Nyhedsarkiv om kystnære havvindmølleudbud

15.04.2016: Sejerø Bugt trækkes fra udbud om kystnære havvindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har sammen med forligskredsen bag Energiaftalen af marts 2012 besluttet, at det ikke længere skal være muligt at byde på etableringen af en havvindmøllepark på den udpegede placering i Sejerø Bugt i udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller. Udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller er en del af den aftale, som blev indgået med vedtagelsen af ovennævnte energiforlig.
Sejerø Bugt-placeringen er for nærværende udelukket som placering, fordi miljøundersøgelserne for det undersøgte projekt viser, at det ikke kan udelukkes, at sortænderne i det nærliggende fuglebeskyttelsesområde kan lide skade. Idet projektet ikke længere er relevant, betragter vi derfor VVM-processen som afsluttet.
________________________________________
17.02.2016: Et casestudie er foretaget for at undersøge kystnære vindmøllers indvirkning på huspriser
COWI og Københavns Universitet er i gang med at foretage en undersøgelse for Energistyrelsen angående vindmøllers indvirkning på huspriser. Undersøgelsen forventes færdig i april 2016. En del af undersøgelsen er et casestudie af kystnære vindmøllers indvirkning på huspriser, som er foretaget i forbindelse med det kystnære udbud. Resultatet af casestudiet kan ses her.
________________________________________
05.01.2016: Den sammenfattende redegørelse for Sæby er nu færdig og er i høring hos den relevante kommune
Den sammenfattende redegørelse findes her
Øvrigt materiale vedrørende Sæby findes her
________________________________________

15.12.2015 Sammenfattende redegørelser for Vesterhav Syd, Vesterhav Nord samt Bornholm er nu færdige og er i høring hos de relevante kommuner.
De sammenfattende redegørelser findes ved at klikke på parkens navn ovenfor eller under de enkelte områder, hvor det øvrige område specifikke data ligger. De sammenfattende redegørelser for den første høring af Sejerø Bugt og Småland er ligeledes offentliggjort (se nedenfor). Den sammenfattende redegørelse for Sæby forventes snarest.
________________________________________
14.12.2015 Supplerende offentlig høring af VVM-redegørelse for Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har udsendt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Sejerø Bugt- og Smålandsfarvandet Havmølleparker med søkabler og tilhørende landanlæg i 8 ugers supplerende offentlig høring.

Den oprindelige høring af VVM-redegørelserne blev afsluttet d. 23. september 2015. De oprindelige VVM-redegørelser for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet viste, at det ikke kunne afvises, at bestanden af sortænder ville lide skade, hvis mere end ét af områderne bliver udbygget med havvindmøller. Der er siden beregningerne er foretaget offentliggjort ny viden, som viser, at bestanden af sortænder er betydeligt større end tidligere antaget. VVM-redegørelserne er derfor blevet revideret i lyset af den nye viden om sortænder og sendes nu i ny supplerende offentlig høring. Konklusionen viser nu, at det er muligt at bygge samlet op til 350 MW havvindmøller på placeringerne i Sejerø Bugt- og Smålandsfarvandet, dog for Sejerø Bugts vedkomne på et beskåret areal.

Konklusionerne i de nye VVM-redegørelser blevet testet af en tredjepart. Tredjepartsvurderingen kan læses her. Eksperterne er ikke enige om hvilken metode, der er bedst til at vurdere risikoen for sortænder. 3. partskonsulenterne er nu blevet sat i gang med at gen-beregne datagrundlaget med den alternative metode. Dette ændrer ikke på, at Energistyrelsen vurderer, at VVM redegørelserne er fuldgyldige i sig selv.

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan fremsendes til nst@nst.dk
eller per brev til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø.

Anfør J.nr.: NST-131-00193 for Sejerø Bugt Havmøllepark og J.nr.: NST-131-00194 Smålandsfarvandet Havmøllepark

Fristen for indgivelse af bemærkninger er mandag d. 8. februar 2016

Supplerende bemærkninger vil blive behandlet sammen med de høringsvar, som er indkommet i første høringsfase.  Hvis du har afgivet høringssvar i forbindelse med første høringsperiode, vil det blive behandlet sammen med høringssvar for denne supplerende høring.

Her findes et overblik over ændringer i VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. VVM-redegørelserne samt baggrundsmaterialet kan findes under fanen Offentliggjort materiale.
________________________________________
Her findes et overblik over ændringer i VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt og Smålandsfarvandet. VVM-redegørelserne samt baggrundsmaterialet kan findes under fanen Offentliggjort materiale.
________________________________________
31.07.2015: Offentlig høring af VVM-redegørelser for Sæby havvindmøllepark – forlængelse af frist

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Sæby forlænges. Den nye frist for kommentarer er 24. august 2015.

Fristforlængelsen sker for at give de lokale folketingsmedlemmer i det nyvalgte Folketing og andre bedre mulighed for at forholde sig til høringen inden fristens udløb.
VVM-redegørelsen samt baggrundsmaterialet kan findes under fanen VVM-materiale.

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan fremsendes til:
nst@nst.dk (e-mail foretrækkes)

eller skriftligt til:
Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Anfør venligst emnet: VVM for Sæby havmøllepark, j.nr. NST-131-00170
________________________________________
15.07.2015: Offentlig høring af VVM-redegørelser for Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt havvindmøllepark

VVM-redegørelserne for Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt er nu offentliggjort og vil være i offentlig høring frem til 23. september 2015.

VVM-redegørelserne samt baggrundsmaterialet kan findes under fanen Offentliggjort materiale.

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelserne kan fremsendes til:
nst@nst.dk (e-mail foretrækkes)

eller skriftligt til:

Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Anfør venligst emnet:
VVM for Smålandsfarvandet havmøllepark, j.nr. NST-131-00172
eller
VVM for Sejerø Bugt havmøllepark, j.nr. NST-131-00171

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelserne inviterer Energinet.dk til borgermøde, hvor projektet og de vurderede miljøeffekter vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for debat. Borgermøderne finder sted:

Smålandsfarvandet:

Dato: 1. September 2015 kl. 18.30-20-30.
Sted: Kobæk strand Konferencecenter A/S
Kobækvej 85
4230 Skælskør
Sejerø Bugt:

Dato: 2. september 2015 kl. 17.30-20.00.
Sted: Kultur- og Idrætshallerne
(Kalundborg hallerne, Hal 1, Indgang fra Torvet Indgang D)
J Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg
 
________________________________________
09.06.2015: Tre selskaber er prækvalificeret til at bygge kystnære havvindmøller

Energistyrelsen har prækvalificeret de tre bydere Wpd HOFOR Danish Offshore Consortium, European Energy Nearshore Consortium og Vattenfall Vindkraft A/S til at byde på at bygge op til 350 MW havvindmøller i det kystnære udbud.

Energistyrelsen har modtaget fem ansøgninger til prækvalifikation, hvoraf tre bydere er blevet inviteret til at deltage i de kommende udbudsforhandlinger.

Sammenlignet med det seneste udbud af Horns Rev 3 havvindmøllepark, er kravene til de kystnære havmølleparker på nogle områder sænket, for dermed at tiltrække nye bydere til havvindmøllemarkedet. Målet har været at fremme konkurrencen både ved dette udbud og ved fremtidige udbud af havvind. Det kan lede til mere omkostningseffektive priser til gavn for de danske elforbrugere.

For mere information, læs pressemeddelelsen her
________________________________________
22.05.2015: Offentlig høring af VVM-redegørelser for Sæby havvindmøllepark

VVM-redegørelsen for Sæby er nu offentliggjort og vil være i offentlig høring frem til 3. august 2015.

VVM-redegørelsen samt baggrundsmaterialet kan findes under fanen VVM-materiale.

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan fremsendes til:
nst@nst.dk (e-mail foretrækkes)

eller skriftligt til:
Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Anfør venligst emnet: VVM for Sæby havmøllepark, j.nr. NST-131-00170

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, hvor projektet og de vurderede miljøeffekter vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for debat. Borgermødet finder sted:

Torsdag d. 28. maj 2015 kl. 19.00-21.00
i Kulturhuset ”Manegen” Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby
________________________________________
05.05.2015: Borgermøder ved Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt udskudt

Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk er desværre nødt til at udsætte de planlagte borgermøder om VVM-redegørelserne (Vurdering af Virkning på Miljøet) for havvindmølleprojekterne i Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt. Borgermøderne, som skulle være holdt den 11. og 12. maj, har allerede været annonceret i hhv.

Fiskeritidende, Kalundborg Nyt og Ugeavisen Odsherred for Sejerøbugt samt Fiskeritidende, Lolland-posten, Ugenyt og Extra Posten for Smålandsfarvandet.

Borgermøderne afholdes af Energinet.dk med deltagelse af Energistyrelsen og Naturstyrelsen. Alle bestræber sig altid på at inddrage borgerne og lokalområdet så tidligt som muligt, men her har vi været en gang for tidligt ude.

Årsagen til at borgermøderne bliver udskudt er, at VVM redegørelserne er blevet forsinkede i forhold til det forventede offentliggørelsestidspunkt. Når VVM-redegørelserne kan offentliggøres og borgermøderne afholdes vil Energinet.dk informere de berørte lodsejere direkte og derudover også informere lokalbefolkningen. Ligeledes opdateres denne hjemmeside, så snart der er nyt.
________________________________________
05.05.2015 Offentlig høring af VVM-redegørelser for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havvindmølleparker

Energinet.dk har udarbejdet VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for alle seks kystnære havvindmølleparker.

VVM-redegørelserne for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord er nu offentliggjort og vil være i offentlig høring frem til 30. juni 2015.

Alle VVM-redegørelser samt baggrundsmateriale kan findes under fanen ”VVM-materiale” i venstre side.

Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan fremsendes til:
nst@nst.dk (e-mail foretrækkes)

eller skriftligt til:
Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Anfør venligst emnet:
VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark, j.nr. NST-131-00169 eller
VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST-131-00168.
Yderligere information kan findes på havvindmølleparkernes egne sider: Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.
________________________________________
04.05.2015 Energistyrelsen offentliggør udbudsmateriale til udbuddet af kystnære havvindmøller

Det foreløbige udbudsmateriale for de seks områder til kystnære havvindmøller er nu tilgængeligt for potentielle bydere. Materialet beskriver vilkår for opstillingen, driften og afviklingen af havvindmølleparkerne.

Udbudsmaterialet kan findes på Energistyrelsens engelske hjemmeside, men er foreløbigt kun udgivet på dansk.

Læs hele pressemeddelelsen her.
________________________________________
20.04.2015 Offentlig høring af VVM-redegørelse for Bornholm havvindmøllepark

Energinet.dk har udarbejdet VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for alle seks kystnære havvindmølleparker.

VVM-redegørelsen for Bornholm er nu offentliggjort og vil være i offentlig høring frem til 18. juni 2015.

Alle VVM-redegørelser samt baggrundsmateriale kan findes under fanen "De seks områder" og ”VVM-materiale” i venstre side.
Skriftlige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan fremsendes til:
ens@ens.dk (e-mail foretrækkes)

eller skriftligt til:
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Anfør venligst emnet:
VVM for Bornholm Havvindmøllepark - j.nr. 2015-177
Yderligere information kan findes på Bornholm Havvindmølleparks egen side her.
________________________________________
26.02.2015: Energistyrelsen skyder udbuddet af kystnære havvindmøller i gang

Energistyrelsen har offentliggjort udbudsbekendtgørelsen for udbuddet af kystnære havvindmølleparker. Udbudsbekendtgørelsen indeholder bl.a. kriterierne for at blive prækvalificeret til at byde og sikrer dermed, at kun de bydere, der kan påtage sig opgaven både økonomisk og teknisk, kan være med i udbudsprocessen.

Udbuddet af kystnære havvindmøller er en del af energiaftalen fra 2012, og er et såkaldt multi-site-udbud på 350 MW i alt. Følgende 6 områder konkurrerer om parkerne: Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Der må maksimalt være 200 MW i hvert område, undtagen på Bornholm, hvor der maksimalt må være 50 MW, og dermed ventes kun nogle af områderne at blive udnyttet.

”Jeg er glad for, at vi nu kan sætte gang i udbuddet af kystnære havvindmøller. Det er et spændende projekt, der viser nye veje for havvind. Udbuddet åbner op for andre bydere end de selskaber, vi kender fra de store udbud. Det fremmer konkurrencen både ved dette udbud og ved fremtidige udbud af havvind. Det kan lede til mere omkostningseffektive priser – til gavn for de danske elforbrugere”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Efter at de udvalgte bydere er blevet prækvalificeret, vil udbudsprocessen fortsætte, blandet andet med forhandling med byderne. I foråret 2016 bliver det afgjort hvilke(n) byder(e), der vinder udbuddet og dermed hvilke af de 6 områder, der vil blive bygget i. Parkerne skal stå færdige i 2020.

Status ultimo februar er, at samtlige VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljøet) for de 6 områder er i myndighedshøring og kommer i offentlig høring sidst i april. De vil blive gjort tilgængelige på denne side og på Naturstyrelsens hjemmeside her. Der vil i maj og juni måned blive holdt et borgermøde ved hvert af de 6 vindmølleområder.

Siden her er rettet mod borgere. Du kan holde dig orienteret om udbudsprocessen på Energistyrelsens engelske udbudsside, der er rettet mod bydere, samt på Naturstyrelsens hjemmeside.
________________________________________
10.06.2014: Bornholm: Idéfase med borgermøde

Energistyrelsen indleder nu idéfasen i forbindelse med VVM for Bornholm. Her har alle borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og idéer til emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen. I den forbindelse er der udarbejdet et idéoplæg, og der afholdes et borgermøde d. 25. juni på Bornholm.

Idéfasen går fra 10. juni til 9. juli, og bemærkninger bedes sendt skriftligt. Læs mere under Bornholm.
________________________________________
20.05.2014 Teknisk dialog skydes i gang

Energistyrelsen inviterer alle potentielle investorer og opstillere til at deltage i den tekniske dialog om udbuddet af kystnære havmøller. I den tekniske dialog diskuteres om de af Energistyrelsen foreslåede rammevilkår er rigtigt indrettede, eller om ændringer kan gøre budene billigere. Den tekniske dialog begyndes med et kick-off seminar 27. maj kl. 13.30-15.30. Læs mere om den tekniske dialog på den engelske side her.
________________________________________
29.01.2014 Havmøllepark ved Bornholm reduceres til 50 MW.

Hidtil har hvert af de 6 områder til mulige kystnære havmølleparker max kunnet indeholde 200 MW. Men nu har det været nødvendigt at reducere parken ved Bornholm til 50 MW.

50 MW er den ekstra kapacitet, som kan indpasses i den eksisterende transmissionslinje til Sverige og det lokale svenske distributionsnet.

Hvis den maksimale størrelse var blevet bibeholdt til 200 MW, ville VVM-undersøgelsen allerede på nuværende tidspunkt skulle inkludere undersøgelse af de mulige konsekvenser ved forstærkningerne af transmissionsforbindelsen og nettet i Sverige.

Det ville medføre betydelige forsinkelser for den samlede VVM-undersøgelse af Bornholm, og dermed for hele udbudsprocessen. Da de kystnære havmølleparker skal være i drift inden 2020, har det derfor været nødvendigt at begrænse den mulige havmøllepark ved Bornholm til 50 MW.

En 50 MW havmøllepark vil kunne producere elektricitet svarende til elforbruget i 50.000 husstande.
________________________________________
28.01.2014 Idéfaseoplæg Sejerø Bugt Havmøllepark

Naturstyrelsen udsendte den 24. januar 2014 Idéoplæg ud vedrørende Sejerø Bugt Havmøllepark. Idéoplægget beskriver de overordnede rammer for havmølleparken, herunder hvordan havmølleparken og kabelanlægget vil blive etableret og drevet, samt hvilke hensyn der skal tages i forhold til det omgivende miljø.

I tilknytning til idéfasen vil Energinet.dk afholde et borgermøde  den 6. februar 2014 kl. 18.30 - 21.00 på Havnsø Hotel og Kursuscenter, Havnevej 3, 4591 Føllenslev.

Projektets forventede miljøeffekter, myndighedsforhold og ordninger for køberet og værditab vil blive præsenteret, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og give din mening til kende.
________________________________________
21.01.2014 Idéfaseoplæg Vesterhav Syd Havmøllepark

Naturstyrelsen udsendte den 17. januar 2014 Idéoplæg ud vedrørende Vesterhav Syd Havmøllepark. Idéoplægget beskriver de overordnede rammer for havmølleparken, herunder hvordan havmølleparken og kabelanlægget vil blive etableret og drevet, samt hvilke hensyn der skal tages i forhold til det omgivende miljø.

I tilknytning til Idéfasen vil Energinet.dk afholde et borgermøde  den 30. januar kl. 19.00 – 21.00 på Holmsland Idræts- og kulturcenter Bandsbyvej 2 i Kloster, Ringkjøbing.

Projektets forventede miljøeffekter, myndighedsforhold og ordninger for køberet og værditab vil blive præsenteret, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og give din mening til kende.
________________________________________
21.01.2014 Idéfaseoplæg Vesterhav Nord Havmøllepark

Naturstyrelsen udsendte den 17. januar 2014 Idéoplæg ud vedrørende Vesterhav Nord Havmøllepark. Idéoplægget beskriver de overordnede rammer for havmølleparken, herunder hvordan havmølleparken og kabelanlægget vil blive etableret og drevet, samt hvilke hensyn der skal tages i forhold til det omgivende miljø.

I tilknytning til Idéfasen vil Energinet.dk afholde et borgermøde den 28. januar kl. 19.00 – 21.00 på Lemvig Gymnasium, Romvej 30, 7620 Lemvig. Projektets forventede miljøeffekter, myndighedsforhold og ordninger for køberet og værditab vil blive præsenteret, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og give din mening til kende.
________________________________________
21.01.2014 Idéfaseoplæg Sæby Havmøllepark

Naturstyrelsen udsendte den 13. januar 2014 Idéoplæg ud vedrørende Sæby Havmøllepark. Idéoplægget beskriver de overordnede rammer for havmølleparken, herunder hvordan havmølleparken og kabelanlægget vil blive etableret og drevet, samt hvilke hensyn der skal tages i forhold til det omgivende miljø.

I tilknytning til Idéfasen vil Energinet.dk afholde et borgermøde den 23. januar 2014, kl. 19-21.30 på Sæby Fritidscenter, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby. Projektets forventede miljøeffekter, myndighedsforhold og ordninger for køberet og værditab vil blive præsenteret, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og give din mening til kende.
________________________________________
16.01.2014 Notat om kommuners mulighed for at engagere sig i kystmøller

En kommune har mulighed for at deltage i kommerciel elproduktion og elhandel. Det gælder også elproduktion via kystmøller. Reglerne herfor bl.a. elforsyningsloven og "kommunalfuldmagten". Kommunerne har derudover ansvaret for at engagement sker i overensstemmelse med EU's konkurrence - og statsstøtteregler.

Energistyrelsens notat om regler kan læses her. Tilføjet den 24.04.14. Der er endvidere udarbejdet en piece om emne.
________________________________________
09.01.2014 Idéfaseoplæg Smålandsfarvandet Havmøllepark

Naturstyrelsen udsendte den 6. januar 2014 Idéoplæg ud vedrørende Smålandsfarvandet Havmøllepark. Idéoplægget beskriver de overordnede rammer for havmølleparken, herunder hvordan havmølleparken og kabelanlægget vil blive etableret og drevet, samt hvilke hensyn der skal tages i forhold til det omgivende miljø.

I tilknytning til Idéfasen vil Energinet.dk afholde et borgermøde den 16. januar 2014, kl. 17-19.30 på Skælskør bibliotek, Vestergade 4, 4230 Skælskør. Projektets forventede miljøeffekter, myndighedsforhold og ordninger for køberet og værditab vil blive præsenteret, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og give din mening til kende.
________________________________________
21.11.2013 EWEA Offshore 2013 præsentation

Læs Energistyrelsens præsentation fra EWEA Offshore 2013. Præsentationen kan downloades både som en helhed (pdf) eller som billedfiler (pptx).
EWEA Offshore 2013 præsentation (pdf)
EWEA Offshore 2013 præsentation (pptx)
________________________________________
15.11.13 Geotekniske forundersøgelser undersøges også

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard bad d. 12. november 2013 Energinet.dk om at gennemføre geotekniske undersøgelser af de 6 kystnære havvindmølleområder.

Pålægget er et tillæg til det eksisterende ’Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennemførelse af forundersøgelser for 6 kystnære hav-mølleparker ved Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet og Bornholm’ som givet af klima-, energi- og bygningsministeren til Energinet.dk d. 29. januar 2013.

Læs tillæg til pålægget her.
________________________________________
11.11.13 Mindre rettelser til publikation om udbudsmodel og opdateret oversigtskort

Publikationen om ombudsmodelen, som blev offentliggjort d. 28. august 2013, indeholdt visse mindre fejl i forhold til angivelsen af størrelse af de udvalgte områder.

Læs tilrettet publikation om udbudsmodel og tidsplan her.

Opdateret oversigtskort.
________________________________________
30.10.13 Præsentation fra informationsmøde om køberetsordningen

Læs præsentationen fra informationsmødet om køberetsordningen d. 29. oktober 2013.
________________________________________
07.10.13 Informationsmøde om køberetsordningen

Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 14-16 afholdes der informationsmøde i Energistyrelsen om køberetsordningen.

Foreløbigt program kan læses her.

Hvis der er interesse for det, afholdes samme møde på engelsk d. 29. oktober kl. 10-14.
________________________________________
29.08.2013 Køberetsordningen

I forbindelse med udbuddet af de kystnære havvindmøller vil opstillere være forpligtet til at udbyde – ikke opnå – 20 pct. af det samlede projekt til lokale borgere.

Energistyrelsen inviterer til et informationsmøde om køberetsordningen samt de øvrige ordninger, der gælder for udbuddet, i oktober. Nærmere information følger her på siden.

Indtil da kan der hentes relevant information ved at følge disse links: Energinet.dk's information om køberetsordningen og bemærkninger til loven vedr. køberetsordningen.
________________________________________
29.08.2013 Præsentation fra informationsmødet om den endelige udbudsmodel

Læs oplæggene fra informationsmødet d. 28. august 2013 her.

________________________________________
 
28.08.2013 Endelig udbudsmodel og tidsplan for det kystnære udbud

Energistyrelsen inviterer alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i udbudsprocessen om de 450 MW kystnære havmølleparker. Udbudsmodellen er udbud efter forhandling kombineret med teknisk markedsdialog og prækvalifikation. Processen vil derfor være kendetegnet ved åbenhed med mulighed for forhandlinger og dialog om både udbudsbetingelser og rammevilkår.

Læs publikationen om udbudsmodel og tidsplan her
________________________________________
27.08.2013 Koordinater for de 6 kystnære områder

Energistyrelsen har i sommeren 2013 givet Energinet.dk tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i de seks områder, der indgår i det kystnære udbud. Af forundersøgelsestilladelserne fremgår koordinaterne for forundersøgelsesområderne. Områderne kan som følge af resultaterne af forundersøgelserne blive beskåret, og koordinaterne vil derfor kunne ændre sig:

Bornholm
Sejerøbugten
Smålandsfarvandet
Sæby
Vesterhav Nord
Vesterhav Syd
________________________________________
 19.06.2013 Invitation til informationsmøde om udbudsmodel

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om udbudsmodel for de kystnære havmølleparker. Mødet finder sted d. 28. august 2013.
Udbudsmodel og tidsplan 450 MW kystnære havvindmølleparker i Danmark her
 
Yderligere materiale om rammerne for udbuddet vil blive offentliggjort i august forud for informationsmødet.  
________________________________________
08.02.2013 Proces og tidsplan for kystnære havmølleparker

Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark.

Det er med den politiske aftale af 28. november 2012 besluttet at udpege 6 områder ved Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet og Bornholm.

Energistyrelsen gennemfører en aktiv informationsindsats og en udbudsproces med åben dialog med både potentielle opstillere og investorer (både nationale og internationale), så de bedst mulige rammer for etableringen kan fastlægges.

Se Energistyrelsens præsentation på EWEA-konferencen i Wien februar 2013

Præsentationen omhandler både udbud af de kystnære parker samt udbuddene af Horns Rev 3 og Kriegers Flak.
________________________________________
04.02.2013 Kommende forundersøgelser i kystnære områder

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard bad d. 4. februar 2013 Energinet.dk om at udføre forundersøgelser for de 6 områder, der er udpeget til kystnære havvindmøller.

Læs pålægget til Energinet.dk

Læs de tekniske bilag til Energinet.dk's pålæg. Bilagene præciserer nærmere, hvordan forundersøgelserne i de kystnære områder skal tilrettelægges.

Bilagene har været i myndighedshøring.

Se kort over de kystnære områder i en GIS-fil her.
Filernes format er ESRI shape: Projektion: UTM 32, EUref 89.

Læs pressemeddelelsen d. 4. februar 2013 vedr. pålægget om forundersøgelser i de kystnære områder.
________________________________________
31.01.2013 Tidsplan for de kystnære parker

Tidsplanen for den forventede proces for både forundersøgelser og udbud beskrives i korte træk nedenfor.

Tidsplan kystnære vindmøller
________________________________________
30.11.2012 Placering af kystnære havvindmøller

Den 27. november 2012 blev et bredt flertal af folketingets partier enige om de fremtidige politiske rammer for opstilling af kystnære havmøller, samt opstilling af forsøgsmøller på havet.

  • Der bliver udbudt opstilling af 450 MW havmøller i udvalgte områder. Det enkelte projekt kan højest være på 200 MW.
  • Der bliver mulighed for opstilling af op til 50 MW forsøgs- og demonstrationsprojekter for havmøller på havet. Der gives en fast afregning på 70 øre/kWh til disse projekter.
  • Der gives mulighed for at ansøge om opstilling af havmøller uden for de udpegede områder. Disse møller vil få tilskud svarende til landmølleafregningen.

Læs faktaark om kystnære møller her.

De nye muligheder beskrives i dokumenterne nedenfor.

Screening af kystnære havmøller, okt. 2012

Læs mere om planlægning af fremtidens havmølleparker her

Udbudsmodel for kystnære møller

Udbudsmodel for kystnære havmøller

Udbudte områder til kystnære havmøller

Faktaark om kystnære havmøller

Pressemeddelelse 28. november 2012

Kontakt

Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819
Tobias Grindsted
Chefkonsulent (+45) 3392 6640