Strategiske partnerskaber

Energistyrelsen har i perioden 2013 - 2015 ydet støtte til et antal større partnerskaber, der bl.a. vurderes at føre til omkring 3.000 nye elbiler, 4 biogastankstationer, 50 - 100 tunge gasdrevne køretøjer samt 4-5 brinttankstationer i Danmark. Partnerskaberne opstod som en del af regeringens strategi for energieffektive køretøjer, hvor der i energiaftalen fra 2012 blev afsat 85 mio. kr. til gennemførelse af en række strategiske partnerskaber, der skulle fremme el-, gas- og brændselscelledrevne køretøjer.

I tabellen finder du mere information om de støttede partnerskaber kan findes [her].

Partnerskabstitel Resumé Projektejer Tilsagn Tilskudsrunde
Offentlig opladning til el-bybiler E.ON har fået støtte til at etablere en ladeinfrastruktur til et el-baseret bybilprojekt, som vil sørge for ladeinfrastruktur til 400 delebiler i Københavnsområdet. E.ON Danmark A/S 2.604.000 kr. 2013
Hovedstadsregionens elbilpartnerskab Region Hovedstadens elbilpartnerskab sætter sammen med private virksomheder og kommunerne i regionen 954 elbiler på vejene. Som en del af partnerskabet er oprettet et tilbud til alle kommuner en fælles indkøbsfunktion sammen med Københavns Kommune, der kan hjælpe med udbud af elbiler og rabatter ved storkøb. Region Hovedstaden/Copenhagen Electric 6.125.201 kr. 2013 og 2014
Elbilpartnerskab i Østjylland Dansk Elbil Alliance og Insero E-moblity organiserer et partnerskab, hvor kommuner, virksomheder og organisationer har fået støtte til anskaffelse af samlet 473 elbiler. Dansk Elbil Alliance 5.997.600 kr. 2013 og 2014
Udlejning af elbiler til privatkunder, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark Avis Danmark A/S har fået støtte til gennemførelse af et partnerskab, hvor AVIS tilbyder en attraktiv, målrettet og fleksibel leasing af 400 elbiler til kommuner, virksomheder og private. AVIS A/S 6.954.220 kr. 2013
LeasePlan LeasePlan leder et partnerskab, der skal afsætte 225 elbiler til kontorhoteller, kommunale flådeleasing og delebilsløsninger og virksomhedsflådeleasing. LeasePlan 2.735.558 kr. 2014
Elbiler til borgere uden adgang til egen P-plads Dansk Elbil Alliance leder og koordinerer en gruppe af ladeoperatører, der sammen skal løse problemstillingen om opladning af elbil for borgere uden adgang til egen p-plads. Sammen med projektets følgegruppe, bl.a. bestående af kommuner, vil projektet beskrive en række case-eksempler, mht. barrierer og løsninger for opladning af elbil for borgere uden adgang til egen p-plads. Formålet er at sikre, at denne gruppe af borgere, som i dag ikke har adgang til at lade en elbil op (og derfor i praksis er afskåret fra at anskaffe sig en), i fremtiden vil kunne få adgang til en ladeløsning, og dermed mulighed for at anskaffe sig en elbil. Når disse case-eksempler er beskrevet, vil projektet afprøve udrulningen af disse løsninger i praksis. Løsningerne vil kunne bruges i alle dele af Danmark. Dansk Elbil Alliance 500.000 kr. 2014
H2DK-Brint til transport i Danmark Danish Hydrogen Fuel har i partnerskab med Brint og Brændselscelle Partnerskabet søgt om støtte til at etablere og drive 4 til 5 brinttankstationer i Danmark. 3-4 af disse kommer til at ligge i byerne Aarhus, Odense, Esbjerg og Herning. Herudover etableres en tankstation på en af landets motorvejsstrækninger. Sammen med de eksisterende 6 brinttankstationer vil dette sikre et landsdækkende netværk af brinttankstationer - som det første land i verden. Netværket af tankstationer vil hermed sikre, at anvendelsen af brintbiler kan være en mulighed i hele landet. Dette vil understøtte den igangværende markedsintroduktion af brintbiler. Danish Hydrogen Fuel 9.769.968 kr. 2015
Nordjysk Partnerskab for biogas til tung transport Partnerskabet består af Region Nordjylland, Ålborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Nordjyllands Trafikselskab og HMN Naturgas. Frederikshavn vil indsætte to gas bybusser og Region Nordjylland vil indkøbe to gas lastbiler og udvide eksisterende tankanlæg i henholdsvis Frederikshavn og Ålborg. Begge anlæg får offentlig adgang. Projektets formål er at indhøste erfaringer med gasdrift, fremme afsætning af køretøjer, styrke markedet og udrulning af fas infrastruktur. Projektet skal understøtte den igangværende udbygning af Nordjysk Partnerskab for Biogas i tung transport og skal desuden understøtte de aktiviteter, der er på biogasproduktionssiden i Nordjylland. Region Nordjylland 714.800 kr. 2015
Partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland Partnerskabet består af HMN Naturgas, Midttrafik, Planenergi, Agro Businesspark, Region Midtjylland og følgende kommuner: Holstebro, Skive, Aarhus, Randers, Skanderborg, Favrskov, Odder, Struer, Lemvig, Rinkjøbing-Skern, Viborg og Silkeborg. Projektet vil skabe en infrastruktur til biogas i Midtjylland. Fokus er i første omgang rettet mod etablering af en gasstation i Skive og vil involvere omlægning af 4 bybusser til gasdrift med yderligere mulighed for at omstille hele den tunge trafik i regionen i biogasdrift via certifikater fra regionens biogasprojekter. HMN Naturgas I/S 1.825.000 kr. 2015
Accelerering af den grønne omstilling i tung transport i Storkøbenhavn E.ON Danmark A/S og OK a.m.b.a. ønsker i et partnerskab at skabe grundlag for, at gaskøretøjer indfases hos eksisterende store flådejere, til at varetage driftsopgaver, fokuseret på renovationsopgaver i Storkøbenhavn. En biogastankstation i Glostrup vil være en vigtig strategisk brik, der sammen med de eksisterende biogastankstationer åbner mulighed for at hele renovationskørslen i Storkøbenhavn kan overgå til biogas. Gasstationen vil således understøtte muligheden for at kontrakter mellem f.eks. Københavns Kommune og renovatørerne kan indeholde minimumskrav om biogas, og åbne mulighed for overopfyldelse af dette krav. Gasstationen vil desuden med offentlig adgang sikre, at der bliver mulighed for at biogas kan indgå i andre typer udbud, og at den øvrige tunge transport i regionen, får bedre muligheder for at skifte til biogas. E.ON Danmark A/S 2.500.000 kr. 2014
Biogas til tung transport i Sønderjylland Partnerskabet består af ENVO Biogas Tønder, Tønder Kommune og Grontmilj A/S. ENVO Biogas Tønder er i gang med opførelsen af et biogasanlæg ved Tønder, og vil i den forbindelse etablere infrastruktur i Sønderjylland, der giver offentlig adgang til tankning af gaskørertøjer med biogas. Dette giver blandt andet Tønder Kommune muligheder for at udskifte den eksisterende kørsel på diesel til biogas. ENVO vil desuden indkøbe gasdrevne lastbiler til dækning af biogasanlæggets egen transport. Grontmilj A/S 1.400.000 kr. 2015
Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter Partnerskabet består af Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre (FDT), Carlsberg, E.ON og Høje-Taastrup Kommune. Projektet vil implementere gaskøretøjer i den danske B2B sektor ved både at fremme gaskøretøjer til godstransport og etablere tankinfrastruktur til biogas i tilknytning til Høje-Taastrup Transportcenter. Sigtet er således at få omlagt distributionskørslen fra diesel til biogas med Høje-Taastrup Transportcenter som knudepunkt. Etableringen af en gasstation ved Høje-Taastrup vil desuden have betydning for den overordnede gasinfrastruktur for gastankning, og vil kunne forbinde Sjælland og Jylland. Som overordnet koncept, er det tanken at konceptet udvides til andre transport centre i Danmark. Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre (FDT) 3.140.000 kr. 2014