Udbygning med vedvarende energi

Mål for vedvarende energi

Vedvarende energi skal udgøre mindst 20 pct. af EU’s endelige energiforbrug i 2020. Målet er fordelt mellem de 27 medlemslande i direktivet til fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet). Danmark er med sit mål på 30 pct. vedvarende energi inden 2020 blandt de lande, der har forpligtet sig til at løfte den vedvarende energi-andel mest.

Transport skal også i stigende grad være baseret på vedvarende energi. VE-direktivet indeholder derfor et særligt mål for andelen af vedvarende energi i transportenergiforbruget på mindst 10 pct. i hvert medlemsland i 2020. En række bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer til transport og flydende biobrændsler til andre energiformål skal opfyldes, for at anvendelsen af disse kan indregnes i opfyldelsen af målet.

Samarbejde om målopfyldelse

Medlemslandene har mulighed for at samarbejde i opfyldelsen af de nationale overordnede mål for vedvarende energi. De kan fx indgå aftaler om såkaldte statistiske overførsler af vedvarende energi, hvor en overskydende mængde vedvarende energi i et land tæller med i et andet lands statistiske opgørelser. Samarbejdsmekanismerne i VE-direktivet omfatter også fælles projekter mellem EU-lande og/eller tredjelande samt fælles støtteordninger til vedvarende energi.  

Nationale handlingsplaner for vedvarende energi

Danmark har den 23. juni 2010 sendt den nationale handlingsplan for vedvarende energi til Kommissionen. Handlingsplanen følger en særlig skabelon og beskriver dansk energipolitik på området, og hvordan Danmark vil opfylde kravene i VE-direktivet. Handlingsplan, baggrundsnotater, VE-direktiv mv. kan hentes i boksen til højre.

Energistyrelsen har i december 2009 indsendt et såkaldt prognosedokument til Kommissionen. Formålet med prognoserne fra medlemslandene var at give et første overordnet billede af udbygningen med vedvarende energi og en indikation på, om landene forventer at benytte direktivets samarbejdsmekanismer. Det danske prognosedokument er baseret på Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2009. Det viser den forventede udvikling i energiforbruget, når der alene tages højde for implementering af de energipolitiske tiltag, der allerede er vedtaget. 

Medlemslandenes indberetninger til Kommissionen offentliggøres på Kommissionens gennemsigtighedsplatform. Det vil også gælde de fremdriftsrapporter, som medlemslandene senere skal indsende hvert 2. år.

 • Effektiv energianvendelse i erhverv og industri
 • Energisyn
 • Målrettet lempelse af PSO i elintensive virksomheder
 • Overskudsvarme – udvikling og implementering af aftaleordning
 • Direktivet om ecodesign
 • Forordning om energimærkning
 • Direktiv om energieffektivitet (EED)
 • National Energi- og Klimaplan til EU (NECP)
 • Direktiv om Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)
 • Cirkulær Økonomi ift. EU’s produktregulering
Rasmus Tengvad
Enhedschef
 • Effektiv energianvendelse i erhverv og industri
 • Energisyn
 • Målrettet lempelse af PSO i elintensive virksomheder
 • Overskudsvarme – udvikling og implementering af aftaleordning
 • Direktivet om ecodesign
 • Forordning om energimærkning
 • Direktiv om energieffektivitet (EED)
 • National Energi- og Klimaplan til EU (NECP)
 • Direktiv om Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)
 • Cirkulær Økonomi ift. EU’s produktregulering
 • Effektiv energianvendelse i erhverv og industri
 • Energisyn
 • Målrettet lempelse af PSO i elintensive virksomheder
 • Overskudsvarme – udvikling og implementering af aftaleordning
 • Direktivet om ecodesign
 • Forordning om energimærkning
 • Direktiv om energieffektivitet (EED)
 • National Energi- og Klimaplan til EU (NECP)
 • Direktiv om Bygningers Energimæssige Ydeevne (EPBD)
 • Cirkulær Økonomi ift. EU’s produktregulering