Støtte til nyt forretningskoncept for varmepumper

Varmepumper på abonnement

For at gøre varmepumper attraktive for en større gruppe bygningsejere støtter Energistyrelsen udbredelsen af et nyt forretningskoncept, hvor varmepumper placeres fysisk hos de enkelte kunder, men ejes og drives af en virksomhed. Med konceptet undgår bygningsejeren en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk valg af varmepumpemodel, mens virksomhederne omvendt indgår aftale om betaling for varme i en nærmere fastsat årrække, som dækker udgifterne til indkøb og drift af varmepumpen. I praksis fungerer forretningskonceptet som en form for abonnementsløsning og byder på mange af de samme fordele i forhold til investeringer og bekvemmelighed som fjernvarme.

Varmepumper til enfamiliehuse

For at udbrede forretningskonceptet gav Energistyrelsen i 2016 tilsagn om støtte til fire virksomheder eller konsortier af virksomheder, som tilbyder salg af varme baseret på varmepumper til kunder udenfor fjernvarmenettet. Ordningen er primært målrettet installering af varmepumper i enfamiliehuse. Støtten dækker delvist virksomhedernes omkostninger til indkøb af varmepumper. Støtten er tildelt efter offentlig indkaldelse af ansøgninger og i overensstemmelse med EU´s statsstøtteregler.

Bygningsejere, der ønsker at få mere at vide om ordningen, kan henvende sig til disse virksomheder:

Best Green
Chr. M. Østergaards Vej 4A
8700 Horsens
Se  Best Greens hjemmeside

EWII A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Se  EWIIs hjemmeside

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
Se OKs hjemmeside

Sustain Solutions A/S
Rønnegade 1, 5
2100 København Ø
Se Sustain Solutions hjemmeside

Se bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper

Varmepumper til erhverv, offentlige bygninger og udlejningsbygninger

I 2017 Blev ordningen udvidet således, at der også blev givet tilsagn om støtte til tre virksomheder til installering af varmepumper på abonnement til opvarmning og proces i erhvervsvirksomheder, udledningsejendomme og offentlige bygninger. Støtten dækker delvist virksomhedernes omkostninger til indkøb af varmepumper, og er tildelt efter offentlig indkaldelse af ansøgninger og i overensstemmelse med EU´s statsstøtteregler. 

Virksomheder, offentlige myndigheder, ejere af udlejningsejendomme mv., der ønsket at få information om mulighederne kan henvende sig til disse virksomheder:

EWII A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
Se  EWIIs hjemmeside

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
Se  Oks hjemmeside

Sustain Solutions A/S
Rønnegade 1, 5
2100 København Ø
Se Sustain Solutions hjemmeside

Se bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Information om valg af varmepumpe finder du på SparEnergi.dk

Energistyrelsens har gennem en årrække fokuseret på at fremme varmepumper og andre VE-baserede opvarmningsformer som erstatning for oliefyr til bygningsopvarmning. Der er bl.a. gennemført en række demonstrationsprojekter med fokus på afprøvning af nye produkter og løsninger inden for varmepumper samt demonstrationsprojekter med fokus på at afprøve nye forretningskoncepter for udbredelse af varmepumper. Nedenfor er det muligt at læse mere om resultaterne af disse demonstrationsprojekter.

Demonstration af nye forretningskoncepter til fremme af varmepumper

Demonstration af nye forretningskoncepter til fremme af varmepumper

Projektet har haft til formål at demonstrere en ny forretningsmodel, hvor et energiselskab sælger varme til kunder i områder uden fjernvarmeforsyning leveret fra varmepumper ejet og drevet af energiselskabet.
Forretningsmodellen flytter investeringsbyrden ved køb af varmepumper (ejerskab), samt driftsansvar og usikkerhed om driftsøkonomi fra den enkelte kunde til serviceudbyderen af varme.
 
Forretningsmodellen er demonstreret i praksis af Insero Energy, der har installeret 27 varmepumper og OK Energi, der har installeret 40 varmepumper.
 
På baggrund af de gennemførte demonstrationsprojekter har Insero Energy, OK Energi og EXERGI Partners etableret nye kommercielle forretningsområder, der giver boligejerne mulighed for at modtage varme fra en luft/vand varmepumpe til en lav startpris og med en konkurrencedygtig årlig varmepris inklusiv serviceaftale.
For selskaberne har storindkøb af udstyr og standardiset installationsarbejde resulteret i omkostningsreduktioner i forbindelse med etablering og drift. 
 
Brugerundersøgelsen har vist, at boligejere opfatter salg af varme fra individuelle varmepumper som en billig, komfortabel og grøn varmeløsning. Boligejere tillægger det stor værdi, at overlade ansvaret for varmefaglige- og energimarkedsbeslutninger til kompetente fagpersoner, der evner at forstå den enkelte husstands varmebehov, idet de ikke selv nødvendigvis interesserer sig for varmeteknik.
 
Parallelt med afprøvningen af forretningskoncepterne har det også været hensigten af afprøve forskellige teknologier, herunder jordvarme tilsluttet fælles brine (ikke gennemført), kombinationer mellem gasfyr og varmepumper (gashybridvarmepumper) samt luft/vand varmepumper.
 
Demonstrationsprojekterne er gennemført af et konsortium bestående af Insero (projektleder), Exergi Partners, OK, Brædstrup Fjernvarme, Niras og Ea Energianalyse.  Konsortiets rapporter findes i menuen til højre.
 
Konsortiets arbejde er baseret på tidligere arbejde for at udvikle forretningskoncepter.
Her kan du læse mere om forretningskoncept for udfasning af oliefyr.


Tilhørende dokumenter:

Demonstrationsprojekter om forskellige typer varmepumper

Et konsortium bestående af Teknologisk Institut og SWECO (tidligere Grontmij) har gennemført en række demonstrationsprojekter for Energistyrelsen med fokus på at demonstrere forskellige nye typer varmepumper i en dansk sammenhæng.

Konsortiet har desuden gennemført en række understøttende aktiviteter som fokuserer på at nedbryde barrierer for varmepumper. Endelig har SWECO som en del af initiativet analyseret effekterne af en række af de forskellige aktiviteter for at fremme alternativer til oliefyr baseret på vedvarende energi.

Projekterne har omfattet:

 • Gashybridvarmepumper
 • Lavtemperaturfjernvarme kombineret med varmepumper til brugsvand
 • Optimal integration af VE-teknologi i bygninger vha. smart styring
 • Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg, herunder energimærkning, finansiering, forsikring og tilbudsgivning
Implementering af gashybridvarmepumper

Implementering af gashybridvarmepumper

Gashybridvarmepumper kan under de rette markedsforhold blive mere udbredte i fremtiden da en gashybridvarmepumpe kan spare op til 60-70 % af gasforbruget i forhold til gaskedler. I projektet er det bl.a. blevet målt hvad den samlede energiøkonomi og energieffektivitet er for systemerne.
Projektet blev igangsat i september 2013 og har haft til formål at indhente viden og driftserfaringer om gashybridvarmepumper. 

Følgende forhold er blevet afdækket i projektet:

 • Perspektiver med gas hybrid varmepumper i Smart Grid sammenhæng set i forhold til regulerkraft og aflastning af elnettet 
 • Gashybridvarmepumpernes understøttelse af udfasningen af fossile brændsler 
 • Praktiske problemer ved installation er klarlagt, og erfaringerne kan understøtte en bedre integration af de nye teknologier i uddannelsen af installatører
 • Effektiviteten af gashybridvarmepumper er vist ved feltmålinger
 • Driftsøkonomi og levetidsomkostninger er sammenlignet med andre opvarmningsformer.
 • Projektets resultater er dokumenteret i de nedenstående 5 selvstændige rapporter samt en vejledning:

 

 
Projektet er gennemført af Teknologisk Institut og Dansk Gasteknisk Center (DGC).

Lavtemperaturfjernvarme og varmepumper

Lavtemperaturfjernvarme og varmepumper

Med en langsigtet målsætning om udfasning af fossile brændsler i el- og varmeforsyningen lægges op til en massiv udbygning af fjernvarmen. Ultra-lavtemperaturfjernvarme kombineret med varmepumper kan gøre denne udbygning langt mere energieffektiv og miljøvenlig.


Lavtemperaturfjernvarme er anvendelig i eksisterende boligmasse, da undersøgelser viser, at kun 40-45°C som regel er tilstrækkeligt 80 % af året. Når der er behov for højere temperaturer resten af året eller til brugsvandsopvarmning, kan en varmepumpen hæve temperaturen.
 
For nybyggeri kan ultra-lavtemperaturfjernvarme (ULTFV) benyttes til opvarmning året rundt, mens varmepumpen sørger for brugsvandsopvarmning. Herved kan ledningstabet i fjernvarmenettet mindskes med 25 % på årsbasis, hvilket er med til at sikre fjernvarmekunderne en lavere fjernvarmeregning og mindske primærenergiforbruget.
 
Overordnet har nærværende projekt haft til formål at fremme udviklingen af ULTFV (ned til 35 °C – 45 °C i fremløbstemperatur) som teknologi og demonstrere teknologiens tekniske robusthed og rentabilitet.
 
Følgende parter her deltaget i projektet:

 • Projektansvarlig: Sweco Danmark A/S
 • Fjernvarmeunit leverandør: Danfoss A/S
 • Forsyningsansvarlig: AffaldVarme Aarhus
 • Demonstrationssted: Landsbyen Geding ved Aarhus

 

TIlhørende dokumenter:

Smarte bygninger ved hjælp af Smart integration af VE-teknologi

Smarte bygninger ved hjælp af Smart integration af VE-teknologi

Målet med projektet var at få afprøvet en Home Energy Management styringsenhed i praksis og derved afdække om man ved at styre varmeproduktionen efter vejrprognoser kunne øge andelen af Vedvarende Energi til boligopvarmning.


Desuden ville man ved at medtage nogle enkle bygningssignaturer/karakteristika vedrørende bygningens varmetab og solvarmetilførsel samt opvarmnings- og afkølingshastighed kunne få bygningen til i sig selv at virke som energilager. Baggrunden var at tidligere projekter har vist, at bygningers lagerkapacitet er svarende til seks gange kapaciteten i en almindelig lagerbeholder. Herved kan kundernes behov for investering i for store lagertanke minimeres, kundernes omkostninger formindskes og bygningen vil automatisk være en del af Smart Grid reguleringen.
 
De indledende teoretiske beregninger vist dog at besparelsen for løsningen ved implementering på solvarmeanlæg kombineret med varmepumpe pt. var minimal, omkring 15 kWh/år. Det blev derfor valgt at stoppe projektet.

Tilhørende dokumenter:

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

I projektet er der udarbejdet en række værktøjer til installatører og rådgivere, der kan standardisere og opgradere kvaliteten af tilbudsfasen, og der er lavet et energimærkningsværktøj til installatører. Finansierings og forsikringsløsninger, der gør det nemmere og tryggere for kunden at investere i udskiftning af varmeanlæg til VE-anlæg er desuden blevet undersøgt.
Projektet er opdelt i tre pakker med tre forskellige mål:
 
Pakke 1: VE-teknologier og deres implementering samt Ecodesign krav
Målet med pakke 1 var at afdække erfaringerne fra eksisterende projekter vedrørende VE-teknologier til opvarmning, herunder biobrændselsfyr, varmepumper, og solvarme. Der blev lagt vægt på at afdække erfaringer med årseffektivitet og ydelser samt at skitsere opbygninger og beskrive fordele og ulemper. Dette arbejde skulle primært tage afsæt i IEA Heat Pump Program Annex 38 Solar and Heat Pump Systems. Desuden skulle kravene i ecodesign direktivet for kombinerede anlæg afdækkes.
 
Dette skulle afrapporteres i tre notater, og der skulle udarbejdes en tilbudsskabelon, således at forbrugere får lettere ved at sammenligne tilbud på tværs af teknologier.
 
Pakke 2: Ecodesign krav mærkningsprogram til VE-installatører
Denne pakke omhandler udarbejdelse af et beregningsprogram til energimærkning af kombinerede anlæg. Programmet skal hjælpe VE-installatører med at energimærke kombinerede VE-anlæg i henhold til ecodesign direktivet. Fra september 2015 skal kombinerede anlæg energimærkes som kombinerede anlæg af installatøren.
 
Programmet er tilgængeligt via link til energimærkning af opvarmningsanlæg til højre. Programmet kan benyttes på tværs af mærker og uden omkostninger.
 
Pakke 3: Finansierings- og forsikringsløsning til installatører
Målet med pakke 3, finansierings- og forsikringsløsninger til installatører, er, at installatøren skal kunne komme med konkrete finansierings- og forsikringstilbud til kunderne i forbindelse med salg af varmepumper. Der tages som udgangspunkt afsæt i løsninger som allerede er kendt fra autobranchen samt fra det svenske marked.
 
I den samlede pakke vil der også indgå standard tilskud for energibesparelser samt 1-års eftersyn. Hovedformålet er at lette kunden i beslutningsprocessen samt at skabe tryghed omkring produktet og installationen. Det er et mål, at løsningerne skal kunne bruges og udbydes bredt af for eksempel organisationer som Tekniq, DS håndværk og Industri, men det vil sikkert også inspirere energiselskaber og producenter. Der tages dog i første omgang afsæt i VPO-ordningen.

Tilhørende dokumenter:

Analyse af tiltag til fremme af vedvarende energi til bygningsopvarmning

Analyse af tiltag til fremme af vedvarende energi til bygningsopvarmning

Energistyrelsen har over en årrække gennemført en lang række initiativer der skal fremme udbredelsen af varmepumper og vedvarende energi som erstatning for fossile brændsler til bygningsopvarmning. SWECO har analyseret effekten af en række af disse initiativer.

Energistyrelsens indsats har især været fokuseret på at fremme varmepumper, som kan erstatte olie- og naturgasfyr i de fleste bygninger og spiller godt sammen med de stigende mængder vindenergi, der indføres i energisystemet i de kommende år.

Analysen peger bl.a. på følgende:

 1. Det er lykkedes at øge bygningsejernes opmærksomhed om vedvarende energi.
 2. Bygningsejerne er fortsat skeptiske i forhold til særligt varmepumper og solvarme. Der er ikke den samme skepsis over for træpillefyr.
 3. Indsatsen er ikke slået igennem i forhold til salget af varmepumper. Det må forventes, at omstillingen fra olie til varmepumper vil være langstrakt, og at en stor del af oliefyrene udfases til træpillefyr.
 4. Koncepter, hvor varmepumper ejes og drives af energiselskaber i stedet for af bygningsejeren, kan gøre varmepumper relevante for flere.

TIlhørende dokumenter:

Kommunikationsanalyse af varmepumpemarkedet

Udbredelsen af varmepumper i Danmark går generelt langsomt. Analyser viser, at potentialet er større end de ca. 5.000 nye varmepumper, som installeres årligt. Dermed går Danmark, og en del boligejere, glip af markante energibesparelser.
På baggrund af drøftelser med flere af markedets aktører, er der enighed om, at den boligejerrettede kommunikation om varmepumper ikke er optimal. Dette hindrer en ambition om at få udskiftet de forurenende oliefyr, som stadig fungerer som den primære opvarmningskilde i mange husstande.
 
Advance har udarbejdet en analyse af kommunikationen omkring varmepumper, som et bidrag til en fælles indsats for at øge udbredelsen af varmepumper i Danmark. Således belyser analysen den nuværende kommunikation om varmepumper blandt de forskellige aktører på varmepumpemarkedet. På den baggrund udarbejdes en kommunikationsfaglig anbefaling til forbedring af kommunikationen, samt en vurdering af mulighederne for fælles indsatser blandt markedets aktører.
 
Kommunikationsanalysen er finansieret af Dansk Energi og Energistyrelsen. Det Økologiske Råd har fungeret som sekretariat på analysen.

Tilhørende dokument: