Verifikation og akkreditering

Verifikation og akkreditering af verifikatorer

CO2-emissionen fra en produktionsenhed skal verificeres af en uvildig tredjepart efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 2018/2067 om verifikation og akkreditering (AV-forordningen). Denne uvildige tredjepart kaldes en verifikator. Verifikatorer skal være akkrediteret af et akkrediteringsorgan fra et EU-medlemsland. Omfanget af akkrediteringen angives ved brug af en række aktivitetsgrupper, der dækker de kvoteomfattede aktiviteter i kvotedirektivet. Ved valg af verifikator skal du være opmærksom på, om verifikatorens akkreditering dækker alle de kvoteaktiviteter, som netop din virksomhed er omfattet af.

Verifikatorer kan findes på de nationale akkrediteringsorganers hjemmesider, som du finder via linket til organisationen EA (European Accreditation, der er Europas samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer) neden for på siden.

Anlægsbesøg ved verifikation

Under verifikationsprocessen foretager verifikatoren et anlægsbesøg for blandt andet at vurdere funktionen af målere og overvågningssystemer, at udføre interview og indsamle materiale til blandt andet at kunne afgøre, om udledningsrapporten er fri for væsentlige ukorrekte angivelser. Som kvoteomfattet virksomhed er du forpligtet til at give verifikatoren adgang til alle dine anlæg (jf. artikel 21 i AV-forordningen).

Fritagelse for anlægsbesøg ved verifikation

Verifikatoren kan under visse betingelser beslutte ikke at foretage anlægsbesøg i forbindelse med verificering af udledningsrapporter. Den pågældende virksomhed skal i så fald anmode Energistyrelsen om tilladelse til det, med mindre der er tale om anlæg, der udleder mindre end 25.000 ton CO2 årligt. Se notat om fritagelse for anlægsbesøg længere nede på siden og artikel 31 i AV-forordningen. 

Her kan du finde yderligere information

EU-kommissionens side for Monitoring, reporting and verification

AV-forordning 2018/2067 finder du under EU-regler i Love-og-regler-CO2-kvoteordningen

Vejledning om verifikation og akkreditering

GD4 – Verification of FAR Baseline Data Reports and validation of Methodology Plans

DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond

EA – European Accreditation

Notat om fritagelse for anlægsbesøg

Verifikationsrapporten udfyldes lettest i Energistyrelsens online system EDO

Formularen i EDO følge EU-kommissionens excel-ark Verification report template, som også findes på i en dansk udgave: Skabelon for verifikationsrapport

Kontakt

Rikke Brynaa Lintrup
Specialkonsulent (+45) 3392 7530
Henrik Jensen Kiel
Specialkonsulent (+45) 3392 6697