Udligning / Kompensation af omkostninger

Ordningen giver netvirksomheder mulighed for at få udlignet / kompenseret de nødvendige omkostninger, de har ved nettilslutning af visse elproduktionsanlæg. Elproduktionsanlæg, hvis tilslutning er omfattet af ordningen, er vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg, vandkraftværker, elproduktionsanlæg med miljøvenlige brændsler og biogasanlæg. Læs om processen nedenfor.

Udligningsordningen har til formål at støtte op om etableringen af anlæg, som producerer miljøvenlig energi, således, at udgiften til tilslutningen af sådanne anlæg til det kollektive elforsyningsnet ikke afholder anlægsejere fra at etablere sådanne anlæg, og samtidig således, at tilslutningen af disse anlæg ikke bliver en lokal belastning pga. forøgede nettilslutningsomkostninger for den lokale netvirksomhed. Omkostningerne til nettilslutningen af sådanne anlæg er derfor opdelt i omkostninger, som tidligere blev dækket af PSO-afgiften, omkostninger, der påhviler anlægsejer og omkostninger, som dækkes af netvirksomheden/transmissions-virksomheden.

Fremover vil sådanne omkostninger blive dækket via Kompensationsordningen, hvor Energistyrelsen kan kompensere elkunder for omkostninger som følge af netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning, nettab, drift og vedligehold for anlæg omfattet af § 30 i VE-loven samt for nødvendige omkostninger til nettilslutning af anlæg omfattet af § 67 i elforsyningsloven.

Kompensationen udbetales til netvirksomhederne, som kompenserer elkunderne for de nødvendige omkostninger.

 

  • Elforsyningsloven § 67 nettilslutning af miljøvenlig el- og kraft-varme-produktionsanlæg (biogas)
    • Bekendtgørelse nr. 743 af 30. maj 2020 om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker (ny ordning) ændret ved bekendtgørelse nr. 1362 af 21. juni 2021

  • Bekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2018 om nettilslutning af vindmøller (gl. ordning)

  • Bekendtgørelse nr. 896 af 24. august 2006 om nettilslutning af elproduktionsanlæg med miljøvenlige brændsler (kraftvarmeværker med eksempelvis biomasse, affald eller naturgas)

I fanerne nedenfor er det muligt at læse mere om processerne og finde relevante dokumenter med information om ordningen.
Alle henvendelser vedrørende ordningen skal ske via mail til udligning@ens.dk.

Udligning/Kompensation af nettilslutningsomkostninger til elproduktionsanlæg

 Ansøgninger 

Ansøgninger fremsendes ved brug af ansøgningsskemaet, og vedlægges fx fakturaer for de faktisk afholdte nødvendige omkostninger. Energistyrelsen vil herefter kunne kompensere for de omkostninger, der udgør de nødvendige omkostninger.


Ønskes der vejledning til nettilslutningsløsningen, er der mulighed for at fremsende forslag til nettilslutningsløsningen til Energistyrelsen. På grundlag af de fremsendte oplysninger på vejledningstidspunktet, vejleder Energistyrelsen om den nettilslutningsløsning, som medfører de nødvendige omkostninger, der kan kompenseres under ordningen.
Vær dog opmærksom på, at der altid og uanset, at Energistyrelsen har udtalt sig vejlende, vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte sag.


På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt den dokumentation, der er fremsendt, vil Energistyrelsen vurdere sagen og træffe afgørelse om det beløb, der kan udlignes henholdsvis kompenseres for. Netvirksomheden vil blive bedt om at sende en faktura til Energistyrelsen på det godkendte beløb, hvorefter Energistyrelsen udbetaler beløbet til netvirksomheden.

Faktura sendes til udligning@ens.dk

Vær opmærksom på krav om revisorerklæring ved ansøgning om kompensation efter den nye bekendtgørelse 2655 af 28. december 2021, der trådte i kraft den 1. januar 2022.


Ansøgningsblanket 

 

Udligning af nettab, drift og vedligeholdelse på udligningsberettigede ledningsforbindelser

Energistyrelsen har fastlagt processen for ansøgning om udligning af nettab, drift og vedligeholdelse. Den proces videre føres for nettab, drift og vedligeholdelse i 2022 under kompensationsordningen.
Dette betyder, at alle netvirksomheder, som ønsker udligning/kompensation for nettab, drift og vedligeholdelse, skal indsende en ansøgning herom til Energistyrelsen.


Formlen for beregning af nettab, drift og vedligeholdelse er blevet opdateret, således at den er tilpasset de typer af anlæg og kabler, der anvendes i dag.


I ansøgningen er det netvirksomhedens ansvar at udfylde de korrekte oplysninger til brug for beregning af udligningen. Ansøgningen skal derfor påføres oplysninger om: GSRN på anlæg med udligningsberettigede ledningsnet, tidligere udlignede kabler, faktisk etablerede kabler, kabellængder, antal kabler, samt eventuelle transformerstationer og felter.


Der skal til hver ansøgning udfyldes én sagsfremstilling pr. udlignings- og/eller kompensationsberettiget nettilslutningspunkt. Dette betyder, at hvis en netvirksomhed har 5 udlignings- og/eller kompensationsberettiget nettilslutningspunkter, skal netvirksomheden vedlægge 5 sagsfremstillinger i sin ansøgning. I selve ansøgningen skal det fremgå hvor mange og hvilke anlæg, der er udlignings- henholdsvis kompensationsberettiget.


På baggrund af oplysningerne i ansøgningen samt oplysninger fra Stamdataregisteret, vil Energistyrelsen danne en samlet opgørelse. Denne opgørelse fremsendes til netvirksomheden, som skal bekræfte oplysningerne ved en underskrevet tro- og loveerklæring.


Såfremt der er urigtige oplysninger i opgørelsen, skal dette meddeles Energistyrelsen.


Efter modtagelsen af en underskrevet tro-og loveerklæring vil Energistyrelsen fremsende en endelig opgørelse over den samlede berettigede udligning henholdsvis kompensation af nettab, drift og vedligeholdelse.  Netvirksomheden vil blive bedt om at sende en faktura til Energistyrelsen på det godkendte beløb, hvorefter Energistyrelsen udbetaler beløbet til netvirksomheden.

Faktura sendes til udligning@ens.dk

 

Ansøgningsblanket til udligning af nettab, drift og vedligeholdelse

Sagsfremstilling til ansøgning om udligning af nettab, drift og vedligeholdelse, version 1.06

Vejledning til sagsfremstilling om udligning af nettab, drift og vedligehold, version 16.03.2021

 

Værktøj til konvertering af sagsfremstillinger, version 1.04

Frister

Ansøgningsfrister for udligningsordningen

Ansøgning om udligning af nødvendige omkostninger til nettilslutning afholdt i 2021 eller tidligere for VE-anlæg nettilsluttet i 2021 eller tidligere skal indsendes senest den 14. januar 2022.

Hvis ansøgning om udligning, som beskrevet ovenfor, ikke kan indsendes senest den 14. januar 2022, skal netvirksomheden indsende et dokumenteret skøn over forventede nødvendige omkostninger afholdt i 2021 eller tidligere til nettilslutning af VE-anlæg nettilsluttet i 2021 eller tidligere. Det dokumenterede skøn skal være indsendt senest den 14. januar 2022, mens ansøgning om udligning i disse tilfælde skal være indsendt senest den 1. april 2023.

Det bemærkes, at det dokumenterede skøn skal vise, hvad der forventes afholdt af omkostninger på det enkelte projekt, der efterfølgende vil blive ansøgt om udligning for. Dokumentationen kan f.eks. ske ved fremsendelse af et projektbudget/anlægsbudget, som viser, hvad der forventes af omkostninger på det enkelte projekt evt. kombineret med allerede realiserede omkostninger og eventuelle budgetændringer. Skønnet vil endvidere kunne dokumenteres yderligere med seneste budgetopfølgning inden for projektorganisationen. 

Ansøgning om udligning af nødvendige omkostninger til nettab, drift og vedligehold af VE-anlæg afholdt i 2021 eller tidligere skal indsendes senest den 10. januar 2022. Vi gør opmærksom på, at man med fordel kan benytte konverteringsværktøjet til de sagsfremstillinger, man allerede har udarbejde ifm tidligere opgørelser.

Ansøgningsfrister for kompensationsordningen

Ansøgning om kompensation af nødvendige omkostninger til nettilslutning afholdt i 2022 eller tidligere for anlæg nettilsluttet i 2022 eller nødvendige omkostninger afholdt i 2022 for anlæg nettilsluttet i 2021 eller tidligere skal indsendes senest den 13. januar 2023. 

Hvis ansøgning om kompensation, som beskrevet ovenfor, ikke kan indsendes senest den 13. januar 2023, skal netvirksomheden indsende et dokumenteret skøn over forventede nødvendige omkostninger afholdt i 2022 eller tidligere til nettilslutning af VE-anlæg nettilsluttet i 2022 eller nødvendige omkostninger afholdt i 2022 for anlæg nettilsluttet i 2021 eller tidligere. Det dokumenterede skøn skal være indsendt senest den 13. januar 2023, mens ansøgning om kompensation i disse tilfælde skal være indsendt senest den 1. april 2023.

Det bemærkes, at det dokumenterede skøn skal vise, hvad der forventes afholdt af omkostninger på det enkelte projekt, der efterfølgende vil blive ansøgt om kompensation for. Dokumentationen kan f.eks. ske ved fremsendelse af et projektbudget/anlægsbudget, som viser, hvad der forventes af omkostninger på det enkelte projekt evt. kombineret med allerede realiserede omkostninger og eventuelle budgetændringer. Skønnet vil endvidere kunne dokumenteres yderligere med seneste budgetopfølgning inden for projektorganisationen. 

Ansøgning om kompensation for nødvendige omkostninger til nettab, drift og vedligehold af VE-anlæg afholdt i 2022 skal indsendes senest den 10. januar 2023.

Ansøgning til skøn over forventede nødvendige omkostninger

Netvirksomheden skal indsende et dokumenteret skøn over forventede nødvendige omkostninger afholdt i 2021 eller tidligere til nettilslutning af VE-anlæg nettilsluttet i 2021 eller tidligere. Det dokumenterede skøn skal være indsendt senest den 14. januar 2022, mens ansøgning om udligning i disse tilfælde skal være indsendt senest den 1. april 2023.

Netvirksomheden kan anvende Energistyrelsens ansøgningsskema her

Bekendtgørelsen stiller ikke krav til formen for dokumentationen. Skønnet skal dog være dokumenteret, det kan ske ved, at det af den fremsendte dokumentation fremgår, hvad der forventes afholdt af omkostninger på det enkelte projekt, der efterfølgende vil blive ansøgt om udlignet henholdsvis kompenseret.

Eksempler:
Et projektbudget/anlægsbudget, som viser, hvad der forventes af omkostninger på det enkelte projekt, vil umiddelbart kunne opfylde dokumentationskravet for det dokumenterede skøn.

Listen er ikke udtømmende.

FAQ

Vi gør opmærksom på, at alle henvendelser vedrørende udligningsordningen skal rettes til Energistyrelsen via mailen udligning@ens.dk.

På nedenstående vejledning vil der være mulighed for at læse generelle spørgsmål og svar, som Energistyrelsen tidligere har besvaret i forbindelse med udligningsordningen. Denne vejledning vil løbende blive opdateret.

Vejledning til sagsfremstilling om udligning af nettab, drift og vedligehold, version 16.03.2021

FAQ vedr. udligningsordningen

Referat Brancheforum 21-10-2020

Referat Brancheforum 17-03-2021

Referat Brancheforum 02-06-2021

 

Kontakt

Udligningsordningen