Teknologikataloger

Til brug for vurderinger af udviklingen på klima- og energiområdet er der blandt andet behov for at have kendskab til data for en række teknologier. Disse data er samlet i teknologikataloger, som offentliggøres løbende af Energistyrelsen og Energinet.dk. Data i teknologikatalogerne repræsenterer generelle værdier. Teknologikatalogets forudsætninger bør ikke lægges til grund for konkrete investeringsbeslutninger. I konkrete projekter kan der således være betydelige variationer fra de i teknologikataloget angivne værdier, hvorfor der her så vidt muligt bør foretages konkrete vurderinger af omkostninger m.v.

Data i teknologikatalogerne bør ikke anvendes til at vurdere det konkrete projekt i forbindelse med godkendelse af kollektive varmeforsyningsprojekter (jf. projektbekendtgørelsens §23 pkt. 9). Medmindre det kan dokumenteres, at andre data bør anvendes, bør teknologikatalogets data dog finde anvendelse ved vurdering af relevante alternativer (jf. §23 pkt. 10).

Teknologikatalogerne bliver til og opdateres løbende og i en åben proces, hvor interessenter inddrages i forbindelse med workshops og ekstern kommentering, ønsker du at få tilsendt materiale i forbindelse med ekstern kommenteringer så skriv en mail til rin@ens.dk skriv “teknologikatalog ekstern kommentering” i emnefeltet.  Er du interesseret i at vide, hvilke teknologier, der er ved at blive opdateret, kan du hente en oversigt.

Lige nu eksisterer der fem kataloger:

  • Produktion af el- og fjernvarme, energilagring og energiproduktion og –konvertering.
  • Opdateringskatalog til produktion af el og fjernvarme - august 2016.
  • Individuelle varmeanlæg og energitransport.
  • Opdateringskatalog til Individuelle varmeanlæg - august 2016
  • Konvertering af biomasse til biobrændsler.

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme, energilagring og energiproduktion og -konvertering

Dette teknologikatalog indeholder teknologidata for en række centrale og decentrale el- og varmeproduktionsteknologier til kollektiv energiforsyning. Kataloget indeholder endvidere oplysninger om teknologier til energilagring samt teknologier til energiproduktion og -konvertering. Teknologikataloget omhandler eksisterende teknologier, teknologier under teknisk og økonomisk udvikling samt teknologier på eksperimentalstadiet.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt to kataloger – et ældre fra maj 2012, som senest er opdateret i 2015, samt et nyt katalog fra august 2016, som fremadrettet vil være udgangspunkt for opdateringer. Sidstnævnte er opdateret i juni 2017 med nye data for havvind og senest oktober 2017 med nye data for store markplacerede solcelle anlæg.  

Læs mere:

Teknologikatalog for el, fjernvarme, energilagring og energiproduktion og -konvertering - Maj 2012. Opdateret 2015

Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme - august 2016 - Opdateret oktober 2017

Notat om opdatering af data for store solcelleanlæg oktober 2017

Kommenteringsnotat for opdatering af data for havvind juni 2017 – med kommentarer indarbejdet  

Kommenteringsnotat for opdatering af data for kul kraft varme  maj 2017 – med kommentarer indarbejdet 

Kommenteringsnotat for opdatering af biomasse og affalds kraftvarme anlæg og fjernvarme kedler juli 2017 og tilhørende data ark i ekstern kommentering frem til 22. august 2017 

Tabellerne med data fra kataloget er tilgængelige i Excel-format opdelt efter de forskellige kategorier af teknologier. Teknologierne i opdateringskataloget fra august 2016 er samlet i en seperat Excel-fil: 

Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg og energitransport

Dette teknologikatalog indeholder data for en række teknologier til individuel opvarmning, samt data for fjernvarmenet og elnet. Kataloget omhandler både velafprøvede eksisterende teknologier og nyere teknologier. Der beskrives opvarmningsteknologier, der kan anvendes i enfamilieshuse og til blokvarme.

Første udgave af kataloget blev udgivet i 2012 , og i oktober 2013 blev en opdateret udgave offentliggjort. Desuden er der i august 2016 udgivet et opdateringskatalog til teknologikatalog for individuel opvarmning med opdateringer af kapitlerne for varmepumper. Dette katalog vil løbende udvides med opdatering af teknologier fra det gamle katalog fra 2013. Det vil af 2013 kataloget fremgå, om en teknologi er opdateret.

Læs mere her:

Vær opmærksom på at det har været nødvendigt at lave enkelte justeringer i dokumenterne der blev offentliggjort september 2017, justeringerne er i  data for varmepumper og for automatiske træpillefyr.

Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg og energitransport opdateret december 2017 

Datablade for individuelle  varmeanlæg opdateret december 2017 

Notat om Opdatering af udvalgte data for eldrevne varmepumper i enfamiliehuse i teknologikataloget oktober 2017

Foruden de i kataloget beskrevne varmeteknologier, arbejder Energinet.dk med hybridvarmepumper, som kan anvendes som supplement til opvarmning. Se energinet.dk 

Teknologikatalog for konvertering af biomasse til biobrændsler

Dette teknologikatalog indeholder data for en række teknologier til konvertering af biomasse til flydende biobrændsler. Kataloget omhandler både eksisterende teknologier og nye teknologier under udvikling.

Teknologikataloget er udarbejdet af FORCE Technology for Energistyrelsen og udgivet i juli 2013.

Læs mere i Teknologikatalog for konvertering af biomasse til biobrændsler 2013 

Læs her for yderligere information om datablade for konvertering af biomasse til biobrændsler 2013 

I juni 2017 er der udgivet nye kapitler vedr. biogasanlæg og opgradering af biogas:  

Teknologikatalog for produktion af biobrændstoffer  

Datablade for produktion af biobrændstoffer

Kapitlerne erstatter de tilsvarende kapitler i teknologikatalog for el, fjernvarme, energilagring og -konvertering - Maj 2012. 

Teknologikatalog for distribution og transmission af el, gas og fjernvarme

Dette teknologikatalog indeholder teknologidata for distribution og transmission af el, fjernvarme og  naturgas (inklusiv opgraderet biogas) . Kataloget indeholder endvidere en beskrivelse og definition af distribution- og transmissionssystemer.                                                                                                                                            

Teknologikataloget er udgivet første gang i december 2017.  Teknologikataloget indeholder ved udgivelsen ikke teknologidata for transmission af el og gas.

Læs mere:

Teknologikatalog for distribution og transmission af el, gas og fjernvarme 

Dataark for distribution af el

Dataark for distribution af gas

Dataark for distribution af fjernvarme

Dataark for transmission af fjernvarme