Energistyrelsen giver tilladelse til forundersøgelser for havmølleparker i området Nordsøen I

15. marts 2023
Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.
Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.

Forundersøgelsestilladelsen gives til Energinet, som vil begynde at indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer i andet kvartal 2023.

Energistyrelsen giver den 15. marts 2023 Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser for havvindmølleparker i området Nordsøen I.

Energinet vil begynde forundersøgelserne i andet kvartal 2023. Undersøgelserne vil omfatte geofysiske og geotekniske undersøgelser af området, som er udpeget til havvindmølleparker, og mulige kabel-ilandføringskorridorer. Derudover vil der blive foretaget marinbiologiske undersøgelser i et større område omkring de mulige havvindmølleparker.

Med tilladelsen til forundersøgelser kan Energinet indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer. Resultaterne fra forundersøgelserne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for en fremtidig udvikler. Derudover vil udvikler kunne bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt. Tilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmølleparker.

Hurtigere implementering af havvind frem mod 2030

Historisk set igangsættes forundersøgelser efter politisk beslutning om konkret placering af en ny havvindmøllepark. Forundersøgelserne i Nordsøen I-området igangsættes dog forud for en endelig politisk beslutning om placeringen af havvindmølleparker i området. Det sker på baggrund af Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022,hvor det blev besluttet at igangsætte forundersøgelser for alle kendte attraktive havvindsplaceringer fra 2022-screeningen. Beslutningen skal muliggøre de politiske ønsker om yderligere havvind inden udgangen af 2030.

Baggrund om havvindmølleparker i Nordsøen I-området:

  • Med Finansloven for 2022 blev det besluttet at udbyde 2 GW havvind ud over ambitionerne fastsat i Energiaftalen af 29. juni 2018.
  • Energistyrelsen fik i 2022 foretaget en finscreening af et antal havområder med henblik på fremtidige udbud af havvindmølleparker.
  • Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022blev det besluttet, at der skal udbydes områder, der kan rumme yderligere minimum 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. Det blev desuden besluttet at igangsætte forundersøgelser af områder identificerede i finscreeningen, herunder Nordsøen I.

Læs mere om finscreeningen af havarealer 2022.

Den orange polygon og det omkringliggende skraverede område udgør tilsammen forundersøgelsesområdet – dog er de geotekniske undersøgelser begrænset til det orange polygon. Det prikkede område udgør forundersøgelsesområdet for kabelkorridorer, og de marinbiologske undersøgelser vil blive udført inden for området markeret med stiplet linje. Grå områder er eksisterende eller kommende havvindmølleparker.

Kontakt:

Specialkonsulent Alf Skovgaard, +45 33 95 51 62, alfsk@ens.dk

 

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig