Havvindmøller og projekter i pipeline

Danmark har i øjeblikket 14 etablerede havvindmølleparker, med en samlet kapacitet på 1699 MW.

Uddybende oplysninger om idriftsatte havvindmølleparker og havvindmølleparker i pipeline samt tilladelser til forundersøgelser og etablering findes nederst på siden eller på de respektive undersider.

Herunder ses en oversigt over havvindmølleparker i Danmark samt antal af møller, produktionsstørrelse (MW) og etableringsår.

grafik: Oversigt over Danmarks Havvindmølleparker

Etablerede havvindmølleparker

 • Tunø Knob (1995) 10 møller, 5 MW
 • Middelgrunden (2000) 20 møller, 40 MW
 • Horns Rev I (2002) 80 møller, 160 MW
 • Rønland (2003) 8 møller, 17,2 MW
 • Nysted (2003) 72 møller, 165,6 MW
 • Samsø (2003) 10 møller, 23 MW
 • Frederikshavn (2003) 3 møller, 7,6 MW
 • Horns Rev II (2009) 91 møller, 209,3 MW
 • Avedøre Holme (2009/10) 3 møller, 10,8 MW
 • Sprogø (2009) 7 møller, 21 MW
 • Rødsand II (2010) 90 møller, 207 MW
 • Anholt (2013) 111 møller, 399,6 MW
 • Nissum Bredning forsøgsmøller (2018) 4 møller, 28 MW
 • Horns Rev 3 (2019) 49 møller; 400 MW

Aktuelle havvindmølleprojekter

 • Kystnære havmølleparker (Vesterhav Nord og Syd) 350 MW
 • Kriegers Flak 600 MW
 • Omø Syd 200 - 320 MW
 • Jammerland Bugt 120 - 240 MW
 • Mejl Flak – 60 - 120 MW
 • Lillebælt Syd 
 • Frederikshavn Havvindmøllepark 21,6 - 72 MW
 • Aflandshage 250 MW
 • Nordre Flint 160 MW
 • Thor Havvindmøllepark 800 - 1000 MW
 • Kadet Banke Havmøllepark 504 - 864 MW
 • Paludan Flak 154 – 228 MW
 • Treå Møllebugt 434 - 720 MW
 • Hesselø Havvindmøllepark 800 – 1200 MW

Danske havvindmølleparker

Vindeby (1991)

Vindeby havvindmøllepark er nedtaget i 2017

Miljøundersøgelser efter nedtagning 2017 - flora og fauna

Miljøundersøgelser efter nedtagning 2017 - sedminet

Opfølgningsrapport 2017

Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark. Denne tilladelse annulleres grundet retlige mangler. Ny tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark er meddelt den 31. januar 2017.

Vindeby havvindmøllepark er nedtaget i 2017.

Tilladelse til nedtagning af havvindmølleparken ved Vindeby (annullering samt ny tilladelse)


Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til at nedtage Vindeby havvindmøllepark. Vindmølleparken nedtages i henhold til nedenstående nedtagningsplan og Energistyrelsens tilladelse til at nedtage parken.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og kan derfor påklages. Klager over tilladelsen kan af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet eken@ekn.dk, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt senest den 7. februar 2017. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark

Nedtagningsplan for Vindeby Havmøllepark

Bilag 1: Kortlægning og analyse af miljøfarlige stoffer

Miljøvurdering for nedtagning af Vindeby Havmøllepark

Notat: Tillæg til Miljøvurdering (bilag 2) vedr. ændring af havneanløb


Om Vindeby

I 1991 etablerede det daværende Elkraft verdens første havmøllepark, der bestod af et 5 MW testanlæg ved Vindeby. Anlægget består af 11 havmøller og drives i dag af Ørsted.

Godkendelse til Vindeby

Tunø Knob (1995)

I 1995 etablerede Elsam 5 MW vindkraft på havet ved Tunø Knob. Anlægget består af 10 havmøller og drives i dag af Ørsted.

Middelgrunden (2000)

Energistyrelsen gav den 13. december 1999 efter afsluttet miljøvurderingsprocedure godkendelse til en havvindmøllepark på Middelgrunden i Øresund bestående af 20 havmøller på i alt 40 MW.

Der er tale om et samarbejde mellem Middelgrundens Vindmøllelaug og Københavns Energiselskab (i dag Ørsted), som underskrev kontrakter for cirka 330 millioner kroner den 21. december 1999 med Bonus A/S, NKT og M&T. Havmølleparken blev etableret i år 2000.

Godkendelse af projektet ved Middelgrunden

Horns Rev 1 (2002)

Vindmølleparken blev etableret i 2002 og består af i alt 80 møller på i alt 160 MW. Produktionen fra møllerne skønnes at svare til elforbruget i godt 150.000 danske husholdninger.

Vattenfall besidder 60 procent af ejerskabet for Horns Rev Vindmøllepark, mens Ørsted besidder de sidste 40 procent.

Elproduktionsbevilling for Horns Rev 1

Energistyrelsens godkendelse og sammenfatning af høringssvar ang. Horns Rev 1

Rønland (2003)

Ved Rønland er opstillet otte havmøller med en effekt i alt på 17,2 MW. Parken består af fire møller à 2 MW og fire møller à 2,3 MW. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølle-projektet ved Rønland

Høringssvar - Rønland

Energistyrelsen modtog den 10. april 2010 ansøgning fra Rønland Havvindmøllepark A/S om forundersøgelsestilladelse til opsætning af 18 forsøgsmøller i Ringkøbing Fjord

Energistyrelsen har den 11. januar 2022 meddelt afslag på ansøgning af 10. december 2010 fra Rønland Havvindmøllepark A/

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet inden for 4 uger fra denne meddelelse. Afgørelsen kan ikke indbringes for domstolene, før Energiklagenævnets endelig afgørelse foreligger.

Klagen til Energiklagenævnet kan sendes pr. alm post til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller pr. e-mail til

ekn@naevneneshus.dk.

Nysted (2003)

Energistyrelsen godkendte den 27. juli 2001 Energi E2’s ansøgning om at etablere en vindmøllepark ved Rødsand syd for Lolland.

SEAS Distribution på vegne af I/S Sjællandske Kraftværker, Københavns Belysningsvæsen og A/S Østkraft fik den 15. juni 1999 tilladelse til at igangsætte forundersøgelser for projektet. SEAS Distribution a.m.b.a. har for Energi E2 efterfølgende udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for projektet.

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2002, og havvindmølleparken blev idriftsat i sommerhalvåret 2003.

Havvindmølleparken består af 72 møller med en samlet effekt på cirka 160 MW placeret i Femern Bælt umiddelbart syd for Rødsand. Ørsted besidder 80 procent af ejerskabet for Nysted Havmøllepark. E.ON Sweden ejer de sidste 20 procent.

Elproduktionsbevilling for Nysted

Energistyrelsens godkendelse vindmølleprojekt ved Rødsand

Sammenfatning af høringssvar for Rødsand

Med Nysted Havmøllepark som case har Århus Universitet i samarbejde med University of Glasgow og University of Stirling forsket i vindmølleparkers betydning for trækfugle. Arbejdet med dette har været undervejs siden 2000 og er offentliggjort i 2009.

Her kan du læse mere om forskningen, herunder metode og resultater

Samsø (2003)

Samsø havvindmølleprojekt er gennemført med den særlige begrundelse, at Samsø i 1997 er blevet udpeget til Danmarks vedvarende energi-ø. Ved Samsø er opstillet 10 havvindmøller med en effekt på i alt 23 MW. Projektet blev anlagt i løbet af efteråret 2002, og nettilsluttet primo 2003.

Energistyrelsens godkendelse af havvindmølleprojekt ved Samsø

Supplerende godkendelse af møllehøjde for Samsø

Sammenfatning af høringssvar for Samsø

Udskiftning af mølle i Samsø Havvindmøllepark

Energistyrelsen har i 2016 modtaget en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af mølle nr. 7 i Samsø Havvindmøllepark. Den eksisterende mølle havarerede i forbindelse med storm.

Energistyrelsen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af projektet, da møllen placeres samme sted i parken som den eksisterende, og at parkens dimensionering ikke ændres væsentligt. På den baggrund har Energistyrelsen meddelt Samsø Havvind A/S tilladelse til udskiftning af den havarerede mølle i Samsø Havvindmøllepark.

Dokumenter

Frederikshavn (2003)

Ved Frederikshavn er opstillet 3 havvindmøller med en effekt i alt på 7,6 MW. Én mølle har en effekt på 3 MW, mens de sidste 2 har en effekt på 2,3 MW hver. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølleprojektet ved Frederikshavn

Sammenfatning af høringssvar, Frederikshavn

Horns Rev 2 (2009)

Energistyrelsen gav i juni 2005 Ørsted tilladelse til at opføre en havvindmøllepark på 209 MW ved Horns Rev i Vesterhavet. Parken blev indviet den 17. september 2009.

Mølleparken er på 91 møller af 2,3 MW. Møllerne er opstillet i en vifteformet formation med 13 øst-/vestgående rækker af 7 møller. Der er desuden forberedt plads til 3 større forsøgsmøller med en samlet effekt på maksimalt 15 MW. Energinet.dk har etableret nettilslutning af parken.

Parken leverer elektricitet svarende til 200.000 husstandes forbrug. afregningsprisen for parken er ved udbud fastsat til 51,8 øre/kWh i 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 12 års elproduktion fra parken. Herefter skal elproduktionen afsættes på normale markedsvilkår.

Etablering af havvindmølleparken er et resultat af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004. Her blev det bl.a. aftalt, at der skulle udbydes to havvindmølleparker af 200 MW. Den anden park der blev opført som følge af aftalen er Rødsand II.

Energistyrelsen har d. 25. februar 2016 meddelt tilladelse til ombygning af beboelsesplatformen Poseidon ved Horns Rev II. Baggrundsmateriale findes nedenfor.

Ombygningen har blandt andet til formål at kunne øge bemandingen af platformen fra 24 til 28 personer samt højne komforten for brugerne.

Elproduktionsbevilling for Horns Rev 2

Ansøgning om ændringer på Poseidon HR

Tilladelse til ombygning af Poseidon

Læs mere om Horns Rev II i dokumenterne nedenfor:

Udbudsbetingelser, Horns Rev II
Etableringstilladelse, Horns Rev II
Koncessionskontrakt, Horns Rev II
DONG's ansøgning, Horns Rev II

Detailprojekt intro

Resumé af miljøredegørelse (VVM), Horns Rev II
Miljøredegørelse, Horns Rev II

VVM-redegørelse, Horns Rev II

Baggrundsrapporter:

Benthic CommunitiesFish
Effects on birds of the Horns Rev 2 offshore wind farm
Marine Mammals
Coastal Impact Assessment
Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2
Navigational Risk Assessment - Frequency analysis
Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 - Resumé
Water Quality

Avedøre Holme (2009/2010)

Energistyrelsen gav den 18. november 2008 Ørsted tilladelse til opstilling af 3 store demonstrationsvindmøller i havet umiddelbart syd for diget på den sydlige del af Avedøre Holme.

Samtidig med opstilling af de nye havvindmøller blev 13 mindre landvindmøller på holmen nedtaget. To af de nye møller blev opstillet i løbet af 2009, således at de blandt andet kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s Klimakonference, der afholdtes i København samme år. En af disse møller ejes af Hvidovre Vindmøllelaug. Den tredje mølle blev etableret i 2011.

Etableringstilladelse, Avedøre Holme

Sammenfatning af høringssvar, Avedøre Holme

VVM-redegørelse, Avedøre Holme

Sprogø (2009)

Energistyrelsen har den 29. maj 2018 udstedt tilladelse til overdragelse af Sprogø Havmøllepark til Sprogø OWF K/S.  

Læs tilladelsen til overdragelse af Sprogø Havmøllepark

Energistyrelsen gav den 29. december 2008 Sund & Bælt tilladelse til at etablere syv havvindmøller nord for Sprogø.

Havvindmøllerne blev opført i løbet af 2009, således at de bl.a. kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s klimakonference.

Vindmøllerne blev opstillet på en ret linje nord for Sprogø og parallelt med østbroens linjeføring. Det er Sund & Bælts ønske at sikre, at det energiforbrug, som drift og vedligehold af selskabets samlede infrastruktur afstedkommer, dækkes af vindmøllestrøm. Vindmøllerne har en samlet effekt på 21 MW.

Nedenfor findes etableringstilladelsen, supplerende ekspertvurdering, elproduktionstilladelse, VVM-redegørelse samt rapport om marsvin fra DMU.

Etableringstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

VVM, Sprogø
Supplerende ekspertvurdering, Sprogø
Elproduktionstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

DMU - Porpoises north of Sprogø before, during and after construction of an offshore wind farm

Rødsand 2 (2010)

E.ON Vind Sverige AB har bygget Rødsand II - en havmøllepark på 207 MW syd for Lolland.

Rødsand II er en udmøntning af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Tilladelse til nedtagning af MET mast

Brødtekst: Energistyrelsen har den 7. januar 2020 meddelt tilladelse til RWE Renewables, nuværende ejere af Rødsand 2 Offshore Wind Farm (tidligere E.ON Vind Sverige AB), til at nedtage en MET mast der er placeret på koordinaterne 11° 27,689484 og 54° 34,406070. Tilladelsen bortfalder den 7. januar 2021, såfremt tilladelsen ikke er udnyttet.

MET masten består af et jernrør med en diameter på 1,5 meter, der er rammet 15 meter ned i havbunden. Jernrøret er placeret på 9 meter vand og stikker 10 meter over vandet. På toppen af jernrøret er der monteret en 58 meter høj gittermast, der inkluderer diverse måleinstrumenter til vejrdata.

MET masten fjernes ved, at monopælen, som masten er monteret på, skæres 1 meter under havbundsniveau. Den resterende del af monopælen efterlades i havbunden, hvorpå det opgravede havbundsmateriale tilbagelægges. Havbunden reetableres til den oprindelige tilstand i området.

Met-masten opfattes som en integreret del af havvindmølleparken Rødsand II. Rødsand II er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, litra j, og nedtagning af met-masten er derfor et screeningspligtigt projekt i medfør af miljøvurderingsloven. Efter miljøvurderingslovens § 16, må et projekt, der er omfattet af lovens bilag 2, først påbegyndes efter at den ansvarlige myndighed har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet efter miljøvurderingslovens § 21.

Energistyrelsen har på baggrund af en screening af ansøgningen vurderet, at fjernelse af met-masten ved at skære den 1 meter under havbundsniveau, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det kan udelukkes, at nedtagning af met-masten ved den beskrevne metode, vil kunne påvirke nogle Natura-2000 områder og bilag IV arter væsentligt.

Klageadgang

Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Læs nedenstående dokumenter om Rødsand II

Tilladelse til elproduktion, Rødsand II
Elproduktionsbevilling, Rødsand II
Tilladelse til at etablere parken Rødsand II
Bilag til tilladelse til at etablere Rødsand II
Miljøvurderinger (VVM), Rødsand II
Udbudsbetingelser for Rødsand II
Tilladelse til nedtagning af MET mast

Anholt (2013)

Ørsted (tidligere DONG Energy) driver Anholt Havmøllepark. Parken er 400 MW, og producerer svarende til 400.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm. Dette svarer til cirka fire procent af den danske elproduktion.

Havmølleparken er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 mellem den danske regering og alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten.

Læs mere om Anholt vindmøllepark

Resultat af post-construction fuglemoniteringsprogram (2014-2016)

Etableringstilladelse for Anholt vindmøllepark

Koncessionsaftale, Anholt

Udbudsbetingelser for Anholt

Svar på spørgsmål og uddybning af udbudsbetingelser, Anholt

Elproduktionstilladelse for Anholt

Bevilling til elproduktion for Anholt

Perspektivering af buddet, Anholt

Samfundsøkonomisk analyse, Anholt

Konsulentanalyse af prisen – konklusion, Anholt

Konsulentanalyse af prisen – baggrund, Anholt

Ørsted´s hjemmeside om Anholt havmøllepark

VVM-redegørelse for Anholt havvindmøllepark

Resumé af VVM-redegørelse

VVM-redegørelse

Visualiseringsrapport (visualization report)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Baggrundsrapporter (background reports)

Fisk og effekter

Kortlægning og effektvurdering af fiskeri

Project description

Forudsætningsnotat områdeafgrænsning

Anholt Memo Method EIA

Birds

Marine mammals

Benthic habitat

Benthic fauna

Mapping of substrates and benthic communities

Underwater archaeology

Noise calculations

Air emissions

Boreholes

Cable corridors

Consolidation tests

Hydrographic etc.

Hydrographic appendix ABCD

Tourism and recreational activities

Risk to ship traffic

Horns Rev 3 (2020)

Energistyrelsen har den 10. august 2018 meddelt elproduktionstilladelse til Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S, samt underskrevet elproduktionsbevilling. Den første strøm forventes leveret fra Horns Rev 3 Havmøllepark til elnettet i september 2018. 

Både elproduktionstilladelsen og elproduktionsbevillingen gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet.

Du kan læse dokumenterne her:

Elproduktionstilladelse

Elproduktionsbevilling

 


Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af den kommende havvindmøllepark Horns Rev 3 med en pris på 77,0 øre pr. kWh.

Parken skal være 400 MW og vil producere svarende til 450.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Havmølleparken skal stå færdig 1. januar 2020 og er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012.
Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Energinet.dk er ansvarlig for finansieringen og etableringen af en offshore transformerplatform og søkablet til land.

Læs mere om havvindmølleparken Horns Rev 3:

Udbudsmateriale, Horns Rev 3

Etableringstilladelse for Horns Rev 3

Vurdering af Virkning på Miljøet, Horns Rev 3

Baggrundsrapporter

OBS: Visse af nedenstående baggrundsrapporter foreligger kun på engelsk.

Visualisering (lav opløsning / low resolution) Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Projekt- og anlægsbeskrivelse offshore, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Projekt- og anlægsbeskrivelse onshore, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Hydrology and water quality, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Benthic Habitats and Communities incl. appendices, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Fishecology, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Commercial fisheries, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Marine mammals, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Migratory birds and bats, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Resting Birds, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Nav risk analysis, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Radio communication and Radars, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Underwater noise, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Noise offshore, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Metocean, Horns Rev 3 (på engelsk /in English)

Air Traffic, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Arkæologi på land, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Landskabelige forhold, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Naturinteresser inkl. bilag (lav opløsning / low resolution), Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Arealinteresser inkl. bilag, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Øvrige miljøforhold; Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Befolkning og Sundhed, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Socioøkonomi, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Støj på land, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Air Emissions, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Forsøgsmøller ved Nissum Bredning (2018)

Energistyrelsen har d. 17. december 2021 meddelt en tilladelse jf. VE-lovens § 25 til, at softwaresystemet i de 4 testmøller i Nissum Bredning ændres, som beskrevet i ansøgning af 21. januar 2019. Tilladelsen kan læses nedenfor. Energistyrelsen har samtidig truffet afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 21 om, at ændring af software løsningen i de 4 testmøller ikke er omfattet af VVM-pligt.

Energistyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Klagen skal indgives skriftligt til Energistyrelsen (ens@ens.dk) inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Klager over de øvrige dele af tilladelse kan i henhold til §§ 66 og 67 i VE-loven indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Tilladelse til ændring af testmøller i Nissum Bredning

Fremtidens havvindteknologi afprøves i Nissum Bredning

Forsøgsprojektet i Nissum Bredning er på 28 MW og indeholder vigtige forsøgselementer for fremtidens havvindteknologi med både et højt udviklingspotentiale og kommercielt perspektiv. Forsøgsprojektet inkluderer blandt andet test af den nye Siemens 7 MW-havvindmølle og en ny type fundament. Derudover indeholder forsøgsprojektet et nyt kabel- og koblingsanlægskoncept med 66 kV spænding, som forventes at være standardspænding for fremtidens havvindmølleparker.

Denne type testanlæg er det første i Danmark og et af de første i Europa. Projektet bidrager derfor til at fastholde Danmarks førerposition inden for udvikling og test af fremtidens havvindteknologi.

Forsøgselementerne, som skal testes ved Nissum Bredning, forventes at bidrage med betydelige besparelser på fremtidens havvindmølleprojekter. Ansøgeren vurderer, at forsøgsprojektet vil kunne medføre besparelser på cirka 12,5 procent af både anlægs- og driftsomkostningerne. Du kan læse mere om forsøgsordningen i Artiklen "50 MW Test Scheme for New Offshore Wind Technologies." (engelsk).

Med brev af 12. februar 2010 gav Energistyrelsen Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S og Nordvestjysk Elforsyning a.m.b.a. eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Nissum Bredning.

Energistyrelsen meddelte i 2010 tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i området, og der blev i den forbindelse udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. VVM-redegørelsen var i offentlig høring i 2011 og der blev på baggrund af høringssvarene udarbejdet supplerende VVM-materiale og herefter gennemført en supplerende høring i 2012. Efter at Nissum Bredning Vindmøllelaug blev vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi, har der i sommeren 2016 været gennemført supplerende forundersøgelser. Det har været i supplerende høring i efteråret 2016.

Energistyrelsen har d. 20. december 2017 meddelt elproduktionstilladelse og elbevilling til I/S Nissum Bredning Vind til 4 havvindmøller i Nissum Bredning ud for Thyborøn. Du kan læse tilladelserne her:

Elproduktionstilladelse, Nissum Bredning

Elbevilling, Nissum Bredning

 

Tilsagn og tilladelser

Etableringstilladelse for Nissum Bredning

Tilladelse til etablering af elkabel til testmøller Nissum Bredning

Tilladelse til supplerende forundersøgelser for opstilling af testmøller i Nissum Bredning juli 2016

Technical Report for 28 MW Pilot Project, Nissum Bredning

Bilag A - Afgørelse om tildeling af støtten, Nissum Bredning

Bilag B - Vilkår 07-06-2016, Nissum Bredning

Supplerende VVM-materialer 2016

Supplerende marsvin og fugleundersøgelser 2016, Nissum Bredning

Sejladssikkerhedsrapport for Nissum Bredning

Støjberegning 1 for Nissum Bredning

Støjberegning 2 for Nissum Bredning

Beregning af skyggekast for Nissum Bredning

Baggrundsmateriale for støjberegninger for Nissum Bredning

Supplerende VVM-materialer 2012

Energistyrelsen modtog syv ikke-ministerielle høringssvar til VVM-redegørelsen. På baggrund af disse samt de ministerielle høringssvar er der blevet udarbejdet et supplerende høringsnotat samt syv supplerende arbejdsdokumenter.

Ikke-ministerielle høringssvar

Øvrige dokumenter

VVM-materialer 2011

Kriegers Flak

I energiaftalen af 22. marts 2012 blev det besluttet at etablere en havvindmøllepark på 400 MW ved Horns Rev i Vesterhavet og en 600 MW havvindmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen. Havvindmølleparken ved Horns Rev 3 blev udbudt i 2013, og havvindmølleparken Kriegers Flak blev udbudt i 2015.

For at følge udbudsprocessen gå til den engelske hjemmeside

Elproduktionstilladelse og -bevilling for Kriegers Flak Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 20. januar 2021 meddelt elproduktionstilladelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark og har samtidig udstedt elproduktionsbevilling til Vattenfall.

Tilladelsen og bevillingen giver Vattenfall ret til at producere og levere strøm til elnettet fra Kriegers Flak Havvindmøllepark.

Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet på naevneneshus.dk/start-din-klage/ eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail: nh@naevneneshus.dk eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt og senest den 19. februar 2021.

Energistyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelsen kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Læs elproduktionstilladelse for Kriegers Flak

Læs elproduktionsbevilling for Kriegers Flak

VVM-tilladelse og endelig godkendelse af detailprojekt for Kriegers Flak

Energistyrelsen har den 3. februar 2020 truffet afgørelse om godkendelse af detailprojekt samt meddelelse af VVM-tilladelse til Vattenfall.

VVM-tilladelsen og godkendelsen af detailprojektet giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte anlægsarbejdet med Kriegers Flak Havvindmøllepark, når klagefristen er udløbet.

Få Faktuelle oplysninger om Kriegers Flak Havvindmøllepark

Klager over Energistyrelsens afgørelse kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/ eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail: nh@naevneneshus.dk, på telefon +45 72 40 56 00 eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 2. marts 2020.

VVM-tilladelse og godkendelse af detailprojekt for Kriegers Flak

VVM-redegørelsen for Kriegers Flak

VVM, Kriegers Flak del 1: Ikke-teknisk resumé

VVM, Kriegers Flak del 2: Formål og baggrund

VVM, Kriegers Flak del 3: Det marine miljø

VVM, Kriegers Flak del 4: Landanlæg

VVM, Kriegers Flak del 5: Sammenfatning

Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsendte i oktober 2015 en VVM-redegørelse for etablering af havmølleparken på Kriegers Flak med tilhørende landanlæg. Den offentlige høring sluttede i december 2015.

Baggrundsrapporter

Arealinteresser, Kriegers Flak

Arkæologisk analyse, Kriegers Flak

Befolkning, sundhed og socioøkonomi, Kriegers Flak

Fisk og fiskeri, Kriegers Flak

Flytrafik, Kriegers Flak

Hydrografi, Kriegers Flak

Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold; Kriegers Flak

Luftforurening, Kriegers Flak

Natur (rapporten er opdelt i syv dele grundet filens størrelse):

Kriegers Flak del 1 Selve baggrundsrapporten (s. 1-149)

Kriegers Flak del 2 Bilag 1+2 (s. 150-250)

Kriegers Flak del 3 Bilag 2 fortsat (s. 251-350)

Kriegers Flak del 4 Bilag 2 fortsat (s. 351-450)

Kriegers Flak del 5 Bilag 2 fortsat (s. 451-550)

Kriegers Flak del 6 Bilag 2 fortsat (s. 551-650)

Kriegers Flak del 7 Bilag 2 fortsat + bilag 3 (s. 651-1258)

Kriegers Flak, Projekt- og anlægsbeskrivelse landanlæg

Kriegers Flak, Radaranlæg og radiokæder

Kriegers Flak, Sedimentforhold

Kriegers Flak, Sejladsforhold

Kriegers Flak, Støj

Visualiseringer, Kriegers Flak

Visualiseringer af stationer, Kriegers Flak

Landskab og vurderinger af visuelle forhold, Kriegers Flak

Øvrige miljøforhold, Kriegers Flak

Appropriate Assessment, Kriegers Flak (engelsk)

Benthic Flora, Fauna and Habitats, Kriegers Flak (engelsk)

Birds and Bats, Kriegers Flak (engelsk)

Marine mammals, Kriegers Flak (engelsk)

Underwater noise modelling, Kriegers Flak (engelsk)

Technical project description, Kriegers Flak (engelsk)

Omø Syd

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporten for Omø Syd Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Omø Syd 

Klagevejledning

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Omø Syd Kystnær Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.

Læs rapporten Seaduck Assessment

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet Omø Syd blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Såfremt forundersøgelsesrapporten godkendes og der fremsendes en ansøgning om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen anmode projektopstiller om at fremsende eventuelt supplerende materiale vedrørende det konkrete projekt og påvirkninger af miljøet.

Energistyrelsen gav den 3. marts 2014 European Energy A/S eneret til forundersøgelser i et udpeget område syd for Omø. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4.

Forundersøgelsestilladelse for Omø Syd

Energistyrelsen gav den 4. juli 2014 et tillæg til den allerede udstedte forundersøgelsestilladelse, hvori forundersøgelsesområdet blev udvidet mod nord.

Tillæg til forundersøgelsestilladelsen for Omø Syd

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

I marts 2015 modtog Energistyrelsen VVM-redegørelsen for Omø Syd havvindmøllepark af European Energy, som har undersøgt mulighederne for at opføre en park. Efter modtagelse har Energistyrelsen gennemgået redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen. Undersøgelserne har været i høring hos relevante myndigheder i efteråret 2016.

Borgermøde om projektet d. 6. marts 2017

Der blev afholdt borgermøde om projektet d. 6. marts 2017.

Offentlig høring af VVM-redegørelse

Projektet var i offentlig høring i perioden 10. februar 2017 til 22. april 2017. VVM-redegørelse, høringsnotat samt baggrundsmateriale kan findes her på siden.

Videre proces

Energistyrelsen har på baggrund af den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt-projektet besluttet at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle for at skabe støre sikkerhed for konklusionerne. Det forventes, at den supplerende vurdering foreligger ultimo 2019.

Den supplerende vurdering kan få en betydning for Omø Syd-projektet pga. de to projekters kumulative effekt på fugle. Energistyrelsen vil derfor først kunne tage stilling til, om forundersøgelsesrapporten for Omø Syd kan godkendes når den (supplerende) eksterne vurdering vedrørende fugle foreligger.

Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, kan bygherre søge om etableringstilladelse inden for 6 måneder. Søger bygherre om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen efterspørge supplerende materiale, der belyser miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt, der påtænkes realiseret. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af et VVM-tillæg for det konkrete projekt.

VVM-redegørelse for Omø Syd

Høringsnotat - Omø Syd Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Kumulative effekter støj - bilag til VVM, Omø Syd

Geofysik teknisk notat, Omø Syd

Marinbiologisk baseline, Omø Syd

Navigational Risk Assessment, Omø Syd (på engelsk)

Hazard Identification and Qualitative Risk Evaluation of the Navigational risk, Omø Syd (på engelsk)

Landskab og kulturarv, Omø Syd

Underwater noise, Omø Syd (på engelsk)

Klima og luftkvalitet, Omø Syd

Hydrography and Sediment Spill, Omø Syd (på engelsk)

Påvirkninger af trækkende, rastende og ynglende fugle, Omø Syd

Natura 2000 konsekvensvurdering, Omø Syd

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Vesterhav Syd og Vesterhav Nord  ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller nyhedervesterhavnord@ens.dk

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller nyhedervesterhavnord@ens.dk

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysningerFrist for indgivelse af klage over Energistyrelsen afgørelser af 14. december 2020

Frist for indgivelse af klage over Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020

Energistyrelsen har efter offentliggørelse af afgørelserne for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord den 14. december 2020 modtaget anmodninger om forlængelse af klagefristen, der er fastsat til den 11. januar 2021. Energistyrelsen har derfor været i dialog med Nævnenes Hus om muligheden for at imødekomme anmodningerne om længere frist end de 4 uger, som følger af lovgivningen.

På den baggrund kan det oplyses, at der vil være mulighed for at fremsende supplerende materiale til Nævnenes Hus efter klagefristen, hvis man ikke inden klagefristen kan nå at fremsende sin fulde klage. Det kræver, at man indgiver en rettidig klage senest den 11. januar 2021 i henhold til Energistyrelsens klagevejledning og i klagen gør opmærksom på, at supplerende materiale vil blive fremsendt efterfølgende. Nævnenes Hus oplyser, at dette skal ske hurtigst muligt.

Afgørelser i sager om genoptagelse af etableringstilladelser for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 14. december 2020 truffet afgørelser i sager om genoptagelse af etableringstilladelser af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Energistyrelsens afgørelser giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projektet, når klagefristen er udløbet.

Afgørelserne er truffet på baggrund af de miljøkonsekvensrapporter, som Vattenfall har indsendt til Energistyrelsen, og som var i offentlig høring fra den 5. maj til den 30. juni 2020. Find høringsmaterialet længere nede på siden.

Klager over Energistyrelsens afgørelse kan i henhold til §§ 66 og 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail: nh@naevneneshus.dk, på telefon +45 72 40 56 00 eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 11. januar 2021

Dokumenter

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Syd

Høringsnotat for Vesterhav Syd

Vesterhav Syd Bilag 1

Vesterhav Syd Bilag 2

Vesterhav Syd Bilag 3

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Nord

Høringsnotat for Vesterhav Nord

Vesterhav Nord Bilag 1

Vesterhav Nord Bilag 2

Vesterhav Nord Bilag 3

Review af støjprognose for undervandsstøj for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Dokumenter fra VVM-redegørelsen i 2015 for Vesterhav Syd, inkl. baggrundsrapporter

Dokumenter fra VVM-redegørelsen i 2015 for Vesterhav Nord, inkl. baggrundsrapporter

Afholdelse af offentlige møde omkring værditabs-og køberetsordningen

Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen blev afholdt virtuelt henholdsvis den 12. januar 2021 for Vesterhav Nord og den 13. januar 2021 for Vesterhav Syd.

Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan rekvireres på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk 

Borgermøderne om miljøkonsekvensrapporter for Vesterhav Nord & Vesterhav Syd

Vattenfall afholdte virtuelle borgermøder tirsdag d. 16. juni og onsdag d. 17. juni 2020 om miljøkonsekvensrapporterne  for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Miljøkonsekvensrapporter

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd

Bilag og Baggrundsrapporter

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord

Bilag og baggrundsrapporter

Offentliggørelse af høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

På baggrund af første offentlighedsfase (idéfasen) for Vesterhav Syd Havvindmøllepark og Vesterhav Nord Havvindmøllepark, offentliggør Energistyrelsen hermed høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd Havvindmøllepark og Vesterhav Nord Havvindmøllepark. De respektive høringsnotater indeholder en beskrivelse af indholdet i de indkomne høringssvar samt Energistyrelsens bemærkninger hertil, herunder en beskrivelse af hvordan høringssvarene vil indgå i den videre miljøvurderingsproces. Afgræsningsudtalelsen, som samtidig er blevet fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Afgrænsningsudtalelse Vesterhav Syd

Høringsnotat Vesterhav Syd

Afgrænsningsudtalelse Vesterhav Nord

Høringsnotat Vesterhav Nord

 

Energistyrelsen indkalder idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Der skal laves en supplerende miljøvurdering af de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Energistyrelsen har derfor den 1. juli 2019 igangsat den første offentlighedsfase (idéfasen) for de to projekter, hvor der indkaldes idéer og forslag hos offentligheden og berørte myndigheder til afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde for hver af projekterne og fremsende til Energistyrelsen.

Høringsfristen er den 16. august 2019. Efter idéfasen vil Energistyrelsen behandle høringssvarene og fremsende en afgrænsningsudtalelse til Vattenfall om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som Vattenfall skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Vattenfall og Orbicon har sammen med Energistyrelsen udarbejdet et idéoplæg, hvor man kan læse mere om projektet, miljøvurderingsprocessen og den offentlige høring, som nu er igangsat.

Vesterhav Nord

Følgebrev til idéfase for Vesterhav Nord

Idéoplæg for Vesterhav Nord

 

Vesterhav Syd 

Følgebrev til idéfase for Vesterhav Syd

Idéoplæg for Vesterhav Syd

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen på ens@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V senest den 16. august 2019.

Høringssvar til ideoplægget for miljøvurderingen af Vesterhav Nord skal være mærket med ”Høringssvar til Vesterhav Nord” og med journalnummeret: 2019-89439.

Høringssvar til ideoplægget for miljøvurderingen af Vesterhav Syd skal være mærket med ”Høringssvar til Vesterhav Syd” og med journalnummeret: 2019-89438

Energistyrelsen giver Vattenfall tidsfristforlængelse for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Energistyrelsen har den 28. juni 2019 meddelt Vattenfall tidsfristforlængelse for henholdsvis igangsætning af anlægsarbejde og nettilslutning af de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Vattenfall har ansøgt om tidsfristforlængelse for begge parker, fordi der skal udarbejdes en ny miljøvurdering for de to projekter.  

Den nye miljøvurdering forventes afsluttet i løbet af sommeren 2020. Tidsfristforlængelsen betyder, at Vattenfall skal have påbegyndt anlægsarbejderne for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker senest den 31. december 2022 i stedet for 31. december 2019, og at 95% af havvindmølleparkerne skal være tilsluttet elnettet den 31. december 2023 i stedet for den 31. december 2020.

Meddelelse om tidsfristsforlængelse for Vesterhav Nord

Meddelelse om tidsfristsforlængelse for Vesterhav Syd

Vattenfall Vindkraft A/S skal opføre kystnære møller i Vesterhav Nord & Syd 

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd med en pris på 47,5 øre pr. kWh.

Parkerne vil være med en samlet kapacitet på 350 MW og vil producere svarende til 375.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Havmølleparkerne har fået forlænget deres tidsfrist og skal nu stå færdige den 31. december 2023. Havmølleparkerne er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012.

Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Dokumenter

 

Læs mere om havvindmølleparkerne

Vesterhav Nord

Vesterhav Syd


Staten udbød den 20. februar 2015 for 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod prækvalificerede tilbudsgivere henvises til den engelske hjemmeside.

Konceptet om et statsligt udbud af kystnære havvindmøller i et såkaldt multisite-udbud, hvor flere områder konkurrerer med hinanden, har sin oprindelse i Energiaftalen fra 2012.

Energiaftalen

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle partier undtagen Liberal Alliance i det daværende Folketing, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW som resultat af et statsligt udbud af kystnære havvindmøller. Størrelsen blev ved vækstaftalen i 2014 reduceret til 350 MW.

Screening af mulige områder i 2012

I november 2012 udpegede energiforligskredsen på baggrund af en screeningsrapport seks områder for de kystnære havmølleparker, hvor der skulle gennemføres forundersøgelser og udbud for produktionsmøller inklusive kabel til landføring af strømmen og et anlæg på land til tilkobling af strømmen til det eksisterende elnet. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm.

Forud for udpegningen var der gennemført en offentlig høring af screeningsrapporten, og der blev kun medtaget områder, hvor der var kommunal opbakning.

Placering af parkerne

Udbuddet er et såkaldt multisite-udbud, hvor seks forskellige placeringer konkurrerer. De tilbudsgivende virksomheder byder ind med en pris på et bestemt område

Udbuddet blev i foråret 2016 indskrænket fra at indeholde seks placeringer til at indeholde fem placeringer, da Sejerø Bugt måtte udgå grundet hensynet til beskyttelse af den truede bestand af sortænder.

Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke givet, at der vil blive opstillet havmøller i alle fem områder.

De kystnære havmølleprojekter er placeret minimum fire kilometer fra land og områderne kan rumme møller op til 200 MW, undtagen Bornholm, der kun kan rumme 50 MW. 200 MW svarer til elforbruget i ca. 200.000 husstande.

Møller til 200 MW kan for eksempel være 66 stk. 3 MW-møller, der er 137 meter høje til vingetippen, eller for eksempel 20 stk. 10 MW-møller, der er 220 meter høje til vingetippen. Det er den vindende tilbudsgiver, der bestemmer hvilke møller, fundamenter, m.m., der skal bruges.

Begrundelsen for kystnære placeringer

Den kystnære placering af havmølleparkerne er primært ud fra et ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Placeringen tættere på land end andre havvindmølleparker har flere økonomiske fordele. På grund af kortere sejltid ud til møllerne, forventes eksempelvis omkostningerne til drift og vedligehold mindsket. Desuden forventes omkostningerne i forbindelse med nettilslutning at være lavere, da kablerne til land typisk er kortere, og da mindre anlægsstørrelser kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land.

Værditabsordningen

Ligesom det er tilfældet for opsætning af møller efter åben-dør-ordningen, gælder værditabsordningen desuden for kystnære møller. Værditabsordningen giver mulighed for, at naboer til vindmøllerne kan få dækket tab på deres beboelsesejendommes værdi, som skyldes vindmøllerne. Opstilleren af kystnære havvindmøller er dermed forpligtet til at betale for værditab, der overstiger én procent af beboelsesejendommens værdi. Værditabets størrelse fastsættes af Taksationsmyndigheden på grundlag af en individuel vurdering heraf. Det er også en mulighed, at opstiller og husejer indgår en frivillig aftale om værditabsbetalingens størrelse uden Taksationsmyndighedens indblanding.

Køberetsordningen

For at styrke det lokale medejerskab gælder køberetsordningen også for kystnære møller. Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt og dermed få del i et eventuelt overskud. Opstiller er forpligtet til at udbyde minimum 20 procent af projektet til lokale borgere.
Definitionen, af hvem der har ret til at købe sig ind i projektet, findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), § 13 til 17.

Relevant lovgivning

Reglerne for køberetsordningen og værditabsordningen findes i VE-loven og administreres af Energinet.dk, De Fire VE-ordninger.

Jammerland Bugt

Høring: Indkaldelse af idéer til miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter en idéfasehøring om indhold af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

 

Ideer og forslag sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende idéer og forslag til indholdet af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 2. december 2021

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937

Videre proces

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af en miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Jammerland Bugt

Klagevejledning

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Uafhængig vurdering af effekt på fuglebestanden

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.

Læs rapporten Seaduck Assessment

Justeret høringsproces

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 får den betydning for projektet Jammerland Bugt, at der bliver gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Opfølgning på den offentlige høring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen gennemførte i perioden den 27. december 2018 til den 28. februar 2019 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Havvindmøllepark. Der er i høringsperioden indkommet 440 høringssvar. Energistyrelsen har forholdt sig de indkomne høringssvar i selvstændige notater, som kan læses her:

Høringsnotat – borgere og foreninger

Høringsnotat – myndigheder

Liste over indkomne høringssvar

Videre proces

Energistyrelsen har på baggrund af høringen besluttet at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle, for at skabe støre sikkerhed for konklusionerne. Det forventes, at denne supplerende vurdering foreligger ultimo 2019. Herefter vil Energistyrelsen tage stilling til, om forundersøgelsesrapporten kan godkendes.

Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, kan bygherre søge om etableringstilladelse inden for 6 måneder. Søger bygherre om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen efterspørge supplerende materiale, der belyser miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt, der påtænkes realiseret.

Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af et VVM-tillæg for det konkrete projekt.

Projektudvikler har haft mulighed for at kommentere på den faglige kritik, som er rejst af miljøkonsekvensrapporten under høringen.

Du kan læse projektudviklers svar her:

European Energy Hvidbog - Borgergruppe 

European Energy Hvidbog - Myndigheder

European Energy Hvidbog - Øvrige

 

Offentlig høring af VVM-redegørelse for Jammerland Bugt Havmøllepark 

VVM-redegørelse og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt Havmøllepark var i offentlig høring i perioden fra den 27. december 2018 til 28. februar 2019. Høringsmaterialet kan findes her på siden.

VVM-materialet kan læses her:

Høringsmateriale:

VVM redegørelse - Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 1

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 2

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 3

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 4

Geofysisk teknisk notat

HAZID workshop 

Hydrography and sedimentspill (JB_TR_006)

Klima og luftkvalitet_Jammerland Bugt kystnær havmøllepark (JB_TR_005)

Landskab kulturarv (JB_TR_007)

Marinbiologisk baseline

Sejladsrisiko (JB_TR_009)

Teknisk baggrundsrapport fugle (JB_TR_002_)

Tillæg sejladssikkerhed (LTR-169864-1)

Underwater noise (JB_TR_003)

Borgermøde om projektet den 16. januar

Der er blevet afholdt borgermøde om projektet, hvor det var muligt at stille spørgsmål til projektet og VVM-redegørelsen.

Borgermødet blev afholdt d. 16. januar 2019 kl. 17.30-20.00 i Kalundborghallen, Munkesøgade 2, 4400 Kalundborg.

Præsentationer fra borgermødet.

Dagsorden fra borgermødet

Energistyrelsen - Offentligt møde om miljøvurdering(VVM) for Jammerland Bugt Havvindmøllepark

Energistyrelsen - Værditabsordningen

European Energy - Jammerland Bugt

Orbicon - Fugle

Orbicon - Støj

Orbicon - Visualiseringer

Orbicon - VVM

Baggrund om projektet

Med brev af 17. juni 2014 gav Energistyrelsen eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Jammerland Bugt til European Energy A/S. Selve forundersøgelsestilladelsen udløb den 17. juni 2015. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) § 22 og 23, stk. 4.

Procestrin for Jammerland Bugt havvindmølleprojekt

22. februar 2012: Ansøgning modtaget

Energistyrelsen modtog ansøgning om tilladelse til forundersøgelser fra European Energy (EE).

3. april 2014: Myndighedshøring af ansøgning

Myndigheder med ansvar på havet, samt Kalundborg Kommune høres i forbindelse med ansøgningen om forundersøgelsestilladelser indgivet af EE. Myndighederne har normalt fire-seks uger til at indgive høringssvar med bemærkninger til ansøgningen, herunder de planlagte forundersøgelser.

17. juni 2014: Tilladelse til forundersøgelser givet til EE

Energistyrelsen gav forundersøgelsestilladelse til EE den 17. juni 2014.Forundersøgelsestilladelsen indebærer krav til EE om udarbejdelse af en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) og en Natura 2000-konsekvensvurdering (EF-Habitatdirektivet), som indgår i VVM-redegørelsen.

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

Det er praksis, at projektudvikleren hyrer en privat rådgiver til at udarbejde undersøgelserne. Den private rådgiver udarbejder forundersøgelserne efter krav sat i forundersøgelsestilladelsen. Kravene i tilladelsen skal blandt andet sikre, at gældende regler fastsat i blandt andet bekendtgørelse nr. 68 af 22. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) overholdes.

17. juni 2015: VVM-redegørelse modtaget

Energistyrelsen modtog d. 17. juni 2015 VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt havvindmøllesite af European Energy.

Juli 2015: Gennemgang af VVM-redegørelsen af Energistyrelsen

Efter modtagelse af VVM-redegørelsen gennemgår Energistyrelsen redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen.

Februar 2017 Myndighedshøring af VVM-redegørelsen 

Energistyrelsen sender VVM-redegørelsen i myndighedshøring i 4 uger. Myndighederne får dermed mulighed for, at indgive høringssvar med bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter myndighedshøringen kan det være nødvendigt, at der udføres yderligere undersøgelser som tillæg til VVM-redegørelsen.

Februar 2019: Der er gennemført en offentlig høring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen har gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Havvindmøllepark og efterfølgende forholdt sig de indkomne høringssvar i selvstændige notater.

 

Mejl Flak

European Energy har den 26. november 2021 trukket deres ansøgning af 29. december 2016 vedr. etablering af havvindmøller på Mejl Flak. Energistyrelsen betragter dermed European Energys ansøgning om etableringstilladelse af 29. december 2016 som bortfaldet, og der er som følge heraf ingen aktuelle planer om at opstille havvindmøller på Mejl Flak.

Offentlig høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet Mejl Flak blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring tidligere.

Energistyrelsen har den 29. december 2016 modtaget en ansøgning om etableringstilladelse fra European Energy A/S på Mejl Flak projektet. Energistyrelsen er nu i gang med den indledende sagsbehandling. Energistyrelsen meddelte i april 2016 de oprindelige projektudviklere – HÅB & NRGI – at deres projektansøgning måtte anses som bortfaldet, idet der ikke inden en fastsat frist var indgivet en ansøgning om etableringstilladelse. En allerede udarbejdet forundersøgelsesrapport (herunder VVM-redegørelse) kan stilles til rådighed for andre interesserede jf. reglerne i VE-loven (LBK nr. 1288 af 27/10/16). Denne situation kan opstå såfremt en projektudvikler ikke overholder en frist for indsendelse af en etableringstilladelse eller modtagelse af tilsagn om opførelse af et elproduktionsanlæg på placeringen. Der henvises til VE-lovens § 24, stk. 4.

Reglerne i VE-loven er udformet sådan, at en ny projektudvikler kan overtage et projekt og på baggrund af det allerede udarbejdede materiale søge om en etableringstilladelse for projektet. Det vil dog kræve, at der ansøges om et identisk projekt, eller at projektet falder inden for rammerne af den eksisterende godkendte forundersøgelsesrapport, som er tidssvarende. 

Forundersøgelsesrapporten for Mejl Flak er godkendt af Energistyrelsen i 2014 og der har været myndigheds- og offentlig høring af miljøundersøgelserne i 2012. 

Tidligere sagsforløb for Mejl Flak

Havvind Århus Bugt (HÅB) modtog den 1. juli 2011 tilladelse til at gennemføre forundersøgelser for et område i Århus Bugt benævnt Mejl Flak med henblik på at kunne opføre en havvindmøllepark på området. På baggrund af forundersøgelserne indsendte HÅB A/S en forundersøgelsesrapport (VVM-redegørelse). Materialet var i offentlig høring efteråret 2012 og der blev afholdt 5 offentlige informationsmøder, i hhv. Aarhus C, Odder, Rønde og på Samsø.

I 2012 bad Energistyrelsen HÅB uddybe VVM-redegørelsen i relation til kabelprojektet på land. HÅB udarbejdede derfor et tillæg til VVM-redegørelsen om landkabelanlægget omfattende kabelanlæg, transformerstation og de kystnære områder. På baggrund af den offentlige høring har HÅB fremsendt forslag til nye mølleplaceringer og udarbejdet yderligere visualiseringer og sejladsrisikoanalyse. I 2014 er der udarbejdet supplerende materiale vedrørende marsvinsundersøgelse. 

Høringssvar

Energistyrelsen har modtaget 133 høringssvar samt en underskriftsindsamling i forbindelse med høring af VVM-redegørelsen. De indkomne svar er opdelt i myndigheder, kommuner, foreninger og virksomheder samt borgere. 

Mejl Flak, Myndigheder

Mejl Flak, Kommuner

Mejl Flak, Foreninger, organisationer og virksomheder

Mejl Flak, Borgere

Mejl Flak, Nordby Sogns Borgerforening underskriftsindsamling

Mejl Flak, Sammenfattende høringsnotat – del 1

Mejl Flak, Sammenfattende høringsnotat – del 2 

Dokumenter

Mejl Flak, Ikke-teknisk resumé

Mejl Flak, Samlet VVM-redegørelse

Mejl Flak, Tillæg til VVM-redegørelse om landkabelanlæg

Enkelte rapporter

Mejl Flak, Natura2000 konsekvensvurdering

Mejl Flak, Sejladssikkerhedsrapport

Mejl Flak, Visualiseringsrapport

Mejl Flak, Redegørelse vedrørende havpattedyr

Lillebælt Syd

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Lillebælt Syd Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Offentlig høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen gav den 15. juni 2017 Sønderborg Forsyningsservice A/S eneret til forundersøgelser i et område nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4. Tilladelsen løber i perioden 15. juni 2017 – 15. december 2018, hvorefter Sønderborg Forsyningsservice A/S skal indsende en forundersøgelsesrapport, som bl.a. skal indeholde en vurdering af projektets virkning på miljøet (en VVM-redegørelse).

Læs Forundersøgelsestilladelse for Lillebælt Syd

Læs Høringsnotat for Lillebælt Syd

Frederikshavn Havvindmøllepark

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Frederikshavn Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Miljøkonsekvensrapport og videre proces herfor

European Energy har den 30. juni 2021 indsendt et første udkast til miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Energistyrelsen vil nu gennemgå rapporten for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen og Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse fra 1. marts 2021. Herefter sender Energistyrelsen miljøkonsekvensrapporten i teknisk myndighedshøring, så myndighederne får mulighed for, at indgive bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter denne høring er det typisk nødvendigt at udbygge miljøkonsekvensrapporten, inden den sendes i en offentlig høring. Der vil i forbindelse med den offentlige høring blive afholdt borgermøder. Det forventes, at den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten vil blive gennemført i 4. kvartal 2021.

Tidsfristforlængelse for indlevering af forundersøgelsesrapport for Frederikshavn havvindmøllepark

European Energy anmodede d. 16. marts 2021 om forlængelse af fristen for at indlevere forundersøgelsesrapporten til 30. juni 2021. Energistyrelsen har imødekommet European Energys ønske om tidsfristforlængelse og forlænget fristen for indlevering af forundersøgelsesrapport til d. 30. juni 2021.

Forundersøgelsestilladelse

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. december 2018 meddelt forundersøgelsestilladelse til European Energy A/S. Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik mm. Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest den 31. december 2020.

Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapportens indhold.

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 3. juli til 14. august 2019 idéer og forslag til indhold af den miljøkonsekvensrapport. Efter idéfasen har Energistyrelsen behandlet høringssvarene og i november 2019 fremsendt en afgrænsningsudtalelse til European Energy om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som European Energy skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. Frederikshavn Kommune har senere i februar 2021 udarbejdet en supplerende afgrænsningsudtalelse for de dele af projektet, som ønskes etableret på land. Energistyrelsen har, som en konsekvens her af, opdateret sin afgrænsningsudtalelse i marts 2021. Energistyrelsens og Frederikshavn Kommunes afgræsningsudtalelser kan læses her:

Energistyrelsens afgræsningsudtalelse kan læses her:

Afgrænsningsudtalelse –  Frederikshavn Havvindmøllepark 

Frederikshavn Kommunes udtalelse om landdelen - bilag til afgrænsningsudtalelse 

Afgrænsningsnotat - Frederikshavn Havvindmøllepark

Se idéoplæg

Se følgebrev til idéoplæg

Baggrund om projektet

European Energy har d. 18. juli 2017 søgt om tilladelse til at opstille havvindmøller i et område øst for Frederikshavn. Området og projektet er stort set identisk med det, som Energistyrelsen tidligere har givet en etableringstilladelse til. Etableringstilladelsen, som var gældende frem til 31. december 2016, blev ikke udnyttet af pågældende projektudvikler. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. december 2018 meddelt forundersøgelsestilladelse til European Energy A/S. En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på en lokalitet, men tilladelsen giver European Energy ret til at lave specifikke undersøgelser på lokaliteten.

Projektet omfatter opstilling af op til 5 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et ca. 5,5 km2 stort område. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 265 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ca. 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. Afstanden til kysten er ca. 4 km. 

Forundersøgelsestilladelse til Frederikshavn Havmøllepark

Følgebrev (Forundersøgelsestilladelse)

Der er tidligere lavet en miljøundersøgelse for et stort set identisk projekt på lokaliteten. De tilhørende miljørapporter kan læses her:

VVM-redegørelse for vindmøller ved Frederikshavn

Konsekvensvurdering vedrørende fugle, fisk og havpattedyr baseret på eksisterende data

Fiskerimæssige interesser i forundersøgelsesområde for opstilling af seks vindmøller øst for Frederikshavn

6 vindmøller ved Frederikshavn - Vurdering af sejladssikkerheden i området 

HAZID identifikation af risiko for sejladssikkerheden

Seismisk kortlægning af undersøgelsesområde

Æstetisk vurdering og visualisering 

Seismisk kortlægning af mulige kabelforbindelser

Kortlægning af bundforhold og naturtyper

Konsekvensvurdering af nedgravning af søkabel

Undersøgelse vedrørende fouragerende Splitterner i farvandet syd for Hirsholmene 2008

Skyggeberegning

Støjberegning

Æstetisk vurdering og visualisering af nyt opstillingsmønster

Konsekvensvurdering vedr. nedlægning af søkabel igennem Habitatområde nr. 4 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 11 

 

 

 

 

Aflandshage

Supplerende høringsmateriale fra 14. december 2021

HOFOR har i december 2021 indleveret en temarapport om geotekniske og geofysiske forundersøgelser, der skal indgå i den pågående offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark.

Rapporten kan læse nedenfor.

Temarapporten omhandler alene de geotekniske og geofysiske undersøgelser og den mulige påvirkning af havpattedyr (sæler og marsvin) fra disse undersøgelser, der skal laves før selve anlægsarbejdet for havvindmølleparken kan igangsættes. Temarapporten ændrer således ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra selve havvindmølleparken.

Høringsmaterialet er desuden opdateret med et justeret udkast til §25 tilladelse fra Hvidovre Kommune.

Frist for indsendelse af høringssvar, information om borgermøde mv., er uændret og fremgår nedenfor.

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Udkast til §25 tilladelse 

Energistyrelsen blev d. 11. januar opmærksom på, at der var en fejl i ovenstående dokument ”Udkast til §25 tilladelse”, som umiddelbart her efter blev erstattet af det korrigerede dokument. Energistyren fandt det i den forbindelse ikke nødvendigt at forlænge høringsperioden, idet der fortsat var mere end 5 uger tilbage af høringen.

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensrapport Aflandshage Vindmøllepark

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 1)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 2)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 3)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 4)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 5)

Bilag 2 - Kumulative vindmølleprojekter 

Baggrundsrapport - Arealinteresser 

Baggrundsrapport - Emissioner 

Baggrundsrapport - Fugle 

Baggrundsrapport - Havbund, flora og fauna 

Baggrundsrapport - Havpattedyr 

Baggrundsrapport - Kystmorfofologi, klapning, hydraulik mv. 

Baggrundsrapport - Luftbåren støj 

Baggrundsrapport - Marin arkæologi 

Baggrundsrapport - Natur og land

Baggrundsrapport - Radaranlæg og radiokæder 

Baggrundsrapport - Sedimentanalyser 

Baggrundsrapport - Teknisk projektbeskrivelse 

Baggrundsrapport - Undervandsstøj

Baggrundsrapport - UXO 

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 1)

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 2)

Model for etableringstilladelse 

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Høringsbrev

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 20. februar 2022

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Virtuelt informationsmøde om projektet d. 12. januar 2022

Der holdes et informationsmøde om projektet, med deltagelse af Energistyrelsen, Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet blive holdt virtuelt onsdag d. 12. januar kl. 19:00.

Et link til informationsmødet vil kunne findes her.   

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal opstiller ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

Energistyrelsen har den 4. december 2020 sendt afgrænsningsudtalelser til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) vedr. deres to havvindmølleprojekter i Øresund (Aflandshage og Nordre Flint).

Der skal udarbejdes miljøvurderinger for to mulige havvindmølleparker, efter at HOFOR tilbage i 2019 fik tilladelse til at lave forundersøgelser for de to projekter. Energistyrelsen gennemførte i slutningen af 2019 en høring af offentligheden og berørte myndigheder og opfordrede i den forbindelse til at indsende idéer og forslag til indholdet af de miljøkonsekvensrapporter, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde for de to projekter Nordre Flint- og Aflandshage havvindmølleparker. På baggrund af den offentlige høring, myndighedernes erfaringer fra et lignende projekt samt kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er der nu udarbejdet afgrænsningsudtalelser for begge projekter.

Afgrænsningsudtalelser og høringsnotater fra idéfasen kan læse her:

Afgrænsningsudtalelse - Aflandshage

Afgrænsningsnotat - Aflandshage

Høringsnotat - offentligehed

Høringsnotat - myndigheder

Høringsnotet - Espoo

En afgrænsningsudtalelse udgør myndighedernes bestilling til bygherre om, hvilke miljøvurderinger og undersøgelser der som udgangspunkt skal gennemføres for samlet at kunne vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporterne for projekterne forventes gennemført i foråret 2021.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Aflandshave Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse til HOFOR Vind A/S. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2020. Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

HOFOR Vind A/S har med ansøgning af 4. oktober 2016 søgt om tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område syd for Aflandshage i Øresund. HOFOR har efterfølgende i november 2017 opdateret deres ansøgning, så projektområdet nu er indskrænket, så der i højere grad tages hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn. Undersøgelsesområdet er samtidig udvidet i sydlig retning.

Projektet omfatter opstilling af mellem 25-63 havvindmøller med en installeret effekt på 250 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret i Øresund i området mellem Stevns og Amagers sydspids. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 65 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 44 km2. Afstanden fra kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller vil være mere end 8 km.

Forundersøgelsestilladelse for Aflandshage havvindmøllepark

Kort over muligt område til opstilling af vindmøller i Øresund

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område syd for Aflandshage i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 21. oktober 2019 til 18. november 2019 ideer og forslag til input i miljøkonsekvensrapporten. Efter idéfasen har Energistyrelsen gennemgået og behandlet høringssvarene og udarbejder nu en afgrænsningsudtalelse til HOFOR om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne, de skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Følgebrev til idéfase for Aflandshage

Idéoplæg for Aflandshage

Nordre Flint

Energistyrelsen har den 4. december 2020 sendt afgrænsningsudtalelser til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) vedr. deres to havvindmølleprojekter i Øresund (Aflandshage og Nordre Flint).

Der skal udarbejdes miljøvurderinger for to mulige havvindmølleparker, efter at HOFOR tilbage i 2019 fik tilladelse til at lave forundersøgelser for de to projekter. Energistyrelsen gennemførte i slutningen af 2019 en høring af offentligheden og berørte myndigheder og opfordrede i den forbindelse til at indsende idéer og forslag til indholdet af de miljøkonsekvensrapporter, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde for de to projekter Nordre Flint- og Aflandshage havvindmølleparker. På baggrund af den offentlige høring, myndighedernes erfaringer fra et lignende projekt samt kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er der nu udarbejdet afgrænsningsudtalelser for begge projekter.

Afgrænsningsudtalelser og høringsnotater fra idéfasen kan læse her:

Afgrænsningsudtalelse - Nordre Flindt  

Afgrænsningsnotat - Nordre Flindt

Bilag til afgrænsningsnotat (placering af transformerstation)

Høringsnotat - myndigheder    

Høringsnotat - Espoo

En afgrænsningsudtalelse udgør myndighedernes bestilling til bygherre om, hvilke miljøvurderinger og undersøgelser der som udgangspunkt skal gennemføres for samlet at kunne vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporterne for projekterne forventes gennemført i foråret 2021.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Nordre Flint Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse til HOFOR Vind A/S. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2020. Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

HOFOR Vind A/S har med ansøgning fra 2011 og supplerende ansøgning af 4. oktober 2016 søgt om tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område øst for Saltholm i Øresund. HOFOR har efterfølgende i november 2017 opdateret deres ansøgning, så projektområdet nu er indskrænket, så der i højere grad tager hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn

Projektet omfatter opstilling af op til 16-40 havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4 -10 MW. Forundersøgelsesområdet øst for Saltholm i Øresund.

Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 42 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 17 km2. Afstanden til kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller er mere end 8 km.

Forundersøgelsestilladelse for Nordre Flint havvindmøllepark

Kort over muligt område til opstilling af vindmøller i Øresund

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Nordre Flint Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område øst for Saltholm i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 21. oktober 2019 til 18. november 2019 ideer og forslag til input i miljøkonsekvensrapporten. Efter idéfasen har Energistyrelsen gennemgået og behandlet høringssvarene og udarbejder nu en afgrænsningsudtalelse til HOFOR om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne, de skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Følgebrev til idéfase for Nordre Flint

Idéoplæg for Nordre Flint   

Thor havvindmøllepark

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligskredsen, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet. Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending. Havmølleparken bliver på minimum 800 MW og maksimalt 1000 MW.

Klik her for at følge udviklingen i Thor havmølleparken

Læs pressemeddelelse af 28. februar 2019

Forundersøgelsestilladelse til forundersøgelser for Thor havmøllepark

Energistyrelsen har d. 27. juni 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse vedrørende Thor havmøllepark til Energinet. Tilladelsen er gældende til 1. april 2021. Energistyrelsen har samtidig afgjort, at forundersøgelserne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Selve hovedprojektet er derimod omfattet af krav om miljøvurdering, og der vil således blive gennemført miljøundersøgelser af selve projektet i den kommende tid, herunder høringer af borgere og interessenter. Forundersøgelsestilladelsen i sig selv giver ikke ret til at opføre havvindmøller, og der er med forundersøgelsestilladelsen ikke taget stilling til, hvorvidt der kan opstilles møller på den givne lokalitet.

Der kan i henhold til § 66 i VE-loven klages over Energistyrelsens afgørelse. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. Tilladelsen kan ikke tages i brug før udløbet af 4-ugers perioden.

Læs forundersøgelsestilladelsen

 

Kadet Banke Havmøllepark

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Kadet Banke Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

Energistyrelsen har den 22. maj 2019 modtaget en ansøgning om forundersøgelsestilladelse fra Wind Estate til et område sydøst for Møn, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. Energistyrelsen modtog den 28. juni 2019 en revideret ansøgning fra Wind Estate.

Havvindmølleprojektet omfatter 72 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 504 – 864 MW.

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Forundersøgelsesområdet ligger omtrent 13 km sydøst for Møn og 20 kilometer fra Falster.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres, og der laves en miljøkonsekvensrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der søges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området.   Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
​Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Vindmølleprojekt ved Kadet Banke

Kadet Banke Havmøllepark - miljøvurdering fugle

Paludan Flak

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Palundan Flak Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

Energistyrelsen har den 3. maj 2019 modtaget en ansøgning fra Wind Estate om forundersøgelsestilladelse til et havvindmølleparkprojekt sydøst for Samsø. Energistyrelsen modtog den 27. maj 2019 en revideret ansøgning fra Wind Estate.

Havvindmølleprojektet omfatter 19 – 22 havvindmøller med en installeret effekt på 154 – 228 MW. Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Der står i dag 10 havvindmøller syd for Samsø på Paludan Flak. De er placeret i den vestlige del af det område, der nu søges om tilladelse til at forundersøge. På sigt er det Wind Estates plan, at de eksisterende 10 havvindmøller skal udskiftes af 7 nye vindmøller, så der i alt vil stå 19-22 møller på Paludan flak.

Området ligger 3,5 km fra Samsø. Afstanden til de øvrige omkringliggende kyster er over 8 km. 8,5 kilometer til Fynshoved, 15,7 kilometer til Nordfyn, 16,1 kilometer til Endelave, 15 kilometer til Røsnæs og 19 kilometer til Asnæs.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres, og der laves en forundersøgelsesrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der søges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området. Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Udbygning af kystnært vindmølleprojekt ved Paludan Flak

Treå Møllebugt

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Treå Møllebugt Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

 

Wind Estate har den 22. maj 2019 ansøgt om forundersøgelsestilladelse til et havvindmølleprojekt i den vestlige del af Kattegat, sydøst for Aalborg.

Havvindmølleprojektet består af 60 – 62 havvindmøller med en installeret effekt på 434 – 720 MW. Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Treå Havvindmøllepark vil få en afstand på 17 km til den nærmeste kyst i vestlig retning, 19 km til nærmeste kyst i sydlig retning og 25 km til Anholt, som er nærmeste land i østlig retning. Læsø er nærmeste kyst mod nord, med en afstand på 40 km.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres og der laves en forundersøgelsesrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der ansøges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området.   Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
​Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Vindmølleprojekt ved Treå Møllebugt 

Vindmølleprojekt ved Treå Møllebugt - supplerende analyse vedr. fuglebeskyttelse