Grøn vækst i Danmark

Eksport af energiteknologi og -service

Mange års aktiv dansk energi- og klimapolitik har skabt et godt forretningsmæssigt afsæt for udviklingen af nye danske eksportprodukter baseret på grøn teknologi.

Den samlede danske eksport af energiteknologi og -service var i 2017 på 85 mia. kr. Det er en stigning på 1,5 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den samlede eksport for 2017. Danmark ligger dermed fortsat nummer ét i EU med hensyn til energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport. Dette fremgår af analysen Eksport af energiteknologi og -service 2017, som er udarbejdet af Energistyrelsen, Dansk Energi og DI Energi.

Hovedresultater fra analysen:

  • Eksporten af energiteknologi var i 2017 på 75,1 mia. kr., mens eksporten af energiteknologiservice var på 9,9 mia. kr. Det er et fald på 0,5 pct. i eksporten af energiteknologi og en stigning på 20,1 pct. i eksporten af energiteknologiservice i forhold til 2016.
  • Eksporten energiteknologi opdeles på grøn og øvrig energiteknologi. Eksporten af grøn energiteknologi i form af vedvarende energianlæg og energieffektive løsninger udgjorde 39,2 mia. kr. i 2017, hvilket var et fald på 8,3 pct. i forhold til i 2016. Faldet skyldes primært et fald i eksporten til EU-landene, der som gruppe er den største aftager af dansk energiteknologieksport. Eksport af grøn energiteknologi udgjorde 5,8 pct. af den samlede vareeksport i 2017.
  • Der blev eksporteret for 35,8 mia. kr. af de øvrige energiteknologier, der dækker over energiproduktion baseret på fossile brændsler, hvilket er en stigning på 9,7 pct. i forhold til 2016. Eksport af øvrige energiteknologier udgjorde 5,3 pct. af den totale vareeksport i 2017.
  • Tallene viser, at eksporten af energiteknologi yder et væsentligt bidrag til dansk økonomi. EU er det primære aftagermarked af dansk energiteknologi. I 2017 overhalede Storbritannien Tyskland som den største aftager af dansk energiteknologi med et aftag i 2017 på 24,5 pct. af den samlede danske energiteknologieksport. Eksporten til Tyskland er samtidig faldet og lå i 2017 på 12,3 mia. kr. imod 18,2 mia. kr. i 2016. USA, Kina og Sverige ligger hhv. nr. 3, 4 og 5 i forhold til aftag af dansk energiteknologieksport i 2017.
  • Siden 2010 er eksporten af energiteknologi steget med 35 pct. mens eksporten af energiservice er steget med 5 pct.

Læs hele analysen Eksport af energiteknologi og -service 2017

Grøn produktion i Danmark

Den grønne sektor har stor betydning for dansk økonomi. I 2015 producerede danske virksomheder grønne varer og tjenester for 192 mia. kr. Det viser statistikken Grønne varer og tjenester i 2015, som Danmarks Statistik har udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Grønne varer og tjenester skal forstås både som produkter, der er direkte miljøbeskyttende og produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug. Helt konkret betragtes en fryser med lavt energiforbrug eller en højeffektiv pumpe derfor som grønne varer. Ligeledes er et solcelleanlæg en grøn vare, mens installationen regnes med som en grøn tjeneste.

Formålet med statistikken Grønne varer og tjenester  er at følge den grønne erhvervsudvikling over tid og fastlægge den grønne erhvervssektors betydning for dansk økonomi. Statistikken kan dermed agere fælles referencepunkt, når der tales om grøn vækst i Danmark. Herudover er en opgørelse af den grønne produktion i Danmark en del af det arbejde, der pågår om at etablere grønne nationalregnskaber for Danmark.

Statistikken viser, at Danmark i 2015  producerede grønne varer og tjenester for 192 mia. kr., en stigning på 19 mia. kr. (11,1) sammenlignet med 2014. 
Knap halvdelen af denne produktion, 94 mia. kr., var relateret til produktion af vedvarende energi, mens omsætningen for produkter, der har til formål at øge effektiviteten i energiforbruget udgjorde 27 mia. kr. svarende til 14 pct. 

Figur 1: Omsætning af grønne varer og tjenester 2015

Grafik: Ressourcebesparelse, energi og varme

 

Øvrige hovedresultater fra statistikken:

  • Danmark har eksporteret grønne varer og tjenester for 70 mia. kr. i 2015, hvilket er et fald på 2,5 mia. kr. (3,4 pct.) i forhold til 2014. I kraft af vindmølleproduktionen udgør maskinindustrien med 43 mia. kr. en væsentlig del af eksporten. Industrien står samlet for 59 mia. kr., hvilket svarer til 84 pct. af eksporten af grønne varer og tjenester. Grønne varer og tjenester udgjorde i 20157 pct. af den samlede danske eksport.
  • Produktionen af grønne varer og tjenester giver beskæftigelse til 67.000 personer, omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Heraf arbejder knap to tredjedele med grønne produkter rettet mod ressourcebesparelse, mens en tredjedel producerer med miljøbeskyttelse som formål. 44 pct. af de grønne jobs er i industrien.
  • Grønne virksomheder er generelt mere aktive inden for forskning og udvikling end ikke grønne virksomheder. Andelen af de beskæftigede, der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsaktiviteter, er højere i grønne virksomheder (9 af 100 beskæftigede) end i ikke grønne virksomheder (5 af 100 beskæftigede). Tilsvarende er en større andel (77 pct.) af de grønne virksomheder innovative virksomheder mod 66 pct. af de ikke grønne virksomheder.


Læs rapporten Grønne varer og tjenester 2014

De detaljerede opdaterede tal kan findes hos Danmarks Statistik i Statistikbanken.


Tidligere rapporter om grøn produktion i Danmark udarbejdet for Energistyrelsen: 

Produktivitet i grønne virksomheder 2013 (Damvad)

Grøn produktion i Danmark 2012 (Damvad)

Bilag til Grøn produktion i Danmark

Datasæt til kapitlerne 1-3 i Grøn produktion i Danmark 2012

Datasæt til kapitel 4 og 5 i rapporten Grøn produktion i Danmark 2012

ENG_Damvad Methodology for Green business statistics 2012

Det globale grønne marked

En række store internationale finansinstitutter og agenturer følger udviklingen af det globale grønne marked med primært fokus på klima- og energiområdet. En samlet, løbende opgørelse af størrelsen på det globale grønne marked findes endnu ikke, men en øget efterspørgsel fra blandt andet FN og EU har sat gang i udvikling af statistik og analyser af området. Fra 2017 er EU-medlemslandene forpligtiget til at opgøre og indberette et grønt nationalregnskab, Environmental Goods and Services Sector Accounts. Det åbner op for en mere systematisk og sammenlignelig opgørelse af det grønne marked i Europa.

Klima og energi

Bloomberg - verdens største nyheds- og analysebureau på det finansielle marked - har en enhed, Bloomberg New Energy Finance (BNEF), som er specialiseret i at følge finansielle transaktioner på det globale marked for grøn energi. BNEF konkluderer i rapporten Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, at der i 2015 blev investeret i alt 286 mia. dollars svarende til 1870 mia. kr. i vedvarende energi på globalt plan – det højeste niveau nogensinde på globalt plan og en stigning på 5 pct. siden 2014. Stigningen dækker over en markant stigning i investeringerne i udviklingslandene og et fald i de udviklede lande.  

Papir om rapporten Global Trends

Pressemeddelelse om rapporten Global Trends 

Følg linket til BNEF

Det Internationale Energiagentur (IEA) forventer, at det globale grønne marked vil fortsætte med at vokse på grund af hensynet til både klimaforandringer, forsyningssikkerhed og generel ressourceknaphed i en verden, hvor befolkningen fortsætter med at vokse. I 2050 forventes verdensbefolkning at være vokset til 9 mia.

IEA offentliggør i World Energy Outlook (WEO) sin årlige vurdering af efterspørgslen efter energi og herunder også udviklingen i markedet for vedvarende energi. 

I WEO 2015 skriver IEA blandt andet, at energiforbruget vil vokse med cirka en tredjedel fra 2013 frem til 2040. Væksten skyldes vækst i udviklingsøkonomier såsom Kina, Indien, Brasilien med flere, mens det forventes at efterspørgslen vil falde 3 pct. i OECD-landene. Væksten forudsiges hovedsageligt at foregå inden for elektricitet, med en stigning i efterspørgsel på 70 pct. i 2040. En stigning der fortrinsvis forventes at kunne dækkes af vedvarende energi. 

IEA vurderer, at det stiller krav om investeringer i energisektoren på 68 trillioner dollars eller 445.000 mia. kr. i perioden 2015-2040. IEA forventer at mere end 60 pct. af investeringerne i udbygning af elkapaciteten vil være inden for vedvarende energi i perioden 2015-2040. Det vurderes ligeledes, at der er behov for policytiltag i mange lande, hvis den nuværende lave oliepris ikke skal bremse omstillingen af energisektoren til VE.

Følg linket til IEA

Ingeborg Ørbech
Fuldmægtig (+45) 3392 4944