Basisfremskrivninger

Basisfremskrivningerne giver en vurdering af, hvordan energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser vil udvikle sig frem mod 2030, under de eksisterende vedtagne politiske tiltag i energi- og klimapolitikken. Det er, hvad man kalder en ”frozen policy”-fremskrivning for energi og klima. Resultaterne af en basisfremskrivning er derfor ikke en endelig facitliste men kan illustrere udfordringerne i forhold til at nå fremtidige energi- og klimapolitiske mål. 

Basisfremskrivningerne hviler på en række overordnede økonomiske forudsætninger om erhvervenes produktion, privatforbrug, brændselspriser m.m. og en række teknologispecifikke antagelser om priser og effektivitet på forskellige typer af anlæg. Den faktiske udvikling bliver påvirket, når der indføres nye politiske initiativer, og derfor skal fremskrivningen ikke betragtes som en prognose. 
Fremskrivninger af denne art vil altid være underlagt mange usikre antagelser. Et andet sæt antagelser end de anvendte vil derfor kunne rykke resultaterne i en anden retning.

Basisfremskrivningen vil for fremtiden blive offentliggjort i starten af kalenderåret.

Basisfremskrivning 2017

Basisfremskrivning 2017 indeholder en opdateret vurdering af, hvordan energiforbrug, energiproduktion og Danmarks udledning af drivhusgasser vil udvikle sig frem mod 2030, hvis der ikke introduceres nye politiske tiltag i energi- og klimapolitikken. Fremskrivningen viser et forløb, der alene er defineret ud fra de fastlagte politiske rammer, der eksisterer i dag, og kan på den baggrund illustrere udfordringerne i forhold til at nå fremtidige energi- og klimapolitiske mål. 

Læs Basisfremskrivningen 2017

Ud over hovedrapporten består Basisfremskrivning 2017 af en række dokumenter.

Opdatering: Energistyrelsen har opdateret ”Tal bag figurer og tabeller” pr. 16/3 da der var en unøjagtighed i arket ”Tabeller” vedr. drivhusgasudledninger (de to nederste tabeller)

Der er d. 29. maj 2017 offentliggjort nedenstående nye vurdering af non-ETS-manko for perioden 2021-2030.

Relaterede udgivelser

I forbindelse med Basisfremskrivning 2017 offentliggøres en række opdaterede notater, som gør brug af resultaterne fra basisfremskrivningen og et notat med en detaljeret beskriveles af elprisfremskrivningen. Disse notater offentliggøres løbende og kan, når de er offentliggjort, findes herunder:

*Elpriserne i regnearket er angivet for at øge indsigten i beregningerne bag Basisfremskrivning 2017. Priserne er ikke anvendelige som generel prognose eller som bud på variation eller ekstrempriser – hertil er modelapparatet for forsimplet, og dertil kommer, at frozen policy-tilgangen i fraværet af politik ikke er et godt bud på en forventet udvikling.

Gå-hjem-møde om basisfremskrivningen 2017

Energistyrelsen har afholdt et offentligt gå-hjem-møde om Basisfremskrivning for 2017 onsdag 22. marts fra kl. 14-16 i Energistyrelsens kantine.

Se præsentationen

Høring af metode til estimering af tillæg til fossile brændsler for 2017

Til brug for Energistyrelsens kommende basisfremskrivning er udarbejdet et notat omkring metode til estimering af tillæg til fossile brændsler for 2017. Notatet sendes hermed i høring pr. 1. november 2017. Bemærkninger til notatet sendes til swa@ens.dk senest mandag den 13. november kl. 12.00.

Fremskrivninger fra tidligere år

Liste over tidligere basisfremskrivninger og energiplaner

Danmarks Energi- og klimafremskrivning 2015

 

Baggrundsrapporter

 

Energi- og Klimafremskrivning 2014

Danmarks Energi- og klimafremskrivning 2014

Tabeller til Danmarks energifremskrivning 2014

Regneark med nationale tal 2014

Regneark med internationale tal 2014

Præsentation fra gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014

Baggrundsnotater:

Energifremskrivning, 2012

Danmarks Energifremskrivning, 2012 (pdf-fil)

Tabeller til Danmarks Energifremskrivning (xls-fil)

Regneark med nationale tal (xls-fil)

Regneark med internationale tal (xls-fil)

Baggrundsnotater:

Energifremskrivning, 2011

Danmarks Energifremskrivning, april 2011 (pdf-fil)

Tabeller til Danmarks Energifremskrivning (xls-fil)

Regneark med nationale tal (xls-fil)

Regneark med internationale tal (xls-fil)

Baggrundsnotater:

Energifremskrivning, 2010

Basisfremskrivning frem til 2030 (pdf-fil). April 2010

Regneark med nationale tal (xls-fil).

Regneark med internationale tal (xls-fil). 

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen i april 2010. 

Baggrundsnotater:

Energifremskrivning, 2009:

Basisfremskrivning frem til 2030 (pdf-fil). April 2009

Regneark med nationale tal (xls-fil).

Regneark med internationale tal (xls-fil). 

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatnings-modellen i april 2009. 

Energifremskrivning, 2008:

Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 2025 (pdf-fil). Juli 2008. 

Regneark med nationale tal (xls-fil).  

Regneark med internationale tal (xls-fil).   

De nationale tal i regnearket er et udtræk fra Sammenfatnings-modellen fra den 15. juli 2008, mens de internationale tal er et udtræk fra Sammenfatningsmodellen fra den 22. januar 2008.

Energifremskrivning, 2007:

Basisfremskrivningen til CO2-kvoteallokeringsplanen for 2008-12 og regeringens energistrategi: En visionær dansk energipolitik (pdf-fil). Januar 2007.

Ved henvendelse til Energistyrelsen kan nationale og internationale tal fremskaffes.

Energifremskrivning, 2005:

Energistrategi 2025, juni 2005 - Basisfremskrivning uden besparelser:

Fremskrivning af energiforbruget i erhverv, husholdninger og transport - Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 (pdf-fil). Juni 2005.  

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet - Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 (pdf-fil). Juni 2005.

Basisfremskrivning af el- og fjernvarmeproduktionen 2005-2025 - Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 (pdf-fil). Juni 2005.

Regneark med nationale tal (xls-fil).   

Energistrategi 2025, juni 2005 - Basisfremskrivning med besparelser:

Fremskrivninger inkl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005 - Teknisk dokumentationsnotat. (pdf-fil). 21. juni 2005. 

Regneark med nationale tal (xls-fil).   

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen fra den 20. juni 2005. Ved henvendelse til Energistyrelsen kan de internationale tal fremskaffes.

Energifremskrivning, 2003:

En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - Dokumentation af fremskrivning og analyser på energiområdet (pdf-fil). Februar 2003. 

Regneark med nationale tal (xls-fil).

De nationale og internationale tal i regnearkene er udtræk fra Sammenfatningsmodellen fra februar 2003. Ved henvendelse til Energistyrelsen kan de internationale tal fremskaffes.

Energifremskrivning, 2001:

Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og CO2-udledning (pdf-fil). Marts 2001.

Fremme af energibesparelser 2001 - Baggrundsrapport i forbindelse med Energispareredegørelse 2001 (pdf-fil). Oktober 2001.       

Ved henvendelse til Energistyrelsen kan udtræk fra Sammenfatningsmodellen 2001 fremskaffes.            

Energifremskrivning, 2000:

Fremme af energibesparelser (pdf-fil). September 2000

Fremme af energibesparelser, baggrundsrapport (pdf-fil). September 2000. 

Denne fremskrivning omfatter kun det endelige energiforbrug - ikke energiforsyning eller emissioner.

Energi, 1999:

Opfølgning på Energi 21 - Status for energiplanlægningen (pdf-fil). Juni 1999.

Energi, 1996:

Energi 21 - Regeringens energihandlingsplan (pdf-fil). April 1996.

Danmarks Energifremtider. Januar 1996.