Kommuner og regioner

Kommuner og regioner

Som udgangspunkt kan en kommune eller region (pr. 30. juni 2021) ikke varetage produktion af elektricitet, medmindre dette sker i et selvstændigt selskab.

Som udgangspunkt kan en kommune eller region (pr. 30. juni 2021) ikke varetage produktion af elektricitet, medmindre dette sker i et selvstændigt selskab. Det fremgår af elforsyningsloven; Bekendtgørelse af lov om elforsyning nr. 984 af 12. maj 2021 § 4, stk. 1 og lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love nr. 923 af 18. maj 2021 § 4. 

Dispensation for selskabsmæssig udskillelse 

Alle kommuner og regioner kan søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse.

Kommuner og regioner skal søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse i forbindelse med opførsel af solcelleanlæg, såfremt de ikke ønsker, at selskabsudskille solcelleanlægget. Fra den 1. januar 2022 skal man som elforbruger ikke længere betale en PSO-tarif, det vil derfor heller ikke være muligt fra den 1. januar at søge om tilsagn om mulighed for timebaseret nettoafregning eller endelig afgørelse om timebaseret nettoafregning.

Fremover vil strømmen skulle bruges i samme øjeblik som den produceres. Alt overskydende elproduktion skal fortsat sælges til en produktionselleverandør.

Kommuner og regioner skal søge om dispensation for selskabsudskillelse, når anlægget er nettilsluttet.

Der kan søges dispensation for selskabsudskillelse for anlæg, der opføres i forbindelse med nybyggeri, og hvor solcelleanlægget er en del af bygningens energirammeberegning. Ansøgningen skal vedlægges byggetilladelse og en kommunal eller regional indeståelse for, at anlægget er omfattet af § 4 og 9, stk. 1 i BEK nr. 2300 af 6. december 2021 om undtagelse af visse kommunal solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Indeståelsen og ansøgning skal underskrives af de tegningsberettigede for kommunen.

Det er som udgangspunkt enten borgmesteren eller kommunaldirektøren. Hvis det er andre personer, der skriver under på ansøgningen og/eller indestående, så skal der vedlægges en fuldmagt. Vær opmærksom på at fuldmagten skal være underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglerne.

Bemyndigelsen til at underskrive skal specifikt være relateret til underskrift af de kommunale indeståelser. Bemyndigelsen skal underskrives af borgmesteren og/eller kommunaldirektøren eller den samlede kommunalbestyrelse. Dokumentation for en generel stillingsfuldmagt eller lignende er derfor ikke tilstrækkelig.

Gennemrenovering

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der kan opnås dispensation fra kravet om selskabsudskillelse for solcelleanlæg, som opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen.  

En renovering, der er så omfattende, at den i henhold til byggeloven defineres som nybyggeri, og der dermed bliver stillet energirammekrav, vil således være undtaget for kravet om selskabsmæssig udskillelse.'

Læs mere: spørgsmål og svar om kommunal og regional sol

Blanketter

Anmodning om dispensation for kommunal og regional selskabsudskillelse

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse