Fakta om elpriser for erhverv og industri

Den pris virksomhederne betaler for el påvirker deres konkurrencevilkår – jo billigere el, jo bedre konkurrencevilkår. Den samlede elpris indgår som en faktor i virksomhedernes samlede elomkostninger og afhænger af flere forskellige faktorer.

Den samlede elpris

I den samlede elpris medregnes både markedsprisen på el, betaling til elhandelsselskaberne, distributionsomkostninger, herunder transportomkostninger, PSO-betaling og afgifter, men ikke fradragsberettiget moms.

Den samlede pris påvirkes blandt andet af energileverandørernes og -producenternes effektivitet (i f.eks. el- og kraftvarmeproduktionen og distributionen), samt ændringer i afgifter, kvotepriser og PSO-betaling.

El-, gas- og fjernvarmedistribution er monopolvirksomhed, der er underlagt offentlig regulering. Reguleringen har således også betydning for erhvervslivets energiomkostninger.Energistyrelsen indsamler data fra elhandelsselskaber i Danmark hvert halve år og beregner gennemsnits-elpriser for erhverv på baggrund heraf. Disse tal indberettes til Eurostat, der udarbejder en samlet statistik for elpriserne i Europa. 

Se Energistyrelsens seneste el- og gasprisstatistikker 

Se Eurostats statistik for elpriserne i Europa

Elprisens udvikling opdelt på enkeltkomponenter

Figur 3 viser udviklingen i elprisen for danske erhvervsvirksomheder med et årligt elforbrug på 20-70 GWh opdelt på enkeltkomponenter. Elmarkedsprisen og PSO'en udgør den største del af elprisen. Dertil kommer betaling for transmission og distribution (lokal net). Hvis en virksomhed aftager el på et højere spændingsniveau end 10 kV-nettet, kan virksomheden spare en del af distributionstariffen. 

graf: Elpris for erhverv

Anm.: 2017-priser. Fra 2014 er der ændret opgørelsesmetode af elmarkedsprisen. Kilde: Dansk Energi, Energistyrelsen og Eurostat

Fra 2017 flyttes PSO-udgifterne gradvist til finansloven og PSO-afgiften udfases tilsvarende gradvist fra 2017 med fuld udfasning 1. januar 2022. Det betyder, at PSO-afgiften for erhverv gradvist vil blive mindre frem mod 2022.

Se elprisdata og regneværktøjer til generering af andre elprisfigurer.