Strategisk energiplanlægning i kommunerne

SEP skal understøtte kommunerne i planlægning af energisystemet, så der sker en samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse af potentialet for energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi. Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

SEP omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunernes geografiske område. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil udarbejde strategiske energiplaner.

SEP er et langsigtet planlægningsværktøj. Den skal tilvejebringe et grundlag for kommunernes prioritering af deres indsats de kommende år. SEP fokuserer på strategiske valg og større indsatser, og samarbejde mellem myndigheder og aktører er en helt nødvendig forudsætning. Det er også vigtigt, at kommunerne samarbejder på tværs af kommunegrænserne for at undgå, at der kommer suboptimale energiløsninger.

Partnerskaber og puljer

KL og Energistyrelsen indgik i 2014 et partnerskab for at fremme kommunernes arbejde med omstillingen af energisystemet. Partnerskabet blev udmøntet i økonomisk understøttelse af i alt 14 regionale og kommunale projekter. Læs evalueringen af partnerskabet.

Vejledning og forudsætninger til SEP

Kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning understøttes af flere vejledninger og værktøjer samt nationale beregningsforudsætninger.

Kommunerne kan gennem deres planlægning og administration understøtte den langsigtede omstilling af energisystemet væk fra fossile brændsler og på det korte sigt understøtter energiaftalen fra 2012 samt EU’s klimamålsætninger. 

Kommunerne har samtidig en egeninteresse i at fremme grøn vækst lokalt, en klima- og miljøvenlig energiforsyning og sikre stabile og lave energipriser.

Energistyrelsen har udarbejdet vejledninger til de to hovedelementer i SEP-processen:

Det er frivilligt for kommunerne, om de vil følge metoderne anbefalet i vejledningerne.

Forudsætninger

Udover vejledningsmaterialet  til SEP findes også en række andre vejledninger og nationale forudsætninger, som er relevante til brug i arbejdet med SEP.

Kontakt

Varmegruppen