FAQ

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er en timeafregning af private elkunder. Det betyder at både køb og salg af strøm sker time for time. Flexafregning betyder at alle elforbrugere får en mere fair elpris, da prisen vil følge elprisen på elmarkedet i netop den time, hvor strømmen forbruges.

Kan man undgå flexafregning?

Nej. Alle elforbrugere i Danmark skal overgå til flexafregning inden udgangen af 2020.

 

Hvordan registrerer jeg mit anlæg på Vindstøds hjemmeside?

Energistyrelsen kan desværre ikke hjælpe med dette. Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening) eller på mail ve@vindstoed.dk.

Hvad betyder flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter?

For de årsnettoafregnede egenproducenter betyder flexafregning lidt forenklet, at der nu skal købes og sælges mere strøm.

Førhen var praksis, at det kun var differencen mellem den solgte strøm og den købte strøm i løbet af året, som blev afregnet med elhandelsvirksomheden. På den måde kunne man sige, at strømmen blev 'lagret' på elnettet og 'hentet' tilbage igen på et senere tidspunkt inden for et år.

Flexafregning ændrer kun på håndteringen af køb og salg af selve strømmen.

Flexafregning ændrer således ikke på afregningen af PSO-tariffen og elafgiften, som forbliver årsnettoafregnet.

For langt de fleste årsnettoafregnede solcelleejere vil ændringen medføre en meromkostning på 200-500 kr. om året ved overgangen til flexafregning.

Meromkostningen fremkommer af to elementer:

  • forventet prisforskel på købs- og salgspris af strøm og
  • moms på køb af strøm.
Hvornår overgår man til flexafregning?

Det er det lokale netselskab, der planlægger og gennemfører overgangen til flexafregning. Du vil modtage en varsling fra din elleverandør inden du overgår til flexafregning. Alle elforbrugere skal være overgået til flexafregning inden udgangen af 2020.

Hvorfor udrulles flexafregning?

Flexafregning er en vigtig etape på vejen mod fremtidens fleksible elmarked, hvor den enkelte forbruger i højere grad kan tilpasse sit forbrug til udsvingene i elpriserne. Dette vil komme både elsystemet, den grønne omstilling og elforbrugerne til gavn.

Hvornår sker der udbetaling efter overgang til flexafregning?

Hvis du er skiftet til flexafregning i 2019 eller pr. 01.01.2020 vil den første udbetaling fra Energistyrelsen tidligst ske i april eller maj 2020.
Vær opmærksom på, at der kun vil ske udbetaling fra Energistyrelsen, hvis dit anlæg har produceret mere el end du har forbrugt hen over et år.

Kan der blive tale om tilbagebetaling af modtaget pristillæg i forbindelse med ejerskifte?

Som hovedregel nej. Der kan dog ske det, at ejerskiftet krydser udbetalingen, hvorfor tidligere ejer uberettiget får udbetalt pristillæg. I den forbindelse kan der ske opkrævning af tidligere ejer.

Hvad er forskellen på timebaseret nettoafregning (gruppe 2) og øjebliksafregning (gruppe 3)?

Timebaseret nettoafregning (gruppe 2) betyder, at der vil ske en modregning af din produktion og dit forbrug fra det kollektive net inden for en time. Køb og salg af el for egenproducenten vil både for produktionen og forbruget blive målt på timebasis. Ved nettoafregning i gruppe 2 ses handlen ift. den beregnede levering til og fra net som en nettoopgørelse inden for driftstimen. For egenproducenten vil der ske en nettoopgørelse for hver time. Der vil således enten være tale om:

  • Nettoforbrug – som afregnes med forbrugselleverandøren
  • Nettoproduktion – som afregnes af produktionselleverandøren og for hvilken der modtages betaling af evt. pristillæg fra Energistyrelsen.

Øjebliksafregning her skal produktionen bruges i samme øjeblik, som der sker produktion. Den overskudsproduktion, der ikke forbruges i øjeblikket, som den produceres, skal som udgangspunkt sælges til en produktionselleverandør.

Er der mulighed for at opsætte solceller på en anden bygning eller adresse, end der hvor strømmen skal bruges?

Nettoafregning eller øjebliksafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg er betinget af, at anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller er beliggende på forbrugsstedet.

Forbrugsstedet er defineret i elforsyningslovens § 5 nr. 9, som et punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

Energiklagenævnet har i afgørelse 1011-12-22-9 af 7. maj 2013 på baggrund af en fortolkning af ordlyden af elforsyningslovens § 5, nr. 9, og en formålsfortolkning af bestemmelsens betydning i forhold til spørgsmålet om nettoafregning i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsens regler, vurderet, at der i udtrykket ”sammenhængende bygninger” ligger, at bygningerne skal have en tæt sammenhæng, således at forbrugsstedet har en samlet karakter. I den forbindelse kan der dog ikke stilles krav til, at bygningerne skal være direkte fysisk sammenhængende.

I tilfælde, hvor der kun er en forbruger, men hvor elektriciteten aftages til flere bygninger fordelt på flere matrikelnumre, vil det derfor komme an på en konkret vurdering af om de pågældende bygninger har en tilstrækkelig sammenhæng til, at aftagepunktet kan betragtes som et forbrugssted. Til fastlæggelse heraf bør der foretages en vurdering af om bygningerne er forbrugsmæssigt og geografisk sammenhængende.

Hvilken periode gælder afregningen for?

På Energistyrelsens afregningsbilag kan du se, hvilken periode afregningen gælder for.

Hvis dit anlæg er godkendt til nettoafregningsgruppe 2 eller øjeblikafregning i gruppe 3, vil perioden fremgå under afregning – Eksempelvis ”Afregning for Oktober 2019”.

Er dit anlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning, fremgår afregningsperioden i nederste venstre hjørne. Ex PANDA 08-2019 - det er perioden til og med august 2019. I udgangspunktet gælder det et år tilbage. Du skal dog være opmærksom på, om afregningsperioden kan være brudt på grund af skift af elleverandør, flytning eller andet. Din elleverandør kan oplyse den præcise periode for afregningen.

Hvis du har spørgsmål til en afregning fra Vindstød, skal du kontakte dem for hjælp. Du kan kontakte Vindstød på telefon 88 63 88 65 (vælg personlig betjening) eller på mail ve@vindstoed.dk.

Hvilken anlægsadresse gælder bilaget for?

På bilag der er fremsendt FØR 2020, fremgår anlægsadressen ikke.

På bilag, der er fremsendt i 2020, vil anlægsadressen fremgå under overskriften: STAMDATA.

Nyt kontonr.

Som udgangspunkt vil udbetalingen blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, som er godkendt til pristillæg.

Hvis du skifter bank, skal du eller den nye bank sørge for, at der er registreret en NemKonto. Der kan gå op til 5 hverdage, før den nye NemKonto træder i kraft hos Energistyrelsen.

Udbetaling til anden konto end NemKonto

Anlægsejere har mulighed for, at anmode om oprettelse af en specifik konto. Så fremtidige udbetalinger i forbindelse med afregning af en overskudsproduktion fra Energistyrelsen, udbetales til den specifikke konto i stedet for NemKonto.

Anmodning om oprettelse af specifik konto kan ske via følgende blanket:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stoette_vedvarende_energi/anmodning_om_oprettelse_af_specifik_konto.pdf

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål i FAQ'en, kan du få hjælp ved at sende en mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk