Betaling for spildevand

Det koster penge at transportere spildevandet væk fra forbrugerne og lede det til rensning på renseanlægget. Derfor skal alle, der afleder spildevand til kloakken betale spildevandstakster, så vandselskaberne kan få dækket omkostningerne.

Den økonomiske regulering af vandselskaber stiller krav om effektivisering af selskaberne, så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt for spildevandet.

Der er en grundlæggende lov med betalingsregler, som regulerer borgeres og virksomheders betaling for spildevandselskabernes håndtering af deres spildevand.

Betalingsloven

Vejledningen om betalingsregler for spildevandsanlæg

Økonomien i spildevandsselskabets behandling af spildevand skal samlet set hvile i sig selv, det vil sige, at forbrugerne samlet kun skal betale for det, det koster at behandle spildevandet og ikke for andre processer eller ydelser. Omvendt skal alle spildevandsselskabernes omkostninger til behandling af spildevand dækkes af bidrag fra forbrugerne, så selskaberne ikke taber penge.

For industrispildevand gælder der særlige regler for, hvad det koster. Det hænger sammen med, at dette kan være mere dyrt at behandle end andet spildevand, fordi det kræver særlige renseprocesser. Tanken er, at forureneren skal betale for de forhøjede udgifter. 

For husspildevandet gælder, at en del af omkostningerne ved at rense spildevandet er faste, uanset hvor meget man udleder. Derfor bliver omkostningerne per udledt kubikmeter spildevand lavere, jo mere der udledes fra en ejendom. For at gøre betalingen for afledning af husspildevandet mere kostægte end bare en flad, fast takst, er der indført en trappemodel, som regulerer betalingens størrelse. 

Betalingsloven indeholder også regler om hjælpeordninger til grundejere. Der er blandt andet en særlig afdragsordning for grundejere, der har fået påbud om at forbedre deres spildevandsrensning eller kloakering.

Særbidrag

Virksomheder, der afleder særlig forurenet spildevand til spildevandsforsyningen, skal betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med rensningen af spildevandet. Det skal fremgå af vandregningen, hvilke stoffer der er tale om, og hvad det koster at rense for dem. Det fremgår af lov om spildevandsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v, § 2 a, stk. 9 og den tilhørende  bekendtgørelsen om særligt forurenet spildevand.

Spildevandsforsyningsselskaber skal anvende reglerne i bekendtgørelsen i forhold til opgørelse af særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand. Bekendtgørelsen indeholder navnlig regler om spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af forureningsindholdet i det afledte særligt forurenede spildevand fra hver enkelt ejendom, opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter, og udlevering af oplysninger til virksomheden i forbindelse med endelig opgørelse af særbidrag.

Bekendtgørelsen gældende frem til og med 31. december 2015 om særbidrag for særligt forurenet spildevand kan læses på retsinformation.dk.

Beregning af særbidrag for 2015 foretages efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen gældende fra 1. januar 2016 om særbidrag for særligt forurenet spildevand  kan læses på retsinformation.dk.

Fra 1. januar 2016 er der i forhold til afgrænsning af særligt forurenet spildevand fastsat nationale grænseværdier for de mest relevante forureningsparametre – organisk stof opgjort som COD,  total-kvælstof og total-fosfor. Beregning af særbidrag for 2016 og fremefter foretages efter denne bekendtgørelse.

Du kan læse et vejledende notat til bekendtgørelsen om særbidrag , der gælder til og med 31. december 2015.

Du kan læse et vejledende notat til bekendtgørelsen om særbidrag, der gælder fra 1. januar 2016.

Naturstyrelsen, der tidligere var ressortmyndighed på området, har udarbejdet et hjælpeværktøj til beregning af særbidrag. Hjælpeværktøjet stilles til rådighed på opfordring fra branchen. Ansvaret for betalingsreglerne herunder særbidrag ligger nu hos Energistyrelsen. Energistyrelsen har ikke ansvar for den konkrete anvendelse af regnearket, der om nødvendigt skal tilpasses det enkelte spildevandsselskabs behov.

Se regnearket for 2015 

Se regnearket for 2016

Trappemodel

Hvem er omfattet af trappemodellen?

Du er berettiget til at betale spildevandafledningsbidrag efter den såkaldte trappemodel, hvis du ejer en ejendom, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår.

Hvad indebærer trappemodellen?

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug:

Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1)

Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2)

Vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3).

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræves vandafledningsbidraget efter takst 1 uanset vandmængden.

Sådan tilmelder du din ejendom

Tilmeld din ejendom på Virk.dk
(Bemærk, linket virker ikke i Internet Explorer på Windows 7. Windows 7-brugere kan fx anvende Chrome i stedet) 

For at få afregnet spildevandsafledningsbidrag efter trappemodellen skal du på Virk.dk afgive oplysninger om din ejendoms anvendelse til erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår.

Til og med 2015 skulle ejendomme, der har en tilladelse efter lovens §2a, stk.3 (justeret betalingsprincip), ikke tilmeldes. Dette er ændret i december 2014. For afregningsåret 2016 og frem skal disse ejendomme med justeret betalingsprincip også tilmeldes. Det gælder dog ikke dem, der er omfattet af §5, stk. 2 i bekendtgørelsen.

Oplever du tekniske problemer med tilmeldingsskemaet på Virk.dk, kan du kontakte Energistyrelsen, Anita C. Jakobsen, tlf. 33 92 66 52, acj@ens.dk.

Tilmeldingsfrist

Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen fra årsskiftet er 15. september i forhold til beregning af vandafledningsbidraget med virkning fra den efterfølgende 1. januar og fremefter.

De ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer.

Hvis der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, sådan at selskabet ikke uden reel tvivl kan henføre tilmeldingen til en bestemt ejendom, som angivet ved ejendomsnummer, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil spildevandsforsyningsselskabet skulle afregne den pågældende ejendom efter trin 1.

Baggrund for trappemodellen

Siden 1. januar 2014 skal spildevandsforsyningsselskaber for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel). Dette har Folketinget fastlagt med vedtagelsen af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Det nærmere indhold i betalingsstrukturen fremgår af bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Baggrunden for indførslen af differentierede takster til brug for beregningen af spildevandsafledningsbidraget er et ønske om at indføre en mere kostægte betalingsstruktur, der sikrer en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering. Dette fremgår blandt andet af bemærkningerne til lovforslag L 222, som fremsat 28. maj 2013 der kan læses på  Folketingets hjemmeside.

Yderligere oplysninger om reglerne om betalingsstrukturen og om tilmelding findes i Energistyrelsens vejledende notat af 2. juli 2019. Læs det vejledende notat.

Energistyrelsen opdaterer løbende bilag 1 om ”økonomisk aktivitet”, jf. bekendtgørelsens § 1,5.

Læs om justeret kapitel 3B og 3D i bilag 1 i standardvedtægten.

Hjælp til grundejere ved påbud om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensningen eller kloakeringen. Kommunens påbud meddeles efter miljøbeskyttelsesloven.

Grundejerne kan søge om at være med i en ordning, der dels giver lempeligere frister for at gennemføre kommunens påbud og dels giver ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning for betalingen af selve spildevandsløsningen.

Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. Miljøstyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevandshåndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Præsentation af bekendtgørelsen om støtteordningen.

Støttedokumenter til ordningen:

Energistyrelsen opdaterer hvert år en ansøgningsblanket, som kommunerne kan lægge på deres hjemmeside. Energistyrelsen og Miljøstyrelsen udarbejder også et fælles vejledende notat til, hvordan blanketten kan bruges og et støttedokument med formuleringer, der kan tjene som inspiration til kommunens informations- og afgørelsesbreve vedrørende ordningen.

Vejledningsmateriale gældende for 2019

Ansøgningsblanket for 2019 

Vejledende notat til blanketten for 2019

Notat til brug for den kommunale sagsbehandling

Vejledningsmateriale gældende fra 2018

Ansøgningsblanket for 2018

Fælles vejledende notat til blanketten for 2018

Standardformuleringer til kommunerne til brug for 2018

Vejledningsmateriale gældende fra 2017

Ansøgningsblanket for 2017

Fælles vejledende notat til blanketten for 2017

Standardformuleringerne til brug for 2017

Vejledningsmateriale gældende fra 2016 

Ansøgningsblanket for 2016

Fælles vejledende notat til blanketten for 2016

Standardformuleringerne til brug for 2016

Spørgsmål til detaljer i bekendtgørelsen

Læs spørgsmål og svar fra 25. februar 2015.

Læs supplerende spørgsmål og svar fra 23. april 2015.

Læs mere

Ændringslov til betalingsloven (LOV nr 56 af 27/01/2015)

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (BEK nr 108 af 29/01/2015)

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 25. januar 2017 om § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Vejledende udtalelser

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 14. juni 2017 om tilslutningsbidrag for boligejendomme

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 4, om tilslutningsbidrag for boligejendomme. Udtalelsen vedrører udstykning af boligejendomme, hvor der opføres yderligere boliger, hvilket medfører pligt for spildevandsselskabet til fremføring af nye stik. Udtalelsen præciserer afsnit 3.4.1. om ”Matrikulær ændring af boliger” i vejledning nr. 3 fra 2001.

Læs vejledende udtalelse af 14. juni 2017 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 21. juni 2017 om tilslutningsbidrag for boligejendomme

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 2, om tilslutningsbidrag for boligejendomme. Udtalelsen vedrører begrebet ”en boligenhed” og beskrivelsen heraf i afsnit 2.2.1. om ”Definition på boligenheder og erhvervsejendomme” i vejledning nr. 3 fra 2001. 

Læs vejledende udtalelse af 21. juni 2017 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 26. juni 2017 om vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 5, om vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme, hvor vand medgår til produktion. Udtalelsen vedrører bl.a. begrebet ”erhvervsejendomme” og beskrivelsen heraf i afsnit 2.2.1. om ”Definition på boligenheder og erhvervsejendomme” i vejledning nr. 3 fra 2001.

Læs vejledende udtalelse af 26. juni 2017 

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 2. november 2017 om kommunalt vejbidrag

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 11, om kommunalt vejbidrag. Udtalelsen vedrører opgørelsen af det kommunale vejbidrag. Udtalelsen supplerer afsnit 6 om ”Vejbidrag” i vejledning nr. 3 fra 2001.

Læs vejledende udtalelelse af 2. november 2017

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 23. november 2017 om lovens § 4 c – Administration af grundejers spildevandsanlæg

Den vejledende udtalelse vedrører spildevandsbetalingslovens § 4 c, hvorefter spildevandsforsyningsselskaber kan tilbyde at administrere drift og vedligeholdelse af ejendommes spildevandsanlæg, som er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, mod at ejeren løbende betaler for udgifterne forbundet hermed. § 4 c er indsat i betalingsloven i 2015 og der er endnu ikke udstedt generelt vejledende materiale herom.

Læs vejledende udtalelse af 23. november 2017

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 25. januar 2018 om § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Den vejledende udtalelse vedrører § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.  Udtalelsen vedrører kommunens orienteringspligt overfor grundejere. Begrebet ”grundejere” i § 3, stk. 2, antages at omfatte alle grundejere, der skal modtage de omtalte afgørelser, uanset om grundejeren har bopæl i Danmark eller i fx Tyskland. 

Læs vejledende udtalelse af 25. januar 2018

Energistyrelsens vejledende udtalelse af 28. juni 2019 om § 6 i bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Den vejledende udtalelse vedrører § 6, stk. 1 og stk. 4, i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.  Udtalelsen vedrører konsekvensen af grundejers afslag på selskabets tilbud. Selskabet er i henhold til § 6 ikke forpligtet til at genfremsætte det oprindelige tilbud eller fremsætte et nyt tilbud, hvis grundejer senere ombestemmer sig og alligevel ønsker at benytte sig af et tilbud fra selskabet.

Læs vejledende udtalelse af 28. juli 2019

Kontakt

Marianne Lassen
Fuldmægtig (+45) 3392 6820
Torsten Duer
Fuldmægtig (+45) 3395 5809
Mere om Vand