Vindmøllers miljøpåvirkning

Danske erfaringer fra de sidste 25 år har vist, at havmølleparker er en effektiv kilde til vedvarende energi. Havmølleparker har betydelige miljømæssige fordele, fordi elektricitet produceret fra vindmøller kan erstatte elproduktion baseret på fossile brændsler. I det omfang de fossile brændsler bliver fortrængt, vil der ske en reduktion i den kvoteomfattede CO2-udledning, ligesom udledning af NOx og SO2 med videre vil blive reduceret.

Havvindmøller påvirker dog også omgivelserne, og det er vigtigt, at denne type infrastruktur til havs respekterer det sårbare miljø.

Miljøpåvirkninger ved opstilling af vindmøller

Miljøovervågningsprogrammer

Ved opførslen af havvindmølleparkerne Horns Rev I (2002) og Nysted (2003) blev operatørerne forpligtigede til at udføre omfattende miljøovervågningsprogrammer, som skulle indeholde en detaljeret måling af miljøforholdene før, under og efter opførelsen af de to havmølleparker.

Overordnet viser miljødemonstrationsprogrammet af Horns Rev og Nysted, at det er muligt at konstruere havmølleparker på en miljømæssigt bæredygtig måde, som ikke medfører væsentlig skade på naturen.

Resultaterne af miljøovervågningsprogrammet kan læses her. Nedenfor er en sammenfatning af de vigtigste resultater fra overvågningsprogrammet.

  Horns Rev Havmøllepark  Nysted Havmøllepark
Tabel: Vigtigste resultater fra overvågningsprogrammet
Bundfauna og -flora
 • Vindmøllefundamenter og erosionsbeskyttelse har skabt kunstige levesteder for dyre- og plantelivet, hvilket har øget diversiteten og biomassen i området.
 • På grund af områdets lave saltholdighed og mangel på rovdyr er der udviklet monokulturer af blåmuslinger på vindmøllefundamenter og erosionsbeskyttelse.
Fisk    
 • Introduktionen af nye levesteder kan få positive effekter på fiskesamfundene efter fuld udvikling af de kunstige rev.
 • Ingen sammenhæng mellem styrken af det elektromagnetiske felt og de undersøgte fiskearters bevægelsesmønstre.
Havpattedyr
 • Sæler blev kun påvirket, da fundamenterne skulle rammes.
 • Både til havs og på land var sælerne generelt set upåvirkede af opførelsen såvel som driften af havvindmølleparken.
 • Antallet af marsvin faldt en smule under anlægsarbejderne, men steg igen efter idriftsættelsen.
 • Antallet af marsvin faldt markant under anlægsarbejderne og er efter to års drift kun langsomt ved at vende tilbage.
Fugle
 • Fugle undgår generelt havmølleparkerne og nogle arter er fortrængt fra tidligere fødesøgningsområder.
 • Risikoen for at kollidere med vindmøllerne er lille.
 • Effekterne på populationsniveau er ubetydelige.
Holdninger
 • Mere end 80 procent af respondenterne fra lokalområderne er “positive” eller ”meget positive” over for havmølleparkerne.
 • Hovedparten mener, at havmølleparkernes virkning på fugle og det marine miljø er ”neutral”.
 • Næsten 2/3 mener, at havmølleparkernes effekt på landskabet er ”neutral” eller ligefrem ”positiv”.
 • Der er en væsentlig forskel på villigheden til at betale for placering af vindmøller på afstande, hvor den visuelle forstyrrelse er relativ lille, dvs. op til 18 km fra kysten. Ved Horns Rev var der ingen ekstra villighed til at betale for at få møllerne uden for synsvidde ved at øge afstanden fra 18 til 50 km fra kysten.

Miljøovervågningsprogrammet blev koordineret af arbejdsgruppen bestående af Skov- og Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen), Energistyrelsen, Vattenfall og DONG Energy (nu Ørsted). Arbejdet blev løbende evalueret af et internationalt ekspertpanel (The International Advisory Panel of Experts on Marine Ecology – IAPEME) med specielle kompetencer inden for programmets forskellige dele.

Ekspertpanelet kom med jævne mellemrum med anbefalinger til det videre arbejde. Desuden var der en løbende dialog med en ”grøn følgegruppe” bestående af repræsentanter for Verdensnaturfonden (WWF), Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Greenpeace, Dansk Ornitologisk Forening og Organisationen for Vedvarende Energi.

Som opfølgning på miljøovervågningsprogrammet blev der igangsat et supplerende miljøovervågningsprogram som fokuserer på marsvin (herunder betydning af støj fra nedramning af vindmøllefundamenter, vandfugle (herunder sortænder, lommer, havlitter m.fl.) og fisk (herunder parkernes betydning for fiskesamfundene).

Kontakt

Søren Keller
Fuldmægtig (+45) 3392 6690