Industrielle kraftvarmeværker

Lukning af ordningen og tilbagebetaling

Energi-, forsynings- og klimaministeren har pr. 7. marts 2018 lukket IKV ordningen. Energistyrelsen påbegynder partshøring af berørte værker med henblik på at træffe afgørelser om overkompensation og krav om tilbagebetaling.

Læs mere i bekendtgørelse på retsinformation.dk

Se nedenstående dokumenter for yderligere information.

Baggrund for lukning af ordningen og tilbagebetaling af overkompensation

Brev til værker med orientering om lukning af ordningen

Ansøgning

Fristen for indgivelse af ansøgning var den 1. oktober 2016.

Frist var absolut i den forstand, at fortløbende udbetaling (2016 og frem), ikke kan ske, med mindre der senest den 1. oktober 2016, var ansøgt for tilskudsårene 2013-2015.

Årlig opgørelse over nettoproduktionsomkostninger

Et anlæg som modtager tilskud skal en gang årligt i januar måned indsende oplysninger om nettoproduktionsomkostninger for det enkelte anlæg for det forudgående år til Energistyrelsen.

De årlige omkostninger skal sendes ind til Energistyrelsen på en erklæring fra en godkendt revisor. Energistyrelsen sender en indkaldelse til dig som tilskudsmodtager.

I tilfælde hvor du som tilskudsmodtager ikke overholder krav om indsendelse af nettoproduktionsomkostninger, suspenderer Energistyrelsen udbetaling af støtte.

Udbetaling af støtte kan genoptages, når du har indsendt oplysninger om nettoproduktionsomkostninger og Energistyrelsen har foretaget vurdering om overkompensation.

På baggrund af de oplysninger modtaget fra tilskudsmodtageren opgør Energistyrelsen nettoproduktionsomkostningerne til brug for Energistyrelsens vurdering af overkompensation.

Hvis opgørelsen af nettoproduktionsomkostningerne viser, at tilskudsniveauet er for højt, vil det være nødvendigt at ændre tilskudsordningen.

Indberetning af rådighed

Med driftsklar menes, at et anlæg kan startes og være tilkoblet nettet indenfor den tid, det tager anlægget at starte fra kold tilstand (koldstart).

Udetid (udedage) som følge af nedbrud/havari m.v., skal indberettes via Energinets Selvbetjening, under menupunktet "Rådighed".

Med udetid (udedag) menes der, at anlægget skal have været ikke-driftsklart i tidsrummet 00:00 til 24:00 en given dag, for at anlægget anses for ikke-driftsklart. Udetid (udedage), der har en varighed på mindre end ét døgn, skal ikke indrapporteres.

Tilskudsmodtagers efterfølgende forpligtelser

Tilskudsmodtagere der modtager tilskud efter lov om elforsyning § 58 c, skal efterleve visse i loven og bekendtgørelsen, nærmere fastsatte krav. Bl.a. er tilskudsmodtagere underlagt forpligtelser om indberetninger af data til beregning af overkompensation mv.

Højeffektivitet

Anlæg der modtager tilskud efter lov om elforsyning (loven) § 58 c, skal være højeffektive jf. bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker.

Anlæggets højeffektivitet, opgøres på baggrund af oplysninger indgivet til Energistyrelsens årlige energiproducenttælling.

Viser opgørelsen, at anlægget i et årsgennemsnit ikke har været højeffektivt, skal hele støttebeløbet, for det pågældende år, tilbagebetales.

Overkompensation

Energistyrelsen vurderer årligt om der er sket overkompensation tilskudsmodtagende anlæg efter ordningerne i lovens § 58 c, samt § 58.

Ejeren af anlægget, som modtager tilskud efter lovens § 58 c, skal årligt i januar måned, indsende oplysninger om anlæggets produktionsomkostninger for det forudgående år, til energinettet.

Findes anlægget overkompenseret, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om modregning, nedsættelse eller suspendering af tilskud det pågældende år.

Rådighed

Et anlæg, hvortil der ydes tilskud efter denne bekendtgørelse skal være driftsklar og til rådighed for driften i det sammenhængende elforsyningssystem.

Generel oplysningspligt

Tilskud efter denne bekendtgørelse er betinget af, at modtageren af tilskuddet underretter Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage tilskuddet og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af tilskuddet. Underretningen skal ske, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor modtageren af tilskuddet er blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe.

Kontrol af højeffektivitet

Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet at anlægget opfylder kravet om at være et højeffektivt anlæg.

Energistyrelsen foretager årligt en kontrol af om anlægget opfylder betingelsen om at være højeffektivt. Anlægget er et højeffektiv kraft-varme-anlæg, hvis det opfylder kravene i bilag 2 og 3 i bekendtgørelsen om oprindelsesgaranti for elektricitet for højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Kontrollen af om et anlæg er højeffektivt foretages på grundlag af elproducentens oplysninger indgivet til Energistyrelsens årlige energiproducenttælling.

Viser opgørelsen, at et anlæg ikke opfylder kravet om højeffektiv kraftvarmeproduktion regnet som et årsgennemsnit, skal hele det udbetalte tilskud for det pågældende år tilbagebetales.

Tilbagebetaling af tilskud sker efter påkrav fra Energistyrelsen.

 

Mere om Værker