Bæredygtighedskrav til biomasse

Der har siden 2009 været bæredygtighedskrav til de flydende biobrændstoffer, der anvendes til transport. Kravene opdateres som følge af EU's direktiv for vedvarende energi (VE II-direktivet). Læs mere om bæredygtighedskravene til biobrændstoffer.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. oktober 2020 en aftale om at stille lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark.

Lovkravene implementerer samtidig EU's direktiv for vedvarende energi (VE II-direktivet), der også indeholder krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse til el og varme. Kravene træder i kraft den 30. juni 2021.

De kommende lovkrav om bæredygtighed fremgår af det vedtagne lovforslag nr. 148/2021

Endelige udkast til to bekendtgørelser i medfør af loven kan læses her:

Det forventes, at bekendtgørelserne udstedes medio juni 2021 med ikrafttrædelse 30. juni 2021.

EU-Kommissionen har desuden udarbejdet en gennemførelsesretsakt, som endnu ikke er vedtaget, men som behandles på et komitémøde den 8. juni 2021.

De to bekendtgørelser var i ekstern høring fra den 9. december 2020 til den 15. januar 2021.

Bekendtgørelserne var i fornyet ekstern høring fra 13. april til den 10. maj 2021. Se høringsnotaterne her:

Kategorisering af biomasser

Det afhænger af typen af biomasse, hvilke bæredygtighedskrav, der stilles. Biomasserne er inddelt i følgende kategorier, som hver består af en eller flere biomassetyper:

  • ”Biomasse fra landbrug”,
  • ”Biomasse fra skov”,
  • ”Affald og restprodukter fra træindustri”,
  • ”Affald og restprodukter fra anden produktion”,
  • ”Træaffald og kommunalt fast affald” og
  • ”Træbiomasse fra ikke-skov”.

Energistyrelsen har udarbejdet dette vejledende skema som hjælp til kategoriseringen af biomassetyperne.

Indberetning af biomasseforbrug og overholdelse af bæredygtighedskrav

Omfattede virksomheder skal hvert år indberette oplysninger til Energistyrelsen om geografisk oprindelse, mængder og typer af biomasse samt om opfyldelse af krav til den biomasse de har anvendt, produceret eller importeret.

Fast biomasse til afbrænding

For fast biomasse skal indberetningen ske første gang i foråret 2022 for perioden 1. juli til 31. december 2021 (dato fastsættes senere).

Indberetningen skal ske i tabelform i en skabelon udarbejdet af Energistyrelsen. Hent Udkast til skabelon

Kravene til den første indberetning vil være lempeligere end kravene til efterfølgende indberetninger. Der vil således være oplysninger, som det vil være frivilligt at indberette første gang. Disse er markeret med grå baggrund i udkastet til indberetningsskema.

 
Mere om Bioenergi