Høring: Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

Opdatering

Vi er blevet opmærksomme på, at der flere steder i lovforslaget har sneget sig fejl ind i henvisninger til de alm. bemærkninger.

Det drejer sig om at;

På s. 17 rettes 1.3.1 til 2.1.1

På s. 73 rettes 2.2.1.3 til 3.2.1.3

På s. 79 rettes 2.2.2.1 til 3.2.2.1

På s. 84 rettes 2.2.4 til 3.2.4

På s. 86, 174 og 200 rettes 2.2.3.3 til 3.2.3.3

På s. 89 rettes 2.2.3.3. til 3.2.3.3 og 2.2.3. til 3.2.3

På s. 98 og 99 rettes 2.2.5.2 til 3.2.5.2

På s. 101 rettes 2.2.5.3 til 3.2.5.3

På s. 123 rettes 2.2.7.3. til 3.2.7.3 to steder

På s. 134 rettes 2.2.9.2 til 3.2.9.2

På s. 141 og 143 rettes 2.4.1 til 3.4.1

På s. 178 rettes 1.3 til 2.2

På s. 189 rettes 2.1.4.3 til 3.1.4.3

På s. 190 rettes 2.1.5.3 til 3.1.5.3 og 2.1.6.3 til 3.1.6.3

På s. 194 rettes 2.2.1.3 til 3.2.1.3

På s. 196 rettes 2.3.4.3 til 3.3.4.3

På s. 201 rettes 2.6.1 til 3.6.1

På s. 203 rettes 2.2.2.1 til 3.2.2.1

På s. 207 rettes 2.8 til 3.8 og 2.2.10 til 3.2.10

På s. 210 rettes 2.2.9 til 3.2.9 to steder og et sted på side 211

På s. 214 rettes 2.2.1.3 til 3.2.1.3 to steder

På s. 221 rettes 2.2.7.3 til 3.2.7.3 og 2.2.8.3 til 3.2.8.3

På s. 224 rettes 2.2.7.3 til 3.2.7.3 to steder og et sted på side 225

På s. 228 rettes 2.2.5.3 til 3.2.5.3

På s. 230 rettes 2.4. til 3.4 (her er der også markering med gul)

På s. 232 rettes 2.9.1 til 3.8

Vi beklager fejlen og håber på jeres forståelse.

Beskrivelse af lovforslaget

Lovforslaget indebærer, at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om rettigheder og forpligtelser for aggregatorer, borgerenergifællesskaber og aktive kunder. Derudover justeres elforsyningslovens § 6 b, således at aggregatorer og borgerenergifællesskaber kan undtages fra leveringspligten. Endelig tilføjes retten til en dynamisk elpriskontrakt i elforsyningsloven § 6 b, og Forsyningstilsynet gives kompetence til at overvåge markedsudviklingen for denne type kontrakter i § 82 a.

Endvidere foreslås det, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om forbrugerrettigheder ved kontrakter om bl.a. ellevering og nærmere forpligtelser om fakturerings- og forbrugsoplysninger. Lovforslaget indebærer, at en række rettigheder og forpligtelser nu ikke længere er forbeholdt husholdningskunder, men gælder for den bredere forbrugerkreds slutkunder, hvilket også indbefatter erhvervskunder. Denne bredere kreds indebærer også en udvidelse af gruppen af kunder, der kan indbringe sager for Ankenævnet på Energiområdet.

Med lovforslaget foreslås implementering af direktivets bestemmelse, hvorefter netvirksomheder skal optræde som neutrale markedsformidlere ved anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab efter gennemsigtige, ikkediskriminerende og markedsbaserede metoder. Der foreslås endvidere en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om de metoder, der skal anvendes og en bemyndigelse for Forsyningstilsynet om udformningen af metoderne. Herudover bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om netvirksomheders anskaffelse af fleksibilitetsydelser og såkaldte kritiske egenskaber.

Lovforslaget implementerer endvidere et nyt krav, hvorefter netvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre netudviklingsplaner hvert andet år. Det nye krav foreslås ledsaget af en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om indholdet i netudviklingsplaner mv. og en supplerende bemyndigelse for Forsyningstilsynet til at fastsætte nærmere regler om bl.a. processuelle forhold.

Lovforslaget vil tillige indeholde bestemmelser om netvirksomheders menneskelige ressourcer. Derudover vil lovforslaget indeholde bemyndigelser for ministeren til at fastsætte regler til gennemførelse af elmarkedsdirektivets grundlæggende forbud mod net- og transmissionsvirksomheders varetagelse af energilageraktiviteter, samt regler om undtagelser herfra for såkaldte fuldt integrerede netkomponenter og for visse andre energilageraktiviteter og om Forsyningstilsynets rolle i denne forbindelse.

Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om net- og transmissionsvirksomheders ejerskab af private ladestandere til egen anvendelse samt om at undgå diskriminerende adgang til data.                     

Det foreslås, at Energinet skal være ansvarlig for at vedtage en ramme for samarbejde og koordination mellem regionale koordinationscentre, samt at digitalisere transmissionssystemer og dataforvaltning. Der foreslås desuden regler, hvorefter Forsyningstilsynet kan varetage nye opgaver forbundet med det nye regionale koordinationscenter.

I den forbindelse foreslås det, at ministeren får adgang til at fastsætte nærmere regler om anskaffelse af ydelser, herunder hvorvidt dette skal foregå markedsbaseret, herunder Forsyningstilsynets rolle og inddragelse af markedsaktører i den forbindelse. Derudover bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om forbud mod Energinets varetagelse af energilageraktiviteter, medmindre Forsyningstilsynet godkender det.

Høringsmateriale

Samlet lovforslag

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsfrist

24. august

Kontakt

Jesper Brandrup, email: jbr@ens.dk

Mere om Høringer