Dansk energipolitik

Danmark skal være uafhængigt af kul, olie og gas i 2050

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være uafhængig af de fossile brændsler – kul, olie og gas – i 2050. Det betyder, at Danmark i 2050 skal kunne producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug. Derfor skal energiforsyningen omstilles, så den er baseret på vedvarende energikilder, som eks. vind, sol, biomasse og geotermi. Det er en krævende opgave, men gennemfører Danmark omstillingen, kan det medvirke til at løse to udfordringer i fremtiden, nemlig spørgsmålet om forsyningssikkerhed og klimaudfordringen.

Omstillingen vil give større energiforsyningssikkerhed 

En stabil og sikker energiforsyning er vigtig i et moderne samfund, og mange af samfundets vitale funktioner er sårbare over for svigt i energiforsyningen i kortere eller længere perioder. Omstillingen til vedvarende energi vil betyde, at energien fremover i vidt omfang vil blive produceret både lokalt og regionalt og at Danmark i højere grad vil drage nytte af det europæiske samarbejde om energiproduktion, mens behovet for import af fossile brændstoffer vil være reduceret.

Omstillingen vil reducere de danske drivhusgasudledninger

En reduktion i forbruget af fossile brændsler i energiforsyningen til el, varme, industriel proces og transport vil naturligt medføre betydelige reduktioner i de drivhusgasudledninger, der knytter sig til den danske energiproduktion. Omstillingen til vedvarende energikilder skal således også ses som et væsentligt bidrag til opfyldelsen af EU’s ambition om at reducere drivhusgasudledningen fra EU med 80-95 pct. i 2050 i forhold til 1990.   

Hvordan omstiller man energisektoren

Der kan overordnet set peges på to væsentlige strategier, når det gælder omstillingen af energisystemet. Man kan øge andelen af vedvarende energi og man kan sikre energieffektiviseringer. 
Betegnelsen vedvarende energi dækker over forskellige kilder, hvor vind, biomasse og biogas er de primære kilder i Danmark. Jordvarme og sol er vedvarende energikilder, som på sigt vil udgøre en stigende andel af den danske energiforsyning.  Øget brug af vedvarende energi medfører mindre behov for fossile brændsler og reduktion i udledningen af drivhusgasser. 
Andelen af vedvarende energi i den danske energiforsyning er steget markant gennem de sidste årtier, og det forventes at stige frem mod 2020 og derefter. Det er især andelen af vind og biomasse i energiforsyningen, der forventes at stige. 

Du kan læse mere om de forskellige vedvarende energikilder på Energistyrelsen hjemmeside.

Energieffektiviseringer er en helt central del af dansk energipolitik. Målet er at reducere mængden af primær energi, der skal tilføres energisystemet, gennem effektivisering af produktionen eller forbruget af energi. .  Der er brug for energieffektivisering i alle dele af energiforsyningen. Når spildvarmen på et elektricitetsværk anvendes til fjernvarme, øger det effektiviteten i energisystemet. Og i forbrugsledet skal der både i husholdninger, virksomheder og i de offentlige institutioner arbejdes på at effektivisere den energi, der skal bruges. 

Du kan læse mere om energieffektivisering og energibesparelser 

Energipolitiske aftaler 

Dansk energipolitik har traditionelt været styret af energipolitiske aftaler, der er indgået med en bred kreds af Folketingets partier. Den brede opbakning sikrer stabilitet i forhold til den førte energipolitik, hvilket er vigtigt for energibranchens parter, fordi investeringerne i energisektoren ofte er meget langsigtede.  

Den seneste store energipolitiske aftale blev indgået i juni 2018. Regeringen indgik aftalen med alle Folketingets partier og indebærer massiv grøn satsning frem mod 2030. Læs Energiaftalen af juni 2018

Energiaftalens analyser 

Som en del af den tidligere energiaftale fra marts 2012 blev det besluttet at igangsætte en række analyser og udredninger af forskellige dele af den danske energisektor. Formålet var at sikre et tilstrækkeligt videngrundlag til at træffe beslutninger, der kan understøtte de mest økonomiske og effektive løsninger til omstillingen af energiforsyningen til ren vedvarende energi.

Læs om de forskellige analyser og udredninger

Analyser og baggrundspapirer
Lars Georg Jensen
Chefkonsulent (+45) 2538 2872