EU's innovationsfond

EU's innovationsfond

Her kan du læse mere om EU’s innovationsfond, som er oprettet med formålet om at fremme lav-emissions teknologier.

Hvad er EU’s innovationsfond?

EU Kommissionen har oprettet en Innovationsfond til støtte inden for kulstoffattige teknologier og processer i de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU ETS). Derudover kan der søges om støtte til projekter vedr. miljømæssig sikker opsamling og anvendelse af CO2 (carbon capture and use (CCU)). Der kan søges om støtte til produktion af produkter, der erstatter kulstofintensive produkter, som produceres i sektorer omfattet af kvoteordningen.  Ligeledes kan der søges støtte til at fremme opførelsen og driften af projekter med sigte på miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (Carbon capture and storage (CCS)), innovative vedvarende energikilder og teknologier til energilagring. 
Innovationsfonden vil støtte demonstrationsprojekter af nye banebrydende energiteknologier i stor skala inden for vedvarende energi, energilagring, industriprocesser samt optag, lagring og anvendelse af CO2. Fonden er finansieret af salget af 450 millioner CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Provenuet af salget er estimeret til 75 mia.kr., hvilket dog afhænger af kvoteprisen.  

Innovationsfonden støtter innovation inden for:

 • Energitunge industrier (sektorer omfattet af kvoteordningen (EU ETS))
 • Vedvarende energikilder (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
 • Energilagring (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
 • Miljømæssig sikker opsamling og anvendelse samt opsamling og geologisk lagring af CO2 samt (CCS og CCU) (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)

Mere information, kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside, som kan tilgås her.

Formålet med EU’s innovationsfonden

Innovationsfondens hensigt, er at skabe økonomiske incitamenter til at investere i næste generation af kulstoffattige teknologier. Det vil i sidste ende styrke EU's konkurrenceevne ved at give EU-virksomheder mulighed for at blive førende på verdensplan, inden for disse teknologier.

Formålet med innovationsfonden er at opnå succesfulde demonstrationsprojekter for banebrydende innovation inden for kulstoffattig teknologi.
Projekterne som vil blive udvalgt, vil være innovative levedygtige demonstrationsprojekter.
Det forventes at innovationsfondens portefølje bliver repræsenteret af en bred teknologisk og geografisk dækning.
Opbygningen af fonden vil være effektiv og enkel, der sikre ansvarlighed, gennemsigtighed og videndeling. 

Udbetaling af tilskud

Innovationsfonden dækker op til 60% af de relevante projektomkostninger*. Op til 40% af støtten kan ydes som forudgående finansiering ved regnskabsafslutningen** for at fjerne risikoen ved projekterne, så projektansøgere hurtigst muligt kan gå videre med byggeriet. Dette vil også give projekterne incitament til at fremskynde deres regnskabsafslutning. De resterende 60% af støtten ydes projekterne i henhold til deres likviditetsbehov og når de når forudbestemte milepæle. Da støtte fra innovationsfonden ikke dækker projektets totale omkostninger anbefales det, at støtte fra innovationsfonden kombineres med støtte fra andre EU- og medlemsstatsprogrammer. Dette anbefales, for at sikre en bred dækning af de yderligere omkostninger og risici, som er tilknyttet projektet.

*Definition af relevante projektomkostninger.

De relevante omkostninger er defineret som de ekstraomkostninger, der påhviler projektansøgeren som følge af anvendelsen af innovative teknologier i tilknytning til nedsættelse eller undgåelse af drivhusgasemissioner.
De relevante omkostninger beregnes som forskellen mellem det bedste skøn over de samlede kapitaludgifter, nettonutidsværdien af driftsomkostninger og fordele, i løbet af 10 år efter idriftsættelsen af projektet. Beregningen skal derefter sammenlignes med en lignende beregning for en konventionel produktion, med samme kapacitet, udtrykt i effektiv produktion for det færdige produkt.

Findes der ikke en konventionel produktion som kan bruges til sammenligning, vil de relevante omkostninger være det bedste skøn over de samlede kapitaludgifter og nettonutidsværdien af de driftsomkostninger og fordele, som opstår i løbet af 10 år efter projektets idriftsættelse.

For mindre projekter, hvor de samlede kapitalomkostninger ikke overstiger €7.500.000, er de relevante projektomkostninger de samlede kapitaludgifter til projektet.

 

**Definition af regnskabsafslutning.

Regnskabsafslutningen er det tidspunkt i projektets udviklingscyklus, hvor alle projekt- og finansieringsaftaler er underskrevet, og alle de deri nødvendige betingelser er opfyldt. 

Tilbagebetaling af støtte

Den udbetalte støtte afhænger af den verificerede undgåelse af drivhusgasemissioner, på grundlag af årlige rapporter indsendt af projektansøgeren, for en periode på mellem 3 og 10 år efter idriftsættelsen. Den endelige årlige rapport fra projektansøgeren omfatter de samlede undgåede drivhusgasemissioner i hele rapporteringsperioden. Hvis de samlede undgåede drivhusgasemissioner i hele rapporteringsperioden er lavere end 75% af den samlede mængde, der efter planen skal undgås, skal det beløb, der er betalt eller skal betales til projektansøgeren enten inddrives eller nedsættes forholdsmæssigt.

Lykkedes det ikke at idriftsætte projektet til den fastsatte tid, eller projektansøgeren ikke har godtgjort nogen reel undgåelse af drivhusgasemissioner, inddrives det udbetalte beløb efter regnskabsafslutning.   

Både grundlaget for inddrivelse og procedure for inddrivelsen vil fremgå i de enkelte projekters aftaledokumenter.

Lovgivning

Reglerne for innovationsfonden reguleres i forordning 2019/856 vedr. anvendelse af innovationsfonden. Forordningen blev udstedt af Kommissionen d. 26. februar. Læs forordningen på dansk.

Første ansøgningsrunde

Det er planlagt at innovationsfonden skal afholde regelmæssige ansøgningsrunder frem til 2030.
Der er ikke fastsat en tidsplan for hvornår ansøgningsrunderne vil ske.

Første ansøgningsrunde vil finde sted inden den 31. december 2020.

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren er opdelt i to faser, for at reducere omkostninger og administrative byrder for projektansøgere. Den tofasede ansøgningsprocedure skal forenkle og fremskynde både forberedelserne for ansøgerne og gøre det muligt at indkredse modne projektforslag på forhånd. For mindre projekter, hvor kapitalomkostningerne ikke overstiger €7.500.00, kan der anvendes en forenklet ansøgningsprocedure.
De to faser er;

1: Interessetilkendegivelse
2: Den fuldstændige ansøgning

I fase 1, interessetilkendegivelse, skal projektansøgeren fremlægge en beskrivelse af projektets vigtigste karakteristika i overensstemmelse med kravene i den relevante indkaldelse af forslag.

I fase 2, den fuldstændige ansøgning, skal projektansøgeren fremlægge en detaljeret beskrivelse af projektet og al støttedokumentation. 

Udvælgelseskriterier og udvælgelsesprocedure

For hver ansøgning som Kommissionen modtager i tilkendegivelsesfasen vurderes projektets støtteberettigelse. Støtte berettigelsen afhænger af om de projekter, som har indsendt en ansøgning, opfylder udvælgelseskriterierne.

Udvælgelseskriterierne, som anvendes i tilkendegivelsesfasen, er;

 1. Effektivitet i form af potentiel undgåelse af drivhusgasemissioner. Hvis relevant sammenlignes effektiviteten med de benchmarks der er fastsat jf. kvotedirektivet (2003/87/EF)
 2. projektets grad af innovation sammenlignet med den nyeste teknologi
 3. projektets modenhed med hensyn til planlægning, forretningsmodel, finansiel og retlig struktur samt udsigter til at nå regnskabsafslutningen inden for en på forhånd fastlagt periode, der ikke overstiger fire år efter beslutningen om tildeling.

Opfylder projektet kun de første to kriterier vurderer Kommissionen, om projektets har potentiale til at kunne opfylde alle udvælgelseskriterierne, hvis det efterfølgende videreudvikles. Hvis projektet vurderes at have et sådan potentiale, kan projektet tildeles projektudviklingsstøtte*.

Opfylder projektet alle tre kriterier vil ansøgeren opfordres til at fremsende en fuldstændig ansøgning. Denne ansøgning bliver evalueret og prioriteret baseret på udvælgelseskriterierne. Hvorefter der udarbejdes en liste over forhåndsudvalgte projekter.

Udvælgelseskriterierne som anvendes i den fuldstændige ansøgningsfase er:

 1. De tre kriterier fra tilkendegivelsesfase
 2. teknisk og markedsmæssigt potentiale for udbredt anvendelse, gentagelse eller for fremtidige omkostningsreduktioner (skalerbarhed)
 3.  effektivitet med hensyn til de relevante projektomkostninger minus eventuelle bidrag til disse omkostninger fra projektansøgeren divideret med den samme beregnede mængde drivhusgasemissioner, som skal undgås i de første 10 driftsår.

*Definition af projektudviklingsstøtte.
Projekter, hvis planlægning, forretningsmodel og finansielle og retlige struktur ikke synes at være tilstrækkelig modne, og som kan have potentiale, kan modtage projektudviklingsstøtte og dermed opnå den nødvendige modenhed. Aktiviteter som kan finansieres ved hjælp af projektudviklingsstøtte er:

 1. forbedring og udvikling af projektdokumentation eller dele af projektets udformning med henblik på at sikre, at projektet er tilstrækkeligt modent.
 2. vurdering af projektets gennemførlighed, herunder de tekniske og økonomiske undersøgelser
 3. rådgivning om projektets finansielle og juridiske struktur
 4. projektansøgerens kapacitetsopbygning.

Ved projektudviklingsstøtte anses de relevante omkostninger for alle omkostninger i forbindelse med projektudvikling og innovationsfonden kan finansiere op til 100% af de relevante omkostninger vedr. projektudviklingsstøtten.

Ofte stillede spørgsmål

Kommissionen har udarbejdet en ofte stillede spørgsmål vedr. innovationsfonden, som kan findes her:

Innovation Fund Delegated Regulation - Frequently Asked Questions

Kathrine Roaldsdatter Fink
Fuldmægtig (+45) 3392 7798