Tilsyn og kontrol med ordningerne for energikrav

Kontrol af produkter

Indtil 1. august 2018 har Energistyrelsen været ansvarlig for at føre tilsyn med krav til produkter.  Som følge af Regeringens Bedre Balance II har Sikkerhedsstyrelsen per 1. august 2018 overtaget Energistyrelsens opgave som tilsynsførende myndighed for kontrol af produkter.

Tilsyn af produkter bliver ført for at overholde reglerne om EU’s energimærkning og ecodesign i Danmark. Tilsynet skal sikre, at produkter der markedsføres i Danmark overholder kravene, og at forbrugerne kan stole på energimærkningen. Endvidere bidrager tilsynet til at sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder. Tilsynet omfatter fire typer af kontroller:

 • Kontrol af hjemmesider
 • Butikskontrol (fysisk og web)
 • Dokumentkontrol
 • Kontrolmålinger

Kontroltyper

Kontrol af hjemmesider

For mange produkter omfattet af ecodesign er der krav om, at leverandøren skal gøre en række informationer om produktet tilgængelige på deres hjemmeside. Disse informationer kan f.eks. omhandle energiforbrug og særlige funktioner eller ydelsesparametre.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med om disse informationskrav bliver overholdt.

Sådan foretages kontrollen

Sikkerhedsstyrelsens kontrol af informationskravene på internettet foregår ved at udvælge hjemmesider enten i forbindelse med anden kontrol eller ved stikprøve som en indsats overfor hjemmesider generelt.  De aktuelle leverandører bliver informeret om kontrollen, uanset om hjemmesiden lever op til kravene eller ej.

Butikskontrol (fysisk og web)

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at forhandlere af energimærkede produkter synliggør energimærket og andre relevante produktoplysninger i deres butikker. Dette gælder også for webbutikker.

Krav til synlighed

 • Forbrugeren skal inden køb af et produkt kunne se energimærket og andre relevante produktoplysninger.
 • Alle energimærkede produkter, som udstilles i butikker, skal vise det korrekte energimærke.
 • Det er ikke tilladt at bruge en sort/hvid kopi af mærket eller dække energimærket med andre mærker.
 • Det er ikke tilladt at nedfotografere energimærkets størrelse eller udformning. Energimærket må gerne gøres større – blot det sker proportionelt, altså så ingen dimensioner ændres.
 • På webbutikker skal energimærke og datablad være tilgængeligt sammen med prisen på produktet. 
Dokumentkontrol

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer producenter og leverandørers dokumentation for at sikre, at oplysninger om energimærkning er korrekte, og at dokumentationen viser, at krav til ecodesign er overholdt.

Krav til dokumentation

Producenter og leverandører skal overholde kravene til den dokumentation, der vedrører det energimærkede produkt:

 • Oplysningerne givet på energimærket skal være korrekte.
 • Det skal være påvist, at produktet overholder minimumskrav fra ecodesign.

Producenterne skal indlevere den tekniske dokumentation for produktet. Kravene varierer fra produkt til produkt.

Læs mere om produktkrav

Sådan foretages kontrollen

Der føres løbende kontrol med, at kravene til dokumentation bliver overholdt, blandt andet:

 • Reklamer
 • Tekniske salgsmaterialer
 • Datablade/oplysningsskemaer
 • Brugermanualer
 • Hjemmesider
 • Overensstemmelseserklæringer

På baggrund af resultaterne udvælges de produkter, der skal kontrolmåles i et laboratorium.

Kontrolmålinger

Måling af produkter

Sikkerhedsstyrelsen udfører kontrolmåling af produkter og følger op på resultaterne i forhold til producenter og leverandører. Formålet er, at kontrollere om oplysningerne på energimærkerne og i leverandørernes tekniske dokumentation er korrekte, og om produkterne overholder ecodesignkravene til energieffektivitet.

Der udvælges hvert år et antal produkter til måling – ofte i forbindelse med en dokumentkontrol. Målingerne udføres efter gældende målestandarder, på et uafhængigt og så vidt muligt akkrediteret målelaboratorium.

Håndtering

Hvis målingen viser, at produktet ikke overholder ecodesignkrav og/eller krav til energimærkningsoplysninger, tages der kontakt til leverandøren eller producenten og beder om at få rettet op på afvigelsen. Leverandøren/producenten har så tre muligheder:

 • At acceptere resultatet og ændre mærkning eller produkt, så det overholder kravene
 • At få produktet testet yderligere for at fastslå, om det lever op til kravene eller ej
 • At tilrette produktet, så det enten lever op til minimumskravene eller lever op til de angivne oplysninger

Hvis produktet forsat ikke overholder kravene og leverandøren ikke på den baggrund ændrer mærkningen, ændrer produktet eller trækker produktet tilbage, politianmeldes den ansvarlige.

Omkostningerne ved tilsynet vil blive faktureret den ansvarlige, hvis tilsynet påviser fejl. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke udskrive bøder, men politianmelder i særligt grove tilfælde eller ved gentagende overtrædelser.

Kontrol med Energy Star

EU og USA samarbejder om Energy Star-ordningen for it-udstyr. I USA er ordningens produktregistrering baseret på, at produkter på forhånd testes af uafhængig tredjepart (tredjepartscertificering). I EU registreres produkterne på basis af producenternes egne oplysninger/tests (selvcertificering). 

EU-Kommissionen er ansvarlig for, at Energy Star-logoet bruges korrekt i EU, og at logoet kun bruges på registrerede produkter.

De enkelte medlemsstater, herunder Danmark, er forpligtet til at samarbejde med EU-Kommissionen, hvis der er behov for sanktioner i de enkelte lande.