Grøn vækst i Danmark

Eksport af energiteknologi og -service

Mange års aktiv dansk energi- og klimapolitik har skabt et godt forretningsmæssigt afsæt for udviklingen af nye danske eksportprodukter baseret på grøn teknologi.

Den samlede danske eksport af energiteknologi og -service var i 2016 på 83,8 mia. kr.  Det er et fald på 1,1 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct. af den samlede eksport for 2016. Danmark ligger dermed nummer ét i EU med hensyn til energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport. Dette fremgår af analysen Eksport af energiteknologi og -service 2016 udarbejdet af Energistyrelsen, Dansk Energi og DI Energi.

Med opgørelsen for 2016 er der for første gang også lavet et skøn for, hvor meget dansk energiteknologi, der eksporteres, når både varer og service tælle med.

Hovedresultater fra analysen:

 • Eksporten af energiteknologi var i 2016 på 75,6 mia. kr., mens eksporten af energiteknologiservice var på 8,2 mia. kr. Det er et fald på 1,3 pct. i eksporten af energiteknologi og en stigning på 1,2 pct. i eksporten af energiteknologiservice i forhold til 2015.
 • Eksporten energiteknologi opdeles på grøn og øvrig energiteknologi. Eksporten af grøn energiteknologi i form af vedvarende energianlæg og energieffektive løsninger udgjorde 43,0 mia. kr. i 2016, hvilket var et fald på 1,5 pct. i forhold til i 2015. Faldet skyldes primært et fald i eksporten til EU-landene, der som gruppe er den største aftager af dansk energiteknologieksport. Eksport af grøn energiteknologi udgjorde 6,7 pct. af den samlede vareeksport i 2016.
 • Der blev eksporteret for 32,6 mia. kr. af de øvrige energiteknologier, der dækker over energiproduktion baseret på fossile brændsler, hvilket var et fald på 1,0 pct. i forhold til 2015. Eksport af øvrige energiteknologier udgjorde 5,1 pct. af den totale vareeksport i 2016.
 • Tallene viser, at eksporten af energiteknologi yder et væsentligt bidrag til dansk økonomi. EU er det primære aftagermarked af dansk energiteknologi. Tyskland er langt den største aftager af dansk energiteknologi og aftog i 2016 hele 24,2 pct. af den samlede danske energiteknologieksport. Eksporten til Holland og Storbritannien er desuden steget, mens eksporten til USA og Sverige er faldet. Sammen med Tyskland udgør disse lande de fem største aftagere af dansk energiteknologi.
 • Siden 2010 er eksporten af energiteknologi steget med 36,6 pct. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5,5 pct. I samme periode faldt Danmarks totale vareeksport med 0,02 pct.
 • Eksporten af energiservice er faldet med 12,8 pct. siden 2010, så den i 2016 var på 8,2 mia. kr. Den er dog steget med 1,2 pct. i forhold til 2015.

Se analysen af eksport af energiteknologi og -service 2016

Grøn produktion i Danmark

Den grønne sektor har stor betydning for dansk økonomi. I 2015 producerede danske virksomheder grønne varer og tjenester for 192 mia. kr. Det viser statistikken Grønne varer og tjenester i 2015, som Danmarks Statistik har udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Grønne varer og tjenester skal forstås både som produkter, der er direkte miljøbeskyttende og produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug. Helt konkret betragtes en fryser med lavt energiforbrug eller en højeffektiv pumpe derfor som grønne varer. Ligeledes er et solcelleanlæg en grøn vare, mens installationen regnes med som en grøn tjeneste.

Formålet med statistikken Grønne varer og tjenester  er at følge den grønne erhvervsudvikling over tid og fastlægge den grønne erhvervssektors betydning for dansk økonomi. Statistikken kan dermed agere fælles referencepunkt, når der tales om grøn vækst i Danmark. Herudover er en opgørelse af den grønne produktion i Danmark en del af det arbejde, der pågår om at etablere grønne nationalregnskaber for Danmark.

Statistikken viser, at Danmark i 2015  producerede grønne varer og tjenester for 192 mia. kr., en stigning på 19 mia. kr. (11,1) sammenlignet med 2014. 
Knap halvdelen af denne produktion, 94 mia. kr., var relateret til produktion af vedvarende energi, mens omsætningen for produkter, der har til formål at øge effektiviteten i energiforbruget udgjorde 27 mia. kr. svarende til 14 pct. 

 

Figur 1: Omsætning af grønne varer og tjenester 2015

 

Øvrige hovedresultater fra statistikken:

 • Danmark har eksporteret grønne varer og tjenester for 70 mia. kr. i 2015, hvilket er et fald på 2,5 mia. kr. (3,4 pct.) i forhold til 2014. I kraft af vindmølleproduktionen udgør maskinindustrien med 43 mia. kr. en væsentlig del af eksporten. Industrien står samlet for 59 mia. kr., hvilket svarer til 84 pct. af eksporten af grønne varer og tjenester. Grønne varer og tjenester udgjorde i 20157 pct. af den samlede danske eksport.
 • Produktionen af grønne varer og tjenester giver beskæftigelse til 67.000 personer, omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Heraf arbejder knap to tredjedele med grønne produkter rettet mod ressourcebesparelse, mens en tredjedel producerer med miljøbeskyttelse som formål. 44 pct. af de grønne jobs er i industrien.
 • Grønne virksomheder er generelt mere aktive inden for forskning og udvikling end ikke grønne virksomheder. Andelen af de beskæftigede, der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsaktiviteter, er højere i grønne virksomheder (9 af 100 beskæftigede) end i ikke grønne virksomheder (5 af 100 beskæftigede). Tilsvarende er en større andel (77 pct.) af de grønne virksomheder innovative virksomheder mod 66 pct. af de ikke grønne virksomheder.


Rapporten Grønne varer og tjenester 2014 kan læses her.

De detaljerede opdaterede tal kan findes her hos Danmarks Statistik – Statistikbanken.


Tidligere rapporter om grøn produktion i Danmark udarbejdet for Energistyrelsen: 

Produktivitet i grønne virksomheder 2013 (Damvad)

Grøn produktion i Danmark 2012 (Damvad)

Bilag til Grøn produktion i Danmark

Datasæt til kapitlerne 1-3 i Grøn produktion i Danmark 2012

Datasæt til kapitel 4 og 5 i rapporten Grøn produktion i Danmark 2012

ENG_Damvad Methodology for Green business statistics 2012

Det globale grønne marked

En række store internationale finansinstitutter og agenturer følger udviklingen af det globale grønne marked med primært fokus på klima- og energiområdet. En samlet, løbende opgørelse af størrelsen på det globale grønne marked findes endnu ikke, men en øget efterspørgsel fra blandt andet FN og EU har sat gang i udvikling af statistik og analyser af området. Fra 2017 er EU-medlemslandene forpligtiget til at opgøre og indberette et grønt nationalregnskab, Environmental Goods and Services Sector Accounts. Det åbner op for en mere systematisk og sammenlignelig opgørelse af det grønne marked i Europa.

Klima og energi

Bloomberg - verdens største nyheds- og analysebureau på det finansielle marked - har en enhed, Bloomberg New Energy Finance (BNEF), som er specialiseret i at følge finansielle transaktioner på det globale marked for grøn energi. BNEF konkluderer i rapporten Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, at der i 2015 blev investeret i alt 286 mia. dollars svarende til 1870 mia. kr. i vedvarende energi på globalt plan – det højeste niveau nogensinde på globalt plan og en stigning på 5 pct. siden 2014. Stigningen dækker over en markant stigning i investeringerne i udviklingslandene og et fald i de udviklede lande. 

Global Trends in Renewable Energy Investment 2016 

Papir om Rapporten

Pressemeddelselse om Rapporten

Følg linket til BNEF

Det Internationale Energiagentur (IEA) forventer, at det globale grønne marked vil fortsætte med at vokse på grund af hensynet til både klimaforandringer, forsyningssikkerhed og generel ressourceknaphed i en verden, hvor befolkningen fortsætter med at vokse. I 2050 forventes verdensbefolkning at være vokset til 9 mia.

IEA offentliggør i World Energy Outlook (WEO) sin årlige vurdering af efterspørgslen efter energi og herunder også udviklingen i markedet for vedvarende energi. 

I WEO 2015 skriver IEA blandt andet, at energiforbruget vil vokse med cirka en tredjedel fra 2013 frem til 2040. Væksten skyldes vækst i udviklingsøkonomier såsom Kina, Indien, Brasilien med flere, mens det forventes at efterspørgslen vil falde 3 pct. i OECD-landene. Væksten forudsiges hovedsageligt at foregå inden for elektricitet, med en stigning i efterspørgsel på 70 pct. i 2040. En stigning der fortrinsvis forventes at kunne dækkes af vedvarende energi. 

Læs WEO 2015

IEA vurderer, at det stiller krav om investeringer i energisektoren på 68 trillioner dollars eller 445.000 mia. kr. i perioden 2015-2040. IEA forventer at mere end 60 pct. af investeringerne i udbygning af elkapaciteten vil være inden for vedvarende energi i perioden 2015-2040. Det vurderes ligeledes, at der er behov for policytiltag i mange lande, hvis den nuværende lave oliepris ikke skal bremse omstillingen af energisektoren til VE.

Følg linket til IEA

Eksport af energiteknologi

Mange års aktiv dansk energi- og klimapolitik har skabt et godt forretningsmæssigt afsæt for udviklingen af nye danske eksportprodukter baseret på grøn teknologi. 

Danmark har de sidste 15 år eksporteret mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi var i 2015 på 71,4 mia. kr.  Det er et fald på 4 pct. i forhold til året før.

Eksporten af energiteknologi udgjorde 11 pct. af den samlede eksport for 2015. Danmark ligger dermed nummer ét i EU med hensyn til energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport.

Dette fremgår af analysen Energiteknologieksport 2015 udarbejdet af Energistyrelsen, Dansk Energi og DI Energi.

Herudover er hovedresultaterne fra analysen:

 • Eksporten af grøn energiteknologi i form af vedvarende energianlæg og energieffektive løsninger udgjorde 40,9 mia. kr. i 2015 svarende til 6,4 pct. af den samlede vareeksport. Dette er et fald på 8,7 pct. i forhold til 2014. Det skyldes primært et fald i eksporten til EU-landene, der som gruppe er den største aftager af dansk energiteknologieksport.
 • Der blev eksporteret for 30,4 mia. kr. af de øvrige energiteknologier, der dækker over energiproduktion baseret på fossile brændsler. Dette svarer til 4,8 pct. af den totale vareeksport. Dette er et fald på 3,8 pct. i forhold til 2014.
 • Tallene viser, at eksporten af energiteknologi yder et væsentligt bidrag til dansk økonomi. EU er det primære aftagermarked af dansk energiteknologi. Tyskland er langt den største aftager af dansk energiteknologi og aftog i 2015 hele 34,6 pct. af den samlede danske energiteknologieksport. Eksporten er desuden steget til USA og Kina, der ligger i top fem over aftagerlande, mens eksporten er faldet til Storbritannien og Sverige.
 • Siden 2000 er eksporten af energiteknologi vokset fra 26,7 mia. kr. til 71,4 mia. kr. i 2015. Det svarer til en årlig vækstrate på 6,8 pct. i løbende priser. I samme periode har den gennemsnitlige årlige vækst i den samlede vareeksport været på 3,0 pct.

Læs her Energiteknologieksport analysen for 2015.

Astrid Estrup Enemark
Fuldmægtig Center for systemanalyse, energieffektivitet og global rådgivning (+45) 3395 4278