Grundbeløbets bortfald og grundbeløbsindsatsen

I forbindelse med grundbeløbets bortfald har regeringen besluttet at oprette to nye ordninger rettet mod decentrale kraftvarmeværker: En tilskudsordning til eldrevne varmepumper til grundbeløbsværker uden for kvotesektoren og en rådgivningsordning til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Begge ordninger er finansieret gennem udmøntningen af Den Grønne Klimapulje i juni 2017.

Indsatserne forankres i Energistyrelsen, som administrerer ordningerne, prioriterer rådgivningsindsatsen og står for sideløbende vidensindsamling og information.

Det er værkernes egen opgave at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløb, og mange er rigtig godt på vej. Men der er stor forskel på værkerne og stor spredning på støttens størrelse. Derfor står ikke mindst de mindste fjervarmeværker med betydelige udfordringer og kan have behov for en hjælpende hånd.

Energistyrelsen har oprettet et grundbeløbsteam, som skal administrere ordningerne og følge udviklingen i sektoren tæt gennem de kommende 2½ år. Foruden tilskudsadministration kommer arbejdet til at bestå i analyser af sektorens rammevilkår, indsamling af viden fra rådgivningen m.m. Energistyrelsen har i forbindelse med ordningens etablering været i dialog med brancheorganisationerne og indsatsen vil således ske gennem samarbejde med disse, bl.a. Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Støtteordningen og rådgivningsindsatsen beskrives yderligere i nedenstående og i dette faktaark.

Etableringsstøtte til varmepumper uden for kvotesektoren

Energistyrelsen støtter eldrevne varmepumper til grundbeløbsværker uden for kvotesektoren med 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018.

Ansøgningsskema og vejledning er opdateret d. 1. marts.

Hvem kan søge?

Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, kan søge støtten, så længe den eldrevne varmepumpe producerer fjernvarme og fortrænger produktion på et ikke-kvotebelagt anlæg. 

Hvor mange penge kan man få?

Der støttes op til 15 pct. af etableringsomkostningerne til den eldrevne varmepumpe. Dog støttes kun den del, der dimensioneres til at erstatte produktion baseret på fossile brændsler fra ikke-kvotebelagte anlæg. Hvis varmepumpen dimensioneres til også at erstatte produktion på kvotebelagte anlæg, støttes den ekstra kapacitet ikke. Allerede udførte forarbejder samt udgifter, der ikke er direkte relateret til etablering af varmepumpen, støttes ikke. Støtten kan godt kombineres med støtte fra Energiselskabernes Energispareindsats.

Krav til projekter der kan få støtte?
 • Varmepumpen skal være eldrevet
 • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme
 • Varmen skal erstatte fossile brændsler på anlæg uden for kvotesektoren
 • Projektet skal kunne gennemføres inden for to år fra tilsagn
 • Der må ikke være søgt om projektgodkendelse hos kommunen, før ansøgningen sendes til Energistyrelsen, og der må ikke være truffet endelig investeringsbeslutning før der er givet svar fra Energistyrelsen
Projekterne prioriteres efter tre kriterier
 • Støtteintensitet
  Ansøger skal angive, hvor høj en procentsats af de støtteberettigede omkostninger, de ansøger om at få dækket – kan dog maksimalt udgøre 15 pct. Ansøgninger, der har det laveste støttebehov, prioriteres højest.
 • Modenhed
  Ansøger skal gøre rede for, projektets modenhed. Dette gøres ved at dokumentere status på projektets forarbejde. Fx. dokumentation for varmekildens kapacitet, grundige projektbeskrivelser, miljøundersøgelser mv.
 • (Støttebehov)
  Hvis der er behov for yderligere prioritering af ansøgningerne, vurderes disse på baggrund af deres støttebehov angivet i kr./MWvarme. Laveste støttesum vægter højest.
Ansøgningsrunder
 • Første runde (2017):
  Åbner primo september – ansøgningsfrist 1. november – svar medio december
 • Ny runde (2017):
  Åbner 14. november – ansøgningsfrist 1. december – svar medio december
 • Anden runde (2018):
  Åbner 1. marts – ansøgningsfrist 1. maj – svar medio juni
 • Tredje runde (2018):
  Åbner 1. september – ansøgningsfrist 1. november – svar medio december
Ansøgningsskema og vejledning

Ansøgningsskema og vejledning er opdateret d. 1. september.

Ansøgning om tilskud skal sendes til grundbeloeb@ens.dk. I emnefeltet skrives ”Ansøgning om tilskud, [værkets navn]”.

Hent ansøgningsskema

Hent ansøgningsvejledning

 

Udbetalingsanmodning og vejledning

Anmodningen om udbetaling skal sendes til grundbeloeb@ens.dk. I emnefeltet skrives ”Udbetalingsanmodning, [værkets navn]”.

Fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningen fremgår af det tilsagn, værket har modtaget.

Skabelonen for udbetalingsanmodningen findes også i tilsagnspakken. I den fremsendte skabelon,  er en del af oplysningerne udfyldt på forhånd. På denne side findes en standardskabelon for udbetalingsanmodningen.

Vejledning til udbetaling, regnskab og slutrapport 

Skabelon til ansøgererklæring

Udbetalingsskabelon

Skabelon til projektregnskab

Skabelon til slutrapport

Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker

Energistyrelsens analyser viser, at nogle grundbeløbsværker risikerer meget høje varmepriser efter grundbeløbets ophør, selv efter etablering af nye produktionsanlæg såsom varmepumper. For disse værker har Energistyrelsen oprettet en rådgivningsordning. Ansøgningsmaterialet til ordningen kan hentes nedenfor:

Hent ansøgningsskema

Hent skema for værksdata

Hent tro og love-erklæring jf. de minimis-forordningen

Alle ovenstående dokumenter udfyldes af værket og sendes til Energistyrelsen på mail: grundbeloeb@ens.dk

Målrettet rådgivning: Hjælp til selvhjælp

Energistyrelsens rådgivningsindsats tilbyder rådgivning til de hårdest ramte værker. Rådgiverne er konsulenter, som bl.a. gennemgår det enkelte værks situation, tekniske system, regnskaber mv. og hjælper værket med at lave en helhedsplan for, hvordan varmepriserne kan sænkes.

Rådgivningen koordineres af Energistyrelsen, som prioriterer indsatsen og samler informationerne, så der skabes et klart overblik over værkernes udfordringer.

Nogle værker kan være så hårdt presset efter grundbeløbets ophør, at de overvejer lukning. For disse værker kan der, efter omstændighederne, ydes yderligere rådgivning tilpasset værkernes og forbrugernes konkrete behov. Energistyrelsen tager ikke stilling til eller yder indflydelse på værkernes evt. ønske eller beslutning om at lukke eller fortsætte driften.

Hvem kan få hjælp?

Ordningen er målrettet værker, som modtager grundbeløbsstøtte. Indsatsen prioriteres til dem, der vurderes at blive ramt hårdest af grundbeløbets bortfald. Samlet er der afsat 8,2 mio. kr. til rådgivning til og med 2019.

Hvordan søger man om rådgivning?

Ansøgning om rådgivning skal sendes til grundbeloeb@ens.dk. I emnefeltet skrives ”Ansøgning om rådgivning, [værkets navn]”.

Ved ansøgning udfyldes alle ansøgningsdokumenter, som findes under menupunktet ”Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker”. Ansøgningsmaterialet udfyldes med en række oplysninger om det ansøgende værk, som anvendes til prioritering af rådgivningsindsatsen og en eventuel screening og rådgivning.
Der er ikke nogen frist for ansøgninger, og der prioriteres løbende mellem de indkomne ansøgninger.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den generelle indsats eller de to specifikke ordninger, kan du kontakte grundbeløbsteamet:

Christina Ellegaard Fich
33 92 66 46

Peter Bentzen
33 92 75 22

Sidsel Skov Birkbak
33 92 76 19

NB! Konkrete spørgsmål om ansøgninger bedes sendt til grundbeloeb@ens.dk