Miljøkonsekvensvurderinger, proces og høringer

VVM af landanlæg samt SMV af planen for Thor Havvindmøllepark

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første af disse havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyllands vestkyst ved Nissum Fjord. Hvem der skal opføre parken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2021 og parken skal stå helt færdig med udgangen af 2027.

Thor Havvindmøllepark kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, transformerplatform og eksportkabler) og et anlæg på land (nedgravede landkabler og to kystnære koblingsstationer). Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Tuskær på Jyllands vestkyst nord for Nissum Fjord, hvorfra nedgravede landkabler vil føre strømmen frem til højspændingsnettet ved Idomlund.

Landanlægget skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at idriftsættelsen af havvindmølleparken kan ske rettidigt. Det er derfor nødvendigt, at miljøvurderingen af landanlægget sker tidligt i processen. Det sker med henblik på, at Energinet kan få udstedt tilladelse til landanlæggene og kan påbegynde deres etablering, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

Miljøvurderingsprocessen for Thor Havvindmøllepark består af flere elementer:

 • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Thor Havvindmøllepark: Tidspunkt maj 2020- april 2021
 • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt: maj 2020- juni 2021
 • Efter budfristen i 2021, når koncessionsvinderen til byggeriet af havmølleparken er udpeget, skal koncessionsvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2022-24

SMV-undersøgelser belyser de miljømæssige konsekvenser af planen for Thor Havvindmøllepark både på havet og på land, men på et strategisk niveau. Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for landanlæggene belyser de miljømæssige konsekvenser af at etablere anlæggene. Alle undersøgelserne skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet. Undersøgelserne skal desuden sikre, at omgivelserne og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt. De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af det konkrete projekt på havet (forventeligt 2022-24) vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere de havbaserede anlæg. Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelen skal desuden tage højde for SMV’ens resultater og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres. Først efter gennemført VVM for projektet på havet kan Energistyrelsen træffe afgørelse om etableringstilladelse til selve havvindmølleparken.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for landanlæggene, mens det bliver den udpegede budvinder til havvindmølleparken, som senere bliver bygherre på havvindmølleparken.

Sagen kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, men fokus er her på landanlægget. Der er link som henviser til Energistyrelsens hjemmeside.

Offentlig høring og høringsmateriale

Til SMV af planen for Thor Havmøllepark og til idefasen for miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlæggene er der blevet gennemført en 5 ugers høring i perioden 24. april til 29. maj 2020, hvor alle interessenter har haft mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til høringsmaterialet, samt forslag og idéer til emner, som skal indgå i det videre arbejde. Høringsmaterialet, som blev anvendt i høringen, finder du under "Materiale" nedenfor.

Nyheder

Læs nyheder om forberedelserne til udbuddet af Thor Havvindmøllepark

Nyheder foreligger kun på engelsk, da projektet udbydes i international konkurrence

Du kan abonnere på nyheder om processen for Thor ved at skrive dig op til et nyhedsbrev ved at sende en mail til: thor@ens.dk  

Materiale
Tidsplan
 • Maj 2020
  SMV- og VVM-undersøgelsen anlæg på land indledes med en offentlig idéfase
 • Efterår 2020
  Mulige borgermøder om planen for Thor Havvindmøllepark og kompensation af lodsejere
 • Februar/april 2021
  Færdiggørelse af miljørapport for SMV
 • April 2021
  Færdiggørelse af miljøkonsekvensrapporten (VVM) for anlæg på land
 • Maj/juni 2021
  Afsluttende høringsperiode og borgermøder for anlæg på land
 • Sommer 2021:
  Miljøstyrelsen fremsender høringsnotat og indstilling (anbefaling) om udstedelse af VVM-tilladelse
 • Ultimo 2021
  Vinderen af udbuddet til etablering af Thor Havvindmøllepark udpeges
 • 2022-2024:
  Budvinderen af Thor Havvindmøllepark gennemfører miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af det konkrete projekt på havet inkl. borgermøder og høringer. Efter afsluttet VVM udstedes etableringstilladelse til selve havvindmølleparken
 • Ultimo 2027
  Seneste tidspunkt for etablering af Thor Havvindmøllepark
Kort over forundersøgelsesområde

Her kan du finde kort over forundersøgelsesområder på havet og på land

Du kan finde din adresse i forhold til de berørte kabel- og stationsområder på land ved at klikke på kortet

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til eller kontakte en af projektets medarbejdere:

Kontakt

Tobias Grindsted
Fuldmægtig (+45) 3392 6640