Energiø Bornholm

Energiø Bornholm

Energiø Bornholm er et pionerprojekt inden for den grønne omstilling og et vigtigt initiativ i kampen mod klimakrise.

Folketinget har besluttet, at Bornholm fra 2030 skal være opsamlingssted for 3 GW grøn strøm fra havvindmøller, der stilles op i Østersøen ca. 15 kilometer fra Bornholm. Strømmen omformes på Bornholm til jævnstrøm, som kan transporteres over lange afstande – i første omgang til Sjælland og Tyskland. 

Landanlægget etableres cirka én kilometer syd for Nylars, Lodbæk og Aakirkeby og kommer til at levere grøn strøm svarende til 3,3 mio. danske husstandes elforbrug. Det vil mere end fordoble mængden af havvind i Danmark set i forhold, hvad der produceres i dag.

Energistyrelsen afholder udbuddet af havvindparken, mens Energinet sørger for udbud og etablering af landfaciliteter og transmissionskabler på Bornholm og Sjælland.

Energiø Bornholm bliver ét af Danmarks mest afgørende infrastrukturprojekter og kommer til at indebære produktion af grøn energi i en hidtil uset skala.

Forundersøgelser for energiøerne (materialet er på engelsk)

Find informationer om udbuddet af Energiø Bornholm Havvindmøllepark

Læs mere om Bornholms Regionskommunes arbejde med projekt Energiø Bornholm

 

Politisk vision og baggrund for Energiø Bornholm

Grøn strøm er en afgørende del af løsningen på klimakrisen og en forudsætning for at nå det politiske mål om at reducere Danmarks drivhusgasreduktion i 2030 med 70 pct. sammenlignet med 1990.

Beslutningen om etableringen af det, som siden blev døbt Energiø Bornholm, stammer oprindeligt fra klimaaftalen fra den 22. juni 2020, der blev indgået af Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020

Forud for topmødet i Østersøen i august 2022 aftalte Regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet at udvide kapaciteten for Energiø Bornholm fra 2 til 3 GW. Til sammenligning er der i Danmark i dag tilkoblet i alt 2,3 GW havvind, hvilket betyder, at Energiø Bornholm mere end fordobler mængden af havvind i Danmark.

Danmark og Tyskland har samtidig på topmødet i Østersøen 2022 indgået en politisk aftale om etablering af et kabel fra energiøen til Tyskland. Det betyder, at der kan sendes strøm direkte fra energiøen til det tyske elnet og videre ud til resten af Europa. Den politiske aftale med Tyskland er et stort skridt på vej mod et stærkere energisamarbejde i Østersøen

Energiøen i Østersøen

I Østersøen skal landanlægget placeres på Bornholm, hvor strøm fra havvindmølleparker skal transporteres til elnet på Sjælland og i Tyskland.  Havvindmøllerne placeres ind til 15 km fra den bornholmske kyst. 

Energiø Bornholm får en kapacitet på 3 GW, som svarer til enten 3,3 mio. danske eller 4,5 mio. tyske hustandes elforbrug. Med en kapacitet svarende til 3 GW vil Energiø Bornholm alene mere end fordoble mængden af havvind i Danmark på nuværende tidspunkt. Energiøen er dermed et af Danmarks største og vigtigste infrastrukturprojekter og indebærer også produktion af grøn energi i en skala, der hidtil ikke er set i Danmark. 

Energiø Bornholm kommer til at bane vejen for etableringen af fremtidige energiøer, i første omgang Nordsøen. Ligesom energiøen i Nordsøen er det ambitionen, at strøm fra havvindmølleparkerne skal kunne omdannes til andre energiformer for eksempel Power-to-X. Etableringen af Power-to-X skal dog ske på privat initiativ af koncessionsvinderen af havvindsudbuddet for Energiø Bornholm.
 

Energiø Bornholm

Placering af havvindmøller syd-sydvest for Bornholm som energiø i Østersøen (©Energistyrelsen).


Du kan læse og se mere om placeringen af møllerne ved Bornholm i rapporten Havvindmøller ved Bornholm - Visualiseringer

Vores vigtige samarbejdspartnere

Energistyrelsen repræsenterer den myndighed, som ejer energiø-projektet, og som står for udbuddet af havvind.
Energiø Bornholm realiseres sammen med en række vigtige samarbejdspartnere heriblandt Energinet og Bornholms Regionskommune. 

Energinet er bygherre for de eltekniske anlæg og kabler, som skal binde strøm fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland. Læs mere om Energinets arbejde i forhold til energiøerne. 

Bornholms Regionskommune og Energistyrelsen arbejder tæt sammen omkring høringer og borgerinddragelse af bornholmerne, samt formidling af projekt Energiø Bornholm. 

Læs mere om Bornholms Regionskommunes arbejde med projekt Energiø Bornholm.

Find svar på ofte stillede spørgsmål omkring Energiø Bornholm. 

Næste skridt i projektet

Arbejdet omkring Energiø Bornholm er stort og komplekst, og der er mange processer og beslutninger, der skal afklares sideløbende. De næste skridt i projektet er derfor mange. Herunder finder du et overblik over de mest centrale:

  • Den danske systemoperatør af transmissionsnettet, Energinet, er blevet pålagt at starte forundersøgelser af området for Energiø Bornholm. Forundersøgelserne skal sikre, at både havvindmølleparkerne og landanlægget placeres på områder, der er egnede til byggeri og påvirker miljøet mindst muligt. Læs pressemeddelelsen om forundersøgelser.
  • Energistyrelsen forbereder udbud af havvindmølleparken i Østersøen. Læs mere om udbuddet.
  • Der arbejdes på forpligtende aftaler med Tyskland, der skal sikre, at vi kan eksportere den grønne strøm til andre europæiske elnet end blot vores eget.
  • Energinet har udpeget et areal på det sydlige Bornholm, som er velegnet til at huse den højspændingsstation, hvor havvindmøllerne og elkablerne til Sjælland og Tyskland skal tilsluttes.  I øjeblikket foretages der forundersøgelse af natur og geologi i området, som er med til at danne grundlag for placering af anlægget og ilandføring af kablerne. 
  • Energistyrelsen er i gang med miljøvurderinger af planen for Energiø Bornholm. Parallelt hermed gennemfører Energinet en miljøkonsekvensvurdering af landanlægget
  • Der skal træffes beslutning om, hvorvidt øen skal have egen priszone.
Baggrundsrapporter, pålæg og tilladelser

Energistyrelsen har haft en række konsulenter til at bidrage med rapporter, der på forskellig vis forholder sig til placering af energiøerne og de omkringliggende vindmølleparker.

Rapporterne er udarbejdet for at afsøge mulige placeringer. Afklaring af de endelige områder til havvindmøller ved Bornholm og placering af den kunstige ø og havvindmøller i Nordsøen er politisk besluttet i november 2020.

Rapporterne finder du herunder. De omfatter en finscreening for placering af energiøer og tilhørende havvind i Nordsøen og Østersøen, en geologisk ekspertvurdering for placering af energiøen i et relativt lavvandet område i Nordsøen, samt visualiseringer for havvindmølleparker i Østersøen:

På baggrund af de politiske beslutninger om etablering af energiøer er Energinet blevet pålagt at påbegynde forundersøgelser af områderne. Samtidig reserveres områderne til etablering af energiøer og statslig udbygning af havvind. Forundersøgelserne er første skridt mod realiseringen af energiøerne og omfatter geofysiske (for eksempel sonarundersøgelser, hvor man screener havbunden) og geotekniske undersøgelser (for eksempel boringer ned i havbunden) samt miljømæssige undersøgelser (for eksempel påvirkningen af områdets dyreliv) samt metocean opmålinger.

Pålæg

Energinet har d. 30. november 2020 fået pålæg om at gennemføre forundersøgelser til energiøerne 

Energinet har d. 13. oktober 2021 fået et samlet revideres pålæg om gennemførelse af forundersøgelser til Energiø Bornholm

Forundersøgelsestilladelser

Energinet har d. 22. juni 2021 fået tilladelse til at starte forundersøgelser i Østersøen

Energinet har d. 21. december 2021 fået tilladelse til supplerende forundersøgelser i Østersøen

14. marts 2022: Afgørelse om ændring af figur om soft-start i forundersøgelsestilladelser for Energiø Bornholm

Supplerende forundersøgelsestilladelse i området for kabelruter til Energiø Bornholm

 

 

Kontakt

Energiøerne
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Freja Mangs
Fuldmægtig (+45) 3395 1300