Solcelleanlæg uden tilsagn

Hvornår er projektet påbegyndt?

Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis ”arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen endelig er foretaget.”

Projektet regnes derimod ikke som påbegyndt, hvis fx:

 • Der er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energistyrelsens tilsagn om nettoafregning (og evt. pristillæg). Har du allerede købt solcelleanlægget uden aftalen er betinget, har du fortabt retten til nettoafregning (og evt. pristillæg).
 • Der er købt en grund eller foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg.

Hvad er nettilslutning?

Nettilslutningstidspunktet er det tidspunkt, hvor et solcelleanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet. Der er ikke krav om, at solcelleanlægget er nettilsluttet på en sådan måde, at det kan levere ved fuld effekt.

Projektet påbegyndt før 1. juli 2015

Nettilsluttet 1. januar 2016

Pristillæg

Du kan fortsat opnå pristillæg efter de gamle regler, jf. VE-lovens § 47, stk.6, for elektricitet fremstillet på anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, hvis:

 • projektet er påbegyndt inden den 1. juli 2015, og
 • hvis det forhold, at nettilslutning ikke er opnået inden den 1. januar 2016, ikke kan tilregnes ejeren af anlægget.

Det kan fx være, hvis du mangler at modtage en myndighedsgodkendelse (byggetilladelse), fx manglende kapacitet i el-nettet eller andre lignende udefra kommende forhold.

Har et anlæg, som er omfattet af 1. pkt., en installeret effekt på 500 kW eller derover, er det endvidere en betingelse, at der er truffet afgørelse herom i 2015, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2015.

Hvis du opfylder betingelserne i § 4, stk. 7-9, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, er dit solcelleanlæg ikke omfattet af forudgående tilsagn, uanset om anlægget er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere. Du kan læse om betingelserne for opnåelse af forhøjet pristillæg efter §4, stk. 7-9 i Lov nr. 900 af 4. juli 2013 her.

Ansøgning kan ske via NemID eller via blanket

Du skal søge Energistyrelsen om dispensation for dette ved at indsende

 • Dokumentation for at du har startet projektet før 1. juli 2015 (fx. en bindende og ubetinget købsaftale)
 • Dokumentation for det forhold der gør at du ikke har kunne nettilslutte inden den 1. januar 2016

Anmodning om nettoafregning og pristillæg efter dispensation

Hvis du har opnået dispensation for nettilslutningsfristen den 31. december 2015, skal du huske at søge om afgørelse om pristillæg, når dit anlæg er nettilsluttet.

Du ansøger ved at bruge blanketten Anmodning om pristillæg på baggrund af dispensation

Nettilsluttet før 31. december 2015

Pristillæg

Anlæg der er nettilsluttet til og med den 31.december 2015 har muligheden for at opnå pristillæg jf. bekendtgørelse 1288 af den 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi.  

Pristillægget bliver behandlet sammen med din anmodning om nettoafregning.

Pristillæg uden nettoafregning 

Hvis du ikke ønsker nettoafregning og kun ønsker pristillæg skal der være opsat en produktionsmåler.

Har man et anlæg der er et rent produktionsanlæg skal man give skriftlig besked til Energistyrelsen, hvor man skal oplyse følgende:

 • Anlæggets GSRN nummer
 • Anlægsadressen
 • Ejers CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Ejers navn og adresse
Nettilsluttet senest 31. december 2013

Årsbaseret nettoafregning

Opfylder dit anlæg nedenstående betingelser kan du søge om Gruppe 6 årsbaseret nettoafregning jf. Nettoafregningsbekendtgørelsen BEK 999 af 29. juni 2016 §20 og §21:

 • Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012,
 • Du har anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012
 • Nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013
 • Privat ejet og opsat på privatbolig alternativt i forbindelse med ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse

Der kan maks. opsættes 6 kW pr. husstand. Dog gælder det for fx skoler, børnehaver, kommuner, at der kan opsættes maks. 6 kW pr. 100 kvm bebygget areal.

I forbindelse med ansøgningen skal du indsende dokumentation for at der er indgået en bindende aftale om køb af dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012

Ordningen udløber senest 2032.

Nettoafregning 

Hvis dit anlæg ikke opfylder betingelserne til årsbaseret nettoafregning kan dit anlæg godkendes til øjebliksafregning, hvis du både er ejer af anlægget og forbrugere af produktionen. Dit anlæg skal også være registreret i Stamdataregistret.

Pristillæg

Anlæg der er nettilsluttet til og med den 31.december 2015 har muligheden for at opnå pristillæg jf. bekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi.  

Pristillægget bliver behandlet sammen med din anmodning om nettoafregning.

Hvis du ikke er berettiget til årsbaseret nettoafregning og opfylder du yderligere betingelser har du mulighed for at søge overgangsordningen om forhøjet pristillæg til dit solcelleanlæg VE-lovens § 47, stk. 4-6 og § 4, stk. 4-10 i L122. 

Pristillæg uden nettoafregning 

Hvis du ikke ønsker nettoafregning og kun ønsker pristillæg skal der være opsat en produktionsmåler.

Har man et anlæg, der er et rent produktionsanlæg skal man give skriftlig besked til Energistyrelsen, hvor man skal oplyse følgende:

 • Anlæggets GSRN nummer
 • Anlægsadressen
 • Ejers CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Ejers navn og adresse

Projektet påbegyndt efter 23. september 2015

Nettilsluttet senest 31. december 2015

Pristillæg - bemærk ordningen er suspenderet.

Anlæg der er nettilsluttet til og med d. 31.december 2015 har jf. Lov nr. 744, §1 nr. 17, muligheden for at opnå pristillæg.

Pristillægget bliver behandlet sammen med din anmodning om nettoafregning.

Pristillæg uden nettoafregning

Hvis du ikke ønsket at nettoafregning og kun ønsker pristillæg skal være opsat en produktionsmåler.

Har du et anlæg, der er et rent produktionsanlæg, skal du give skriftlig besked til Energistyrelsen, hvor man skal oplyse

 • Anlæggets GSRN nummer
 • Anlægsadresse
 • Ejers CPR-nummer eller CVR Nummer
 • Ejers navn og adresse

 

 

Nettilslutning 1. januar 2016 eller senere

Nettoafregning 

Såfremt du ønsker nettoafregning, skal du - hvis du har påbegyndt projektet efter 23. september 2015 - søge om tilsagn inden du påbegynder projektet.

Så skal du indsende en anmodning om nettoafregning.

Pristillæg

Hvis du har påbegyndt projektet senere end d. 1. juli 2015 og nettilsluttet efter den 1. januar 2016 skal du have søgt tilsagn, inden du påbegynder projektet.

Den 3. maj 2016 blev der lukket for muligheden for at søge om tilsagn til pristillæg.

Du kan kontakte en produktionselleverandør og sælge strømmen på markedsvilkår.

Projekt påbegyndt efter 23. september 2015

Ved tilsagnsmodellen skal du ansøge om tilsagn til nettoafregning, inden du påbegynder dit projekt. Denne ansøgningsproces trådte i kraft den 23. september 2015 jf. bekendtgørelse nr. 1112 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet