EU's innovationsfond

Hvad er EU’s Innovationsfond?

EU Kommissionen har oprettet en Innovationsfond til støtte inden for kulstoffattige teknologier og processer i de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU ETS). Derudover kan der søges om støtte til projekter vedr. miljømæssig sikker opsamling og anvendelse af CO2 (carbon capture and use (CCU)). Der kan søges om støtte til produktion af produkter, der erstatter kulstofintensive produkter, som produceres i sektorer omfattet af kvoteordningen.  Ligeledes kan der søges støtte til at fremme opførelsen og driften af projekter med sigte på miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (Carbon capture and storage (CCS)), innovative vedvarende energikilder og teknologier til energilagring. 
Innovationsfonden vil støtte demonstrationsprojekter af nye banebrydende energiteknologier i stor skala inden for vedvarende energi, energilagring, industriprocesser samt optag, lagring og anvendelse af CO2. Fonden er finansieret af salget af 450 millioner CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Provenuet af salget er estimeret til 75 mia.kr., hvilket dog afhænger af kvoteprisen. 

Innovationsfonden støtter innovation inden for:

 • Energitunge industrier - sektorer omfattet af kvoteordningen (EU ETS)
 • Miljømæssig sikker opsamling og anvendelse af CO2 (CCU) - både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet
 • Miljømæssig sikker opsamling og geologisk lagring af CO2 (CCS) - både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet
 • Innovativ produktion af vedvarende energikilder - både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet
 • Innovative teknologier til energilagring - både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)

Mere information, kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside om Innovationsfonden.

Formålet med EU’s Innovationsfonden

Innovationsfondens hensigt, er at skabe økonomiske incitamenter til at investere i næste generation af kulstoffattige teknologier. Det vil i sidste ende styrke EU's konkurrenceevne ved at give EU-virksomheder mulighed for at blive førende på verdensplan, inden for disse teknologier.

Formålet med Innovationsfonden er at opnå succesfulde demonstrationsprojekter for banebrydende innovation inden for kulstoffattig teknologi. Projekterne som vil blive udvalgt, vil være innovative levedygtige demonstrationsprojekter.
Det forventes at Innovationsfondens portefølje bliver repræsenteret af en bred teknologisk og geografisk dækning.
Opbygningen af fonden vil være effektiv og enkel, der sikrer ansvarlighed, gennemsigtighed og videndeling. 

Udbetaling af tilskud

Innovationsfonden dækker op til 60% af de relevante projektomkostninger*. Op til 40% af støtten kan ydes som forudgående finansiering ved regnskabsafslutningen** for at fjerne risikoen ved projekterne, så projektansøgere hurtigst muligt kan gå videre med byggeriet. Dette vil også give projekterne incitament til at fremskynde deres regnskabsafslutning. De resterende 60% af støtten ydes projekterne i henhold til deres likviditetsbehov og når de når forudbestemte milepæle. Da støtte fra Innovationsfonden ikke dækker projektets totale omkostninger anbefales det, at støtte fra fonden kombineres med støtte fra andre EU- og medlemsstatsprogrammer. Dette anbefales, for at sikre en bred dækning af de yderligere omkostninger og risici, som er tilknyttet projektet.

 

Figur over proces

*Definition af relevante projektomkostninger.

De relevante omkostninger er defineret som de ekstraomkostninger, der påhviler projektansøgeren som følge af anvendelsen af innovative teknologier i tilknytning til nedsættelse eller undgåelse af drivhusgasemissioner.
De relevante omkostninger beregnes som forskellen mellem det bedste skøn over de samlede kapitaludgifter, nettonutidsværdien af driftsomkostninger og fordele, i løbet af 10 år efter idriftsættelsen af projektet. Beregningen skal derefter sammenlignes med en lignende beregning for en konventionel produktion, med samme kapacitet, udtrykt i effektiv produktion for det færdige produkt.

Findes der ikke en konventionel produktion som kan bruges til sammenligning, vil de relevante omkostninger være det bedste skøn over de samlede kapitaludgifter og nettonutidsværdien af de driftsomkostninger og fordele, som opstår i løbet af 10 år efter projektets idriftsættelse.

For mindre projekter, hvor de samlede kapitalomkostninger ikke overstiger €7.500.000, er de relevante projektomkostninger de samlede kapitaludgifter til projektet.

**Definition af regnskabsafslutning.

Regnskabsafslutningen er det tidspunkt i projektets udviklingscyklus, hvor alle projekt- og finansieringsaftaler er underskrevet, og alle de deri nødvendige betingelser er opfyldt. 

Tilbagebetaling af støtte

Den udbetalte støtte afhænger af den verificerede undgåelse af drivhusgasemissioner, på grundlag af årlige rapporter indsendt af projektansøgeren, for en periode på mellem 3 og 10 år efter idriftsættelsen. Den endelige årlige rapport fra projektansøgeren omfatter de samlede undgåede drivhusgasemissioner i hele rapporteringsperioden. Hvis de samlede undgåede drivhusgasemissioner i hele rapporteringsperioden er lavere end 75% af den samlede mængde, der efter planen skal undgås, skal det beløb, der er betalt eller skal betales til projektansøgeren enten inddrives eller nedsættes forholdsmæssigt.

Lykkedes det ikke at idriftsætte projektet til den fastsatte tid, eller projektansøgeren ikke har godtgjort nogen reel undgåelse af drivhusgasemissioner, inddrives det udbetalte beløb efter regnskabsafslutning.  

Både grundlaget for inddrivelse og procedure for inddrivelsen vil fremgå i de enkelte projekters aftaledokumenter.

Lovgivning

Reglerne for Innovationsfonden reguleres i forordning 2019/856 vedr. anvendelse af innovationsfonden. Forordningen blev udstedt af Kommissionen d. 26. februar. Læs forordningen på dansk.

Ansøgningsrunder

Det er planlagt at Innovationsfonden skal afholde regelmæssige ansøgningsrunder frem til 2030.
Der er ikke fastsat en tidsplan for hvornår ansøgningsrunderne vil ske.
 

Ansøgnings- og udvælgelsesprocedure

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren er opdelt i to faser, for at reducere omkostninger og administrative byrder for projektansøgere. Den tofasede ansøgningsprocedure skal forenkle og fremskynde både forberedelserne for ansøgerne og gøre det muligt at indkredse modne projektforslag på forhånd. For små projekter, hvor kapitalomkostningerne ikke overstiger €7.500.00, kan der anvendes en forenklet ansøgningsprocedure.
De to faser er:

 1. Interessetilkendegivelsesfasen
  Under denne fase skal projektansøgeren fremlægge en beskrivelse af projektets vigtigste karakteristika i overensstemmelse med kravene i den relevante indkaldelse af forslag.
 2.  Ansøgningsfasen
  Under denne fase skal projektansøgeren fremlægge den fuldstændige ansøgning, som skal indeholde detaljeret beskrivelse af projektet og al støttedokumentation. 

Udvælgelsesprocedure samt udvælgelseskriterier

For hver ansøgning som Kommissionen modtager i tilkendegivelsesfasen vurderes projektets støtteberettigelse. Støtte berettigelsen afhænger af om de projekter, som har indsendt en ansøgning, opfylder udvælgelseskriterierne.

Udvælgelseskriterierne, som anvendes i tilkendegivelsesfasen, er:

 1. Effektivitet i form af potentiel undgåelse af drivhusgasemissioner. Hvis relevant sammenlignes effektiviteten med de benchmarks der er fastsat jf. kvotedirektivet (2003/87/EF)
 2. Innovationsgrad - projektets grad af innovation sammenlignet med den nyeste teknologi
 3. Modenhed - projektets modenhed med hensyn til planlægning, forretningsmodel, finansiel og retlig struktur samt udsigter til at nå regnskabsafslutningen inden for en på forhånd fastlagt periode, der ikke overstiger fire år efter beslutningen om tildeling.

Opfylder projektet kun de første to kriterier vurderer Kommissionen, om projektets har potentiale til at kunne opfylde alle udvælgelseskriterierne, hvis det efterfølgende videreudvikles. Hvis projektet vurderes at have et sådan potentiale, kan projektet tildeles projektudviklingsstøtte*.

Opfylder projektet alle tre kriterier vil ansøgeren opfordres til at fremsende en fuldstændig ansøgning. Denne ansøgning bliver evalueret og prioriteret baseret på udvælgelseskriterierne. Hvorefter der udarbejdes en liste over forhåndsudvalgte projekter.

Udvælgelseskriterierne som anvendes i ansøgningsfasen er:

 1. De tre kriterier fra tilkendegivelsesfase
 2. Skalerbarhed – projektets teknisk og markedsmæssigt potentiale for udbredt anvendelse, gentagelse eller for fremtidige omkostningsreduktioner.
 3. Effektivitet med hensyn til de relevante projektomkostninger minus eventuelle bidrag til disse omkostninger fra projektansøgeren divideret med den samme beregnede mængde drivhusgasemissioner, som skal undgås i de første 10 driftsår.

*Definition af projektudviklingsstøtte.

Projekter, hvis planlægning, forretningsmodel og finansielle og retlige struktur ikke synes at være tilstrækkelig modne, og som kan have potentiale, kan modtage projektudviklingsstøtte og dermed opnå den nødvendige modenhed. Aktiviteter som kan finansieres ved hjælp af projektudviklingsstøtte er:

 1. forbedring og udvikling af projektdokumentation eller dele af projektets udformning med henblik på at sikre, at projektet er tilstrækkeligt modent.
 2. vurdering af projektets gennemførlighed, herunder de tekniske og økonomiske undersøgelser
 3. rådgivning om projektets finansielle og juridiske struktur
 4. projektansøgerens kapacitetsopbygning.

Ved projektudviklingsstøtte anses de relevante omkostninger for alle omkostninger i forbindelse med projektudvikling og innovationsfonden kan finansiere op til 100% af de relevante omkostninger vedr. projektudviklingsstøtten.

Kommende indkaldelse af ansøgninger

Den kommende ansøgningsrunde til EU’s innovationsfond med op til 4 mia. EUR i puljen forventes åbnet den 23. november 2023 og vil være en fælles indkaldelse til grønne projekter for alle berettigede sektorer i samtlige projektstørrelser. Den foreløbige frist for ansøgninger ligger den 9. april 2024.

Kommende konkurrenceudbud

 

Der er afsat 800.000 EUR til første pilot-konkurrenceudbud, som er øremærket til produktion af grøn brint. Støtten vil blive tildelt som en fast præmie, €/kg. Verificeret og certificeret RFNBO produceret brint. 
Konkurrenceudbudsrunden forventes åbne den 23. november 2023, sammen med ansøgningsrunden og forventes at lukke den 8. februar 2024, eller når budgetgrænsen er nået.

Kommende begivenheder

Info-dag om pilot-auktion - IF23 Auction 

Den European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) og EU Kommissionens DG Climate Action afholder en gratis online Info-dag om pilot-auktionen (IF23 Auction), som vil støtte production af grøn brint.  

Dato: 30. november 2023
Tidspunkt: 10:00-12:30 CET

Form: ONLINE - Livestream

Status: Åbent for tilmelding 

Deadline for tilmelding: 29. november 2023, kl. 17:00 (CET)

Tilmelding kan ske via begivenhedens hjemmeside, hvor man også kan finde mere information om Infodagen samt dagens program. 
Du kan også se optagelsen fra begivenheden på ovennævnte hjemmeside.

Info-dag om kommende ansøgningsrunde - IF23 Call 

Den European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) og EU Kommissionens DG Climate Action afholder en gratis online Info-dag om kommende ansøgningsrunde (IF23 Call), som vil være en fælles indkaldelse til grønne projekter for alle berettigede sektorer i samtlige projektstørrelser. 

Dato: 7. december 2023
Tidspunkt: 10:00-17:30 CET

Form: ONLINE- Livestream

Status: Åbent for tilmelding

Deadline for tilmelding: 5. december 2023, kl. 17:00 (CET)

Tilmelding kan ske via begivenhedens hjemmeside, hvor man også kan finde mere information om  begivenheden samt dagens program. 

National info-dag

Danske ansøgere kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 18. januar 2024, hvor der afholdes en national informationsdag om indkaldelsen og ansøgningsmulighederne.

Nærmere information følger snarest. 

Dato: 18. januar 2024

 

National Info Day 18.01.2024


Danish National Info Day on the EU Innovation Fund to present IF23 Call and IF23 Auction and one-to-one orientation dialogue meetings

The Danish Energy Agency and the European Commission: CINEA and the Representation in Denmark invites project developers, project promoters as well as all interested stakeholders to National Info Day on the 18th of January 2024 on the now open call EU Innovation Fund 2023 Call (IF23 Call) and EU Innovation Fund 2023 Auction (IF23 Auction).

Danish stakeholders have the opportunity to receive high-level orientation and guidance about the IF23 Call and IF23 Auction.

The event will take place at:

Venue:              Danish Energy Agency

                          Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Copenhagen V, Denmark

Date:                  18th of January 2024

Time:                 13:00-15:00 CET

Form:                 In-person

Language:        English

Status:               Open for registration until 16th of January 2024 COB.

You can register through this link

Please register no later than Tuesday, 16th of January 2024, COB.

Tentative Agenda:

 • 12:30-13:00 registration
 • 13:00-13:15 Welcome and introduction speech

Mr. Claus Henrik ANDERSEN, Head of Secretariat

Mr. Stefan Welin, Deputy Head of Representation, EU Commission’s Representation in Denmark

 • 13:15-14:30 Presentation of the IF23 Call and IF23 Auction

Deep dive: award criteria

 • degree of innovation
 • GHG emission avoidance potential
 • technical, financial and operational maturity
 • replicability
 • cost efficiency.

Mr. Roman DOUBRAVA, Head of Unit Innovation Fund – CINEA

Mr. Alban VITAL, Senior Financial Engineering Manager – CINEA

 • 14:30-15:00 Q & A

One-to-one orientation dialogue meetings

Danish project developers and project promoters will as well have the opportunity to discuss project proposals and ask specific question through one-to-one orientation dialogue meetings.

The one-to-one meetings will be held between the project developer and representatives of CINEA. The project developers can get detailed information on the call for applications, e.g. potential project outline and questions related to the call text in general.

There are limited 20-minute time slots available and the time slots will be allocated on a first come first served basis.

Project specific questions, including questions on GHG Methodology must be avoided and will not be answered during the discussions.

The one-to-one meetings will take place at:

Venue:              Danish Energy Agency

                          Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Copenhagen V, Denmark

Date:                  18th of January 2024

Time:                 09:00-12:00 and 15:00-16:00 CET

Form:                 In-person

Language:        English

You can now send request for one-to-one meeting through this link

Please send your request no later than Tuesday, 9th of January 2024, COB.

Participation in the orientation dialogue meetings

The target audience for the one-to-one orientation meetings are project developers and project promoters of Danish projects, considering applying for this program at the current open call and auction

Upon receipt of registration and if time slot is available, project developers will receive a confirmation e-mail with further details regarding the one-to-one meeting.

Background and further information

On the 23d of November 2023 the European Commission launched the IF23 Call and IF23 Auction with a total budget amounting to EUR 4,8 billion. 

The current call will fund all sizes projects within the following topics:

The deadlines for submitting project proposals are 8th of February 2024 for the IF23 Auction and 9th of April 2024 for the IF23 Call.

You can apply via the EU Funding and Tenders portal.

More information can also be found on the following websites: 

Danish Energy Agency’s website regarding EU Innovation Fund.

EU Commission’s website for EU Innovation Fund.

CINEA’s website for EU Innovation Fund.
 

Other related external events in January

Green Futures Summit: Navigating EU Funding for Innovations in Danish Industries

For more information visit Danish Industry’s event page.

For any questions regarding the event, please contact:

Eleni Borisova, NCP                  elbo@ens.dk                               +45 33 92 66 66

Kathrine Roaldsdatter Fink   kfi@ens.dk                                   +45 33 92 77 98

Jan Engelbreckt Bünger           jbu@ens.dk                                 +45 33 92 75 89

Kontakt

Kathrine Roaldsdatter Fink
Fuldmægtig (+45) 3392 7798
Eleni Borisova
Fuldmægtig (+45) 3392 6666