Fakta om fremstillingsvirksomheders muligheder for prisovervæltning

Hvad er prisovervæltning

Fremstillingsvirksomheder bliver påvirket af stigning i energipriserne og en stigning kan påvirke virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomheder har dog i visse tilfælde muligheder for at overvælte en del af meromkostningen på forbrugerne i form af højere forbrugerpriser, så virksomhederne dermed begrænser deres indtjeningsfald. 

Virksomhederne kan således i varierende grad overvælte energiprisstigninger i detailpriserne, hvis virksomhederne påføres ensidige danske energiprisstigninger - altså energiprisstigninger, der kun sker i Danmark – f.eks. gennem afgifter. Den del af afgiftsstigningerne, der ikke overvæltes i detailpriserne, reducerer virksomhedernes overskud (bundlinjeeffekt). 

Fire centrale vilkår for prisovervæltning

I en undersøgelse fra 2015, som COWI udførte for Energistyrelsen, konkluderede COWI, at fremstillingsvirksomheders muligheder for prisovervæltning generelt bestemmes af fire centrale vilkår. Vilkårene bestemmer samlet set muligheden for prisovervæltning. 

  1. Udenlandsk konkurrence: Danske virksomheder, der konkurrerer på et internationalt marked, har begrænsede muligheder for prisovervæltning. De vil altid opleve et tab af overskud og typisk også tab af markedsandele, hvis de udsættes for nationalt stigende energipriser. 
  2. Konkurrenceniveauet: Hvis der ikke er udenlandsk konkurrence, men hård national konkurrence, vil en omkostningsforhøjelse i høj grad blive overvæltet i prisen. Det skyldes, at virksomhederne kun har ganske lavt overskud, når der er hård konkurrence. 
  3. Forbrugernes prisfølsomhed: Hvis forbrugerne er meget prisfølsomme, vil virksomhederne i højere grad forsøge at undgå prisstigninger ved selv at bære de stigende energiomkostninger og dermed reducere virksomhedernes overskud.
  4. Energiintensitet: Energiintensive virksomheder vil blive ramt relativt hårdt af stigende energipriser.  

I nedenstående tabel præsenteres betydningen af disse vilkår i et skitsemæssigt modeleksempel ved antagelse om, at danske, men ikke udenlandske virksomheders energiomkostninger, øges med 10 pct.

Tabel 1. Betydning af 10 pct. energiprisstigning i Danmark alene, for virksomheder med forskellige forudsætninger.

Konkurrence Prisfølsomhed Energiintensitet Udenlandsk konkurrence Overvæltning, pct. Ændring i overskud
Stærk Høj Høj Ja Ingen mulighed for overvæltning -100 %
Nej 70 %  -85 %
Svag Lav Lav Nej 25 % -5 %

Kilde: Beregning på CAPOC-modellen, COWI.

Fire udvalgte produkter – mursten, mælkepulver, potteplanter og pesticider

COWI har for Energistyrelsen gennemført modelberegninger af konsekvenserne af en national stigning af danske virksomheders energiomkostninger på 10 pct. for fire udvalgte produkter: mursten, mælkepulver, potteplanter og pesticider, produkter, der alle er meget forskellige. De fire produkter er ikke nødvendigvis repræsentative for danske produktionsvirksomheder, men er valgt for at belyse betydningen af konkurrence, energiintensitet, prisfølsomhed samt formodet international konkurrence, bl.a. i lyset af transportomkostningerne.

Analysen viser, at selv med prisovervæltning vil en sådan energiprisstigning medføre tab af overskud for alle fire produkttyper. Af disse produkter vil især producenter af potteplanter blive ramt. 

  • Potteplanteproducenter vil opleve, at deres overskud reduceres med 7 pct. af overskuddet, da de både er udsat for international konkurrence og er en energiintensiv industri med høje energiomkostninger. 
  • Producenter af mursten kan i højere grad overvælte omkostningerne på forbrugerprisen, da der kun er beskeden international konkurrence, og mister derfor kun 3 pct. af overskuddet. 
  • Producenter af mælkepulver og pesticider er begge udsat for stærk international konkurrence og kan ikke overvælte en national omkostningsstigning på forbrugerprisen, men må tage omkostningen af overskuddet. Produktionen af mælkepulver er mere energiintensiv end pesticidproduktionen, og tabet af overskud på 6 pct. er derfor større end det tilsvarende tab på 3 pct. for pesticidproducenten, på trods af at overvæltningsgraderne er på niveau for de to produkter. 

I tabel 2 nedenfor, er de beregnede effekter for de fire produkter samlet i et skema.

Tabel 2. Beregnede effekter af en ensidig dansk stigning i energiomkostningerne på 10 % for fire udvalgte produkter.

  Potteplanter Mælkepulver Pesticider Mursten
Stigning i energiomkostninger1 23 mio. kr. 11 mio. kr. 6 mio. kr. 19 mio. kr.
Tab af overskud 10 mio. kr. 22 mio. kr. 12 mio. kr. 1,5 mio. kr.
Overvæltningsgrad 58 % 100 % 97 % 93 %
Ændring i overskud -7 % -6 % -3 % -3 %

Kilde: Beregning på CAPOC-modellen, COWI.
1 Efter tilpasning af markedsandele til den nye situation med højere energipriser.