Ejerskifte sol og husstandsvind

Ved køb eller salg af ejendomme

Ejerskifte årsbaseret nettoafregning

Ved ejerskifte sker der altid en sagsbehandling for at se om den nye ejer opfylder kravene for årsbaseret nettoafregning.

For at ny ejer(lejer) skal kunne fortsætte med at høre under årsbaseret nettoafregning vurderes følgende: 

  • Er anlægget blevet frakoblet/tilsluttet på ny?
  • Er der sket ændringer i anlægget?
  • Er anlægget ikke 100% ejet af ny forbruger?
  • Vil kommende ejer have erhverv på adressen?
  • Forsyner anlægget noget andet end det, det oprindeligt forsynede?

Hvis der kan svares ja til en af ovenstående, skal det vurderes nærmere. Kan der svares nej til alle punkterne er der stor sandsynlighed for at anlæggets nettoafregningsform kan overdrages til ny ejer. Dette vil dog stadig bero på en konkret vurdering fra sag til sag.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Ved skilsmisse

Energistyrelsens ejerskifteblanket skal udfyldes hvis solcelleanlægget skifter ejer. Du kan se, hvem der er registreret som ejer hos os på de afregningsbilag, vi sender. Der skal på ejerskifteblanketten foreligge en underskrift fra den ejer, vi har registret, som dokumentation for overdragelse af solcelleanlægget.

Du finder blanketten her:

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Ved dødsfald

I forbindelse med dødsfald, skal der indsendes en kopi af skifteretsattesten til Energistyrelsen, sammen med oplysning om telefonnummer og eventuel e-mailadresse på den eller de personer der overtager boet.

Uskiftet bo

Ved uskiftet bo er boet udleveret til afdødes ægtefælle, som dermed er den tegningsberettigede for boet.

Energistyrelsens ejerskifteblanket skal udelukkende indsendes, såfremt afdødes ægtefælle overdrager ejendommen til en anden. Hvis ægtefællen overtager anlægget, skal der blot indsendes en kopi af skifteretsattesten til Energistyrelsen.

Privat skifte

Ved privat skifte er boet udleveret til arvingerne efter afdøde. I de tilfælde, hvor der er flere arvinger er alle arvingerne tegningsberettigede i fællesskab. Ønsker arvingerne at give tegningsberettigelsen til en underskriver (eks. én af arvingerne, advokat eller anden) skal der foreligge fuldmagter fra de enkelte arvinger til denne underskriver, som skal vedlægges skifteretsattesten.

Bobestyrerbo

Ved bobestyrerbo er boet af Skifteretten udleveret til en bobestyrer (som regel en advokat), som dermed er den tegningsberettigede for boet.

Boudlæg

Ved boudlæg er boet udleveret til afdødes nærmeste efterladte, som ikke nødvendigvis er familie. Der kan her være tale om flere personer, som er tegningsberettigede i fællesskab. Ønsker disse personer at give tegningsberettigelsen til én underskriver, skal der foreligge fuldmagter fra de enkelte personer til denne underskriver, som skal vedlægges skifteretsattesten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Ved skift af lejer

Energistyrelsen registrerer ejeren af anlægget. Såfremt anlægget er godkendt til pristillæg, kan ejeren af anlægget vælge at overdrage pristillægget til en eventuel lejer. Dette gøres ved at udfylde blanketten til overdragelse af pristillæg.

Det er kun i det tilfælde, hvor ejeren af anlægget ønsker at overdrage pristillægget, at Energistyrelsen registrerer en lejer.

På anlæg uden pristillæg registrerer Energistyrelsen ikke en lejer.

Særligt for Andelshavere

Hvis Energistyrelsen skal registrere andelshaver som ejer af anlægget, SKAL andelshaver dokumentere, at anlægget er købt og betalt af andelshaver, og dermed indgår som en del i andelsbeviset. Dokumentationen kan fx være en købsaftale, hvori det fremgår, at anlægget indgår i handlen. I disse tilfælde registrerer Energistyrelsen andelshaver som anlægsejer i Stamdataregistret. I så fald skal der indsendes en blanket om anmeldelse af skift af ejer.

Såfremt det er andelsforeningen der ejer anlægget, men andelshaver overtager forbrugsretten af anlægget fra tidligere andelshaver, registrerer Energistyrelsen andelsforeningen som anlægsejer i stamdataregistret. Energistyrelsen registrerer kun ejer af anlægget, og ikke forbruger af anlæggets produktion.

Hvis anlægget er godkendt til pristillæg, kan ejeren af anlægget (andelsforeningen) vælge at overdrage pristillægget til en eventuel andelshaver. Dette gøres ved at udfylde blanketten til overdragelse af pristillæg.

Anmodning om overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg