Tilskud til elintensive virksomheder

Tilskud til lempelse af PSO-betaling

Det blev med politisk aftale af 17. november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften besluttet, at tilskud til PSO-afgiften kun ydes frem til år 2020 via en gradvis udfasning af midler, og der er derved ikke afsat midler til tilskud til betaling af PSO-afgift i 2021 iflg. Finansloven.

Ordningen ”Tilskud til lempelse af PSO-betaling er ophørt fra 31. december 2020.

Nyheder til virksomheder i ordningen

Januar 2021

Ordningen ”Tilskud til lempelse af PSO-betaling er ophørt fra 31. december 2020.

 

April 2020

Orientering om fornyet vurdering af bestemmelse i bekendtgørelsen til aftaleordningen

Det fremgår af bestemmelsen jf. § 26, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1618 af 15. december 2016 om statstilskud til elintensive virksomheder, at der ikke ydes tilskud til PSO-betalingen til elektricitet, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

Energistyrelsen har vurderet, at bestemmelsen ikke har lovhjemmel og dermed ikke håndhæves. Det betyder, at det elforbrug, der anvendes til direkte eller indirekte fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden, er berettiget til tilskud.

Giver dette anledning til nogle spørgsmål eller kommentarer ifm. jeres sag, er I velkommen til at rette henvendelse til Energistyrelsens sagsbehandlere på aftale@ens.dk

Februar 2020

Energieffektivisering slanker danske virksomheders energiregning og CO2-udledning

Resultater fra Energistyrelsens såkaldte aftaleordning med elintensive virksomheder om energieffektivisering viser store energi- og CO2-besparelser samtidig med, at det gavner virksomhedernes bundlinje. Succesen ser ud til at gentage sig med en ny aftaleperiode og bidrager yderligere til Danmarks klimamålsætninger. Læs pressemeddelelsen 

Januar 2019

Opdatering af Kravsspecifikation

Energistyrelsen har opdateret Kravsspecifikation ifm. aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen. Den gældende version (Rev 3.) kan findes under  afsnittet ’Dokumenter’. Ændringerne vedrører præciseringer samt ændringer i indberetningskrav m.m.

Opdatering af tjekliste til teknisk ekspert

Tjeklisten til teknisk ekspert er opdateret. Ændringerne vedrører justering af tjeklistespørgsmål samt mindre præciseringer. Tjeklisten kan findes under afsnittet ’Dokumenter’.

Opdatering af vejledning

Vejledning ifm. aftaler om energieffektivisering er opdateret. Ændringerne vedrører præciseringer og ændringer i indberetningskrav m.m. Vejledningen kan findes under afsnittet ’Dokumenter’.

December 2018

Ændring af forhold

Såfremt der er ændringer af forhold i aftalen, herunder ændring eller tilføjelse af aftagernumre, skal virksomheden straks meddele dette til Energistyrelsen på aftale@ens.dk

Virksomheden kan i den forbindelse ikke tilføje nye aftagernumre med tilbagevirkende kraft.

Katalog over særlige undersøgelser opdateret

Energistyrelsen har opdateret katalog over særlige undersøgelser. Virksomheder skal fremadrettet i forbindelse med oplæg til aftale gennemgå forslag til emner til de særlige undersøgelser, der fremgår af opdateret katalog.

November 2018

Opdatering af skabelon til oplæg til aftale om energieffektivisering

Energistyrelsen har opdateret skabelonen til oplæg til aftale om energieffektivisering. Virksomheder bedes ifm. deres aftaleoplæg anvende denne skabelon. Skabelonen kan findes under ’Dokumenter’.


Opdatering af katalog over særlige undersøgelser

Kataloget over særlige undersøgelser er under opdatering. Tidsplan for offentliggørelse følger.
For spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os på aftale@ens.dk.

Opdatering af skabelon til oplæg til aftale om energieffektivisering

Energistyrelsen arbejder på at opdatere skabelonen til oplæg til aftale om energieffektivisering. Det er forventningen at skabelonen opdateres og offentliggøres i uge 45. Virksomheder bedes ifm. den nye aftaleperiode anvende den opdaterede skabelon til oplæg til aftale.

Opdatering af katalog over særlige undersøgelser

Kataloget over særlige undersøgelser er under opdatering. Tidsplan for offentliggørelse følger.

For spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os på aftale@ens.dk.

Tilskuddets størrelse og udbetalingsmetode

Der er afsat midler på finansloven til at give tilskud til elintensive virksomheders PSO-betaling frem til og med 2020.

Tilskud til elintensive virksomheder udbetales som et variabelt ørebeløb pr. kWh.

Tilskuddet varierer på baggrund af følgende parametre:

  • PSO-afgiftens størrelse (kvartals-tariffen).
  • VE-andelen af PSO-afgiften.
  • Antallet af virksomheder, der er en del af tilskudsordningen.
  • Virksomhedernes elforbrug.

Virksomheden kan maksimalt modtage tilskud svarende til 85 % af VE-andelen af virksomhedens PSO-betaling.

Hver måned udbetales 60 % af det anslåede tilskud til virksomheden. Det anslåede tilskud (pr. kWh) er 85 % af VE-andelen af PSO-kvartalstariffen. Det anslåede tilskud gives efter virksomhedens faktiske elforbrug.

Øre/kWh 4. kvartal 2020
PSO-tarif 6,2
  • Heraf VE-andel
5,9
  • Anslået tilskud 85% af VE-andel
5,0
  • 60% af anslået tilskud
3,0

Ved årsskiftet vil den resterende procentdel blive udbetalt til virksomheden.

Med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften december 2016 er det besluttet at afskaffe PSO-betalingen gradvist. Som følge heraf vil tilskuddet per kWh tilsvarende blive reduceret.

Læs mere om den aktuelle PSO-betaling. Ifølge EU’s statsstøtteregler må der maksimal gives 85 pct. af VE-andelen af PSO-betalingen.

Aftaleforpligtelser

Tilskuddet er betinget af, at virksomheden indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Det skal sikre, at der er fokus på energieffektivitet i elintensive virksomheder.

Virksomheden skal i aftalen bl.a.:

  • Opbygge, implementere og vedligeholde et energiledelsessystem, der er certificeret efter DS/EN ISO 50001-standarden og Energistyrelsens supplerende krav jf. Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen.
  • ​Gennemføre elbesparelsesprojekter med under 5 års simpel tilbagebetalingstid.
  • Udarbejde og gennemføre særlige undersøgelser af elforbruget i produktionsenheden, med henblik på at identificere potentielle indsatsområder.
Kravsspecifikation

I Energistyrelsens Kravspecifikation i forbindelse med aftaler mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen, Rev 3 finder du de krav, som elintensive virksomheder skal overholde for at udarbejde og opretholde det nødvendige grundlag for aftalen m.m.

Hent kravsspecifikationen

Energiledelse

Energiledelse skal medvirke til at sikre en mere effektiv udnyttelse af tilgængelige energikilder, til forbedret konkurrenceevne og til nedsættelse af udledningen af drivhusgasser og andre relaterede miljøpåvirkninger.

Inden der kan indgås en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal virksomheden have implementeret et energiledelsessystem, som er certificeret efter energiledelsesstandarden ISO 50001 og Energistyrelsens supplerende krav, jf. Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen. ISO 50001 Standarden og Energistyrelsens kravspecifikation beskriver alle de komponenter og krav, som skal opfyldes for at energiledelsessystemet kan blive certificeret. Køb standarden

Særlige undersøgelser af energiforhold

Virksomheden skal gennemføre særlige undersøgelser af produktionsenhedens energiforhold med henblik på at identificere konkrete, dokumenterbare energieffektiviseringer. Forslag til emner for særlige undersøgelser skal fremgå af virksomhedens oplæg til aftale og er et væsentligt element i forhandlingen om aftalen med Energistyrelsen.

En særlig undersøgelse er en energieffektiviseringsindsats, som typisk ligger ud over virksomhedens normale energispareaktiviteter i kompleksitet, omfang og varighed.

Udvælgelse af særlige undersøgelser
Ved individuelle aftaler med Energistyrelsen skal virksomheden som minimum undersøge muligheden for at gennemføre særlige undersøgelser inden for en række emner, der fremgår af Energistyrelsens katalog over særlige undersøgelser.

Ved branche- eller fællesaftaler skal brancheorganisationen eller en fælles repræsentant for fællesaftalen udvælge forslag til de særlige undersøgelser. Hver af de særlige undersøgelser kan tilrettelægges, så den f.eks. kun gennemføres i én virksomhed, hvorefter erfaringerne udbredes til de øvrige virksomheder i branche- eller fællesaftalen.

Hvis den energibesparelse der kan opnås ved at implementere en særlig undersøgelse er under 5 år, skal virksomheden som udgangspunkt gennemføre denne senest et år efter den særlige undersøgelse er afsluttet.

I Katalog over særlige undersøgelser kan du orientere dig om emner samt retningslinjer for udvælgelse af særlige undersøgelser.

Aftaletyper

Virksomheden kan enten vælge at indgå en individuel aftale eller vælge at tilslutte sig en fælles- eller brancheaftale. En brancheaftale indgås mellem en brancheorganisation og Energistyrelsen, hvorefter de enkelte virksomheder tilslutter sig brancheaftalen. Da Energistyrelsen i første omgang giver betinget tilsagn om tilskud med på baggrund af hensigtserklæringen, behøver virksomheden ikke nødvendigvis endeligt at beslutte sig for, om den ønsker at deltage i en brancheaftale når hensigtserklæringen indsendes. Senest når virksomheden indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal virksomheden have forholdt sig til, om den vil tilslutte sig til en brancheaftale eller om virksomheden vil indgå en individuel aftale.

Aftalens forløb

Hensigtserklæring

Virksomheden ansøger om tilskud til produktionsenhedens (eller flere produktionsenheders) PSO-betaling ved at indsende en hensigtserklæring til Energistyrelsen. Virksomheden skal herunder dokumentere, at produktionsenheden er omfattet af tilskudsordningen. I hensigtserklæringen skal virksomheder bl.a. oplyse, hvilke produktionsenheder der søges tilskud til og produktionsenhedernes elforbrug fra de sidste tre år. 

Betinget tilsagn om tilskud

Opfylder virksomheden kriterierne, kan Energistyrelsen give tilsagn om tilskud på betingelse af, at virksomheden indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Et betinget tilsagn indeholder bl.a. en tidsplan for, hvornår virksomheden skal indsende et oplæg til aftale.

Udbetaling af tilskud

Udbetalingen starter, når der er givet betinget tilsagn om tilskud og regnes fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager virksomhedens hensigtserklæring. Udbetalingen sker månedsvis på baggrund af måling af elforbruget på produktionsenheden. 

Oplæg til aftale

Virksomheden skal indsende et oplæg til aftale til Energistyrelsen. Oplægget skal bl.a. indeholde forslag til særlige undersøgelser, samt hvilke projekter med en simpel tilbagebetalingstid på fem år, der vil blive gennemført. 

Derudover skal der foreligge et certifikat af energiledelsessystemet, eller som minimum en forhåndsgodkendelse. Oplægget vurderes efter, om det opfylder de krav, Energistyrelsen har opstillet, samt om forslagene til særlig undersøgelser er tilstrækkeligt relevante. Efter Energistyrelsens sagsbehandling og forhandling om aftalen, kan virksomheden indgå en endelig aftale med Energistyrelsen.

Virksomheden skal anvende Energistyrelsens skabelon til oplæg til aftale, som virksomheden modtager ifm. det betingede tilsagn. Skabelonen findes også ved at følge linket til højre. Skabelonen består af et word-dokument og et excel-dokument. Derudover skal virksomheden indsendes flere dokumenter, bl.a. energikortlægningsrapport og certificeringsrapport samt tjekliste fra den tekniske ekspert. 

Se vejledning

Aftalens indgåelse

Aftalen indgås mellem Energistyrelsen og virksomheden, som skal sikre, at aftaleforpligtelserne overholdes. Aftalen forhandles på baggrund af virksomhedens oplæg til aftale samt evt. supplerende oplysninger til aftaleoplægget.

Er der tale om en fælles- eller brancheaftale indgås aftalen mellem Energistyrelsen og brancheforeningen (alternativt en repræsentant for fællesaftalen), og de enkelte virksomheder kan derefter tilslutte sig aftalen. I disse tilfælde forhandles aftalen af brancheorganisationen eller fællesrepræsentanten.

Opretholdelse af aftale

Virksomheden skal årligt indsende auditrapporter, status på projekter og indberetninger om energiforbrug, som dokumenterer, at virksomheden lever op til aftaleforpligtelserne.

Aftalens ophør

Aftaleperioden er på 3 år. Herefter ophører aftalen og virksomheden har mulighed for at indgå en ny aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen ved at indsende en ny hensigtserklæring.

Slutindberetning

Virksomheden skal senest 3 mdr. efter aftalens ophør, indsende en slutindberetning. Til dette skal virksomheden anvende Energistyrelsens skabelon til slutindberetning, som vil blive tilsendt virksomheden inden indberetningen skal indsendes. Slutindberetningen skal indsendes selvom virksomheden ønsker at indgå en ny aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

Dokumenter

Kravsspecifikation ifm. aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen (29. januar 2019), Rev. 3

Vejledning ifm. aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen (29. januar 2019) 

Energibevidst projektering (metodebeskrivelse, F.R.I)

Kompetencekrav til auditteam

Rapporteringskrav og tjekliste til teknisk ekspert Rev 4

Temahæfte om energiledelse

Oplæg til aftale

Oplæg til aftale om energieffektivisering

Bilag 1 til oplæg til aftale

Hensigtserklæringer

Hensigtserklæring - bilag 3

Hensigtserklæring - bilag 5

Hensigtserklæring - uden for bilag

Materialer til særlige undersøgelser

Katalog over særlige undersøgelser

Den store blå om systemoptimering

Den lille blå om ventilation

Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

Kortlægning af energiforbrug i virksomheder

Kortlægning af potentialet for fleksibelt elforbrug i industri, handel og service

Analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien

Produktionsoptimering, logistik og energieffektivitet

Energieffektivisering med energiledelse (temahæfte)

Energieffektivisering med LEAN (temahæfte)

Energieffektivisering af tørring, inddampning og destillation (temahæfte)

Energieffektivisering af ventilation (temahæfte)

Sæt tal på energipræstationen med retvisende nøgletal (temahæfte)

Energieffektivisering af ovne og smelteprocesser (temahæfte)

Energieffektivisering af  Køle-, trykluft- og vakuumanlæg (temahæfte)

Varmegenvinding og udnyttelse  af overskudsvarme (temahæfte)

Dokumentation af elintensitet

Vejledning til beregning af elintensiteten

Revisionsinstruks og erklæring vedr. beregning af elintensiteten

Ledelsespåtegning vedr. beregning af elintensiteten

Bilag 1. Skema til beregning af elintensiteten

Bilag 2. Anvendt regnskabspraksis

Revisorerklæring for udbetalt tilskud

Revisionsinstruks og erklæring ifm. udbetalt tilskud 

Ledelsespåtegning ifm. udbetalt tilskud

Slutindberetning

Ledelsespåtegning ifm. slutindberetning 

Behandling af personoplysninger

Sådan behandles dine personoplysninger

Majbritt V. Nielsen
Administrativ medarbejder (+45) 3392 6878