Drikkevand, spildevand og vandselskaberne

Ansvaret for vandsektoren er delt

Energistyrelsen har ansvaret for reglerne om betaling for drikkevand og spildevand samt reglerne om vandsektorens økonomiske organisering og forhold. 

Miljø- og forsyningsaspektet i drikkevand- og spildevandsforsyningen varetages af Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Økonomisk regulering og organisering

De fleste vand- og spildevandsforsyningsselskaber er omfattet af vandsektorloven, der stiller en række krav til deres økonomi og til organisering og sammenligning af deres virksomheder. I vandsektorlovgivningen er der for eksempel fastsat regler om, at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte rammer med henblik på at sikre effektivitet og stabile priser for forbrugerne.

Læs mere om den økonomiske regulering

Betaling og leveringsvilkår for vand

De fleste forbrugere er tilsluttet en almen vandforsyning. Reglerne for betaling for drikkevand i vandforsyningsloven regulerer, hvordan de almene vandforsyninger får dækket deres omkostninger til indvinding, behandling og distribution af vand til forbrugerne.

Læs mere om forholdet mellem forbrugeren og vandforsyningen

Betaling og leveringsvilkår for spildevand

Alle, der afleder spildevand til kloakken, betaler for transport og rensning af spildevandet. Reglerne for betaling for afledning af spildevand regulerer, hvordan spildevandsselskaberne får dækket deres omkostninger til behandling af spildevandet.

Læs mere om reglerne for betaling af spildevand

Oplysninger om grænseværdier mv.

Hvis du vil vide mere om reglerne for tilslutning til kloak, grænseværdier for spildevand, drikkevandskvalitet og indvindingstilladelser, kan du læse om det på 
Miljøstyrelsens hjemmeside 

Hjælpeordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Grundejerne kan søge om at være med i en ordning, der dels giver lempeligere frister for at gennemføre kommunens påbud og dels giver ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning for betalingen af selve spildevandsløsningen. Læs mere om hjælpeordningen

Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.

Vandselskabers finansiering af klimatilpasningen

Ved skybrud overbelastes mange kloakker ud over deres kapacitet. Spildevandsselskaber har mulighed for at medfinansiere klimatilpasningsprojekter til imødekommelse af skybruddene på kommunal og privat ejendom, som har dobbelte formål, herunder fx også rekreative formål.

Læs mere om mulighederne

Kontakt

Anita C. Jakobsen
Fuldmægtig (+45) 3392 6652
Mere om Vand