Den frie konkurrence på elmarkedet

Siden 2003 har det været muligt for alle elforbrugere at vælge den elhandelsvirksomhed, man ønsker. Den 1. april 2016 blev der indført en omfattende elmarkedsreform for at få flere til at gøre brug af muligheden for at vælge elhandelsvirksomhed med det formål at fremme konkurrencen på elmarkedet.

Elmarkedsreformen

Elmarkedsreformen indebærer en ny ansvarsfordeling på elmarkedet og nye muligheder for forbrugerne. Folketinget har vedtaget elmarkedsreformen ved fire love, som er behandlet i Folketinget i henholdsvis 2012, 2014 og 2015. Lovene er trådt i kraft den 1. april 2016

Elmarkedsreformen indeholder den såkaldte engrosmodel for detailmarkedet for elektricitet, som indebærer en ændret ansvarsfordeling på elmarkedet. Desuden indebærer elmarkedsreformen, at forsyningspligten på elforsyningsområdet ophæves.  Forsyningspligten erstattes af en ny leveringspligt for elhandelsvirksomhederne. Ændringerne har til formål at fremme effektiv konkurrence på elmarkedet og samtidig sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

Ny ansvarsfordeling på elmarkedet
Den ændrede ansvarsfordeling på elmarkedet betyder, at forbrugere fremover kun får én elregning. Før elmarkedsreformen fik forbrugere ofte to regninger, hvis de havde skiftet til en anden elhandelsvirksomhed: en regning fra elhandelsvirksomheden, der dækkede betaling for elektriciteten, og en regning fra netvirksomheden, som dækkede betaling for transport af elektriciteten i elnettet samt elafgifter og PSO. Det har givet anledning til forvirring hos en del forbrugere.

Med den nye ansvarsfordeling vil forbrugerne fremover kun modtage én samlet elregning for køb af elektricitet, uanset hvilken elhandelsvirksomhed forbrugerne har indgået aftale med. Den samlede elregning opkræves af elhandelsvirksomheden.

Elhandelsvirksomhederne køber net- og systemydelser af netvirksomhederne og Energinet.dk. Herefter sælger elhandelsvirksomhederne ”leveret el” til forbrugerne som et samlet produkt. Netvirksomhederne vil fortsat skulle varetage opgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af elnettet, måling af elforbruget og energibesparelser.

Leveringspligt for elhandelsvirksomheder 

Den tidligere forsyningspligt med særlige forsyningspligtige virksomheder og regulerede priser er afskaffet den 1. april 2016. Der er dog stadig enkelte områder af landet, hvor forsyningspligten gælder indtil sommeren 2017.

Selvom forsyningspligten afskaffes har alle husholdningsforbrugere stadig ret til at blive forsynet med elektricitet i deres bolig, hvis de anmoder om det og betaler for det. Det sikres med leveringspligten.  

Leveringspligten indebærer, at elhandelsvirksomheder har pligt til at acceptere, hvis en privat elforbruger beder om at få leveret elektricitet til sin bolig efter et af de produkter, som elhandelsvirksomheden har lagt på sin hjemmeside eller på elpris.dk. Leveringspligten gælder ikke for elforbrugende virksomheder.

Det er nu elforbrugernes eget ansvar at indgå en elaftale, når man flytter ind på en ny adresse. Hvis der ikke er indgået en elaftale på en adresse, vil det være ejeren af ejendommen, der har pligt til at sørge for, at der bliver betalt for den elektricitet, som bliver leveret til ejendommen.

For at gøre det nemmere for elforbrugere at orientere sig om de elprodukter, som er på markedet, er der oprettet en ny hjemmeside, hvor man kan sammenligne priser. Hjemmesiden hedder Elpris.dk. Den administreres af Energitilsynet og indeholder alle tilgængelige elprodukter på markedet.

Efter afskaffelsen af forsyningspligten findes der ikke længere prisregulerede elprodukter på markedet. Energitilsynet vil dog hvert år udgive en undersøgelse af elpriserne på markedet. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, om der findes produkter med urimeligt høje priser. Den vil blive offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside.

Besøg Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet)

Det er naturligvis en betingelse for at modtage levering af elektricitet, at forbrugeren betaler. Hvis der er grund til at forvente manglende betaling fra en forbruger, kan elhandelsvirksomheden stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger. Elhandelsvirksomheden kan dog ikke afbryde aftalen på grund af manglende betalinger for allerede afholdt forbrug. Forsyningen vil ikke blive afbrudt uden forbrugerens accept, medmindre der er anmodet om sikkerhed og forbrugeren ikke har stillet sikkerheden inden for fristen, eller der ikke er indgået en aftale om ellevering på en ejendom, og det ikke er muligt at få kontakt til ejeren af ejendommen.

Hvis en elhandelsvirksomhed går konkurs eller af andre grunde ikke kan drive virksomheden videre, fordeles virksomhedens kunder til andre elhandelsvirksomheder. I den situation vil kunderne have mulighed for at modtage et prisreguleret elprodukt i tre måneder. Kunden vil dog kunne opsige aftalen med den nye elhandelsvirksomhed med en måneds varsel.

Datahub

Energinet.dk driver en såkaldt datahub, som er en fælles database og kommunikations- og beregningsenhed, der håndterer måledata fra alle forbrugere indsamlet og indleveret af netvirksomhederne. Datahubben indeholder målinger og data, der danner grundlaget for netvirksomhedernes og elleverandørernes afregning af forbrugerne og Energinet.dk’s balanceberegning med aktørerne, samt oplysninger om flytning og leverandørskift. Læs mere om datahubben her. 

Her er lovgrundlaget for engrosmodellen og leveringspligten

Mere om El