og 15 b i naturgasforsyningsloven. Det kan udledes af § 15 a, at bevillingspligtige virksomheder skal foretage beredskabsplanlægning samt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre naturgasforsyningen i tilfælde af en beredskabssituation. Det kan udledes af § 15 b, at disse virksomheder ligeledes skal holde et IT-beredskab, der sikrer beskyttelsen af kritiske it-systemer, der er af væsentlig betydning for naturgasforsyningen.

Se bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning.

Mere detaljerede regler er blevet fastsat i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021 om beredskab for elsektoren

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

Varmeforsyningsloven

For bygassektoren er den centrale bestemmelse § 29 a i varmeforsyningsloven. Af bestemmelsen kan det udledes, at virksomheder, som driver anlæg til produktion samt fremføring af bygas, er pålagt at foretage beredskabsplanlægning for at sikre bygasforsyningen i beredskabssituationer.

Se bekendtgørelse om lov af varmeforsyningsloven

Olieberedskabsloven

Har til formål at sikre et beredskab i tilfælde af forsyningsafbrydelser eller risici vedrørende olieområdet. Du kan læse mere om olieberedskabet generelt her.

Lagringspligt bekendtgørelse 1340 af 10. dec. 2014

Bekendtgørelse som fastsætter nærmere regler om olieberedskab.

Se bekendtgørelse om lagringspligt mv. for olie

Mere detaljerede regler er blevet fastsat i følgende bekendtgørelse:

  • BEK. nr. 424 af 25. april 2018 - Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren
  • BEK nr. 1512 af 15. december 2017-  Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
  • BEK nr. 1340 af 10. december 2014- Bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie
  • BEK nr. 1359 af 5. december 2013 - Bekendtgørelse om delegation af administrative opgaver efter olieberedskabsloven til den centrale lagerenhed
  • BEK nr. 1304 af 20. november 2013 – Bekendtgørelse om revisors erklæring om olieberedskab m.v.
Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger

Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger er central for kriselovgivningen på energiområdet. Loven omfatter principielt alle varer og ikke kun energivarer. I tilfælde af forsyningsafbrydelser for olie vil loven kunne danne grundlag for gennemførelse af lagertræk, forbrugsbegrænsende foranstaltninger og andre indgreb. Den centrale bestemmelse er lovens § 1:

§ 1. Er der på grund af internationale forhold opstået - eller udsigt til, at der vil opstå - mangel på nødvendige varer, kan industriministeren, for energiforsyningens (* 1) vedkommende med tilslutning af folketingets energipolitiske udvalg og for andre varers vedkommende med tilslutning af et af folketinget nedsat udvalg, fastsætte bestemmelser om anvendelse, fordeling, prisudligning og placering af landets varebeholdninger i det omfang, dette skønnes påkrævet. 

Stk. 2. Såfremt fastsættelsen af bestemmelser efter stk. 1 ikke kan afvente forhandling med udvalget, kan fastsættelsen ske uden tilslutning fra dette. Udvalget skal da underrettes så hurtigt så muligt. 

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse med hensyn til fastsættelse af bestemmelser om prisudligning. 
 

Se bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger

Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinte

Indeholder bestemmelser, som supplerer lov om pligtige lagre og lov om forsyningsmæssige foranstaltninger. 

Se lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter

Beredskab