Miljøvurdering af Plan for Program Energiø Nordsø

For English please see below.

Translations of consultation material in English, German and French please also see below.

 

De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter på hhv. land og havet vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere hhv. de landbaserede- og havbaserede anlæg.  Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelene skal desuden tage højde for den strategiske miljøvurderings resultater og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af Plan for Program Energiø Nordsø og de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for landanlæggene, mens det bliver den udpegede budvindere til den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne, som senere bliver bygherre på disse dele.

Første offentlige høring

Til miljøvurdering af planen for Program Energiø Nordsø gennemføres en 5- ugers høring i perioden 22. august til 26. september 2022, hvor alle interessenter har mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til høringsmaterialet, samt forslag og idéer til emner, som kan indgå i det videre arbejde.

Høringsmateriale

 

ESPOO-høring / ESPOO hearing

 

Virtuelle møder 

Den 6. september var Energistyrelsen vært for et informationsmøde rettet mod interessenter med behov for at få kvalificeret deres høringssvar i forbindelse med den kommende proces med strategisk miljøvurdering. 

Sammen med to repræsentanter fra Energinet besvarede Susannah Keller Finn og Carl-Christian Munk-Nielsen fra Center for energiøer spørgsmål fra miljøorganisationer, kommuner, rådgivere, entreprenører og andre blandt flere end 60 tilmeldte.

Se onlinemødet 

OBS: Da høringen allerede afsluttes om få uger, har vi valgt at prioritere at få offentliggjort videoerne på vores website så hurtigt som muligt. Derfor er videoerne i første omgang ikke blevet tekstet. Vi arbejder p.t. på at få lagt nye tekstede versioner af videoerne ud på websitet snarest.

 

Præsentation fra mødet

 

Politisk vision for Energiø Nordsø of plan for program Energi Nordsø - Energistyrelsen

Miljøvurdering af plan for program for Energiø Nordsø - Energinet

 

Program for dagen var tilrettelagt sådan

15.30-15.40: Velkomst og praktiske oplysninger
15.40-15.50: Politisk vision for Energiø Nordsø v. Mogens Hagelskær, vicedirektør i Energistyrelsen
15.50-16.00: Planen for Energiø Nordsø v. Susannah Keller Finn, Energistyrelsen
16.00-16.15: Centrale elementer i miljøvurderingen v. John Adams, Energinet
16.15-16.50: Spørgsmål og input fra deltagerne besvares af medarbejdere fra Energistyrelsen og Energinet
16.50-17.00: Opsamling og tak for i dag

Opsummering af 1. offentlighedsfase og afgrænsningsudtalelse

Høringsnotat - 1.voffentlighedsfase Energiø Nordsø

Afgrænsningsudtalelse Energiø Nordsø

 

ESPOO-consultation

ESPOO-Consultation Note - First Public Consultation Energy Island North Sea

Scoping Opinion for the Strategic Environmental Assessment

Scoping-Erklärung zum Umweltbericht zum Plan für das Programm Energieinsel Nordsee

Déclaration sur la délimitation du rapport environnemental pour le projet de plan du programme pour l’îlot énergétique de la mer du Nord

 

Environmental assessment (SEA) of the Plan for Program Energy Island North Sea

The environmental assessment (SEA) sheds light on the potential environmental consequences of the Plan for Program Energy Island North Sea both on a strategic level. The assessment must provide sufficient knowledge for politicians and citizens to assess the project's effects on the environment and for the plan to be adopted on as informed a basis as possible.

The later environmental impact assessments (EIA) of the specific projects on land and sea will in due course shed light on the environmental consequences of construction of the facilities on land and sea. The environmental impact assessments (EIA) must take the results from the SEA into account and the total environmental effects on the sea and on land, so that the coherence of the environmental assessment of constructions on land and at sea is ensured. 

First public consultation

For the environmental assessment of the plan for the Program Energy Island North Sea, a 5-week consultation will be carried out in the period 22 August to 26 September 2022, where all stakeholders have the opportunity to ask questions and forward comments to the consultation material, as well as suggestions and ideas for topics that can be included in the further work.

Virtual meetings

The Danish Energy Agency and Energinet held two virtual public meetings in Danish and English, respectively, in connection with the consultation. 

Representatives from Energinet and the Center for Energy Islands answered questions from environmental organisations, municipalities, advisers, contractors and others among more than 60 registrants.

Watch the recording of the meeting 

NOTE: Since the consultation will already end in a few weeks, we have chosen to prioritize getting the videos published on our website as soon as possible. Therefore, the videos have not been subtitled yet. We are currently working on adding new subtitled versions of the videos to the website as soon as possible.

 

Presentations from the meeting 

 

Political Vision for the North Sea Energy Island and Plan for North Sea Energy Island - Danish Energy Agancy 

The Environmental Assessment of the Plan for Program for Energy Island North Sea - Energinet

 

Program

10.30-10.40: Welcome and practical information
10.40-10.45: Political vision for the North Sea Energy Island, presented by Mogens Hagelskær, Deputy Director of the Danish Energy Agency
10.45-11.00: Plan for the North Sea Energy Island, presented by Susannah Keller Finn, Danish Energy Agency
11.00-11.15: Central elements in the environmental assessment, presented by John Adams, Energinet
11.15-11.50: Questions and input from meeting participants will be answered by staff from the Danish Energy Agency and Energinet
11.50-12.00: Recap and close

Kontakt

Maj Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277