Høring af fire bekendtgørelser om hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere og indtægtsramme for netvirksomheder

Høring af fire bekendtgørelser om hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere og indtægtsramme for

Høringsfrist: 4. november 2022

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren vil forventeligt i Folketingssamlingen 2022/23, fremsætte forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, regler om VE-egenforbrugere, interne elektricitetsforbindelser, modregning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energila-geranlæg og elforbrugsanlæg, m.v.) 

I den forbindelse vil lovforslagets bestemmelser vedr. hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere blive nærmere udmøntet i nedenstående bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etablering af direkte linjer på hav og på land 

Bekendtgørelsen relaterer til bestemmelser om direkte linjer i lovforsalget om ændring af lov om elforsyning og udmønter den foreslåede bemyndigelse til ministeren.

En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, der kobler produktions- og forbrugsanlæg direkte, og som helt eller delvist erstatter benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet. Direkte linjer er således en undtagelse til hovedreglen om, at al transport og distribution af elektricitet sker via det kollektive elforsyningsnet. 
Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte kriterier, der skal opfyldes for, at der kan udstedes tilladelse til etablering af direkte linjer. 

Lovforslag om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.) 

Bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser 

Bekendtgørelsen relaterer til bestemmelser om interne elektricitetsforbindelser i lovforslaget om ændring af lov om elforsyning og udmønter den foreslåede bemyndigelse til ministeren. De foreslåede bestemmelser på lovniveau er p.t. udsendt i en fornyet høring med høringsfrist den 30. september 2022.

Med lovforslaget foreslås en kodificering af Energistyrelsens administrative praksis vedr. interne elektricitetsforbindelser. 
Hovedformål med bekendtgørelsen er, i overensstemmelse med Energistyrelsens hidtidige praksis, at fastsætte de kriterier, der skal være opfyldt for, at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.

Fornyet høring af lovforslag om ændringer af lov om elforsyning.

Bekendtgørelse om VE-egenforbrugere

Bekendtgørelse relaterer til bestemmelserne om VE-egenforbrugere i lovforslagtet om ændring af lov om elforsyning og udmønter den foreslåede bemyndigelse til ministeren.

Bekendtgørelsen om VE-egenforbrugere indebærer, at der fastsættes bestemmelser om VE-egenforbrugere, herunder vedrørende produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for et fællesskab af VE-egenforbrugere.

Supplerende høring over lovforslag om ændring af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 

Der foretages en ændring til bekendtgøren, idet ansøger for at opfylde kriterierne for etablering af direkte linjer, vil have behov for at indhente en række forskellige oplysninger hos den relevante netvirksomhed eller Energinet. Omkostninger til fremskaffelse af oplysninger til brug for ansøgninger om direkte linjer, vil med ændringen af bekendtgørelsen blive gebyrfinansierede således, at netvirksomhederne kan opkræve omkostningerne direkte hos ansøger og omkostningerne vil derfor ikke påvirke den regulerede økonomi og de øvrige tariffer

Høringsfristen for ovenstående bekendtgørelser er 4. november 2022.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Mere om Høringer