Bæredygtighedskrav til biomasse

Der har siden 2009 været bæredygtighedskrav til de flydende biobrændstoffer, der anvendes til transport. Kravene opdateres som følge af EU's direktiv for vedvarende energi (VE II-direktivet). Læs mere om bæredygtighedskravene til biobrændstoffer.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. oktober 2020 en aftale om at stille lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark.

Lovkravene implementerer samtidig EU's direktiv for vedvarende energi (VE II-direktivet), der også indeholder krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse til el og varme. Kravene træder i kraft den 30. juni 2021.

De kommende lovkrav om bæredygtighed fremgår af det vedtagne lovforslag nr. 148/2021

To udstedte bekendtgørelser i medfør af loven kan læses her:

Overgangsordning for 2021

I indberetningen for 2021 kan virksomheden angive den mængde biomasse, der var indkøbt eller var indgået købsaftale om inden 30. juni 2021. Denne mængde skal ikke dokumenteres yderligere.

Fleksibiliteten til blot at indberette biomassemængden uden yderligere dokumentation for opfyldelse af bæredygtighedskriterierne gælder udelukkende for den biomasse, for hvilken der var indgået kontrakt inden reglerne trådte i kraft den 30. juni 2021, og som brændes af inden udgangen af 2021

Godkendte certificeringsordninger

EU-Kommissionen har endnu ikke godkendt nogle certificeringsordninger (voluntary schemes) til at kunne dokumentere, at biomassen opfylder VE-direktivets krav. Kravene kan altid opfyldes via national lovgivning (A) eller på kildeområdeniveau (B). Energistyrelsen har for at udvise fleksibilitet for 2021 midlertidigt godkendt nogle ordninger (claims) gældende for direktivkravene. For de ekstra krav er der fastlagt godkendte ordninger (claims) i Håndbogen. Se de konkrete ordninger og claims under Spørgsmål og Svar.

Webinar den 11. juni 2021

Energistyrelsen præsenterede bæredygtighedskravene på et webinar den 11. juni. Se

 

Kategorisering af biomasser

Det afhænger af typen af biomasse, hvilke bæredygtighedskrav, der stilles. Biomasserne er inddelt i følgende kategorier, som hver består af en eller flere biomassetyper:

  • ”Biomasse fra landbrug”,
  • ”Biomasse fra skov”,
  • ”Affald og restprodukter fra træindustri”,
  • ”Affald og restprodukter fra anden produktion”,
  • ”Træaffald og kommunalt fast affald” og
  • ”Træbiomasse fra ikke-skov”.

Energistyrelsen har udarbejdet dette vejledende skema som hjælp til kategoriseringen af biomassetyperne.

Hvilke krav overholdes på nationalt niveau for træbiomasse af dansk oprindelse?

Nogle bæredygtighedskrav kan opfyldes på nationalt niveau gennem lovgivning i biomassens oprindelsesland. For træbiomasse fra Danmark er visse krav således opfyldt via dansk lovgivning. Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet en vejledende oversigt om bæredygtighedskrav

Indberetning af biomasseforbrug og overholdelse af bæredygtighedskrav

Omfattede virksomheder skal hvert år indberette oplysninger til Energistyrelsen om geografisk oprindelse, mængder og typer af biomasse samt om opfyldelse af krav til den biomasse de har anvendt, produceret eller importeret.

Fast biomasse til afbrænding

For fast biomasse skal indberetningen ske første gang i foråret 2022 for perioden 1. juli til 31. december 2021 (dato fastsættes senere).

Indberetningen skal ske i tabelform i en skabelon udarbejdet af Energistyrelsen. Hent Udkast til skabelon

Kravene til den første indberetning vil være lempeligere end kravene til efterfølgende indberetninger. Der vil således være oplysninger, som det vil være frivilligt at indberette første gang. Disse er markeret med grå baggrund i udkastet til indberetningsskema.

Høring

De to bekendtgørelser var i ekstern høring fra den 9. december 2020 til den 15. januar 2021.

Bekendtgørelserne var i fornyet ekstern høring fra 13. april til den 10. maj 2021. Se høringsnotaterne her:

Gennemførelsesretsakt

EU-Kommissionen har udarbejdet et forslag til en gennemførelsesretsakt. Den er ikke vedtaget, og forventes revideret inden en evt. vedtagelse.

Godkendte verifikatorer

Energistyrelsen har vurderet, at et antal firmaer lever op til kvalifikationsgrundlaget som verifikator for biomassekriterierne jf. Håndbogens afsnit 10.3. Virksomheder, som har pligt til at indberette deres forbrug af biomasse og sørge for verifikation af data inden indberetningen, kan benytte disse firmaer for de pågældende typer af biomasse, eller et andet firma, som lever op til kvalifikationskravene til verifikatorer i Håndbogens afsnit 10.3.

Spørgsmål og svar

Læs spørgsmål/svar om bæredygtighedskrav til biomasse

 
Jonas Jürgens
Fuldmægtig (+45) 3392 6887
Nora Skjernaa Hansen
Specialkonsulent (+45) 3395 0847
Mere om Bioenergi