Høring: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love

Formålet med lovforslaget er at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder. Lovforslaget er en delvis implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE II-direktivet), for så vidt angår følgende områder:

 • tilladelsesprocessen for VE-anlæg,
 • oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder,
 • VE-fællesskaber,
 • integration af vedvarende energi m.v. i transportsektoren og
 • bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, herunder for hhv. skovbiomasse og landbrugsbiomasse.

Med lovforslaget muliggøres også gennemførelse af den politiske aftale af 2. oktober 2020 om bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi, som blev indgået som opfølgning på Klimaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Inden for EU’s CO2-kvotehandelssystem (EU ETS) er der ændret EU-regler med betydning for, hvordan VE II-direktivet skal implementeres inden for kvoteområdet, hvorfor der er foreslået ændringer i lov om CO2-kvoter. Endelig foreslås regler om pligtmæssig digital kommunikation inden for lov om fjernkølings anvendelsesområde.

Høringsmateriale

Udkast til lovforslag

Høringsbrev

Høringsliste

Præsentation fra høringsmøde for høringsparter den 6. november 2020

Høringsfrist

I henhold til anmodning om fristforlængelse for høring udsættes fristen til torsdag den 19. november 2020 kl. 12.00.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende:

 • ​Stinne Maria Thomassen ( 33 92 75 64 eller smt@ens.dk) vedr. tilladelses-proces
 • Søren Mensal Kristensen (33 92 68 18 eller smkr@ens.dk) vedr. oprindelsesgaranti
 • Tina Knudsen-Leerbeck (33 92 67 17 eller tkl@ens.dk) vedr. VE-fælleskaber
 • Rasmus Tengvad (33 92 68 39 eller rte@ens.dk) vedr. reduktion af drivhusgasser fra transport, herunder krav til bæredygtighed og drivhusgasreduktioner
 • Katrine Pilmark Elkjær (33 92 66 41 eller kfe@ens.dk) vedr. krav til bæredygtighed og reduktion af drivhusgasudledninger vedr. skovbiomasse
 • Nina Marie Lassen (33 95 43 26 eller nml@ens.dk) vedr. krav til bæredygtighed og reduktion af drivhusgasudledninger for landbrugsbiomasse
 • Stefan Krehbiel (33 92 79 06 eller stk@ens.dk) vedr. ændringer til lov om CO2-kvoter, eller
 • Line Rohde Hennings (33 92 75 27 eller lihe@ens.dk) vedr. ændringer til lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling)
Mere om Høringer