Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Frist: 20. februar 2022

Supplerende høringsmateriale fra 14. december 2021

HOFOR har i december 2021 indleveret en temarapport om geotekniske og geofysiske forundersøgelser, der skal indgå i den pågående offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark.

Rapporten kan læse nedenfor.

Temarapporten omhandler alene de geotekniske og geofysiske undersøgelser og den mulige påvirkning af havpattedyr (sæler og marsvin) fra disse undersøgelser, der skal laves før selve anlægsarbejdet for havvindmølleparken kan igangsættes. Temarapporten ændrer således ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra selve havvindmølleparken.

Høringsmaterialet er desuden opdateret med et justeret udkast til §25 tilladelse fra Hvidovre Kommune.

Frist for indsendelse af høringssvar, information om borgermøde mv., er uændret og fremgår nedenfor.

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Udkast til §25 tilladelse

Energistyrelsen blev d. 11. januar opmærksom på, at der var en fejl i ovenstående dokument ”Udkast til §25 tilladelse”, som umiddelbart her efter blev erstattet af det korrigerede dokument. Energistyren fandt det i den forbindelse ikke nødvendigt at forlænge høringsperioden, idet der fortsat var mere end 5 uger tilbage af høringen. 

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Læs alt om Aflandshage Vindmøllepark her

Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensrapport Aflandshage Vindmøllepark

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 1)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 2)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 3)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 4)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 5)

Bilag 2 - Kumulative vindmølleprojekter 

Baggrundsrapport - Arealinteresser 

Baggrundsrapport - Emissioner 

Baggrundsrapport - Fugle 

Baggrundsrapport - Havbund, flora og fauna 

Baggrundsrapport - Havpattedyr 

Baggrundsrapport - Kystmorfofologi, klapning, hydraulik mv. 

Baggrundsrapport - Luftbåren støj 

Baggrundsrapport - Marin arkæologi 

Baggrundsrapport - Natur og land

Baggrundsrapport - Radaranlæg og radiokæder 

Baggrundsrapport - Sedimentanalyser 

Baggrundsrapport - Teknisk projektbeskrivelse 

Baggrundsrapport - Undervandsstøj

Baggrundsrapport - UXO 

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 1)

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 2)

Model for etableringstilladelse 

Høringsbrev

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Virtuelt informationsmøde om projektet d. 12. januar 2022

Der holdes et informationsmøde om projektet, med deltagelse af Energistyrelsen, Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet blive holdt virtuelt onsdag d. 12. januar kl. 19:00.

Et link til informationsmødet vil kunne findes her.   

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal opstiller ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

Mere om Høringer