Fakta om drivhusgasser

Drivhusgasser er en fælles betegnelse for de luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren vokser medfører det ændringer i drivhuseffekten, der samlet set får jordens temperatur til at stige og dermed ændrer klimaet på jorden. Luftarterne omfatter gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser.

Drivhusgasser stammer fra mange forskellige kilder

Grafik: Andel af drivhusgasserUdledningen af drivhusgasser i Danmark kommer især fra tre forskellige sektorer nemlig energiproduktionen, landbruget og transporten. Disse tre sektorer stod i 2013 for mere end tre fjerde dele af den samlede udledning af drivhusgasser fra Danmark.

I energi- og transportsektoren stammer udledningen af drivhusgasser primært fra afbrænding af fossile brændsler som kul, naturgas og olie. I Danmark bruger vi kul, naturgas og olie til opvarmning af huse, produktion af elektricitet samt brændstof til biler. I landbruget stammer udledningerne primært fra dyrenes fordøjelse og fra anvendelsen af kvælstofholdige gødninger.

Udviklingen på klimaområdet bliver fulgt nøje

Udviklingen på klimaområdet bliver fulgt nøje af især FN’s klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Det blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten "Vores fælles fremtid". Klimapanelet udgiver med jævne mellemrum rapporter, hvori de vurderer og sammenstiller den nyeste viden om klimaændringer, herunder om klimaændringernes effekter og mulighederne for at enten tilpasse sig de ændrede forhold, der følger af klimaændringerne eller modvirke fremtidige ændringer af klimaet. 

Den seneste rapport fra FN’s klimapanel konkluderer, at menneskeskabte udledninger af drivhusgasser med meget stor sikkerhed har været den dominerende årsag til de observerede stigninger i temperaturen globalt set. Det konkluderes også, at havene er blevet varmere, mængderne af is og sne er reduceret, og havniveauet er steget.

Læs om IPCC og find deres seneste rapport på DMI's hjemmeside

Danmark har reduceret sin udledning af drivhusgasser siden 1990

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser var i 2013 på 55,5 mio. ton. Det svarer til, at hver dansker udleder knap 10 ton pr. år. Siden 1990 er Danmarks samlede udledninger faldet med ca. 20procent. De primære årsager til dette fald er et mere effektivt energiforbrug og en øget brug af vedvarende energikilder som sol og vind.

Læs mere om den historiske udvikling i Danmarks udledning af drivhusgasser i Energistyrelsens Energistatistik

Danmark forventer at reducere udledningen af drivhusgasser endnu mere i fremtiden

Danmark har en række internationale klimaforpligtigelser, som medfører, at udledningerne af CO2 skal reduceres endnu mere i fremtiden. Ifølge den seneste fremskrivning af udviklingen i Danmark forventes den danske udledning af CO2 at blive reduceret med op mod 40 procent frem mod 2020.

Læs mere om forventningerne til den danske udledning af CO2 i fremtiden i Energistyrelsens Basisfremskrivning

Sammenlign udledningen af drivhusgasser i EU’s medlemslande

I EU er der et stort fokus på at følge udviklingen i udledningen af drivhusgasser i Europa. Derfor offentliggør EU´s Miljøagentur hvert år tal for EU-landenes udledning af drivhusgasser. Nedenstående figur viser både den historiske reduktion i drivhusgasudledningen og forventningerne til de fremtidige for EU som helhed og en række udvalgte medlemslande. 

Grafik: Udvikling i drivhusgasser

Note: Baseret på medlemslandenes indberetninger til EU's Miljøagentur.
 
Læs hele rapporten hos EU's Miljøagentur

Det er også muligt at trække tal og figurer direkte ud af Miljøagenturets databaser. 

Data for drivhusgasser

Data for CO2-kvoter